Tài liệu Báo cáo thực hành môn công tác xã hội cá nhân

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 1
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o nh©n thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ a-Lêi më ®Çu B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n n»m trong phÇn hai cña b¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi. Thêi gian qua khi thùc hµnh c«ng t¸c x· héi t¹i céng ®ång, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n em ®· lùa chän cho m×nh mét th©n chñ t¹i lµng Bón Phó §«- x· MÔ Tr×- HuyÖn Tõ Liªm- Hµ Néi . Sau khi chñ ®éng gÆp gì vµ tiÕp xóc víi th©n chñ th«ng qua trß chuyÖn, giao tiÕp thêng xuyªn em ®· dÇn dÇn t×m ra vÊn ®Ò cña th©n chñ, tõ ®ã cïng th©n chñ lËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. §îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña giảng viªn NguyÔn TuÊn Long vµ gi¶ng viªn Lª ThÞ Thuû cïng víi viÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña b¶n th©n ®· ®îc häc t¹i nhµ trêng em xin m¹nh d¹n hoµn thµnh bµi b¸o c¸o c¸ nh©n. Do thêi gian h¹n hÑp vµ kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÐ nªn trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang B- Néi dung I- Giíi thiÖu vÒ c¬ së thùc hµnh: Phú Đô là một làng thuộc xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Hà Nội. Làng ở cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía Tây Nam . Phía Bắc giáp xã Mỹ NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp §3-ct5 1 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n Đình. Phía Nam giáp đường cao tốc Láng - Hoà Lạc. Phía Đông giáp thôn Mễ Trì Thượng (thuộc xã Mễ Trì - Hà Nội). Phía Tây giáp sông Nhuệ. Làng bún Phú Đô đã có từ lâu đời. Tổng diện tích tự nhiên của làng nghề là 258.5 ha, trong đó đất nông nghiệp là 164,6 ha. Theo thống kê năm 1999, cả làng có 1113 hộ với 5111 nhân khẩu, trong số đó có 700 hộ với 1600 lao động hành nghề làm bún. Hàng năm Phú Đô sản xuất ra khoảng 5000 tấn bún-chiếm khoảng 70% thị trường Hà Nội. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Trong tổng số 400 ha đất nông nghiệp, thì Nhà nước lấy 200 ha để làm dự án, bây giờ chỉ còn khoảng 200 ha, nhưng có khoảng 1/3 số đó không sử dụng cho nông nghiệp được, vì không có nước tưới tiêu. Một vài năm tới, số đất còn lại cũng sẽ bị thu hồi phục vụ đề án phát triển công nghiệp. Trên những vùng đất trồng nông nghiệp trước kia bây giờ mọc lên hàng loạt những trung tâm siêu thị, mua sắm, các doanh nghiệp công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp vừa và nhỏ, các khu nhà - cơ quan thuộc quyền quản lý của nhà nước… Làng bún Phú Đô nay khác xưa nhiều.Với những nhà mái ngói, nhà mái bằng, nhà tầng, nhà cho sinh viên thuê…, làng Bún đã trở thành làng của phố. Trước đây, cả làng Phú Đô đều làm bún. Từ ngày đô thị hoá, diện tích đất bị thu hẹp vì một số gia đình bán đất xây nhà, không còn đất để chăn nuôi, không còn đất để làm bún, một số hộ quay sang cất bún bán buôn cho các nhà hàng. Một số nhà gần mặt phố chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ như mở cửa hàng cơ khí, và cho thuê dịch vụ vận tải… Tình trạng bán đất diễn ra “sôi động”,”nóng” hơn bao giờ hết. Chính vì vậy,nó đã đẩy giá đất ở đây lên rất cao. Thị trường môi giới nhà đất với các trung tâm môi giới mọc lên san sát. Thời buổi kinh tế thị trường đã đem đến những mặt tích cực, tiêu cực riêng cho mọi làng nghề truyền thống và Phú Đô cũng không nằm ngoài quy luật đó. Về mặt tích cực: đời sống của người dân được nâng cao, hiện nay dưới nhiều tác động đặc biệt là đô thị hoá đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 2 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n cấu lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của làng nghề đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo việc làm và thu nhập cho bộ phận lớn cư dân ở đây. Từ đó, hạn chế tình trạng di dân tự do, giải quyết tình trạng thiếu việc làm… Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã có tác dụng to lớn tới quá trình sản xuất, giúp giảm thiểu sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm Những tiến bộ của khoa học kĩ thuật cũng tồn tại sự tiêu cực như các chất bảo quản, hóoc môn được dùng ngày một phổ biến làm giảm chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Quá trình đổi mới đất nước hiện nay đã góp phần chuyển lối sống sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang lối sống công nghiệp. Tuy nhiên, tác động tiêu cực cũng rất nhiều. Quá trình đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh và mạnh, Đối với làng nghề Phú Đô, quá trình đó đã làm cho diện tích đất đai nông nghiệp bi thu hẹp, đất chuyên dùng tăng nhanh. Môi trường bị ô nhiễm nặng nề do không có sự quy hoạch và trình độ của làng nghề còn thấp, lại chưa có sự đầu tư thoả đáng cơ sở hạ tầng… Sự xuất hiện của nếp sống mới cũng mang ý nghĩa xã hội lớn lao. Đó là tình trạng thiếu việc đặc biệt là với nữ giới, sự xuất hiên của những tệ nạn xã hội ngày càng tăng như: cờ bạc, rượu chè, nghiện hút… gây mất ổn định xã hội. Đó chính là những nguy cơ không nhỏ có thể gây ảnh hưởng, xáo trộn đến cuộc sống của bất kì ai không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác.. II- TiÕn tr×nh trî gióp 1- Hoµn c¶nh tiÕp cËn th©n chñ: Em được biết và làm quen với thân chủ thông qua một người bạn của thân chủ. Hôm đó là buổi gặp gỡ của nhóm sinh viên với đoàn thanh niên trong thôn Phú Đô. Trong buổi gặp gỡ đó em ngồi bên cạnh chị Nguyễn Thị Thảo- là một thanh niên trong thôn Phú Đô, em và chị nhanh chóng bắt chuyện và trao đổi thông tin. Khi biết rõ lý do và mục đích của đợt thực hành này tại cơ sở cộng NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp §3-ct5 3 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n đồng của nhóm em chị tỏ ra vui mừng và tâm sự với em về chị Lan- một người bạn học sau chị 2 khóa và cũng là thanh niên trong thôn. Chị Thảo và chị Lan là bạn thân với nhau từ nhỏ, chị Thảo tâm sự: “ Lan trước đây là một đứa vui tính và hòa đồng lắm, nó và chị chơi thân với nhau từ bé, nó kém chị 2 tuổi và tốt nghiệp cao đẳng du lịch cách đây 2 năm rồi nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp…Chẳng hiểu sao gần đây nó cứ né tránh mọi người, sinh hoạt thanh niên cũng không tham dự nữa. Ngay cả với chị nó cũng tránh mặt, chị buồn và lo lắng lắm mà không biết phải giúp đỡ nó như thế nào nữa em ạ. Chị nghĩ có lẽ nó buồn và thất vọng khi mãi mà không tìm được việc làm. Em có cách nào có thể an ủi và giúp đỡ Lan vượt qua được khó khăn này không?”. Em đã đồng ý với chị, chị vui lắm và hẹn hôm sau sẽ dẫn em tới làm quen với chị Lan. 2- Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ th©n chñ - Hä vµ tªn: Lª ThÞ Lan - Sinh n¨m: 1987- 23 tuæi - Quª qu¸n: Phó §«- MÔ Tr×- Tõ Liªm- Hµ Néi - Tr×nh ®é häc vÊn: Tèt nghiÖp cao ®¼ng - Hoµn c¶nh gia ®×nh: bè mÑ ®Òu cßn khoÎ vµ hiÖn ®ang lµm kinh doanh nhá t¹i nhµ. Anh trai lµ Lª §øc Thä n¨m nay 28 tuæi- ®ang lµm c«ng nh©n xuÊt khÈu ë Hµn Quèc, em g¸i lµ Lª ThÞ Mai 20 tuæi ®ang häc ®¹i häc n¨m thø 2. ¤ng bµ néi cña th©n chñ ®Òu ®· mÊt, «ng bµ ngo¹i vÉn cßn sèng nhng ë xa n¬i ë cña th©n chñ. - Thµnh phÇn gia ®×nh: Bè: Lª §øc S¬n- B¸n hµng t¹i nhµ MÑ : NguyÔn ThÞ Hoa- B¸n hµng t¹i nhµ Anh trai: Lª §øc Thä- c«ng nh©n xuÊt khÈu Em g¸i: Lª ThÞ Mai- sinh viªn Th©n chñ: Lª ThÞ Lan 2.1. Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh cña th©n chñ: - HiÒn lµnh, kh¸ th«ng minh, nhanh nhÑn trong c«ng viÖc. - Sèng t×nh c¶m víi nh÷ng ngêi trong gia ®×nh vµ nh÷ng ngêi xung quanh trong céng ®ång. -- MÑ lµ ngêi quan t©m ®Õn th©n chñ nhÊt nª©uhi mÑ con cã mèi quan hÖ th©n thiÕt víi nhau. - Ba anh chÞ em th¬ng yªu nhau, rÊt Ýt khi cã hiÒm khÝch. Nãi chung th©n chñ nhËn ®îc nhiÒu sù quan t©m, gióp ®ì tõ mäi ngêi trong gia ®×nh. 2.2. Ph©n tÝch ®iÓm yÕu cña th©n chñ: - H¬i Ýt nãi- nhÊt lµ víi nh÷ng ngêi l¹. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 4 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n - Ýt giao tiÕp víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh nªn kh«ng ®îc nhiÒu b¹n, ngêi ngo¹i yªu quý. - Tù ti, mÆc c¶m víi nh÷ng b¹n bÌ cïng trang løa. - Kh«ng t×m ®îc cho b¶n th©n c«ng viÖc phï hîp, hiÖn t¹i vÉn ®ang thÊt nghiÖp mÆc dï ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng h¬n 2 n¨m. - Cã quan hÖ m©u thuÉn víi bè ®Î. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 5 Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n «ng néi thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ «ng ngo¹i Bµ néi Bµ ngo¹ i Bè ®Î Anh trai mÑ ®Î Th©n chñ Em g¸i Chú giải Nam Nữ Quan hệ thân thiết Quan hệ hai chiều Quan hệ xa c¸ch Quan hệ mét chiÒu S¬ ®å ph¶ hÖ NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 6 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n Ph©n tÝch s¬ ®å ph¶ hÖ: qua s¬ ®å ta thÊy th©n chñ cã mèi quan hÖ th©n thiÕt víi me, quan hÖ hai chiÒu víi «ng néi vµ bµ néi, quan hÖ mét chiÒu víi em g¸i, quan hÖ xa c¸ch víi anh trai vµ m©u thuÉn víi bè. i Ban l·nh ®¹o th«n Gia ®×nh bªn néi Héi phô n÷ Tr¹m y tÕ x· Gia ®×nh h¹t nh©n cña th©n chñ Hµng xãm Gia ®×nh bªn ngo¹i Trung t©m hç trî viÖc lµm Chú giải Quan hệ hai chiều Quan hệ xa c¸ch Quan hệ mét chiÒu NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 7 Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ BiÓu ®å sinh th¸i Ph©n tÝch biÓu ®å sinh th¸i: nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy gia ®inh h¹t nh©n th©n chñ cã mèi quan hÖ hai chiÒu víi gia ®×nh bªn néi, quan hÖ mét chiÒu vêi ban l·nh ®¹o th«n, héi phô n÷, tr¹m y tÕ x·, quan hÖ xa c¸ch víi trung t©m hç trî viÖc lµm. II- Thu thËp th«ng tin vÒ th©n chñ vµ x¸c ®Þnh vÊn ®Ò. 1.Nguån th«ng tin Th«ng tin ®îc cung cÊp vµ t×m hiÓu th«ng qua nh÷ng nguån sau: - Tõ th©n chñ. - B¹n bÌ cña th©n chñ. - Bè, mÑ, anh chÞ em ruét, hä hµng cña th©n chñ. - Nh÷ng ngêi sèng xung quanh th©n chñ. - Tµi liÖu liªn quan ®Õn th©n chñ. 2. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cña th©n chñ. 2.1. C©y vÊn ®Ò: Tâm lý buồn chán, thất vọng, mặc cảm, tự ti với mọi người Chưa tìm được việc làm Thiếu kỹ năng trong việc tìm việc làm Mâu thuẫn với bố ruột Sự hiểu lầm giữa hai bố con trong việc làm của thân chủ Không muốn giao tiếp với mọi người Thân chủ nghĩ mọi người xa lánh mình 2.2. Ph©n tÝch c©y vÊn ®Ò Cây vấn đề được dùng để mô hình hóa vấn đề của thân chủ,theo đó NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 8 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n - Tầng 1: Vấn đề ưu tiên cần phải giải quyết trước mà thânchủ đang gặp phải. Vấn đề mà nhân viên xã hội xác định ở đây là thân chủ có tâm lí buồn chán, tự ti, mặc cảm với mọi người - Tầng 2: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vấn đề của thân chủ.Vấn đề ưu tiên ở tầng 2 là thân chủ có cảm giác mình là người vô dụng, mọi người xa lánh mình. - Tầng 3: Nguyên nhân gián tiếp dẫn tới vấn đề của thân chủ Từ việc xác định nguyên nhân gây nên vấn đề của thân chủ để từ đó cùng thân chủ tìm hướng giải quyết thông qua các hoạt động trợ giúp nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân. Vẽ cây vấn đề giúp nhân viên công tác xã hội giải quyết một cách chính xác có hiệu quả làm cơ sở cho những hoạt động tiếp theo. - Thùc chÊt cña vÊn ®Ò: do th©n chñ ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng nhng trong qu¸ tr×nh ra trêng th©n chñ ®· ®i lµm nhiÒu n¬i nhng ®Òu kh«ng phï hîp víi chuyªn ngµnh ®· häc, hoÆc cã m©u thuÉn víi ®ång nghiÖp. ChÝnh v× thÕ hiÖn t¹i th©n chñ ®ang thÊt nghiÖp, ph¶i sèng dùa vµo bè mÑ. Tõ viÖc kh«ng cã viÖc lµm nªn dÉn tíi th©n chñ ng¹i tiÕp xóc víi b¹n bÌ v× mÆc c¶m, tù ti. Nh÷ng ngêi xung quanh tá ra kh«ng yªu quý th©n chñ v× hä cho r»ng th©n chñ lµ mét ngêi lêi biÕng, chØ thÝch ch¬i bêi kh«ng chÞu ®i xin viÖc lµm. Trong gia ®×nh th©n chñ l¹i cã m©u thuÉn víi bè nªn t©m lý th©n chñ ngµy cµng buån phiÒn, ch¸n n¶n. ChÝnh v× nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· khiÕn cho th©n chñ thiÕu tù tin vµo b¶n th©n, mÆc c¶m víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh. - TÝnh chÊt cña vÊn ®Ò: b¶n th©n nh©n viªn x· héi cho r»ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña th©n chñ cÇn ®îc gi¶i quyÕt lóc nµy chÝnh lµ t©m lý mÆc c¶m, tù ti. B¶n th©n th©n chñ cÇn ®îc sù trî gióp ®Ò kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn cuäc sèng sau nµy còng nh nh©n c¸ch cña th©n chñ. - Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu thËp ®îc em xin ®a ra vÊn ®Ò cña th©n chñ: + Buån ch¸n v× kh«ng t×m ®îc c«ng viÖc phï hîp, hiÖn t¹i ®ang kh«ng cã viÖc lµm. + MÆc c¶m, tù ti, thiÕu tù tin víi b¹n bÌ, nh÷ng ngêi xung quanh. + M©u thuÉn víi bè. 2.3. Môc ®Ých trÞ liÖu - Gióp th©n chñ hoµ ®ång víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh, tho¸t khái mÆc c¶m, tù ti, t¹o ®îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi nh÷ng ngêi xung quanh. - Cã ®îc suy nghÜ tÝch cùc vÒ b¶n th©n, nh×n nhËn mäi viÖc theo chiÒu híng tÝch cùc. - Th©n chñ tù tin, chñ ®éng ®Ó nhanh chãng t×m ®îc mét c«ng viÖc phï hîp nh»m kh¼ng ®Þnh b¶n th©n. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp §3-ct5 9 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n 2.4. Môc tiªu cô thÓ ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn - Gi¶i to¶, hç trî vÒ mÆt t©m lý, gióp th©n chñ tù tin vµ cã niÒm tin vµo cuéc sèng. Xo¸ bá c¸c c¶m xóc tiªu cùc cña th©n chñ víi b¹n bÌ, hµng xãm vµ nhÊt lµ víi bè. - Gióp th©n chñ hßa nhËp, tù tin trong m«i trêng hiÖn t¹i. - N©ng cao nhËn thøc vÒ mÆt x· héi vµ gióp th©n chñ ®a ra ®îc môc tiªu phÊn ®Êu cho t¬ng lai III- LËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Th«ng qua nh÷ng tiÕp xóc ban ®Çu vµ tõ nh÷ng nguån th«ng tin thu thËp ®îc, em vµ th©n chñ ®· cïng bµn b¹c vµ lËp ra mét kÕ ho¹ch hµnh ®éng. Tõ ®ã b¸m s¸t vµo kÕ ho¹ch ®Ó cã nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp trî gióp cho vÊn ®Ò cña th©n chñ Môc tiªu Ho¹t ®éng Nguån lùc Thêi gian KÕt qu¶ 1. Gi¶i to¶ t©m lý, hç trî vÒ mÆt t©m lý gióp th©n chñ tù tin h¬n, cã niÒm tin vµo cuéc sèng - lµm quen, trß chuyÖn, t¹o lËp mèi quan hÖ. - T×m hiÓu th«ng tin vÒ th©n chñ th«ng qua trß chuyÖn, tiÕp xóc, quan s¸t, ghi chÐp. - Cïng th©n chñ x¸c ®Þnh vÊn ®Ò. - tham vÊn cho th©n chñ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ th©n chñ ®ang gÆp ph¶i Nh©n viªn x· héi. Th©n chñ, Gia ®×nh, ngêi th©n, hä hµng cña th©n chñ. - B¹n bÌ cña th©n chñ - Th©n chñ tù tin, hoµ ®ång h¬n víi nh÷ng ngêi xung quanh. - Xo¸ bá ®îc nh÷ng mÆc c¶m cho r»ng m×nh bÊt tµi, v« dông vµ bÞ mäi ngêi khinh ghÐt. Qua 3 buæi gÆp gì vµ trong suèt qu¸ tr×nh trî gióp - KhuyÕn khÝch th©n chñ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· héi t¹i n¬i sinh sèng. - T¨ng cêng, c¶i thiÖn mèi quan hÖ gi÷a th©n chñ víi ngêi th©n, b¹n bÌ, hµng xãm. Nh©n 2. Gióp th©n - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng viªn x· - 5 buæi NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 10 Th©n chñ Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n chñ hoµ nhËp, tù tin trong m«i trêng hiÖn t¹i 3. N©ng cao nhËn thøc vÒ mÆt x· héi vµ gióp th©n chñ ®a ra nh÷ng môc tiªu phÊn ®Êu cho t¬ng lai. T×m ®îc mét c«ng viÖc phï hîp víi chuyªn m«n vµ nguyÖn väng cña m×nh thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nhãm ®Ó th©n chñ tham gia, t¹o ®iÒu kiÖn cho th©n chñ giao lu víi nh÷ng ngêi xung quanh, b¹n bÌ. - Tham vÊn, ®éng viªn, khÝch lÖ th©n chñ thÓ hiÖn tèt vai trß cña m×nh khi tham gia c¸c ho¹t ®éng chung. - Tham vÊn, nãi chuyÖn víi th©n chñ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan nh: viÖc lµm, c¸c mèi quan hÖ n¬i c«ng së, x· héi. - §a ra nh÷ng c©u chuyÖn më ®Ó th©n chñ tù suy nghÜ vµ kÕt luËn. - Cïng th©n chñ chia sÎ vÒ nh÷ng íc m¬, mong muèn sau nµy. - Híng dÉn th©n chñ c¸ch lËp kÕ ho¹ch vµ x¸c ®Þnh môc tiªu cho b¶n th©n. héi. th©n chñ. - b¹n bÌ cña th©n chñ. ®oµn thanh niªn th«n Phó §« Nh©n viªn x· héi - Tr×nh ®é häc vÊn vµ kiÕn thøc cña th©n chñ sinh ho¹t chung vµ trong suèt qu¸ tr×nh hç trî biÕt c¸ch tù hoµ m×nh víi nh÷ng ngêi xung quanh. - B¾t ®Çu cã nh÷ng mèi quan hÖ tèt víi b¹n bÌ cïng trang løa. - Trong suèt qu¸ tr×nh trî gióp - Th©n chñ cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò x· héi, cã kh¶ n¨ng tù ®èi phã víi nh÷ng vÊn ®Ò cña b¶n th©n. - X¸c ®Þnh ®îc môc tiªu cho b¶n th©n trong t¬ng lai. IV- Phóc tr×nh c¸ nh©n Trong qu¸ tr×nh trî gióp th©n chñ em ®· tiÕn hµnh 7 cuéc vÊn ®µm: 6 vÊn ®µm víi th©n chñ vµ 1 vÊn ®µm víi mÑ ruét cuÈ th©n chñ. Sau ®©y lµ mét sè phóc tr×nh c¸ nh©n tiªu biÓu. 1.Phóc tr×nh lÇn I Hä vµ tªn th©n chñ: Lª ThÞ Lan N¨m sinh: 1987- 23 tuæi NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp §3-ct5 11 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n LÇn phóc tr×nh c¸ nh©n: lÇn 1 Thêi gian: ngµy 03/ 9/ 2010 §Þa ®iÓm: t¹i nhµ th©n chñ Môc tiªu: -lµm quen, t¹o lËp mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi th©n chñ. -Bíc ®Çu tiÕp cËn nh÷ng th«ng tin tõ th©n chñ. 1.1 Néi dung buæi phóc tr×nh. MÊy h«m tríc em ®ang ®i cïng nhãm ®Ó t×m hiÓu vÊn ®Ò ph¸t triÓn céng ®ång t¹i th«n Phó §« th× gÆp chÞ Lan- th©n chñ cña em. Em ®· hÑn víi chÞ ®Ó cã ®îc buæi gÆp gì vµ chÞ ®· ®ång ý. Em vµ chÞ ®· thèng nhÊt lµ sÏ gÆp t¹i nhµ chÞ. Theo hÑn ®· ®Þnh, ®óng 20h em cã mÆt t¹i cæng nhµ chÞ Lan vµ bÊm chu«ng cöa, chõng 2 phót sau th× chÞ ra më cöa. ChÞ kh«ng tá ra mÊy bÊt ngê khi em ®Õn v× chóng em ®· cã hÑn tõ tríc. ChÞ nãi víi em trong khi më cöa: Th©n chñ: Em ®óng giê qu¸! Nh©n viªn x· héi (NVXH): V©ng, em ®îc coi lµ ®ång hå b¸o thøc mµ chÞ. ChÞ mØm cêi vµ mêi em vµo nhµ, trong phßng kh¸ch kh«ng cã ai chØ cã chiÕc tivi ®ang bËt, ch¾c chÞ ë nhµ mét m×nh. ChÞ rãt níc mêi em, em nãi c¶m ¬n, nhng dêng nh c¶m thÊy sù kh«ng nhiÖt t×nh n¬i chÞ, hay lµ v× em lµ ngêi l¹ nªn chÞ vÉn muèn gi÷ kho¶ng c¸ch. Em nãi: NVXH: H×nh nh h«m nay chØ cã m×nh chÞ ë nhµ th«i ¹? Th©n chñ: õ, hÇu nh tèi nµo còng thÕ mµ. NVXH: Ch¾c lµ bè mÑ chÞ ®i d¹o rïi ph¶i kh«ng ¹? Th©n chñ: kh«ng ph¶i, bè mÑ chÞ ®Òu ®ang ë ngoµi cöa hµngm h«m nµo còng vÒ kh¸ muén. ChÞ Lan ®· b¾t ®Çu hîp t¸c h¬n. Em ®· sö dông kü n¨ng t¹o lËp mèi quan hÖ vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña kü n¨ng nµy v× ®©y lµ mét kü n¨ng quan träng, gióp t¹o sù tin tëng, chia sÎ tõ ®èi tîng. Lóc ®Çu th©n chñ tá ra kh«ng muèn hîp t¸c l¾m mhng khi em sö dông kü n¨ng t¹o lËp mèi quan hÖ th× th©n chñ ®· tá ra hîp t¸c h¬n. C©u chuyÖn víi th©n chñ diÔn ra kh¸ su«n sÎ. NVXH: Cöa hµng nhµ m×nh kinh doanh mÆt hµng nµo thÕ h¶ chÞ? Th©n chñ: µ, ®ã lµ cöa hµng t¹p ho¸, b¸n b¸nh kÑo vµ hoa qu¶ mµ em. Em mØm cêi vµ nãi ®ïa: NVXH: H«m nµo em qua ®ã chÞ nhí b¸n khuyÕn m·i cho em víi nhÐ! Th©n chñ: ChÞ Ýt khi ra ngoµi cöa hµng l¾m, ®· cã mÑ råi víi c¶ bè chÞ còng kh«ng thÝch chÞ gióp b¸n hµng ®©u. NVXH: Cã thªm mét trî thñ ®¾c lùc ®Ó phô gióp th× rÊt tèt chø ¹? ( ChÞ Lan kh«ng tr¶ lêi mµ chØ im lÆng, m¾t côp xuèng). §o¸n lµ chÞ buån v× c©u hái võa råi nªn em chuyÓn ®Ò tµi. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 12 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n Cuéc nãi chuyÖn còng ®· cëi më phÇn nµo, th©n chñ b¾t ®Çu chia ssÎ th«ng tin. Em ®· sö dông kü n¨ng hái nh»m khai th¸c th«ng tin tõ th©n chñ vµ bíc ®Çu ®· cã nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nhÊt vÒ gia ®×nh th©n chñ. NVXH: Nhµ chÞ cã ®«ng anh chÞ em kh«ng ¹? Th©n chñ: nhµ chÞ cã ba anh em, trªn chÞ lµ anh trai tªn lµ Thä vµ díi chÞ lµ em g¸i tªn lµ Mai. NVXH: ThÕ anh Thä vµ Mai ®ang ®i lµm hay cßn häc h¶ chÞ? Th©n chñ: Anh Thä ®i xuÊt khÈu lao ®éng ®· 2 n¨m nay råi, cßn Mai ®ang lµ sinh viªn n¨m thø hai trêng §¹i häc Th¬ng M¹i. NVXH: Gia ®×nh néi, ngo¹i cã gÇn nhµ m×nh kh«ng chÞ? Th©n chñ( chÞ Lan h¬i trïng xuèng råi tr¶ lêi): «ng bµ néi ë bªn xãm 2 còng gÇn nhµ chÞ, «ng bµ sang nhµ chÞ ch¬i lu«n Êy. Quª ngo¹i chÞ ë Th¸i B×nh, «ng bµ ngo¹i ®Òu ®· mÊt c¶ råi nªn chÞ rÊt Ýt khi ®îc vÒ quª ngo¹i. ThÓ hiÖn sù th«ng c¶m víi th©n chñ råi em chuyÓn qua chñ ®Ò kh¸c tËp trung vµo th©n chñ h¬n. NVXH: MÊy h«m tríc sinh ho¹t §oµn thanh niªn th«n m×nh ë Hîp t¸c x· em kh«ng thÊy chÞ ®Õn, ch¾c h«m ®ã chÞ bËn? Th©n chñ: ChÞ kh«ng bËn nhng chÞ Ýt khi ®Õn sinh ho¹t ®oµn l¾m, chÞ…. ( ChÞ Lan kh«ng nãi tiÕp, chÞ bçng im lÆng, m¾t nh×n xa x¨m). NVXH: ChÞ cã g× khã nãi ¹, chÞ h·y coi em nh mét ngêi b¹n ®îc kh«ng ¹, cã ®iÒu g× chÞ cø nãi ra chÞ em m×nh cïng chia sÎ. Em ®· sö dông kü n¨ng gîi më vÊn ®Ò vµ khÝch lÖ, nh»m gióp th©n chñ nãi ra nh÷ng ®iÒu m×nh b¨n kho¨n trong lßng hay muèn che giÊu mäi ngêi xung quanh. ChÞ Lan quay l¹i nh×n em råi kÓ: Th©n chñ: ChÞ thùc ra còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng muèn ®i sinh ho¹t ®oµn thanh niªn hay lµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong th«n nhng mµ t¹i chÞ v« dông l¾m nªn ch¼ng d¸m ®i ®©u sî mäi ngêi chª cêi. Mµ b¹n bÌ thanh niªn trong th«n còng cã ai muèn ch¬i víi mét ngêi v« dông nh chÞ ®©u. ( th©n chñ tá râ sù buån b· vµ ñ rò khi nãi ®Õn chuyÖn nµy). NVXH: ChÞ cã thÓ nãi râ h¬n lµ do ®©u mµ chÞ l¹i cã suy nghÜ nh vËy ¹? ( em ®· dïng c©u hái khuyÕn khÝch t¨ng cêng néi dung, thoong tin mµ th©n chñ chia sÎ). Th©n chñ: th× chÞ ®óng lµ nh vËy mµ. ChÞ ch¼ng lµm ®îc g× c¶. mäi ngêi cã ai muèn quan t©m, chia sÎ víi chÞ ®©u. Mµ chÞ còng ch¼ng cã nhiÒu b¹n bÌ. NhËn thÊy chÞ cã vÎ xóc ®éng s©u s¾c nªn em chñ ®éng chuyÓn sang chuyÖn kh¸c. NVXH: Tríc ®©y chÞ häc trêng nµo vËy ¹? NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 13 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n Th©n chñ: ChÞ häc cao ®¼ng du lÞch, chÞ tèt nghiÖp còng ®· h¬n hai n¨m nay råi. NVXH: ViÖc häc ë trêng tríc ®©y cña chÞ thÕ nµo? Th©n chñ: Còng b×nh thêng em ah, chÞ cã ph¶i ngêi giái giang g× ®©u. Em ®· sö dông c©u hái më ®Ó khai th¸c th«ng tin vÒ th©n chñ. Gîi më cho th©n chñ cã thÓ nãi nhiÒu ®iÒu vÒ b¶n th©n. NVXH: Em còng ®ang lµ sinh viªn nªn em hiÓu c¶m nhËn cña chÞ. Nhng ngêi ta sinh ra ®©u ph¶i ai còng giái giang, lµ thiªn tµi c¶ ®©u chÞ nhØ. Em còng kh«ng ph¶i lµ ngêi giái giang nhng quan träng lµ em lu«n tù tin vµo kh¶ n¨ng mµ b¶n th©n ®ang cã, chñ ®éng t×m nh÷ng c¬ héi cho m×nh. NiÒm tin lu«n ®em l¹i cho b¶n th©n mçi ngêi sù l¸c quan chÞ ¹. Th©n chñ: Cã lÏ lµ em nãi ®óng. Em ®· sö dông kü n¨ng khÝch lÖ, chia sÎ kinh nghiÖm, suy nghÜ cña b¶n th©n ®Ó th©n chñ nhËn thøc vÊn ®Ò theo chiÒu híng tÝch cùc. Sù viÖc nµo còng cã c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp. NVXH: Cã lÏ còng ®· muén råi, em xin phÐp ®Ó h«m kh¸c chóng ta tiÕp tôc trß chuyÖn chÞ nhÐ. Em hy väng lÇn sau cóng ta cã thÓ t©m sù ®îc tho¶i m¸i h¬n n÷a. Th©n chñ: õ, chÞ còng hy vämg thÕ. NVXH: VËy em xin phÐp ®îc ra vÒ. Th©n chñ: ChÞ chµo em. ChÞ Lan tiÔn em ra cæng råi nhanh chãng trë l¹i trong nhµ. 1.2. Lîng gi¸: 1.2.1. VÒ phÝa nh©n viªn x· héi: - MÆt tÝch cùc: + §¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra lµ khai th¸c th«ng tin vÒ th©n chñ, t¹o lËp ®îc mèi quan hÖ th©n thiÖn víi th©n chñ. + Sö dông tèt vµ cã hiÖu qu¶ nh÷ng kü n¨ng trong c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n ®Ó vËn dông vµo trong cuéc vÊn ®µm. + Bíc ®Çu cã nh÷ng th«ng tin vÒ th©n chñ, t¹o sù tin tëng gi÷a th©n chñ víi nh©n viªn x· héi. + Cuéc nãi chuyÖn diÔn ra kh¸ tho¶i m¸i. - H¹n chÕ: + Thêi gian gÆp gì kÐo dµi ngoµi dù kiÕn. + §«i khi cßn nãi chuyÖn sa ®µ v¸o nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng quan träng. 1.2.2. VÒ phÝa th©n chñ; - MÆt tÝch cùc: + Th©n chñ lµ mét ngêi kh¸ nhanh nhÑn. + RÊt yªu th¬ng gia ®×nh cña m×nh, t×nh c¶m khi nãi vÒ «ng bµ vµ mÑ. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 14 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n + Nãi chuyÖn mét c¸ch ch©n t×nh. - H¹n chÕ: + MÆc c¶m vÒ b¶n th©n m×nh + Kh«ng muèn nh¾c ®Õn chuyÖn buån cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. + VÉn ®ang thÊt nghiÖp. 2.Phóc tr×nh c¸ nh©n lÇn 2.. Họ và tên: : Lê Thị Lan Năm sinh: 1987- 23 tuổi Lần phúc trình thứ 2 Thời gian: Ngµy 07 /9/ 2010 Địa điểm: tại nhà thân chủ Mục đích: thu thËp th«ng tin, hç trî t©m lý cho th©n chñ Néi dung vÊn ®µm ®¸nh gi¸ suy nghÜ, c¶m xóc, hµnh vi cña ®èi tîng ®¸nh gi¸ kü n¨ng cña NVXH Sau buổi gặp gỡ với thân chủ lần đầu tiên em đa chủ động hẹn gặp lại thân chủ vào tối ngày hôm nay để tiếp tục thực hiện mục tiêu đã đề ra. Theo đúng hẹn, 20h 30 em có mặt tại nhà của thân chủ. Theo chân chị Lan em bước vào Chị thân mật hơn Sử dụng kỹ năng phòng khách, chị rót nước và lần gặp đầu tiên. quan sát, thăm dò. mời em ngồi. NVXH: Em Mai hôm nay không có ở nhà hả chị? Thân chủ: ừ, hầu như tối nào nó cũng đi chơi với tụi bạn. Chắc Giọng nói nhỏ nhẹ hôm nay lại lên vincom đập gián NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 15 Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n ý mà. thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ NVXH: Chị có hay cùng Mai đi Kỹ năng hỏi để chơi không ạ? khai thác thông tin Thân chủ: không, Mai và chị Nét mặt của chị hơi từ thân chủ. không hợp tính nhau lắm, với cả buồn, giọng nói nó toàn đi chơi với tụi bạn thôi chùng xuống chị không muốn đi cùng đâu. NVXH: Em cảm thấy hình như Kỹ năng gợi mở chị ít khi trò chuyện và tâm sự thông tin để thân cùng Mai. chủ dễ dàng chia sẻ Thân chủ: Trong nhà chị chỉ hay . tâm sự cùng với mẹ thôi còn bố Chị lặng yên một và Mai thì chị không muốn trò lúc như có tâm sự chuyện nhiều đâu. buồn NVXH: Có lẽ là không hợp tính Cảm nhau phải không chị? những thông suy với nghĩ, Thân chủ: Đó cũng là một phần Chị hơi ngập ngừng cảm xúc của thân nhưng hơn nữa thì là do…. tỏ ra bối rối như có chủ. ( chị ngập ngừng, mắt nhìn ra xa chuyện gì đó bối rồi im lặng không nói tiếp) rối. NVXH: Chị đang có tâm sự Kỹ năng thấu cảm, buồn phải không ạ, chị có thể khai thác cảm xúc chia sẻ với em để cho vơi nhẹ từ thân chủ. nỗi lòng. Thân chủ: Chẳng hiểu sao từ lâu Ánh mắt lộ rõ sự chị cảm thấy mọi người như xa buồn tủi, thất vọng. cách với chị, dường như không Đầu chị cúi xuống còn ai muốn nói chuyện với chị như đang suy nghĩ như trước kia nữa. Chị buồn và miên man. thất vọng lắm… NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 16 Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n ( chị yên lặng cúi đầu, đôi mắt thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ rưng rưng…). NVXH: Em hiểu giờ chị đang Sử dụng kỹ năng rất xúc động, buồn bã khi mà thấu cảm để chia sẻ mối quan hệ giữa chị và mọi tâm tư, tình cảm người không còn được tốt đẹp với đối tượng. như trước đây nữa. Chị có cảm giác xa cách với người thân từ khi nào thế ạ? Giọng nói nhỏ hơn, Thân chủ: Chị cũng không rõ ánh mắt nhìn ra xa, nữa, từ khi không xin được việc vô định, thoáng chút làm chị suốt ngày ở nhà không bối rối. giao tiếp cùng ai cả. Ngay cả người thân trong gia đình chị cũng rất ít khi trò chuyện. Chị chị… ( Chị dường như đang xúc động, em an ủi chị rối nói): NVXH: Dạ, chị cứ nói tiếp đi ạ, Sử dụng kỹ năng em đang lắng nghe chị tâm sự. khích lệ, động viên Thân chủ ( ngập ngừng một lúc để thân chủ tiếp tục rồi nói): Chị cảm thấy mọi Chị khẽ đưa mắt bộc lộ suy nghĩ, người đều coi chị là một kẻ vô nhìn nhân viễn xã cảm xúc. dụng, lười biếng. Đi đâu chị hội, ngập ngừng cũng ngại mọi người. Chị thật một lúc rồi chị mới chẳng ra làm sao cả phải không mạnh dạn tâm sự. em! NVXH: Em nghĩ có lẽ chị đã Động quá nhạy cảm rồi. Mọi chuyện chủ, chia sẻ cảm không nghiêm trọng như chị xúc của bản thân NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 17 viên thân Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n nghĩ đâu. Mọi người đều rất thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ với thân chủ. quan tâm tới chị đó. Thân chủ: Trước đây chị hay tâm sự cùng với mẹ,nhưng thời Chị đã gian gần đây mẹ bận nhiều công động, bớt xúc nhưng nét việc ở cửa hàng nên chị cũng mặt vẫn còn lộ vẻ không muốn mẹ phải thêm bận buồn bã lòng về chị nữa. NVXH: Chị hãy cứ mạnh dạn Kỹ năng khích lệ, tâm sự cùng mẹ, bất cứ người khuyến khích thân mẹ nào cũng cảm thấy hạnh chủ đi theo hướng phúc khi được con mình tin tích cực. tưởng dốc bầu tâm sự đó chị. Thân chủ: thật vậy sao em? NVXH: Đúng đó chị, hơn nữa chị cũng nên xóa bỏ tự ti, xóa bỏ sự mặc cảm của mình để tiếp tục giao tiếp cùng với bố, em Mai, bạn bè và mọi người xung quanh mình. Chị sẽ thấy mình được sẻ chia và quan tâm. Thân chủ: Có lẽ em nói đúng, Chị sẽ cố gắng hòa nhập mình hơn bằng cách giao tiếp, trò chuyện và tâm sự cùng mọi người. Chắc mọi người sẽ hiểu chị hơn nhỉ? NVXH: Chắc chắn là thế rồi, em rất vui khi chị đã hiểu ra vấn đề. Em tin chị sẽ thành công. NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 18 Líp §3-ct5 B¸o c¸o nh©n Thân chủ: Cảm ơn em đã tin thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ tưởng và động viên chị! NVXH: Dạ, cũng đã khá muộn rồi em xin phép được ra về ạ! Thân chủ: ừ, em về kẻo lỡ xe đó. NVXH: Lần sau chị em mình tiếp tục trò chuyện chị nhé. Em chào chị! Thân chủ: Ừ, chị chào em! Phóc tr×nh c¸ nh©n lÇn 3. Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Hoa Tuæi: 42 tuæi Thêi gian: Ngµy 12/ 9/ 2010 §Þa ®iÓm: nhµ bµ néi cña th©n chñ Môc ®Ých: thu thập thông tin về thân chủ Để giúp đỡ cho quá trình thu thập thông tin về thân chủ được rõ ràng,chính xác hơn nữa, đầy đủ hơn nữa em đã chủ động gặp gỡ và có buổi tiếp xúc với bác Nguyễn Thị Hoa- là mẹ ruột của thân chủ tại nhà bà ngoại của thân chủ. Theo đúng hẹn 20h ngày……..em có mặt tại nhà bà ngoại của thân chủ. Thấy em đến bác Hoa mau chóng ra mở cửa và mời em vào nhà. Bác Hoa là một người phụ nữ đôn hậu, hiền hòa, niềm nở và thân thiện. Bác rót nước mời em, sau vài câu chào hỏi xã giao em nói rõ cho bác biết mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó là về những tâm tư tình cmar của chị Lan- con gái bác, về chuyện chị Lan cảm thấy buồn bã, thất vọng về bản thân từ đó mà nảy sinh taam lý ngại giao tiếp với mọi người. Sau khi biết rõ mục đích của buổi nói chuyện, bác Hoa tỏ ra niềm nở và mong muốn hợp tác với nhân viên xã hội. Em đã sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 19 Líp §3-ct5 B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n tạo lập mối quan hệ để làm quen và hỏi chuyện bác. Buổi nói chuyện diễn ra thân mật và đạt được kết quả tốt đẹp. NVXH: Dạ thưa bác, hôm nay cháu đến đây với mong muốn được chia sẻ cùng bác về chị Lan. Hôm trước cháu đã có buổi nói chuyện với chị Lan, cháu thấy tâm trạng chị không được tốt, dường như chị đang có nhiều tâm sự lắm bác ạ! Em đã sử dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tóm lược lại nội dung của buổi gặp mặt với chị Lan để bác Hoa nắm được mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay của hai bác cháu. Bác Hoa: Lan có ít bạn bè lắm, cháu đồng ý giúp đỡ Lan khiến bác rất vui. Bác hy vọng cháu có thể giúp Lan trở lại vui vẻ như trước đây. ( bác Lan nói với giọng nhỏ nhẹ, chân tình, ánh mắt dường như mang rất nhiều tâm sự). NVXH: Vâng, cháu sẽ cố gắng làm hết sức mình nhưng cháu rất mong có được sự cộng tác từ phía bác và cả những người trong gia đình nữa ạ! Có như vậy hiệu quả của việc cháu làm mới có kết quả cao được bác ạ! Bác Hoa: Bác rất sẵn sàng giúp đỡ cháu trong quá trình cháu làm, nếu bác có thể giúp được gì thì cháu cứ nói cho bác biết nhé. ( bác Hoa tỏ ra rất quan tâm tới việc này, bác cũng nhiệt tình giúp đỡ nhân viên xã hội). NVXH: Dạ, cháu rất vui vì bác đã hết lòng ủng hộ cháu! Chị Lan có hay tâm sự với bác không ạ? ( em đã sử dụng kỹ năng khích lệ, động viên để bác Hoa cùng hợp tác). Bác Hoa ( đưa mắt nhìn ra xa rồi chậm rãi trả lời với giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ tâm tình): trước đây Lan có chuyện gì cũng nói cho bác biết. Khi lan còn là sinh viên nó rất vui tính, hòa đồng và thân thiện với bạn bè cũng như mọi người xung quanh. Có chuyện gì trên lớp, trên trường nó cũng về chia sẻ cùng bác và xin ý kiến, nhưng bây giờ thì… ( bác Hoa ngập ngừng, đôi mày hơi nhíu lại, nét mặt trở nên suy tư…) NVXH: Có chuyện gì bác cứ tâm sự với cháu đi ạ, có thể điều đó sẽ giúp ích trong việc cháu trợ giúp cho chị Lan! NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 20 Líp §3-ct5
- Xem thêm -