Tài liệu Báo cáo thiết kế công trình

  • Số trang: 311 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 346 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC................................................................1 1.1. Giải pháp kiến trúc............................................................................................1 1.1.1. Mặt bằng và phân khu chức năng..............................................................1 1.1.2. Hình khối....................................................................................................2 1.1.3. Hệ thống giao thông...................................................................................2 1.2. Các loại căn hộ..................................................................................................3 1.2.1. Căn hộ 90m2...............................................................................................3 1.2.2. Căn hộ 127 m2............................................................................................4 1.3. Lựa chọn giải pháp kết cấu phù hợp với kiến trúc...........................................4 1.4. Hệ kết cấu chịu lực công trình:.........................................................................5 CHƯƠNG 2 : DỮ LIỆU THIẾT KẾ SƠ BỘ............................................................6 2.1. Tiêu chuẩn thiết kế............................................................................................6 2.2. Chọn vật liệu......................................................................................................6 2.2.1. Bê tông........................................................................................................6 2.2.2. Cốt thép.......................................................................................................6 2.3. Sơ đồ bố trí cột và kích thước tiết diện.............................................................7 2.3.1. Chọn chiều dày sàn....................................................................................7 2.3.2. Chọn tiết diện dầm.....................................................................................7 CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH..........................................11 3.2. Tĩnh tải.............................................................................................................12 3.2.1. Trọng lượng bản thân và các lớp hoàn thiện............................................12 3.2.2. Tải trọng tường gạch xây trên sàn............................................................13 3.2.3. Tĩnh tải tác dụng lên ô sàn.......................................................................15 3.3. Hoạt tải............................................................................................................16 3.4. Sơ đồ tính:........................................................................................................17 3.5. Tổng tải trọng tác dụng lên ô bản...................................................................18 3.5.1. Đối với bản kê 4 cạnh..............................................................................18 3.5.2. Đối với bản loại dầm................................................................................18 3.6. Tính cốt thép sàn tầng điển hình.....................................................................18 3.6.1. Tính toán cụ thể cho 1 trường hợp: ô bản S4...........................................19 3.6.2. Tính toán cốt thép sàn bản dầm S6..........................................................25 3.7. Bảng tính toán cốt thép cho sàn tầng điển hình..............................................28 3.8. Kiểm tra độ võng sàn......................................................................................33 3.8.1. Độ võng bản kê 4 cạnh.............................................................................33 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 3.8.2. Độ võng bản loại dầm..............................................................................34 CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN CẦU THANG ĐIỂN HÌNH.....................................35 4.1. Tổng quan về cầu thang trong công trình:......................................................35 4.2. Lựa chọn kết cấu.............................................................................................35 4.3. Tải trọng tác dụng lên cầu thang.....................................................................36 4.3.1. Tải trọng trên bản thang (q1)....................................................................38 4.3.2. Tải trọng trên bản chiếu nghỉ (q2)...........................................................39 4.4. Tính toán bản thang.........................................................................................39 4.4.1. Sơ đồ tính..................................................................................................39 4.5. Tính toán thép cầu thang tầng điển hình.........................................................43 4.5.1. Tính thép cho bản thang...........................................................................44 4.5.2. Tính thép vị trí gãy khúc..........................................................................45 CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2..................................46 5.1. Chọn kích thước tiết diện................................................................................46 5.1.1. Chọn tiết diện cột.....................................................................................46 5.1.2. Chọn tiết diện dầm và vách thang máy....................................................50 5.2. Tải trọng tác dụng............................................................................................50 5.2.1. Tải trọng đứng..........................................................................................50 5.2.2. Tải trọng ngang........................................................................................57 5.3. Tổ hợp tải trọng, nội lực, chuyển vị................................................................59 5.4. Cấu trúc tổ hợp................................................................................................59 5.5. Kiểm tra mô hình theo TCXD198-1997.........................................................61 5.5.1. Kiểm tra tính hợp lí của mô hình.............................................................61 5.6. Tính toán và bố trí thép dầm khung trục 2......................................................62 5.6.2. Tính toán dầm cụ thể B16........................................................................64 5.6.3. Tính thép đai cho dầm khung trục 2........................................................67 5.6.4. Tính cốt treo tại vị trí dầm phụ gác lên dầm chính..................................69 5.6.5. Bảng tính thép dầm B16, B37,B58 khung trục 2....................................72 5.7. Tính toán và bố trí thép cột khung trục 2.......................................................77 5.7.2. Vật liệu.....................................................................................................78 5.7.3. Lý thuyết tính toán...................................................................................79 5.7.4. Tính toán cột cụ thể cột C2 Tầng trệt......................................................82 5.7.5. Tính toán và bố trí cốt thép đai cột.........................................................86 5.7.6. Bảng tính toán cốt thép cột khung trục 2.................................................88 5.8. Neo và nối chồng cốt thép...............................................................................93 5.8.1. Neo cốt thép..............................................................................................93 5.8.2. Nối chồng cốt thép...................................................................................93 5.9. Kiểm tra ổn định tổng thể công trình..............................................................94 5.9.1. Kiểm tra độ cứng......................................................................................94 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 5.9.2. Kiểm tra chống lật....................................................................................95 CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP KHUNG TRỤC 2.........................96 6.1. Giới thiệu công trình.......................................................................................96 6.2. Điều kiện địa chất công trình..........................................................................96 6.2.1. Địa tầng....................................................................................................96 6.2.2. Đánh giá điều kiện địa chất......................................................................98 6.2.3. Lựa chọn giải pháp nền móng..................................................................98 6.3. Cơ sở tính toán................................................................................................98 6.3.1. Các giả thiết tính toán:.............................................................................98 6.3.2. Các loại tải trọng dùng tính toán..............................................................99 6.4. Tính toán Móng Cọc khung trục 2..................................................................99 6.4.1. Tải trọng tính toán móng..........................................................................99 6.4.2. Tải trọng móng M2................................................................................100 6.4.3. Tải trọng móng M8................................................................................100 6.5. Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước:..................................................100 6.6. Vật liệu và kích thước cọc ép........................................................................101 6.7. Sức chịu tải cọc.............................................................................................103 6.7.1. Theo vật liệu làm cọc.............................................................................103 6.7.2. Sức chịu tải cọc theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền phụ lục A....................103 6.7.3. Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ phụ lục B.........................104 6.7.4. Lựa chọn sức chịu tải cho phép cho cọc................................................107 6.8. Xác định số lượng cọc...................................................................................107 6.8.1. Móng M2: (dưới cột C2)........................................................................108 6.8.2. Móng M8: (dưới cột C8)........................................................................108 6.9. Kiểm tra bố trí cọc.........................................................................................108 6.9.1. Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc móng M2.........................................108 6.9.2. Hiệu ứng nhóm cọc  móng M2............................................................110 6.9.3. Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc móng M8.........................................111 6.9.4. Hiệu ứng nhóm cọc  Móng M8............................................................114 6.10. Kiểm tra ổn định đất nền.............................................................................114 6.10.1. Kiểm tra móng M2...............................................................................114 6.10.2. Kiểm tra móng M8...............................................................................117 6.11. Kiểm tra lún móng cọc................................................................................120 6.11.1. Tính lún cho móng M2.........................................................................120 6.11.2. Tính lún cho móng M8.........................................................................122 6.12. Kiểm tra điều kiện lún lệch giữa các móng................................................122 6.13. Tính toán và cấu tạo đài cọc:.......................................................................123 6.13.1. Kiểm tra điều kiện chọc thủng móng M2............................................123 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 6.13.2. Kiểm tra điều kiện chọc thủng móng M8............................................124 6.14. Tính toán thép cho đài móng.......................................................................127 6.14.1. Tính toán thép cho đài móng M2.........................................................127 6.14.2. Tính toán thép cho đài móng M8.........................................................129 6.15. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp..................................131 CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI.................................133 7.1. Địa chất..........................................................................................................133 7.2. Tải trọng........................................................................................................135 7.2.1. Tải trọng móng M2................................................................................135 7.2.2. Tải trọng móng M8................................................................................135 7.3. Chọn loại cọc và chiều sâu mũi cọc..............................................................135 7.4. Tính toán sức chịu tải của cọc.......................................................................137 7.4.1. Theo cường độ vật liệu...........................................................................137 7.4.2. Sức chịu tải cọc theo chỉ tiêu cơ lý đất nền phụ lục A..........................138 7.4.1. Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ phụ lục B.........................140 7.4.2. Lựa chọn sức chịu tải cho phép cho cọc:...............................................143 7.5. Xác định số lượng cọc:..................................................................................143 7.5.1. Móng M2: (Dưới cột C2).......................................................................143 7.5.2. Móng M8: (Dưới cột C8).......................................................................144 7.6. Kiểm tra bố trí cọc:........................................................................................144 7.6.1. Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc móng M2.........................................144 7.6.2. Hiệu ứng nhóm cọc  Móng M2...........................................................147 7.6.3. Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc móng M8.........................................147 7.6.4. Hiệu ứng nhóm cọc  Móng M8...........................................................150 7.7. Kiểm tra ổn định đất nền:..............................................................................150 7.7.1. Kiểm tra móng M2.................................................................................150 7.7.2. Kiểm tra móng M8.................................................................................153 7.8. Kiểm tra lún móng cọc:.................................................................................156 7.8.1. Tính lún cho móng M2...........................................................................156 7.8.2. Tính lún cho móng M8...........................................................................158 7.9. Kiểm tra điều kiện lún lệch giữa các móng:.................................................159 7.10. Tính toán và cấu tạo đài cọc........................................................................159 7.10.1. Kiểm tra điều kiện chọc thủng móng M2............................................159 7.10.2. Kiểm tra điều kiện chọc thủng móng M8............................................160 7.11. Tính toán thép cho đài móng.......................................................................161 7.11.1. Tính toán thép cho đài móng M2.........................................................161 7.11.2. Tính toán thép cho đài móng M8.........................................................163 CHƯƠNG 8 : PHỤ LỤC TÍNH TOÁN................................................................166 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 8.1. Nội lực dầm khung trục 2..............................................................................166 8.2. Nội lực cột khung trục 2................................................................................201 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................272 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC CHƯƠNG 1 : 1.1. Giải pháp kiến trúc 1.1.1. Mặt bằng và phân khu chức năng Mặt bằng công trình hình chữ nhật, chiều dài 40m chiều rộng 27m chiếm diện tích đất xây dựng là 1080m2. 40000 8000 1150 1800 8000 1600 1800 1650 1650 1800 8000 1600 1800 1150 1150 1800 8000 2100 1800 1150 1150 1800 1600 8000 1800 1650 1650 1800 1600 1800 1150 3850 2100 2100 P.NGUÛ 3 P.NGUÛ 1 P.NGUÛ 1 W.C P. SH 3100 1700 2500 P.KHAÙCH 1300 4050 4600 8000 3400 1700 2500 900 950 1000 300 550 8000 1300 4900 1850 4050 4600 1300 4050 9000 200 3700 100 P. NGUÛ 2 A 1150 1800 1400 2700 W.C 3900 200 3850 P. NGUÛ 1 1600 1800 100 1650 1650 8000 1800 1600 2500 1700 3400 900 1800 900 P. KHAÙCH P.KHAÙCH AÊN P. SH P.NGUÛ 1 W.C W.C 1350 3850 P.NGUÛ 4 1800 W.C P.NGUÛ 1 W.C SAÂN PHÔI 3400 7800 1300 3100 1800 5050 W.C P. SH W.C 1700 AÊN AÊN AÊN 3400 P. KHAÙCH 2500 8000 P.KHAÙCH 2500 3950 AÊN AÊN AÊN P. KHAÙCH 700 B W.C W.C 3100 3400 1800 SAÂN PHÔI W.C W.C AÊN P. NGUÛ 2 P. NGUÛ 1 P.NGUÛ 4 9300 1800 1100 P.NGUÛ 3 P.KHAÙCH 1800 1800 9000 2200 7800 900 P.NGUÛ 2 W.C P. SH P. KHAÙCH 900 1100 27000 W.C 3540 700 C 900 2060 SAÂN PHÔI W.C P.NGUÛ 2 P.NGUÛ 4 P. NGUÛ 1 1200 900 100 2000 100 P. NGUÛ 2 2850 9000 3950 D SAÂN PHÔI W.C 100 3900 P.NGUÛ 2 P.NGUÛ 3 1800 1800 1150 1150 8000 P.NGUÛ 3 2100 1800 P.NGUÛ 2 1150 1150 8000 1800 P.NGUÛ 4 1600 1800 P. NGUÛ 1 1650 1650 8000 1800 P. NGUÛ 2 1600 1800 1150 8000 40000 1 2 3 4 5 MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH TL 1:100 Hình 1.1.1.1....1.1: Mặt bằng tầng điển hình Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán ăn, dịch vụ phụ vụ nhu cầu dân cư trong chung cư và người dân bên ngoài. Tầng 1 – 9: bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu ở. Giải pháp mặt bằng đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí các căn hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách Chương 1 : Giới thiệu kiến trúc trang 1 6 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật ngăn giúp tổ chức không gian linh hoạt rất phù hợp với xu hướng và sở thích hiện tại, có thể dễ dàng thay đổi trong tương lai. 1.1.2. Hình khối Hình dáng cao vút, vươn thẳng kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ. SAÂN THÖÔÏNG TAÀNG 8 3300 +32.0m 3300 TAÀNG 9 +35.3m TAÀNG 6 +25.4m 3300 TAÀNG 7 3300 +28.7m +18.8m TAÀNG 4 3300 34100 TAÀNG 5 3300 +22.1m TAÀNG 2 +12.2m 3300 TAÀNG 3 3300 +15.5m + 5.6m 4400 TAÀNG 1 3300 + 8.9m TAÀNG TREÄT 1200 ± 1.2m 8000 8000 8000 8000 ± 0.0m 8000 40000 MAËT ÑÖÙNG TRUÏC 1 - 6 TL 1:100 Hình 1.1.1.1....1.2: Mặt đứng công trình 1.1.3. Hệ thống giao thông Giao thông ngang trong mỗi đơn nguyên là hệ thống hành lang. Hệ thống giao thông đứng là thang bộ và thang máy bố trí ở chính giữa nhà, căn hộ bố trí xung quanh lõi phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất, rất tiện lợi, hợp lý và bảo đảm thông thoáng. Chương 1 : Giới thiệu kiến trúc trang 2 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 1.2. Các loại căn hộ Công trình có 2 loại căn hộ: 1.2.1. Căn hộ 90m2 P. KHAÙCH 24m2 AÊN 37m2 SAÂN PHÔI W.C 14m2 P. NGUÛ 2 Hình 1.1.1.1....1.3: Căn hộ 90m2 Chương 1 : Giới thiệu kiến trúc W.C trang 3 15m2 P. NGUÛ 1 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 1.2.2. Căn hộ 127 m2 P.KHAÙCH 24m2 AÊN W.C P. SH 41m2 P.NGUÛ 1 15m2 W.C 14m2 14m2 P.NGUÛ 4 P.NGUÛ 2 19m2 P.NGUÛ 3 Hình 1.1.1.1....1.4: Căn hộ 127 m2 1.3. Lựa chọn giải pháp kết cấu phù hợp với kiến trúc Trong công trình hệ sàn có ảnh hưởng rất lớn tới sự làm việc không gian của kết cấu. Việc lựa chọn phương án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Ta xét phương án hệ kết cấu sàn sườn: cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn. Chương 1 : Giới thiệu kiến trúc trang 4 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật  Nhược điểm:  Chiều cao tiết diện dầm cột lớn và độ võng của bản sàn rất lớn khi vượt khẩu độ lớn.  không tiết kiệm chi phí vật liệu.  Không tiết kiệm không gian sử dụng. Tuy nhiên ưu điểm là tính toán đơn giản.Được sử dụng phổ biến ở nước ta với công nghệ thi công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. Trong đồ án này em chọn phương án sàn sườn. 1.4. Hệ kết cấu chịu lực công trình: Chọn kết cấu khung chịu lực kết hợp lõi thang máy ở giữa công trình là kết cấu chịu lực chính cho công trình CHUNG CƯ. Phù hợp với mặt bằng kiến trúc và như quy mô công trình. Chương 1 : Giới thiệu kiến trúc trang 5 Báo cáo Thiết kế công trình CHƯƠNG 2 : SVTH : Huỳnh Ngọc Luật DỮ LIỆU THIẾT KẾ SƠ BỘ 2.1. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 -1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574 -2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 198 -1997 : Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. TCVN 195- 1997 : Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi. TCVN 205 -1998 : Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế . 2.2. Chọn vật liệu 2.2.1. Bê tông  Bê tông sử dụng cho kết cấu dùng B25 với các chỉ tiêu như sau:  Khối lượng riêng:  = 25kN/m3.  Cường độ tính toán: Rb = 14.5MPa.  Cường độ chịu kéo tính toán: Rbt = 1.05MPa.  Mô đun đàn hồi: Eb = 30 x 103MPa. 2.2.2. Cốt thép  Cốt thép d ≥10 dùng cho kết cấu dùng loại AIII với các chỉ tiêu:  Cường độ chịu nén tính toán: Rs= 365MPa.  Cường độ chịu kéo tính toán: Rsc= 365MPa.  Cường độ tính cốt thép ngang: Rsw = 290MPa.  Mô đun đàn hồi: Es = 2x105MPa.  Cốt thép trơn d <10 dùng loại AI với các chỉ tiêu:  Cường độ chịu nén tính toán: Rs = 225MPa.  Cường độ chịu kéo tính toán: Rsc = 225MPa.  Cường độ tính cốt thép ngang: Rsw = 175MPa.  Mô đun đàn hồi: Es = 2.1x105MPa. Chương 2 : Dữ liệu thiết kế trang 6 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật 2.3. Sơ đồ bố trí cột và kích thước tiết diện 2.3.1. Chọn chiều dày sàn Quan niệm tính: xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng nằm ngang. Sàn không bị rung động, không dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang. Chuyển vị tại mọi điểm trên sàn là như nhau khi chịu tải trọng ngang. Việc chọn chiều dày của sàn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng lên sàn. Có thể xác định sơ bộ chiều dày của bản sàn theo công thức: hs = D  L1 m [1]  Trong đó:  m = ( 40  50 ) đối với bản kê bốn cạnh chịu uốn 2 phương. m=(3035) đối với bản loại dầm chịu uốn 1 phương.  L1 = 4.05m là nhịp tính toán theo phương cạnh ngắn lớn nhất trong các ô sàn.  D = 0.8  1.4 : Hệ số phụ thuộc vào tải trọng.  Chọn D=1.2 ; m=40 ; L=4.05m hs = D 1.2  L1   4.05 = 0.1215m m 40 Chọn hs=12cm ð [1] Sử dụng công thức (1.18) trang 17 sách tác giả Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép tập 2 - Phần kết cấu nhà cửa, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011. Và công thức (2-2) trang 13 sách tác giả Nguyễn Đình Cống, Sàn sườn bê tông toàn khối, Nhà xuất bản xây dựng, 2011. 2.3.2. Chọn tiết diện dầm  Dầm chính: khung trục 1,2,3,4,5,6 có L = 9m 1 1 1 1 h dc  (  )  L  (  )  L 8 12 8 12 ð [2] Chọn hdc = 0.7m = 700mm bdc  (0.25  0.5)  h dc  (0.25  0.5)  0.7  (0.175  0.35)m Chương 2 : Dữ liệu thiết kế trang 7 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Chọn bdc = 0.4m = 400mm Chọn dầm 400x700mm ð ð  Dầm dọc theo phương cạnh dài công trình và dầm trục A,B,C,D có L = 8m 1  1  1 1 h dp     L      8  (0.4  0.7)m  12 20   12 20  [3] Chọn hdp = 0.6m = 600mm ð bdp  (0.25  0.5)  h dc  (0.25  0.5)  0.6  (0.15  0.3)m ð ð chọn bdc = 0.3m = 300mm chọn dầm 300x600mm Các dầm phụ theo phương ngang công trình L= 4m và 5m chọn dầm 200x400mm [2] và [3] Tra mục 4.1.4 công thức (4-3) trang 62 sách tác giả Nguyễn Đình Cống, Sàn sườn bê tông toàn khối, Nhà xuất bản xây dựng, 2011 Chương 2 : Dữ liệu thiết kế trang 8 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Hình 1.1.1.1....1.5: Mặt bằng bố trí dầm công trình Chương 2 : Dữ liệu thiết kế trang 9 Báo cáo Thiết kế công trình Chương 2 : Dữ liệu thiết kế SVTH : Huỳnh Ngọc Luật trang 10 A B C D 150 3850 5000 2800 3400 2800 5000 9000 9000 9000 Chương 3 : Tính toán sàn tầng điển hình trang 11 3850 1 200 4050 S1 S1A 3750 S2B S2 8000 2 4000 8000 S5 S5A S1 S6 S6 S3 S3 S5 S2B S2 S1 S5A S1 S1A 4000 S1 S4 S4 S1 3 8000 40000 4000 S2A S2A 4000 S1B S6 S7 S1B S2A S1B S7 S1B S2A 4 4000 S1 8000 S5 4000 S1 5 4050 S1 8000 S2B S5A S6 S6 3750 S1A S2 S2 S1A S5A S2B S1 S5 S3 S3 S4 S4 S1 S1 6 200 A B C D CHƯƠNG 3 : 150 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Hình 1.1.1.1....1.6: Mặt bằng bố trí sàn và vách TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 27000 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Hình 1.1.1.1....1.7: Tên các ô sàn tầng điển hình Tải trọng tác dụng gồm: tĩnh tải và hoạt tải. 3.1. Tĩnh tải  Tĩnh tải bao gồm:  Trọng lượng bản thân và các lớp hoàn thiện.  Tải trọng tường trực tiếp trên sàn. 3.1.1. Trọng lượng bản thân và các lớp hoàn thiện Chiều dày các lớp cấu tạo sàn căn cứ vào bản vẽ kiến trúc, các hệ thống ống kỹ thuật căn cứ vào bản vẽ M&E. Các khu vực có chức năng khác nhau sẽ có cấu tạo sàn khác nhau, do đó tĩnh tải sàn tương ứng cũng có giá trị khác nhau và được chia làm các loại như sau: sàn văn phòng, căn hộ,sàn khu vệ sinh, sàn mái sân thượng. Hình 1.1.1.1....1.8: Cấu tạo các sàn loại sàn Chiều Trọng lượng Tiêu chuẩn Bảng 1.1.1.1....2: Tải trọng sàn văn phòng,căn hộ. Cấu tạo các lớp sàn căn hộ dày(mm) riêng(kN/m3) (kN/m2) Lớp gạch lót nền 10 20 0.20 Lớp vữa lót gạch 40 18 0.72 Lớp vữa trát trần 15 18 0.27 Hệ thống kĩ thuật 0.30 Tổng phần hoàn thiện 1.5 Sàn BTCT 120 25 3.00 Tĩnh tải sàn gsan= 4.5 Chương 3 : Tính toán sàn tầng điển hình trang 12 Hệ số Tính toán n 1.1 1.3 1.3 1.1 (kN/m2) 0.22 0.94 0.35 0.33 1.8 3.30 5.1 1.1 Báo cáo Thiết kế công trình Cấu tạo các lớp sàn vệ sinh SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Chiều Trọng lượng Tiêu chuẩn Hệ số dày(mm) Bảng 1.1.1.1....3: Tải trọng Sàn khu vệ sinh. riêng(kN/m3) (kN/m2) n 20 20 0.40 1.1 Cấu tạo các lớp Chiều Trọng lượng Bảng 1.1.1.1....4: Tải trọng sàn sân riêng(kN/m3) thượng. dày(mm) sàn sân thượng Lớp gạch chống nóng 30 Lớp vữa lót, 50 chống thấm Lớp vữa trát trần 15 Hệ thống kĩ thuật Tổng hoàn thiện sàn Sàn BTCT 120 Tĩnh tải sàn gsan= Tính toán Tiêu chuẩn Hệ số Tính toán (kN/m2) n (kN/m2) 22 0.66 1.1 0.73 18 0.90 1.3 1.17 18 0.27 0.30 2.1 3.00 5.1 1.3 1.1 0.35 0.33 2.6 3.30 5.9 25 1.1 3.1.2. Tải trọng tường gạch xây trên sàn Xét tường trực tiếp trên sàn được gán phân bố đều trên diện tích sàn.  Giá trị tải trọng tường trực tiếp trên sàn : Do tính ô sàn của tầng điển hình theo ô bản đơn cách tra bảng (Sàn sườn toàn khối “ Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG”), không dùng hệ dầm đỡ tường nên khi xác định tải trọng tác dụng lên ô sàn ta phải kể thêm trọng lượng tường ngăn, tải này được quy về tải phân bố đều trên toàn bộ ô sàn. Chương 3 : Tính toán sàn tầng điển hình trang 13 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Công thức quy đổi tải tường: g tttuong   t  h t  lt   t  n t (kN / m 2 ) Ssan  Trong đó:  t: bề rộng tường (m).  ht: chiều cao tường (m).  lt : chiều dài tường (m).  t : trọng lượng riêng của tường xây gần đúng để đơn giản tính toán là 18 (kN/m3)  Ssan: diện tích ô sàn có tường (m2).  nt: hệ số vượt tải của tường lấy gần đúng để đơn giản tính toán là 1.1 lt Ssan  ht tuong Bảng 1.1.1.1....5: Tĩnh tải tường trên sàn 2tầng điển hình (m) (m) (m ) (kN/m3) Ô sàn S2 0.1 3.18 8.09 18.75 18 S2B 0.1 3.18 8.20 20.25 18 S3 0.1 3.18 2.50 20.25 18 S4 0.1 3.18 13.0 20.25 18 6 S5A 0.1 3.18 1.60 22.80 18 nt gtttuong (kN/m2) (kN/m2) 1.1 1.1 1.1 1.1 2.7 2.5 0.8 4.1 2.5 2.3 0.7 3.7 1.1 0.44 0.4 Đo trên kiến trúc ta có chiều dài tường ngăn bố trí trên sàn như sau:  Ô S2: ltuong= 2.1  0.9+2+3.4+0.5+0.3 = 8.09m Ssan : 3.75 x 5 =18.75 m2  Ô S2B: ltuong= 3+0.6+2.1+2.1+0.4 = 8.20m Ssan : 4.05 x 5 =20.25 m2  Ô S3: ltuong= 2.5m Ssan : 4.05 x 5 =20.25 m2  Ô S4: ltuong= 3.8+3.8  0.9+3.8  0.8+0.9+0.3+1.6=13.06m Ssan : 4.05 x 5 =20.25 m2  Ô S5A: ltuong= 1.6m Ssan : 2.85 x 8 =22.80 m2  0.9 là hệ số có xét giảm do tường có cửa. Chương 3 : Tính toán sàn tầng điển hình trang 14 gtctuong Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Huỳnh Ngọc Luật Hệ số n2 Loại 1 cửa (sổ/đi) 2 (sổ+đi) Tường 110 0.9 0.8 Tường 220 0.8 0.7 cửa  Trong ô sàn S2B; S4 vừa có sàn vệ sinh vừa sàn căn hộ. Để đơn giản trong tính toán ta lấy tĩnh tải là giá trị trung bình theo phần trăm diện tích: g tt  q1  A1  q 2  A 2 A1  A 2  Ô sàn S2B: A1=2.2  3 =6.6m2 A2=4.05  5-6.6=13.65m2 g tt San  q1  A1  q 2  A 2 5.6  6.6  5.1 13.65   5.3kN / m 2 A1  A 2 6.6  13.65 g tc San  q1  A1  q 2  A 2 4.9  6.6  4.5  13.65   4.6kN / m2 A1  A 2 6.6  13.65  Ô sàn S4: A1= 3.7  3.2=11.84 m2 A2= 4.05  5-11.84=8.41m2 g tt San  q1  A1  q 2  A 2 5.6  11.84  5.1 8.41   5.4kN / m 2 A1  A 2 11.84  8.41 g tc San  q1  A1  q 2  A 2 4.9  11.84  4.5  8.41   4.7kN / m 2 A1  A 2 11.84  8.41 3.1.3. Tĩnh tải tác dụng lên ô sàn Tổng tĩnh tải tác dụng lên ô sàn: gồm trọng lượng bản thân sàn và trọng lượng tường trên sàn: gtt = gttsan + gtttuong (kN/m2 ). gttsan gtttuong gtt gtcsan Bảng 1.1.1.1....6: Tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng điển hình Chương 3 : Tính toán sàn tầng điển hình trang 15 gtctuong gtc
- Xem thêm -