Tài liệu Báo cáo thí nghi-m_17

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Lớp:…………………. Họ Và Tên: 1…………………………. 2…………………………. 3…………………………. Ngày thực hành:……………… Nhóm ….. Tổ:…… Buổi thực hành: 17 TÊN BÀI THỰC HÀNH: Phương pháp phân tích khối lượng ĐỊNH LƯỢNG Mg2+ I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… . II. TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: Mg3+ 1.1. Nguyên tắc: Cation Mg2+ hành hàm n m ờn m nh NH4PO4.6H2 ọc 2+ on m mon c n n 85 0C h n ch NH4)2HPO4 o c n c n Mg2P2O7  1.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. 1.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi 1: nh h 4.7H2O B1: N n ch n n n 85 oC 3 ph . Đ n on nh h m c n ch n c h n m1 B2: Cân ho n 35 - 0,40 gam MgSO4.7H2 5m HC 1:1 1 m 3 ọ 0,1% +20ml (NH4)2HPO4 n ọ NH31:1 n h hó àn 5m NH31:1 m n ên p c ch h 9 ph B3: T n hành ọc nón h ọc n ọc n nh n cho n h h on C h n N 3 p c 2 n m n 5m NH4NO3 5% 1 B4: Ch n ọc ch cho ào ch n n n n h n hó ch n m ên p n n h ọc hó n B5: Ch n ào n n 85 0C n h n h n ổ n n 35-5 ph n h có n n on nh h m c n c h n m2 1. Gi i thích hi n ng - Vi ph ơn nh ph n ng: 2. Tính o n ng ch t c n c nh - C n h c ính hàm ng s t (III) trong m u ............................................................................................................................................... K t qu : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Nhữn ý h n hành thí nghi m này III. RÚT RA NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý U BUỔI THỰC HÀNH. 2
- Xem thêm -