Tài liệu Báo cáo thí nghi-m_13

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Lớp:…………………. Họ Và Tên: 1…………………………. 2…………………………. 3…………………………. Ngày thực hành:……………… Nhóm ….. Tổ:…… Buổi thực hành: 13 TÊN BÀI THỰC HÀNH: Phương pháp chuẩn độ phức chất ĐỊNH LƯỢNG Ca 2+, Mg2+ VÀ ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: …………………….. II. TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: Phần 1: Định lượng Ca2+ ( dung dịch mẫu Ca(NO3)2 hoặc CaCl2) 1.1. Nguyên tắc: Chuẩn độ dung dịch Ca2+ bằng dung dịch chuẩn EDTA trong môi trường pH=12 với chất chỉ thị Murexit, tại điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu của phức (Ca2+ với Murexit: CaInd-) sang màu của chất chỉ thị (Ind3- ). 1.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. 1.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi rắn tinh khiết .Pha 250 ml dung dịch Ca2+ 0,02 N và dung dịch EDTA 0,02 N từ chất 1 B1: Tính toán: B2: Nêu cách pha. h nghi 2: EDTA 0,02 N c định ch nh c n ng độ dung dịch Ca2+ vừ ph bằng dung dịch Các dữ kiện: - Dung dịch cần c đinh:..................... (màu của dung dịch:....................) - Dung dịch chuẩn:.................................. (màu của dung dịch:....................) - Chỉ thị dụng: Murexit (khoảng 0,01 g)( rắn) - Điểm dừng chuẩn độ : Dung dịch từ ......................chuyển thành màu........................ Yêu cầu: Nêu các bước tiến hành thí nghiệm (làm 4 erlen, chuẩn độ 3 bình, 1 bình đối chứng) 2 1. Giải thích hiện tượng - Viết phương trình phản ứng: Gợi ý: Phức (Ca2+ với EDTA: CaY2- ) 2. T nh to n lượng chất cần c định - Thể tích sau 3 lần chuẩn độ: V1:…………..V2:………………..V3:………................ - Công thức t nh n ng độ chất cần c định Ca2+ ............................................................................................................................................... Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Những lưu ý khi tiến hành thí nghiệm này Phần 2: Định lượng Mg2+ ( dung dịch mẫu Mg(NO3)2 hoặc MgCl2) 2.1. Nguyên tắc: Chuẩn độ dung dịch Mg2+ bằng dung dịch chuẩn EDTA trong môi trường đệm pH=10 với chất chỉ thị ETOO, tại điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu của phức (Mg2+ với ETOO: MgInd- ) sang màu của sang màu của chất chỉ thị (Ind2- ) 3 2.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. 2.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi . Pha 250 ml dung dịch Mg2+ 0,02 N B1: Tính toán: B2: Nêu cách pha. h nghi 2: EDTA 0,02 N c định ch nh c n ng độ dung dịch Mg2+ vừ ph bằng dung dịch Các dữ kiện: - Dung dịch cần c đinh:..................... (màu của dung dịch:....................) - Dung dịch chuẩn:.................................. (màu của dung dịch:....................) - Chỉ thị dụng: ETOO 1% - Điểm dừng chuẩn độ : Dung dịch từ ......................chuyển thành màu........................ Yêu cầu: Nêu c c bước tiến hành thí nghiệm 4 1. Giải thích hiện tượng - Viết phương trình phản ứng: Gợi ý: phức (Mg2+ với EDTA: MgY2- ) 2. T nh to n lượng chất cần c định - Thể tích sau 3 lần chuẩn độ: V1:…………..V2:………………..V3:………................ - Công thức t nh n ng độ chất cần c định Mg2+ ............................................................................................................................................... Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Những lưu ý khi tiến hành thí nghiệm này 5 ịnh Phần 3: n nư (hỗn hợp Ca2+ , Mg2+ ) 3.1. Nguyên tắc: Độ cứng chung củ nước là do ự có m t củ muối C 2+ , Mg2+ t n trong nước được bi u di n bằng ố mili đương lượng g m CaCO3 trong một lit nước. Vì trong mẫu nước thường chứa các ion kim loại kh c như Cu2+ , Mn2+,................c c ion này cũng t c dụng với EDTA, đ c biệt là tạo phức bền với chất chỉ thị vì vậy người t thường cho các chất che như KCN, hidro il min (NH2OH.HCl)..... vào để tạo phức bền với các ion gây nhi u. 3.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 3.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi 1: 7…………………8…………………. c định độ cứng củ nước bằng dung dịch EDTA 0,02 N Các dữ kiện: - Dung dịch cần c đinh:..................... (màu của dung dịch:....................) - Dung dịch chuẩn:.................................. (màu của dung dịch:....................) - Chỉ thị dụng: ETOO 1% - Điểm dừng chuẩn độ : Dung dịch từ ......................chuyển thành màu........................ Yêu cầu: Nêu c c bước tiến hành thí nghiệm 6 1. Giải thích hiện tượng - Viết phương trình phản ứng: 2. T nh to n lượng chất cần c định - Thể tích sau 3 lần chuẩn độ: * Điểm dừng chuẩn độ : V1:…………..V2:………………..V3:………................ - Công thức t nh độ cứng củ nước ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Những lưu ý khi tiến hành thí nghiệm này 7 III. RÚT RA NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý SAU BUỔI THỰC HÀNH. Phụ lục: 1. Pha chất chỉ thị ETOO 1 %: Cân 1 g chỉ thị , thêm 10ml dung dịch đệm pH=10 và thêm 50 ml rượu etylic hòa tan, chuyển vào bình định mức định mức đến vạch 100ml bằng rượu etylic . 2. chuẩn bị chỉ thị Murexit: cân 1g chỉ thị +100g NaCl(đã ấy khô), nghiền mịn. 3. Dung dịch đệm pH=10: Trộn 7 g NH4Cl với 57 ml dung dịch ammoniac (dung dịch NH3), chuyển vào bình định mức định mức đến vạch 100ml bằng nước cất . 8
- Xem thêm -