Tài liệu Báo cáo thí nghi-m_12

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Lớp:…………………. Họ Và Tên: 1…………………………. 2…………………………. 3…………………………. Ngày thực hành:……………… Nhóm ….. Tổ:…… Buổi thực hành: 12 TÊN BÀI THỰC HÀNH: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa- khử Phương pháp iod-thiosunfat ứng dụng định lượng Vitamin C I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: …………………….. II. TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: Phần 1: Định lượng dung dịch Na2S2O3 1.1. Nguyên tắc: ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 1.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. . …………. …….. ………… …………. 1.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi .Pha 250 ml dung dịch Na2S2O3 0,05 N và từ chất rắn tinh khiết B1: Tính toán: 1 n ịch 2Cr2O7 0,05 N B2: Nêu cách pha. h nghi Định lượng dung dịch Na2S2O3 vừa pha bằng dung dịch chuẩn gốc K2Cr2O7 0,05N B1: H ch nh c 5ml I 5 B2: Ch ẩn ằn thêm 5 ọ h cho ến h mấ B3: àm ư n c 1 ml n ịch 2Cr2O7 0,05 N +3 ml nước cấ 1ml H2SO4 m lắc nh n ê 1 ph . Dung dịch có màu..................... n ịch N 2S2O3 5 N ến h n ịch có mà àn m ó nh dung dịch có màu..................... Ch ẩn ếp ằn N 2S2O3 0,05 N mà . ự với 2 erlen còn lại 1. Giải thích hiện ượng - Viế phư n ình phản ứng: 2 2. T nh o n lượng chất cần - Th tích sau 3 lần chuẩn c ịnh : V1:…………..V2:………………..V3:………................ * Đ m ừn ch ẩn : Dung dịch có màu.......... sang màu.................... - C n hức nh n n chất cần c ịnh Na2S2O3 ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Nhữn lư ý h ến hành thí nghiệm này Phần 2: Định lượng I2 2.1. Nguyên tắc: Chuẩn dung dịch I2 mới pha bằng dung dịch chuẩn gốc Na2S2O3. Tạ ư n n ịch từ h n mà n mà xanh en. m ư n 2.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. 2.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi . Pha 250 ml dung dịch I2 0,05 N (chú ý: Pha trong dung dịch KI) B1: Tính toán: 3 B2: Nêu cách pha. h nghi 2: Na2S2O3 0,05 N c ịnh ch nh c n n n ịch I2 ừ ph bằng dung dịch Các dữ kiện: - Dung dịch cần c nh:..................... (màu của dung dịch:....................) - Dung dịch chuẩn:.................................. (màu của dung dịch:....................) - Ch hị ụng: Dung dịch h tinh b t - Đ m ừn ch ẩn : Dung dịch từ ......................chuy n thành màu........................ Yêu cầu: Nê c c ước tiến hành thí nghiệm 1. Giải thích hiện ượng - Viế phư n ình phản ứng: 4 2. T nh o n lượng chất cần - Th tích sau 3 lần chuẩn c ịnh : V1:…………..V2:………………..V3:………................ - C n hức nh n n chất cần c ịnh I2 ............................................................................................................................................... Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Nhữn lư ý h ến hành thí nghiệm này Phần 3: Định lượng vitamin C ( axit ascobic) 3.1. Nguyên tắc: T on m ườn hàm lượn m n C on m ược c ịnh ằn phư n ph p ch ẩn o hó h ớ n ịch ch ẩn o à chấ ch hị h nh .Đ m ư n ư n nh n ược h n ịch ừ có mà nh ền on 3 3.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 3.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi 7…………………8…………………. . Pha 250 ml dung dịch vitamin C 0,05 N B1: Tính toán: 5 B2: Nêu cách pha. h nghi I2 0,05 N 2: c ịnh ch nh cn n n ịch vitamin C ừ ph bằng dung dịch Các dữ kiện: - Dung dịch cần c nh:..................... mà của dung dịch:....................) - Dung dịch chuẩn:.................................. (màu của dung dịch:....................) - Ch hị ụng: Dung dịch h tinh b t - Đ m ừn ch ẩn : Dung dịch từ ......................chuy n thành màu........................ Yêu cầu: Nê c c ước tiến hành thí nghiệm 1. Giải thích hiện ượng - Viế phư n ình phản ứng: 6 2. T nh o n lượng chất cần - Th tích sau 3 lần chuẩn * Đ m ừn ch ẩn c ịnh : : V1:…………..V2:………………..V3:………................ - C n hức nh n n chất cần c ịnh vitamin C ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Kết quả : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Nhữn lư ý h ến hành thí nghiệm này III. RÚT RA NHỮNG ĐIỀU CẦN ƯU Ý SAU BUỔI THỰC HÀNH. 7
- Xem thêm -