Tài liệu Báo cáo tại công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật hà nội

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i LêI nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu h-íng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ s«i ®éng t¹o ra m«i tr-êng kinh doanh v« cïng m¹nh mÏ, ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc do sù c¹nh tranh, do nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng g©y ra th× nhµ n-íc lu«n ®æi míi luËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ sao cho phï hîp vµ h¹n chÕ tèt nhÊt c¸c tiªu cùc t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Song song víi sù ph¸t triÓn nµy, c¸c doanh nghiÖp muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng. ChÊt l-îng cao vµ gi¸ thµnh h¹ ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i ®¹t tíi ®Ønh cao cña sù tiÕt kiÖm chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. TiÕt kiÖm kh«ng cã nghÜa lµ ph¶i gi¶m chi phÝ ®¬n thuÇn mµ cßn ph¶i biÕt tiÕt kiÖm sao cho s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t chÊt l-îng cao gi¸ thµnh ®¬n vÞ c¸ biÖt nhá nhÊt. Khi ®¶m b¶o ®-îc hai yªu cÇu nµy th× ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp míi thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, tøc lµ mang l¹i lîi nhuËn vµ cã tÝch lòy. C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi lµ mét c«ng ty nhµ n-íc ®éc lËp, c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty thùc hiÖn t-¬ng ®èi tèt. Víi t- c¸ch lµ mét sinh viªn thùc tËp ®-îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy gi¸o: Vò D-¬ng Hßa, cïng sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty em ®· n¾m ®-îc mét sè t×nh h×nh vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty. §iÒu nµy ®-îc ph¶n ¸nh trong b¶n b¸o c¸o tæng hîp cña em. B¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy ®-îc chia thµnh ba phÇn cã néi dung nh- sau: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp PhÇn II: §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp PhÇn III: KÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I ®· ®µo t¹o vµ truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 1 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i Em ch©n träng c¶m ¬n thÇy gi¸o : Vò D-¬ng Hßa vµ c¸c c« chó trong c«ng ty lu«n tËn t×nh chØ b¶o gióp ®ì vÒ mäi mÆt trong qu¸ tr×nh thùc tËp, gióp em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc vµo thùc tÕ mét c¸ch tèt nhÊt. V× vËy em ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tæng hîp theo ®óng thêi h¹n vµ yªu cÇu ®Æt ra. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp mÆc dï ®· cã sù gióp ®ì, chØ b¶o cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty xong do tr×nh ®é lý luËn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng thùc tiÔn ch-a cao nªn b¶n b¸o c¸o sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt. Do vËy rÊt mong ®-¬c sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ cña tr-êng vµ c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty ®Ó b¸o c¸o cña em ®-¬c hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! hoµng c-êng _ QTKD 12HN 2 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi (tr-íc ®©y lµ XÝ nghiÖp cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 4605/TC-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1987 trªn c¬ së t¸ch bé phËn s¶n xuÊt gia c«ng cña XÝ nghiÖp 27/7 Hµ Néi ®Ó thµnh lËp XÝ nghiÖp cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi trùc thuéc së lao ®éng th-¬ng binh x· héi Hµ Néi. XÝ nghiÖp ®-îc giao nhiÖm vô: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa, gia c«ng dÞch vô bao b×, c¸c s¶n phÈm b»ng gç, dông cô gia ®×nh, ®å ch¬i trÎ em, khai th¸c thu mua nguyªn vËt liÖu, phÕ liÖu b»ng nhùa ®Ó t¸i s¶n xuÊt theo nhu cÇu x· héi. XÝ nghiÖp cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi lµ XÝ nghiÖp ®Çu tiªn ë Hµ Néi ®-îc thµnh lËp thu hót nh÷ng th-¬ng binh, ng-êi tµn tËt vµ c¸c diÖn chÝnh s¸ch vµo lµm viÖc víi tæng møc vèn ®Çu t- ban ®Çu lµ: 47.695.342 (®ång) Trong ®ã: + vèn cè ®Þnh lµ: 10.142.373 (®ång) + vèn l-u ®éng lµ: 37.552.969(®ång) Sè lao ®éng ban ®Çu gåm 30 ng-êi chñ yÕu lµ th-¬ng binh, ng-êi tµn tËt vµ c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch x· héi ®· tõng lµm viÖc trong thêi kú bao cÊp. Tõ khi míi thµnh lËp XÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, ®-îc nhµ n-íc cÊp 2280 m2 ®Êt ao hå ph¶i san lÊp, nhµ lµm viÖc kh«ng cã. MÆt kh¸c XÝ nghiÖp ra ®êi ®óng vµo thêi kú ®Êt n-íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®éi ngò c¸n bé Ýt ái ®øng tr-íc c¬ chÕ míi kh«ng khái bì ngì. Tr-íc t×nh h×nh ®ã ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp tù x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu cho xÝ nghiÖp lµ : “An c­ míi lËp nghiÖp” do vËy nhiÖm vô hµng ®Çu cña c«ng ty lóc nµy lµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 3 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i Võa nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc vµ s¶n xuÊt trªn c¬ së thiÕt bÞ cò ®-îc XÝ nghiÖp 27/7 bµn giao ban ®Çu , víi ph-¬ng ch©m lÊy ng¾n nu«i dµi, XÝ nghiÖp ®· thö c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi thÞ tr-êng ®ång thêi khai th¸c c¸clo¹i h×nh dÞch vô phï hîp víi ®Æc thï cña XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã cßn kÕt hîp ®µo t¹o h-íng nghiÖp t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ng-êi tµn tËt cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ cã thu nhËp. Hoµn thiÖn dÇn, tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m 1993 XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ cô thÓ: - VÒ tæ chøc: s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban cho hîp lý gi¶m biªn chÕ hµnh chÝnh, nhanh chãng kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé vµ tæ chøc c¸c phßng ban nghiÖp vô víi tæng sè 35 ng-êi. - VÒ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt: ®· x©y dùng xong c¬ së lµ khu nhµ ba tÇng ë 25 Th¸i ThÞnh víi tæng diÖn tÝch gÇn 1036 m2. - Tæng sè vèn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp t¨ng ®¸ng kÓ: + N¨m 1987: 47.695.342 (®ång) + N¨m 1993 : 1.048.740.193 (®ång) trong ®ã vèn cè ®Þnh: 1.001.011.079(®ång); vèn l-u ®éng: 47.729.114(®ång). - VÒ doanh thu: + N¨m 1987: ®¹t 232.940.000(®ång) + N¨m 1993: ®¹t 716.000.000(®ång) - Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng-êi lao ®éng trong c«ng ty t¨ng tõ: 100.690(®ång/th¸ng) lªn ®Õn 129.500(®ång/th¸ng) Qua n¨m n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng XÝ nghiÖp vÉn ph¸t triÓn theo h-íng t¨ng dÇn, do vËy ®Õn th¸ng 03/1994 UBND thµnh phè Hµ Néi vµ së lao ®éng th-¬ng binh x· héi Hµ Néi ®· xÐt qui m« vµ nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn XÝ nghiÖp th¯nh: “C«ng ty s°n xuÊt kinh doanh cña ng­êi t¯n tËt H¯ Néi”, C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 520/Q§-UB ngµy 26/03/1994 cña UBND thµnh phè Hµ Néi víi c¸c nhiÖm vô sau: - S¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc. - S¶n xuÊt ®å dïng b¸t ®Üa nhùa Melamin. - S¶n xuÊt tói Nil«ng ®ùng gi¸c th¶i c¸c lo¹i. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 4 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i Tõ n¨m 1993 cho ®Õn nay víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n¾m v÷ng thÞ tr-êng C«ng ty ®· thùc tÕ ®æi míi vÒ mäi mÆt tõ chç cè mét ®Þa ®iÓm lµm viÖc th× nay C«ng ty ®· cã ba ®Þa ®iÓm lµ: - 25 Th¸i ThÞnh víi diÖn tÝch lµm viÖc 1036 m2 vµ kho 720 m2 - Km 9 Thanh Xu©n víi diÖn tÝch 2000 m2 - Khu s¶n xuÊt Mç Lao víi diÖn tÝch 9470 m2 tËp trung ba ph©n x-ëng s¶n xuÊt. LÊy ch÷ tÝn lµm ®Çu sè hµng hãa vµ s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô ®Õn ®ã. Nhê vËy mµ c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña C«ng ty ®· t¨ng cô thÓ nh- sau : ChØ tiªu 1.Lîi nhuËn thùc hiÖn 2.Doanh thu 3.Tæng sè lao ®éng 4.L-¬ng binh qu©n 5.Vèn kinh doanh +Vèn cè ®Þnh +Vèn l-u ®éng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 409.597.221 302.508.649 453.849.500 17.491.339.024 23.120.779.916 31.528.505.818 105 150 250 630.000(®/t) 750.000(®/t) 1.150.000(®/t) 16.153.235.406 19.246.203.772 25.258.902.460 14.289.984.985 16.826.159.476 17.610.453.514 1.863.250.421 2.242.044.296 7.648.448.946 II. C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi: 1. Giíi thiÖu s¶n phÈm: 1.1. Lo¹i s¶n phÈm: C«ng ty cã c¸c lo¹i s¶n phÈm sau: - S¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc - S¶n xuÊt ®å dïng b¸t ®Üa nhùa Melamin - S¶n xuÊt tói Nil«ng ®ùng r¸c th¶i c¸c lo¹i. 1.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm: -VÒ s¶n phÈm may mÆc cã nhiÒu chñng lo¹i mÉu m· chñ yÕu lµ ®ång phôc do c¸c c«ng ty, bÖnh viÖn, tr-êng häc ®Æt may. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 5 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i - VÒ s¶n phÈm b¸t ®Üa nhùa Melamin: lµ lo¹i s¶n phÈm b¸t ®Üa nhùa bÒn, ®Ñp vµ nhÑ. -VÒ s¶n phÈm tói Nil«ng ®ùng r¸c th¶i cã nhiÒu kÝch cì, chñng lo¹i, mµu s¾c vµ chÊt l-îng kh¸c nhau phôc vô tõng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 1.3. C¬ cÊu s¶n phÈm: - S¶n phÈm may mÆc: chiÕm 20% - S¶n phÈm b¸t ®Üa nhùa Melamin: chiÕm 30% - S¶n phÈm tói Nil«ng ®ùng r¸c th¶i: chiÕm 50% hoµng c-êng _ QTKD 12HN 6 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i Kho vËt c«ng nghÖ Tæ C¸c tæ may 2. Qui tr×nh s¶nc¾t xuÊt s¶n phÈm: tS¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ sau: - Ph©n x-ëng may: Nguyªn liÖu chuyÓn tõ kho vËt t- ®Õn tæ c¾t t¹i ®©y nguyªn vËt liÖu ®-îc gia c«ng (c¾t), sau ®ã chuyÓn sang hai tæ may. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt sÏ chuyÓn sang tæ thïa, dÝnh, lµ, gÊp, gãi ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm. Nh÷ng thµnh phÈm nµy sÏ chuyÓn qua bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng(KCS) ®Ó kiÓm tra chÊt l-îng nÕu ®¹t sÏ nhËp kho thµnh phÈm. Tæ thïa dÝnh, gÊp, gãi KCS NhËp kho - Ph©n x-ëng nhùa : Kho vËt t- Tæ hoa C¾t hoa, lµm hå C¸c tæ m¸y Kho thµnh phÈm KCS HÊp bét Ðp ph«i th« lµm s¸ng s¶n phÈm Mµi bavia Nguyªn vËt liÖu nh-: bét nhùa, giÊy hoa,…®-îc chuyÓn tõ kho vËt t- ®Õn tæ hoa vµ c¸c tæ ®øng m¸y. T¹i tæ hoa nguyªn vËt liÖu ®-îc lµm hoa vµ lµm hå sau ®ã sÏ chuyÓn sang c¸c tæ m¸y gia c«ng tiÕp. Sau ®ã b¸n thµnh phÈm ®-îc chuyÓn sang tæ hÊp bét h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, Ðp ph«i th« vµ lµm s¸ng s¶n phÈm. TiÕp ®Õn nh÷ng b¸n thµnh phÈm nµy hoµng c-êng _ QTKD 12HN 7 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i ®-îc chuyÓn ®Õn tæ mµi. Sau khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®-îc chuyÓn ®Õn bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng (KCS) ®Ó kiÓm tra chÊt l-îng nÕu ®¹t sÏ nhËp kho thµnh phÈm. - Ph©n x-ëng mµng: Kho vËt t- M¸y trén mµu M¸y thæi cuén Kho thµnh phÈm M¸y c¾t, d¸n KCS Nguyªn vËt liÖu ®-îc chuyÓn tõ kho vËt t- ®Õn tæ trén mµu ®Ó tiÕn hµnh trén mµu cho tõng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, sau ®ã qua tæ thæi cuén t¹i ®©y nguyªn vËt liÖu ®-îc thæi thµnh c¸c mµng Nil«ng máng. B¸n thµnh phÈm nµy sÏ ®-îc chuyÓn qua tæ c¾t d¸n t¹o nªn s¶n phÈm. Nh÷ng s¶n phÈm nµy ®-îc chuyÓn qua bé phËn KCS ®Ó kiÓm tra chÊt l-îng nÕu ®¹t cho nhËp kho thµnh phÈm. 3. §¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty: Tr×nh ®é s¶n xuÊt c«ng nghÖ s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay kh¸ hiÖn ®¹i tÊt c¶ c¸c kh©u trong d©y chuyÒn ®Òu ®-îc ®Çu t- thiªt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ kh¸ hoµn thiÖn. HiÖn nay c«ng ty vÉn lu«n nghiªn cøu vµ ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÒu nµy lµm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. III. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty S¶n xuÊt vµ kinh doanh cña ng-êi tµn tËt Hµ Néi 1.Nguyªn t¾c h×nh thµnh c¸c bé phËn s¶n xuÊt : - Phï hîp víi qui tr×nh c«ng nghÖ: Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng s¶n phÈm thÕ nµo th× sÏ lËp ra c¸c bé phËn s¶n xuÊt t-¬ng øng vµ phï hîp ®Ó ®¶m b¶o tu©n thñ qui tr×nh c«ng nghÖ ®ã sao cho d©y chuyÒn c«ng nghÖ ho¹t ®éng tèt vµ cã hiÖu qu¶ cao. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 8 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i - Hîp lý cÇn thiÕt: C¸c bé phËn cña c«ng ty ®-îc lËp ra ®¶m b¶o ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Ó cho d©y chuyªn ho¹t ®éng tèt chÝnh x¸c. Nh-ng c¸c bé phËn lËp ra kh«ng cã nh÷ng bé phËn kh«ng cÇn thiÕt kh«ng mang l¹i hiÖu qua cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 2.C¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ c¸c cÊp s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt 2.1.C¸c bé phËn s¶n xuÊt: C¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm ba bé phËn sau: * Ph©n x-ëng may: - C¸c tæ c¾t - C¸c tæ may - Tæ thïa, dÝnh, lµ, gÊp,gãi * Ph©n x-ëng nhùa: - Tæ hoa: + tæ c¾t hoa + tæ lµm hå - C¸c tæ m¸y - Tæ hÊp bét - Tæ Ðp ph«i th«, lµm s¸ng s¶n phÈm - Tæ mµi bavia * Ph©n x-ëng mµng: - Tæ trén mµu - Tæ thæi cuén - Tæ c¾t d¸n 2.2.C¸c cÊp s¶n xuÊt: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-¬c chia lµm ba cÊp: - CÊp s¶n xuÊt chÝnh: gåm c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh - CÊp s¶n xuÊt phô: gåm c¸c tæ s¶n xuÊt trong mét ph©n x-ëng chÝnh - CÊp s¶n xuÊt phô trî: gåm c¸c tæ phô trî cã nhiÖm vô gióp cho c¸c tæ s¶n xuÊt trong mét ph©n x-ëng chÝnh. 2.3.Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt: hoµng c-êng _ QTKD 12HN 9 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh nh-: ph©n x-ëng may, ph©n x-ëng nhùa vµ ph©n x-ëng mµng lµ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ ho¹t ®éng ®éc lËp. Trong c¸c d©y chuyÒn cña c¸c ph©n x-ëng chÝnh cã c¸c tæ s¶n xuÊt cã liªn hÖ víi nhau theo mét qui tr×nh c«ng nghÖ: s¶n phÈm cña tæ s¶n xuÊt nµy sÏ chuyÓn ®Õn tæ s¶n xuÊt sau ®Ó gia c«ng vµ hoµn thiÖn tiÕp. Cßn c¸c tæ s¶n xuÊt phô trî cã tr¸ch nhiÖm gióp cho c¸c tæ s¶n xuÊt ho¹t ®éng tr«i ch¶y, hiÖu qu¶. 3.¦u, nh-îc ®iÓm cña c¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp 3.1.¦u ®iÓm: C¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc thµnh lËp mét c¸ch hîp lý, cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt, chÆt chÏ víi nhau. S¶n phÈm cña tæ s¶n xuÊt nµy sÏ ®-îc chuyÓn ®Õn tæ s¶n xuÊt sau ®Ó gia c«ng vµ hoµn thiÖn tiÕp t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. Do sù s¾p xÕp hîp lý vµ chÆt chÏ ®ã th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc diÔn ra liªn tôc tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian chÕt cña vËt liÖu ®ang gia c«ng hoµn thiÖn ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao. ViÖc ph©n chia c¸c cÊp, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ph©n x-ëng vµ c¸c tæ s¶n xuÊt râ rµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao ®-îc nhanh chãng h¬n, cïng víi viÖc qui tr¸ch nhiÖm khi cã sai xãt trong s¶n xuÊt dÔ dµng, diÔn ra liªn tôc ®¹t hiÖu qu¶ cao C«ng ty ph©n ®Þnh râ rµng c¸c chøc danh, vÞ trÝ s¶n xuÊt cña c¸c tæ, ca s¶n xuÊt gióp mäi ng-êi hiÓu râ vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh tèt h¬n, cã tr¸ch nhiÖm. 3.2. Nh-îc ®iÓm : ViÖc ph©n chia lµm nhiÒu cÊp s¶n xuÊt sÏ gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý truyÒn vµ nhËn th«ng tin … Do ®ã sÏ gÆp mét sè khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt. IV. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Tæng gi¸m ®èc hoµng c-êng _ QTKD 12HN 10 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i 1. C¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c bé phËn qu¶n lý cña c«ng ty : 1.1. C¸c cÊp qu¶n lý : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty chia lµm 3 phÇn : - Tæng gi¸m ®èc. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 11 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i - C¸c gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh. + Gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh. + Gi¸m ®èc x©y dùng c¬ b¶n. - C¸c phßng ban chøc n¨ng. 1.2 C¸c bé phËn qu¶n lý : - Phßng kinh doanh. - Phßng vËt t-. - Phßng hµnh chÝnh. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n. - Phßng tµi vô. - Ban b¶o vÖ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c bé qu¶n lý : - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô tÝnh gi¸ b¸n, tæ chøc chµo vµ b¸n hµng, tiÕn hµnh nhËp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu cÇn dïng cho s¶n xuÊt, so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ. -Phßng vËt t- : lËp kÕ ho¹ch vËt t-, cung øng vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt, qu¶n lý kho nguyªn liÖu. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : phô tr¸ch c«ng t¸c vÒ tæ chøc nh©n sù cho c«ng ty, qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty. Phßng x©y dùng c¬ b¶n : lËp kÕ ho¹ch vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®Çu ttrang thiÕt bÞ cho toµn bé c«ng ty, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chØ tiªu kÕ ho¹ch c¬ b¶n ®· ®Æt ra. - Phßng tµi vô : + NhiÖm vô kÝ duyÖt c¸c chøng tï thu chi, lµm c«ng t¸c kÕ toµn tæng hîp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinhvµ c¸c tµi kho¶n liªn quan, theo dßi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n tiÒn vèn t¹i c«ng ty. + Gi¸m s¸t ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. + TÝnh to¸n tËp hîp chÝ phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶n kinh doanh. + Cung cÊp c¸c sè liÖu b¸o c¸o cã liªn quan theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n-íc nh- : c¬ quan thuÕ, thanh tra. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 12 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i + Cã chøc n¨ng tham m-u gióp tæng gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh nh»m sö dông ®ång vèn ®óng møc, cã hiÖu qu¶. - Ban b¶o vÖ : Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o an ninh, an toµn cho toµn bé c«ng ty. 3. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ bé m¸y cña c«ng ty : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc bè chÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, bé m¸y nµy ®-îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc ph©n ®Þnh râ rµng cïng víi chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña tæng gi¸m ®èc cïng c¸c gi¸m ®èc víi sù tham m-u gãp ý kiÕn cña phßng tµi vô gióp cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc th«ng suèt. - Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi chØ huy cao nhÊt ®-îc nhµ n-íc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch, ph¸p lý c¸c chÝnh s¸ch vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc lµ hÕt søc quan träng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi viÖc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶n hay kh«ng cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lu«n cã sù gióp ®ì hç trî cña c¸c gi¸m ®èc vµ phßng tµi vô gióp cho tæng gi¸m ®èc cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, ®óng ®¾n vµ kÞp thêi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®Ó c«ng ty lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - C¸c gi¸m ®èc lµ ng-êi trî gióp cho tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc ®-îc giao vµ thay tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Do vËy tr¸ch nhiÖm vµ ¶nh h-ëng cña c¸c gi¸m ®èc lµ rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kÕ ho¹ch vËt t-, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,... Tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. - C¸c phßng chøc n¨ng ®-îc tæ chøc s¾p xÕp theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc, trî gióp cho ban gi¸m ®èc l·nh ®¹o c¸c c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®-îc th«ng suèt : hoµng c-êng _ QTKD 12HN 13 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : gåm 5 ng-êi 1 tr-ëng phßng, 2l¸i xe, 1 t¹p vô, 1 v¨n th-. NhiÖm vô cña phong nµy lµ phô tr¸ch c«ng t¸c vÒ tæ chøc s¾p xÕp nh©n sù cho c«ng ty, qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty. Tr-ëng phßng víi nhiÖm vô chÝnh lµ : c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù vµ c«ng viÖc chung cho c¶ phßng do vËy c¸c kÕ ho¹ch vµ quyÕt ®Þnh cña tr-ëng phßng lµ yÕu tè cho sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. V¨n th- : chuyªn phô tr¸ch vÒ dÊu, c«ng v¨n, giÊy tê vµ tiÕp kh¸ch do vËy tr×nh ®é chuyªn m«n, sù nhiÖt t×nh, trinh ®é giao tiÕp… còng lµ yÕu tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cña phßng Tõ ®ã gãp phÇn vµo ho¹t ®«ng chung cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t- : gåm 8 ng-êi Cã 1 tr-ëng phßng cßn l¹i 7 nh©n viªn trong ®ã cã 4 nh©n viªn chuyªn mua vËt t- c¸c lo¹i vµ tr¶ hµng, cßn l¹i 3 nh©n viªn kh¸c chuyªn ®i ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ giao dÞch víi kh¸ch d-íi sù chØ ®¹o cña tr-ëng phßng. Phßng kÕ ho¹ch vËt t- cã 2 kho : 1 kho thµnh phÈm vµ 1 kho dù tr÷ vËt t-. Cã thÓ nãi viÖc ho¹t ®éng cña phßng vËt t- cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty. NÕu phßng vËt t- ho¹t ®éng tèt lu«n cung cÊp kÞp thêi nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè cho s¶n xuÊt ®ª ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng bÞ ng-ng trÖ th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lu«n ®¹t n¨ng suÊt cao cßn nÕu ng-îc l¹i th× n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kh«ng cao. + Phßng kinh doanh : cã 8 ng-êi Cã 1 tr-ëng phßng vµ 7 nh©n viªn víi nhiÖm vô lµm c«ng t¸c chµo vµ b¸n hµng, tÝnh gi¸ b¸n, …Tr-ëng phßng phô tr¸ch c¸c nh©n viªn cña phßng vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ s¶n phÈm, chµo hµng, b¸n hµng cßn l¹i 7 nh©n viªn lµm c«ng t¸c chµo hµng vµ b¸n hµng. Ho¹t ®éng cña phßng kinh doanh cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi doanh thu cña doanh nghiÖp vµ cã tÇm quan träng sèng cßn víi doanh nghiÖp v× viÖc tiªu thô s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng hoµng c-êng _ QTKD 12HN 14 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i tiªu thô ®-îc th× dÉn tíi ø ®äng vèn, tèn thªm chi phÝ b¶o qu¶n tån kho…dÉn tíi ho¹t ®éng thua lç lµ tÊt yÕu. Do vËy phßng kinh doanh lµ mét yÕu tè then chèt quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phßng tµi vô : gåm 5 ng-êi Cã 1 kÕ to¸n tr-ëng, 1 kÕ to¸n vËt t-,1 kÕ to¸n thanh to¸n, 1 thñ quü, 1 kÕ to¸n tiÒn l-¬ng b¶o hiÓm x· héi vµ tµi s¶n cè ®Þnh.Víi nhiÖm vô tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,lµm c«ng t¸c kÕ to¸n, cè vÊn cho ban gi¸m ®èc…cã ¶nh h-ëng tíi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, tíi c«ng t¸c ph¸t l-¬ng. Nh×n chung bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty hiÖn nay ho¹t ®éng kh¸ nhÞp nhµng, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc nhanh gän, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. Gióp cho c«ng ty ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®ã víi gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng lµm hµi lßng ng-êi tiªu dïng. PhÇn II : §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp I. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cña c«ng ty : hoµng c-êng _ QTKD 12HN 15 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i 1. Thùc tr¹ng m«i tr-êng kinh doanh vµ m«i tr-êng néi bé cña c«ng ty. 1.1. M«i tr-êng quèc tÕ : 1.1.1. NÒn chÝnh trÞ thÕ giíi : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi ®· cã nh÷ng sù thay ®æi kh¸ lín. B¾t ®Çu tõ viÖc Liªn bang X« ViÕt tan r· n¨m 1991 ®Õn viÖc khñng kho¶ng nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc Ch©u ¸ n¨m 1997 hay vô khñng bè n-íc Mü ngµy 11/09/2001 sau ®ã ®· kÐo theo bao sù kiÖn chÝnh trÞ to lín x¶y ra. Víi viÖc m-în danh nghÜa chèng khñng bè ®Ó ph¸t ®éng chiÕn tranh vµo Asganistan vµ lËt ®æ chÕ ®é Taliban cña tæ chøc khñng bè Alquaeda lËp nªn chÝnh phñ th©n Mü ë ®©y. Ch-a hÕt vµo th¸ng 3 n¨m 2003 m-în cí Irac cã vò khÝ hñy diÖt hµng lo¹t Mü ®· ph¸t ®éng chiÕn tranh trªn ®Êt n-íc Irac keo theo nhiÒu quèc gia tham chiÕn ®· g©y ra rÊt nhiÒu thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ - x· héi cho Irac nãi riªng vµ cho thÕ giíi nãi chung. M¨c dï lËp ®æ vÞ tæng thèng Irac lµ Saddam Hussen nh-ng Mü vµ c¸c n-íc ®ång minh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc æn ®Þnh t×nh h×nh ë Irac. Tuy Mü ®· tæ chøc xong viÖc bÇu cö nh-ng t×nh h×nh chÝnh trÞ t¹i ®Êt n-íc nhiÒu dÇu má nµy vÇn bÊt æn víi nh÷ng vô ®¸nh bom b¾t cãc con tin cña nh÷ng tæ chøc vò trang dÊu mÆt cïng nh÷ng vô tai tiÕng cña bÝnh lÝnh Mü vµ liªn qu©n. TiÕp sau vô khñng bè ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 l¹i cã thªm mét vô khñng bè t¹i T©y Ba Nha vµo ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2003 ®ã lµ ®¸nh bom nhµ ga tÇu ®iÖn ngÇm t¹i Thñ §« Madrid lµm cho h¬n 200 ng-êi thiÖt m¹ng. T×nh h×nh chÝnh trÞ t¹i khu vùc trung ®«ng ®· chøng tá r»ng ®©y lµ mét khu vùc ®Çy bÊt æn. Sau khi xung ®ét gi÷a Ixraen vµ Plestin t¹m l¾ng xuèng th× trong thêi gian gÇn ®©y l¹i x¶y ra vô thñ t-íng Libang bÞ ¸m s¸t. §iÒu nµy ®· t¹o nªn mét lµn sãng phÉn né t¹i Libang ®ßi Syria ph¶i rót qu©n vµ chÝnh phñ cÇm quyÒn t¹i Libang ph¶i tõ chøc. §iÒu ®ã t¹o nªn mét kho¶ng trèng quyÒn lùc vµ an ninh t¹i Libang dÉn tíi viÖc ®Êt n-íc nhá bÐ nµy r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn. §ã lµ c¸c quan hÖ xung ®ét cßn nÕu xÐt vÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng sù kiÖn nh- : Liªn minh Ch©u ©u më réng c¸c n-íc thµnh viªn vµ ph¸t hµnh ®ång tiÒn chung ch©u ©u, vµ sù kiÖn ASEAN kÕt n¹p ®Çy ®ñ c¸c thµnh viªn ®Õn hoµng c-êng _ QTKD 12HN 16 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i nay lµ m-êi mét thµnh viªn, råi vÊn ®Ò toµn cÇu hãa… TÊt c¶ ®· t¹o nªn bøc tranh toµn c¶nh cña nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi. 1.1.2. LuËt ph¸p vµ th«ng lÖ quèc tÕ : NÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ mét bé phËn trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi, kh«ng t¸ch rêi chÝnh v× vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam phu thuéc vµo m«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ tøc lµ phô thuéc vµo quy ®Þnh luËt ph¸p cña tõng quèc gia, luËt ph¸p vµ th«ng lÖ quèc tÕ. HiÖn nay ViÖt Nam lµ mét thµnh viªn cña ASEAN tham gia vµo tháa thuËn th-¬ng m¹i tù do khu vùc CEPT/AFTA. §iÒu nµy ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi còng nh- rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam bëi ®Õn thêi kú héi nhËp c¸c n-íc thµnh viªn ASEAN sÏ ph¶i më cöa thÞ tr-êng xãa bá hµng rµo thuÕ quan vËy ngay tõ b©y giê c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn s©n nhµ råi míi nghÜ ®Õn viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr-êng c¸c n-íc trong khu vùc. S¾p tíi ViÖt Nam sÏ tham gia vµo tæ chøc th-¬ng m¹i mét s©n ch¬i lín h¬n AFTA rÊt nhiÒu, bªn canh nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ViÖt Nam cßn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh quèc tÕ nhluËt b¶n quyÒn vµ së h÷u c«ng nghiÖp. §iÒu nµy th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn chua chó träng ®Õn nhiÒu. Khi tham gia vµo c¸c tæ chøc AFTA vµ WTO kh«ng cßn ph¶i gÆp hµng rµo thuÕ quan nh-ng l¹i cã nh÷ng rµo c¶n kh¸c ®ã lµ hÖ thèng c¸c chøng chØ quèc tÕ ®-îc ®¶m b¶o sù tin cËy lÉn nhau trong mua b¸n nh- : ISO 9000, ISO 14000,GMP, HAKP, ISM. Nh÷ng chøng chØ tiªu chuÈn nµy sÏ cã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c«ng t¸c qu¶n trÞ ®Þnh h-íng chÊt l-îng ®Ó cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã khi tham gia vµo héi nhËp quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p cña tõng quèc gia. C¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ Tra, c¸ Basa vµ t«m võa qua cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mét phÇn do c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ch-a t×m hiÓu kÜ vÒ luËt ph¸p, quy ®Þnh cña n-íc Mü. Bëi thÕ ngay tõ b©y giê c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng chØ ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh mµ cßn ph¶i rang bÞ mét hµnh trang kiÕn thøc vÒ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, th«ng lÖ quèc tÕ, ph¶I tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®· ®-îc c«ng nhËn ®Ó tõ ®ã cã thÓ tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi mét c¸ch v÷ng vµng vµ tù tin. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 17 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i 1.1.3. C¸c yÕu tè kinh tÕ quèc tÕ : Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· cã sù t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh mµ næi bËt nhÊt lµ Trung Quèc víi tû lÖ t¨ng tr-ëng 9 % thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi cao. §©y lµ yÕu tè rÊt thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. S¾p tíi doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ tham gia vµo AFTA, WTO khi ®ã hµng rµo thuÕ quan sÏ ®-îc rì bá, ®iÒu ®ã sÏ ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam rÊt nhiÒu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Nã sÏ buéc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tù n©ng cao n¨ng lùc c¹nh trang vµ tù trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong mét s©n chíi lín. 1.2 M«i tr-êng kinh tÕ quèc d©n : 1.2.1. C¸c nh©n tè kinh tÕ : NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua tiÕp tôc t¨ng tr-ëng ë møc cao (7,2 %), GDP ®Çu ng-êi ®¹t 450 USD/n¨m. Thu nhËp cña ng-êi d©n ®· t¨ng lªn, nhÊt lµ khu vùc thµnh thÞ, ®iÒu nµy dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ hµng hãa dÞch vô t¨ng lªn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp t¨ng c-êng s¶n xuÊt kinh doanh. Tû gi¸ hèi ®o¸I gi÷a VN§ vµ ®ång ®« la Mü ë møc : 1USD = 15.980 VN§. Tû gi¸ nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp viÖt Nam. VÒ chÝnh s¸ch tÝn dông cña c¸c ng©n hµng : hiÖn nay c¸c ng©n hµng muèn huy ®éng vèn trong d©n c- lªn ®· ®-a ra tû lÖ l·I suÊt cao, ®iÒu nµy sÏ khiÕn cho nhu cÇu göi tiÒn ®Ó lÊy l·i t¨ng lªn, mÆt kh¸c ®iÒu ®ã khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn bëi l·I suÊt còng sÏ t¨ng lªn. 1.2.2. LuËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña n-íc ta : HiÖn nay viÖc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc lµ kh¸ hiÖu qu¶ nh-: xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ tûgi¸, ®-a ra chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi tr×nh ®é kinh tÕ vµ ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t-, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cho tõng vïng, tõng ngµnh, tõng ngµnh kinh tÕ. §iÒu nµy t¹o ra m«I tr-êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. hoµng c-êng _ QTKD 12HN 18 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i 1.2.3. Nh©n tè kü thuËt c«ng nghÖ : HiÖn nay viÖc ¸p dông c¸c kü thuËt c«ng nghÖ míi ®ang rÊt phæ biÕn, c¸c doanh nghiÖp (nhÊt lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt) ®ang cè g¾ng nhËp khÈu chuyÓn giao nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña d©y truyÒn s¶n xuÊt. Cßn trong c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÖn nay c«ng nghÖ ®ang ®-îc ¸p dông nhiÒu nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, nã gióp cho nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã thÓ thu thËp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, cËp nhËt t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. 1.3. M«i tr-êng c¹nh tranh néi bé ngµnh : 1.3.1. Kh¸ch hµng : - Víi s¶n phÈm may mÆc kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ ®¬n ®Æt hµng tõ c¸c tr-êng häc, bÖnh viÖn vµ c«ng ty … Hä ®Æt may c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o, ®ång phôc häc sinh, quÇn ¸o y t¸ , b¸c sÜ, c«ng nh©n viªn c«ng nh©n … - Víi s¶n phÈm b¸t ®Üa nhùa Melamin : lµ s¶n phÈm b»ng nhùa nªn nã cã nh÷ng ®Æc tÝnh c¬, lÝ, hãa mµ c¸c s¶n phÈm b»ng sø, thñy tinh kh«ng cã nh- : tÝnh ®µn håi, dÎo, nhÑ … - Víi s¶n phÈm tói li l«ng ®ùng gi¸c th¶i : ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm cã nhiÒu kÝch cì, mÇu s¾c vµ chñng lo¹i kh¸c nhau ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.3.2. C¸c ®èi thñ canh tranh : Víi tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng ty cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nhau. - Víi s¶n phÈm lµ hµng may mÆc : v× ®©y lµ lo¹i quÇn ¸o ®ång phôc häc sinh, b¸c sÜ , y t¸ … Nªn yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ®èi t-îng nµy kh«ng qu¸ kh¾t khe do vËy c«ng ty dÔ dµng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña nhãm ®èi t-îng nµy. MÆt kh¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ mét phÇn rÊt nhá trong thÞ tr-êng may mÆc quÇn ¸o nãi chung, ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Òu kh«ng tham gia hoÆc cã tham gia th× còng kh«ng chó träng nhiÒu vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy do vËy viÖc canh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c kh«ng qu¸ m¹nh mÏ, khèc liÖt. - Víi s¶n phÈm lµ b¸t ®Üa nhùa : mÆt hµng nµy c«ng ty gÆp ph¶i kh«ng Ýt c¸c ®èi t-îng c¹nh tranh nh- : C«ng ty gèm sø B¸t Trµng, hoµng c-êng _ QTKD 12HN 19 B¸o c¸o tæng hîp tr-êng c®ktkt cn i hµng gèm sø Trung Quèc… S¶n phÈm cña hä rÊt ®a d¹ng, phong phó c¶ vÒ chñng lo¹i lÉn mÇu s¾c vµ còng nh- chÊt l-îng gi¸ c¶ cho ng-êi tiªu dïng lùa chän. Do vËy viÖc c¹nh tranh trë nªn khã kh¨n cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch vµ chiÕn l-îc cô thÓ ®Ó c¹nh tranh. Víi ®Æc tÝnh c¬, lÝ, hãa rÊt riªng cña s¶n phÈm nµy nh- : ®é ®µn håi cao, dÎo, nhÑ …Mµ c¸c s¶n phÈm gèm xø kh«ng cã ®-îc do vËy cÇn tËp trung vµo ®iÓm nµy ®Ó t¹o mét chç ®øng riªng. - Víi s¶n phÈm tói Nil«ng ®ùng r¸c th¶i : c«ng ty gÆp ph¶i rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× trong thµnh phè Hµ Néi nhu cÇu vÒ tói Nil«ng cña c¸c siªu thÞ, kièt, ng-êi d©n lµ rÊt lín. V× c«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ thêi kú tËp trung quan liªu cho ®Õn nay ®· t¹o dùng ®-îc nh÷ng b¹n hµng th©n thiÕt vµ lu«n tËp trung phôc vô tèt, cã nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i víi hä nªn lu«n gi÷ ch©n ®-îc nhãm kh¸ch hµng nµy. Bªn canh ®ã c«ng ty lu«n thu hót vµ më réng sang c¸c thÞ tr-êng l©n cËn ®Ó viÖc tiªu thô s¶n phÈm ngµy mét tèt h¬n. 1.4. M«i tr-êng néi bé c«ng ty : 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty : S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý hoµng c-êng _ QTKD 12HN 20
- Xem thêm -