Tài liệu Báo cáo quản trị nhân lực 3 - kế hoạch hóa nguồn nhân lực

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC     Văn Thị Cã www.quantri.com.vn Nguyễn Thị Hằng Phạm Thị Liên Nguyễn Thế Phương Phan Thanh Thủy Nguyễn Thị Ánh Trang Hồ Hoàng Trung Company Logo CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC www.quantri.com.vn NỘI DUNG: I KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ II DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC III DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC IV CÂN ĐỐI CUNG VÀ CẦU Company Logo Khái niệm www.quantri.com.vn - Kế hoạch hóa: là làm cho việc gì đó phát triển có kế hoạch. -Kế hoạch hóa nguồn nhân lực: là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được nhu cầu đó. Company Logo Vai trò của KHHNNL - Giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực - Có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức - Là cơ sở cho các hoạt động biên chế nguồn nhân lực, đào tạo,phát triển nguồn nhân lực. www.quantri.com.vn - Nhằm điều hòa các hoạt động nguồn nhân lực Company Logo Quan hệ giữa KHHNNL và KHSXKD 1 www.quantri.com.vn           1.KHHNNL với KHSXKD dài hạn > 3 năm 2 2.KHHNNL với KHSXKD trung hạn Từ 1 đến 3 năm 3 2.KHHNNL với KHSXKD ngắn hạn < 1 năm Company Logo Ảnh hưởng KHHNNL www.quantri.com.vn • Ảnh hưởng nhất định đến KHSXKD dài hạn: sự thay đổi về nhân khẩu học, cung nhân lực... • Nếu lực lượng lao động cần thiết không đáp ứng được thì KHSXKD cần phải thay đổi hoặc xem xét lại Company Logo KHHNNL www.quantri.com.vn • Ảnh hưởng đến mục tiêu KHSXKD trung hạn. • Tác động đến nhu cầu của tổ chức SXKD trung hạn. Company Logo KHHNNL www.quantri.com.vn • Là nhân tố ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức, cần phải xem xét kỹ KHHNNL: như trình độ, năng lực, nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của DN... Company Logo Các nhân tố ảnh hưởng đến KHHNNL www.quantri.com.vn       Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của tổ chức: - Kết cấu nghề nghiệp, trình độ lành nghề. - Tùy thuộc vào chủng loại,số lượng sản phẩm dịch vụ mà KHHNNL một cách phù hợp.           Company Logo www.quantri.com.vn * Tính không ổn định của môi trường: - Vĩ mô:kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... - Vi mô: Nhà cung ứng - đối tác, các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và công chúng Company Logo Các nhân tố ảnh hưởng đến KHHNNL  Độ dài thời gian của kế hoạch hóa nguồn nhân lực: - Tùy thuộc vào thời gian KHHNNL mà người ta chia ra làm hai thời kì: www.quantri.com.vn .Kế hoạch dài hạn: có thời gian >1 năm. . Kế hoạch ngắn hạn: có thời gian =<1 năm.  Loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin của kế hoạch hóa nguồn nhân lực. - Xác định loại công việc sẽ được thực hiện trong tổ chức. Company Logo QUÁ TRÌNH KẾ HOẠCH HÓA NNL Các bước kế hoạch hóa nguồn nhân lực: Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực.  Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực: phân tích về         mặt hệ thống, quá trình. www.quantri.com.vn Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện  Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch  Company Logo DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC  www.quantri.com.vn Cầu nhân lực: là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc của tổ chức trong một thời kì nhất định. Company Logo Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn www.quantri.com.vn - Là cầu nhân lực trong thời hạn =< 1 năm. - DĐCNLNH dùng phương pháp phân tích nhiệm vụ và khối lượng công việc: 1. Xác định nhiệm vụ và khối lượng công việc 2. Dùng tỷ số quy đổi, tiêu chuẩn định biên,lượng lao động hao phí...để tính số giờ lao động cần thiết/1 sản phẩm 3. Quy đổi số giờ lao động ra số người lao động Company Logo Các phương pháp DĐCNLNH www.quantri.com.vn Tính theo năng suất lao động Tính theo lượng lao động hao phí Tính theo tiêu chuẩn định biên Company Logo Tính theo lượng lao động hao phí CÔNG THỨC: D: Cầu lao động năm kế hoạch. ti:Lao động hao phí/1đv sản phẩm. SLi: Tổng số sp i cần sx năm kế hoạch. Tn: Thời gian làm việc bình quân/1lao động năm kế hoạch. www.quantri.com.vn Km: Hệ số tăng năng suất lao động dự tính. n: Số loại sản phẩm cần sản xuất.    ­ Phương pháp này áp dụng cho những công việc,những sản phẩm xác định dược hao phí lao động cần thiết như:cơ khí, dệt may... Company Logo Tính theo năng suất lao động Công thức: D: Cầu lao động năm kế hoạch. www.quantri.com.vn Q: Tổng sản phẩm năm kế hoạch W: Năng suất lao động bình quân năm kế hoạch. Company Logo Tính theo tiêu chuẩn định biên - TCĐB là khối lượng công việc, nhiệm vụ mà một người phải đảm nhận. www.quantri.com.vn - Dự đoán cầu nhân lực theo phương pháp này ta căn cứ vào nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch. VD: tổng số y bác sỹ cần để phục vụ cho việc chữa trị H1N1 năm tới... - Phương pháp này áp dụng cho các tổ chức như: ngành giáo dục, ngành y tế để dự báo cầu nhân lực của họ. Company Logo Dự đoán cầu nhân lực dài hạn - Là cầu nhân lực trong thời hạn >1 năm Các phương pháp dự đoán: www.quantri.com.vn Dựa vào cầu nhân lực của từng đơn vị Dự đoán xu hướng Ước lượng trung bình Phân tích hồi quy tuyến tính Tính theo tiêu chuẩn hao phí lao động của một đơn vị sản lượng Chuyên gia Company Logo
- Xem thêm -