Tài liệu Báo cáo quản trị chất lượng công ty cổ phần fpt

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39928 tài liệu

Mô tả:

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Phân tích nhân tố với các biến độc lập Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Approx. Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 105 Sig. .000 Extraction LG1 1.000 .725 LG2 1.000 .740 LG3 1.000 .692 MT1 1.000 .697 MT2 1.000 .739 MT3 1.000 .590 KT1 1.000 .578 KT2 1.000 .738 KT3 1.000 .741 PL1 1.000 .625 PL2 1.000 .807 PL3 1.000 .735 CH1 1.000 .748 CH2 1.000 .821 CH3 1.000 .689 Extraction Method: Principal Component Analysis. 744.972 df Communalities Initial .781 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.300 35.334 35.334 5.300 35.334 35.334 2 1.732 11.545 46.878 1.732 11.545 46.878 3 1.387 9.249 56.128 1.387 9.249 56.128 4 1.217 8.116 64.244 1.217 8.116 64.244 5 1.029 6.858 71.102 1.029 6.858 71.102 6 .742 4.944 76.046 7 .702 4.678 80.724 8 .550 3.669 84.393 9 .527 3.514 87.907 10 .431 2.876 90.782 11 .379 2.526 93.308 12 .317 2.116 95.424 13 .298 1.983 97.408 14 .218 1.453 98.861 15 .171 1.139 100.000 Total Variance Explained Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 LG1 .690 -.169 -.193 -.416 -.099 LG2 .689 -.154 -.062 -.413 -.260 LG3 .542 -.155 .182 -.407 -.419 MT1 .700 -.144 .133 -.049 .406 MT2 .525 -.324 .026 -.245 .545 MT3 .612 -.301 -.167 -.042 .310 KT1 .598 -.114 .324 .215 -.238 KT2 .624 -.155 .446 .318 -.157 KT3 .493 -.149 .566 .388 .063 PL1 .377 .680 .052 -.135 -.009 PL2 .573 .674 .088 -.123 -.043 PL3 .472 .643 .184 -.046 .250 CH1 .616 -.089 -.457 .330 -.208 CH2 .754 .000 -.389 .294 -.122 CH3 .533 .204 -.488 .338 .099 Extraction Method: Principal Component Analysis. a a. 5 components extracted. Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 LG1 .280 .125 .009 .691 .392 LG2 .212 .135 .125 .772 .257 LG3 -.007 .096 .260 .782 .060 MT1 .167 .213 .336 .163 .696 MT2 .035 .020 .094 .173 .836 MT3 .347 -.020 .137 .212 .637 KT1 .204 .104 .660 .292 .066 KT2 .170 .090 .803 .199 .129 KT3 .025 .084 .826 -.035 .223 PL1 .100 .774 .007 .120 -.039 PL2 .182 .840 .132 .224 .021 PL3 .060 .818 .149 -.032 .198 CH1 .814 -.001 .174 .221 .076 CH2 .807 .157 .233 .240 .182 CH3 .764 .266 .013 -.058 .178 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a a. Rotation converged in 6 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 1 .493 .369 .442 .470 .452 2 .023 .893 -.189 -.218 -.343 3 -.702 .154 .695 -.022 -.017 4 .494 -.154 .507 -.649 -.234 5 -.141 .135 -.170 -.557 .789 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Phân tích nhân tố với các biến phụ thuộc Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .626 Approx. Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 105.153 df 3 Sig. .000 Communalities Initial Extraction TT1 1.000 .689 TT2 1.000 .804 TT3 1.000 .556 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1 2.048 68.274 68.274 2 .642 21.388 89.662 3 .310 10.338 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 TT1 .830 TT2 .897 TT3 .745 Extraction Method: Principal Component Analysis. a a. 1 components extracted. Total % of Variance 2.048 68.274 Cumulative % 68.274 Rotated Component a Matrix a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.
- Xem thêm -