Tài liệu Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: ………………………………………………………….. Bộ phận: ……………………………………………………… BẢNG KÊ NHẬP XUẤT TỒN HÀNG HÓA Tháng … năm 20 … … … Đơn vị tính:Triệu đồng Nhập trong kỳ Mã HH Tên hàng hóa Đvt SL Đơn giá Thành tiền Xuất trong kỳ SL Đơn giá Thành tiền Tồn cuối kỳ SL Đơn giá Thành tiền Lập ngày …. tháng …. năm 20 …….. …. KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN GHI SỔ
- Xem thêm -