Tài liệu Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp phát triển khái niệmmới về ipm

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Phaùt trieån khaùi nieäm môùi veà IPM Hoà Vaên Chieán TTBVTV-PN - toång hôïp hôïp Dòch haïi laø gì?  Sinh vaät hay vi sinh vaät maø ta chaéc chaén raèng noù raèng noù laøm giaûm giaù trò cuûa nhöõng nguoàn lôïi ích. nguoàn lôïi ích. Chuùng gaây ra söï maát maùt veà saûn veà saûn löôïng vaø chaát löôïng löông thöïc vaø theå chaát vaø theå chaát qua söï lan truyeàn beänh laøm giaûm chaát giaûm chaát löôïng moâ tröôø Coni ngöôø i ng soáng cuûa chuùng ta. chuùng ta. Hoaït ñoäng saûn xuaát Thieät haïi cuûa dòch haïi Maät soá dòch haïi Caùc hoaït ñoäng ngaên ngöøa Norton and Conway, 1977 Nhöõng bieän phaùp phoøng tröø dòch haïi coå truyeàn coå truyeàn      Söû duïng Kieán vaøng ôû ôû Trung Quoác treân caây aên caây aên traùi. Gieo troàng muoän ñeå ngaên ngaên ngöøa saâu ñuïc thaân thaân maøu traéng (S. innotata) ôû Java. Keùo daøi tuoåi maï caáy caáy muoän ñeå ngaên ngöøa ngöøa saâu ñuïc thaân maøu maøu vaøng ôû Nhaät Baûn. Baûn. Baét oå tröùng baèng tay. tay. Duøng daàu thaém vaøo daây vaøo daây thöøng ñaùnh treân ñaùnh treân ngoïn luùa laøm Kyû nguyeân cuûa thuoác BVTV BVTV Khaùm phaù ra thuoác DDT (Muller 1939; 1939; Nobel Prize 1948)  Thuoác goác Chlor toång hôïp (BHC, dieldrin, dieldrin, endosulfan)  Goác Laân vaø Carbamate (m-parathion, parathion, carbofuran)  Goác Cuùc: Pyrethroids (deltamethrin)  Kyû nguyeân cuûa thuoác BVTV BVTV    Nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R & D) veà hoaù hoïc ñaõ hoaù hoïc ñaõ laøm thay ñoåi neàn noâng nghieäp taïi moät nghieäp taïi moät soá nöôùc phaùt trieån ôû nhöõng thaäp nhöõng thaäp nieân 1960’ vaø 1970s vaø noù vaãn duy trì vaãn duy trì ñöôïc söùc maïnh laøm aûnh höôûng ñeán höôûng ñeán vieäc aùp duïng IPM phaàn lôùn caùc nöôùc ôû caùc nöôùc ôû Chaâu AÙ. Tính noâng caïn hay giaû vôø khoâng bieát veà heä sinh veà heä sinh thaùi. Trong Caùch maïng Xanh  Thuoác BVTV ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ñeán noâng daân nhö laø vaán ñeà caàn laø vaán ñeà caàn thieát ñeå cho naêng suaát cao thoâng qua quaûng caùo. qua quaûng caùo. Eg. Masagana 99 (Philippines), BIMAS (Indonesia) Moái lieân quan ñeán söùc khoeû & khoeû & ä sinh tha ùi 1962)  Muøa Xuaân yeân laëHe ng (Rachel Carson  AÛnh höôûng nhieàu maët cuûa thuoác BVTV – Phaùt trieån tính khaùng  Taêng nhu caàu khaùm phaù thuoác hoaù hoïc môùi – OÂ nhieãm – Caøng roäng vaø caøng nhieàu  Dö löôïng & tích luyõ trong chuoãi thöùc aên – Nguy hieåm cho söùc khoeû con ngöôøi Ngoä ñoäc caáp tính vaø maõn tính – AÛng höôûng ñeán caùc sinh vaät hay vi sinh vaät khoâng laø ñoái khoâng laø ñoái töôïng, nhö Ong maät & ñôøi soáng hoang daõ hoang daõ   Maát tính ña daïng – Phaù vôû cô cheá phoøng tröø sinh hoïc töï nhieân   Taùi phaùt dòch haïi Phaùt trieån vaø phuøn phaùt dòch haïi thöù yeáu Caùc giai ñoaïn saûn xuaát noâng nghieäp & nghieäp & thöïc tieãn phoøng ng tröø dòch haïi dòch haïi 1. Toàn taïi 2. Veà sinh thaùi 3. Buøn noå 4. Khuûng hoaûng    Gaây tính khaùng Hoån hôïp, pha troän Phun xòt thöôøng xuyeân & xuyeân & taêng khoái löôïng löôïng 5. Tai hoaï  Xöôûng Nhaø maùy ñình treä ñình treä 6. Phuïc hoài Ñoäc tính veà sinh thaùi hoïc: Thuoác BVTV & sinh vaät coù ích AÛnh höôûng cuûa thuoác BVTV leân oäng vaät aên coû – Quaàn xaõ thieân ñòch trong Heä sinh thaùi noâng nghieäp nhieät ñôùi Nhieàu loaøi trong Heä sinh thaùi thaùi Phaù vôû heä sinh thaùi gaây ra ra vaán ñeà saâu beänh haïi  Khoâ haïn  Luõ luït  Di truù baát thöôøng  Thuoác BVTV Aûnh nh höôûng ng cuûa thuoác tröø saâu ñeán saâu ñeán caùc loaøi baét moài aên thòt aên thòt   Treân Caây coù muùi neáu neáu phun thuoác tröø saâu saâu thì nheän haïi seõ taùi taùi phaùt vaø gia taêng maät taêng maät soá. Laøm giaûm thaønh phaàn phaàn thieân ñòch, khoâng khoâng theå nuoâi ñöôïc ñöôïc kieán vaøng. Chieàu daøi trung bình cuûa chuoãi thöùc chuoãi thöùc aên bò giaûm    Khi phun xòt thuoác chieàu daøi cuûa chuoãi cuûa chuoãi thöùc aên töø 3 giaûm xuoáng coøn xuoáng coøn 2. Maïng löôùi thöùc aên phuïc hoài laïi ñöôïc laïi ñöôïc vaøo ngaøy thöù 22 sau khi phun. khi phun. Töông quan khoâng ñoàng boä giöõ kyù chuû giöõ kyù chuû vaø nhoùm baét moài aên thòt. moài aên thòt. Coân truøng ng thöù yeáu trôû thaønh nh chuû yeáu thaønh nh chuû yeáu  Raày naâu treân luùa, Nheän ñoû treân CAQ. treân CAQ.  Thuoác tröø saâu coù aûnh höôûng khaùc nhau khaùc nhau ñeán caáu truùc quaàn xaõ. xaõ.  Coân truøng thöù yeáu khi trôû thaønh chuû thaønh chuû yeáu seõ phaùt trieån quaàn theå quaàn theå nhanh hôn caùc loaøi baét moài aên baét moài aên thòt. Thuoác tröø dòch haïi khoâng laøm aûnh nh höôûng ng höôûng ng ñeán tröùng ng cuûa Raày naâu, Nheän haïi taùi Nheän haïi taùi phaùt Söï taùi phaùt cuûa dòch haïi thöù yeáu Tröôùc phun o o o o o x x x x x o o o o o o x x x x x o o o o o o o Tröôùc phun o o o o o x x x x x o o o o o o x x x x x o o o o o o Taùi phaùt Sau phun vaøi ngaøy o o x x x o o x o x x x x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x o x Sau phun vaøi ngaøy o o x o x o o x o Boäc phaùt o o o o o o o o x o x o o o o o o o o o o x o o o o o o o o o o Thuaät ngöõ nghóa hoïc (Semantics)  Integrated pest control (IPC)-Phoøng tröø tröø dòch haïi toång hôïp: Coù nhieàu taùc giaû taùc giaû ñònh nghóa: – Smith, van den Bosch, Stern, FAO panel of experts 1960s & 1970s  Pest management-Quaûn lyù dòch haïi: – Clark, Geier, Morris.1960s & 1970s  Integrated pest management (IPM)-Quaûn Quaûn lyù dòch haïi toång hôïp. – Bottrell 1979. (Khaùi nieäm hieän nay ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi). Ñònh nghóa veà IPM  WWW site for IPM definitions. www.ippc.orst.edu  IPM laø söï löïa choïn, söï toång hôïp, vaø thöïc vaø thöïc hieän phoøng tröø dòch haïi döïa treân döïa treân vieäc tieân ñoaùn veà kinh teá, sinh teá, sinh thaùi, vaø keát quaû veà xaõ hoäi hoïc hoäi hoïc (Bottrell, 1979) economic ecological sociological KLH Khaùi nieäm veà ngöôõng kinh teá kinh te á i kinh teá (EIL) Möùc gaâ y haï • Möùc gaây haïi > chi phí phoøng tröø 90 80 70 60 phoøng tröø Ngöôõng kinh teá (ETL) • Dòch ôû möùc ñoä maø caàn phaûi 50 40 30 phaûi phoøng tröø ñeå traùnh gaây ra söï gaây ra söï thieät haïi veà kinh teá teá (EIL). Lôïi ích phoøng tröø = chi phí phoøng phoøng tröø PDK = C EIL ETL 20 10 10 8 6 4 2 0 0 P = gía saûn phaåm D = Maát maùt naêng suaát treân moät coân truøng truøng K = % giaûm ñöôïc söï maát maùt do phoøng tröø tröø  = möùc ñoä dòch haïi (maät soá)     Ngöôõng phoøng ng tröø chieán löôïc döïa treân kieán thöùc kieán thöùc coù ñöôïc tröôùc veà ñoäng ng löïc quaàn theå dòch haïi dòch haïi 90 Pest A Maät soá dòch haïi A gia 80 A gia taêng theo thôøi 70 thôøi gian. 60 Phaûi bieát moät caùch caùch chaéc chaén raèng 50 raèng khi phun ôû maät 40 maät soá 40 thì lôïi ích 30 Pest B ích raát lôùn. 20 Maät soá dòch haïi B B giaûm ngay sau coù 10 coù ñænh cao ñaàu tieân. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tieân. Coù ñöôïc lôïi ích laø do 11
- Xem thêm -