Tài liệu Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp những lợi ích khó khăn trong sử dụng dầu khoáng

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH & KHOÙ KHAÊN TRONG SÖÛ DUÏNG DAÀU KHOAÙNG Oleg Nicetic and Debbie J Rae Trung Taâm laøm vöôøn vaø khoa hoïc caây troàng, Tröôøng Ñaïi Hoïc Taây Sydney, Hawkesbury Campus, Richmond, NSW, Australia •1. Ñònh nghóa daàu phun. 2. Chaát nhuû. •3. Caùch taùc ñoäng cuûa daàu phun. •4. So saùnh daàu khoaùng vaø thuoác tröø saâu. •5. Ngoä ñoäc laø nguyeân nhaân haïn cheá khi söû duïng daàu khoaùng. & •6. Söû duïng daàu khoaùng phoøng tröø dòch haïi. •7. Söû duïng daàu khoaùng nhö chaát hoå trôï. 8. Söû duïng daàu khoaùng haïn cheá söï röõa troâi khi phun thuoác. Moät soá teân goïi cuûa daàu phun trong noâng nghieäp        - Daàu traéng (White oil) - Daàu phun (PSO) - Daàu khoaùng (MSO) - Daàu khoaùng noâng nghieäp (AMO) - Daàu khoaùng laøm vöôøn (HMO) - Daàu phoå heïp, daàu phoå& roäng - Daàu muøa ñoâng, Daàu muøa heø Caùc loaïi daàu phun ñöôïc chöng caát töø daàu nhôøn. n. (Lubricating oils) 3 loaïi phaân töû chính trong thaønh phaàn daàu khoaùng: Hydrocacbon maïch thaúng no (Isoparaffins) : HIEÄU LÖÏC TRÖØ SAÂU CAO NHAÁT Hydrocacbon maïch voøng no (Naphthenes ) : ít hieäu quaû hôn isoparaffin. Hydrocacbon maïch voøng khoâng no (Aromatics) : gaây haïi caây. Isoparaffin Naphthene Aromatic SOÁ MAÏCH CARBON Daàu nheï hay naëng döïa vaøo soá maïch carbon (kyù hieäu : nCy) nCy < 21 (daàu nheï): Ít gaây ngoä ñoäc cho caây Hieäu löïc tröø saâu keùm nCy > 25 (daàu naëng): Hieäu löïc tröø saâu cao Deã gaây ngoä ñoäc caây Daàu phun toát phaûi coù soá carbon nCy = 23-24 Troïng löôïng phaân töû thaáp Gaây ñoäc caáp tính cho caây Troïng löôïng phaân töû cao Hieäu löïc thaáp Hieäu quaû toái öu Gaây ñoäc maõn tính cho caây Gia taêng soá carbon nC19 nC21 nC23 nC24 nC29 Moät soá chæ tieâu quan troïng ng ñeå ñaùnh nh giaù chaát löôïng ng cuûa caùc loaïi daàu phun 1. Soá maïch Carbon. 2. Thaønh phaàn caùc phaân töû hydrocarbon Cp, Cn, Ca 3. Chæ soá khoâng Sulphunate hoaù (UR%). 4. Ñoä nhôùt (SUS). 5. Daõy chöng caát. Nhöõng tieâu chuaån cô baûn cuûa daàu phun Ñaëc tính Yeâu caàu toái thieåu Khoâng thích hôïp %Cp % Ca Chæ soá %UR < 60 <8 < 92% > 60% Maïch ch carbon C21-C24 < C21 Hoaëc > C25 > 92% Moät soá phöông phaùp vaø tieâu chuaån ñeå ñaùnh nh giaù phaân loaïi daàu phun. (ñeå tham khaûo) o) Median nparaffin carbon number ASTM D 2887 nC19 nC20 nC21 nC23 nC24 nC25 nC27 Viscosity (Ñoä nhôùt) Saybolt universal seconds (SUS) at 37.8ºC ASTM D 445 50% distillation temperature (Nhieät ñoä chöng caát 50%) 1.33 kPa (10 mm Hg) ASTM D 1160 °C 101.33 kPa (760 mm Hg) ASTM D 447 °F °C °F 628 651 ‘60’ 212 415 331 344 356 ‘70’ 224 235 435 455 380 391 673 716 736 247 476 401 421 754 790 ‘80’ ‘100’ Caùc chæ soá cuûa daàu khoaùng SK EnSpray 99 EC : - Hoaït chaát : daàu khoaùng 99 % - Chaát taïo nhuõ 1% - Chæ soá cartbon : 24 -Thaønh phaàn hyhrocarbon : Isoparaffins 74% Naphthalenes 26% - % khoâng sulfonated hoaù (%UR) : 99,8% - Ñaõ tinh loïc heát caùc aromatic haïi caây : 0% Chaát nhuõ DAÀU DAÀU NÖÔÙC CHAÁT NHUÕ NÖÔÙC daàu + nhuõ = daàu phun Chaát nhuõ Caùc loaïi daàu khoaùng thöôøng chöùa töø 0.35 to 2% chaát nhuõ. Tuy nhieân, neáu tæ leä paraffin vaø dö löôïng khoâng sulfunate hoùa (= hydrogen baûo hoaø) taêng, thì khaû naêng hoaø tan caøng trôû neân khoù hôn, vì vaäy thaønh phaàn nhuõ coùtheå taêng leân ñeán 6%. Caùc loaïi daàu ngaøy nay thöôøng ñöôïc phoái hôïp vôùi caùc chaát nhuõ khoâng beàn. Khi phun nhuõ seõ vôõ nöôùc seõ rôi xuoáng, chæ coøn laïi maøng daàu bao phuû leân beà maët laù, dòch haïi… Chaát nhuõ . Chaát nhuõ khoâng beàn seõ vôõ. . Nöôùc seõ tuoät khoûi beà maët. . Daàu seõ ñoïng laïi treân beà maët laù. Nöôùc Daàu Daàu Nöôùc Nöôùc giuùp traõi ñeàu daàu Bao Baophuû phuû dòch dichhaïi haïi Taïo thaønh maøng daàu treân laù Nhöõng löu yù khi pha daàu phun Ñeå nhuõ vaø daàu khoâng bò taùch lôùp trong bình phun caàn löu yù nhöõng ñieåm sau:  Nhieät ñoä oån hôïp trong bình khoâng ñöôït vöôït quaù 42oC  Ñoå daàu vaøo nöôùc vaø phaûi khuaáy ñeàu khi pha  Caån thaän khi pha daàu vôùi caùc loaïi thuoác daïng boät (WP). Neáu pha chung, phaûi pha ñeàu daàu vaøo nöôùc tröôùc khi cho thuoác boät vaøo. Soá löôïng khoâng ñöôïc > 0.1kg WP/100 L dung dòch daàu phun. Tính oån ñònh cuûa chaát nhuõ  Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng vaø loaïi chaát nhuõ, lieân keát giöõa nhuõ vaø daàu coù theå oån ñònh trong vaøi phuùt hoaëc vaøi giôø. Coù theå töø 20 phuùt ñeán 2giôø.  Trong bình phun, neáu trong 20 phuùt hoån hôïp ôû traïng thaùi tónh thì nhuõ coù khaû naêng taùch lôùp.  Sau khi phun leân caây, nhuõ seõ khoâ trong voøng 2h, thöôøng thì trong voøng 30 phuùt. Moät soá so saùnh giöõa daàu phun vaø thuoác hoùa hoïc Öu ñieåm so vôùi thuoác HH Ít ñoäc vôùi ngöôøi vaø ñoäng vaät coù xöông soáng. - Ít aûnh höôûng ñeán thieân ñòch vaø nheän. - Khoâng xaûy ra hieän töôïng khaùng thuoác. - Khi phun daàu khoâng söû duïng quaàn aùo baûo hoä. - Nhöôïc ñieåm so vôùi thuoáchoùa hoïc  - Coù nguy cô gaây ngoä ñoä hôn khi phun trong ñk caây bò stress hoaëc nhieät ñoä, aåm ñoä cao.  - Phaûi phun vôùi khoái löôïng nöôùc cao hôn phun thuoác hoùa hoïc do vaäy gia taêng coâng lao ñoäng, thôøi gian phun, vaø caàn phaûi coù nguoàn nöôùc ñaày ñuû trong muøa khoâ hay ôû nhöõng vuøng cao...  - Khi öùng uïng daàu vaøo IPM thöôøng chi phí cao hôn lòch söû duïng hôïp lyù thuoác hoùa hoïc , nhöng phaûi hieåu raèng PSO seõ mang laïi lôïi ích laâu daøi vaø beàn vöûng. Hieän töôïng ngoä ñoäc Ngoä ñoäc cho caây thöôøng laø nguyeân nhaân chính laøm haïn cheá vieäc söû duïng daàu khoaùng nhö laø thuoác tröø saâu hay chaát hoå trôï. Nguyeân nhaân daàu khoaùng gaây ñoäc cho caây  Daàu khoaùng ng coù theå can thieäp vaøo caùc chöùc naêng sinh lyù cuûa caây nhö : hoâ haáp, p, quaù trình hình thaønh nh hooùc moân thöïc vaät. t.  Trong 10 naêm qua daàu coù soá carbon trung bình cao ñaõ ñöôïc söû duïng ng vaø nhöõng loaïi daàu naøy coù aûnh nh höôûng ng nhieàu ñeán chöùc naêng sinh lyù cuûa caây.  Do nhöõng khuyeán cao trong vieäc phun daàu ít löu yù ñeán lieàu löôïng ng daàu coù theå tích luõy trong caû naêm. Lieàu khuyeán caùo treân nhaõn vaø lieàu tích luõy daàu trong caây trong naêm seõ raát bieán ñoåi tuyø theo töøng ng loaïi gioáng ng caây coù muùi. i. Ví duï nhö : - Caùc gioáng ng quyùt maån caûm nhaát - Böôûi & cam navel  trung bình - Cam , chanh, böôûi chuøm  ít maåm caûm 
- Xem thêm -