Tài liệu Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp cá chép và nuôi cá chép ở một số nơi trên thế giới

 • Số trang: 30 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 52 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

C¸ c h Ð p v µ N u « I c ¸ c h Ð p ë m é t s è n − í c t r ª n t h Õ g i í i Tr×nh b µ y : Th¸I Tha n h B × n h Tr− ê ng ® ¹ i hä c t æ ng hî p C ha rl e s D a rw i n A u s t ra l i a V i Ö n ng hi ª n c ø u nu « i t rå ng t hu û s ¶ n I , § ×nh B ¶ ng , Tõ S ¬ n, B ¾ c N i nh T¸c g i ¶ Ph©n Ph©n ll oo ¹¹ ii :: N ¨ m L o µ I p hô L inna e us 1 7 5 8 Cyprinus c a rpio K i r pi c hn i k o v 1 9 7 6 B a lo n 1 9 9 5 ChÐp c h© u ¢ u (Cyprinus c a rpio c a rpio ) ChÐp T r u n g ¸ (Cyprinus c a rpio a ra l e nsis) ChÐp T r u n g § « n g (Cyprinus c a rpio h a e m a t o pt e rus) ChÐp § « n g n a m ¸ (Cyprinus c a rpio v irid iv io l a c e us) K i r pi c hi n i k o v 1 9 9 9 K o tte la t 2 0 0 1 ChÐp c h© u ¢ u ( C. c . c a pio ) ChÐp c h© u ¸ (C. c . h a e m a t o pt e rus) ChÐp c h© u ¢ u (C. c . c a rpio ) ChÐp T r u n g § « n g (C. c . h a e m a t o pt e rus) ChÐp § « n g n a m ¸ (C. c . v irid iv io l a c e us) ChÐp c h© u ¢ u (Cyprinus c a rpio ) ChÐp c h© u ¸ (Cyprinus rub ro f usc us) 1 Ph©n b è t ù nhi ª n t r ª n t hÕ g i í i Ch©u ©u Ch©u ¸ Ch©u m ü Ch©u p hi Ch©u ó c Mét s è d ß n g c ¸ c h Ð p tr ª n th Õ g i í i C¸ K o i Ch Ð p k Ý n h Ch Ð p t r Ç n Ch Ð p v È y lé n s é n Ch Ð p v È y Ch Ð p ®á 2 Mét s è d ß n g c ¸ c h Ð p tr ª n th Õ g i í i Ch Ð p m µ u Ch Ð p s « n g A m u r D ß n g T a T a C ¸ ch Ð p ®á Cao B » n g B ¾ c K ¹ n § ¾ c L ¾ k Q u ¶ n g B ×n h Y ª n B ¸ i N h Ë t B ¶ n Xingguonensis Wananensis Wuyuansis 3 C¸ c h Ð p v µ n g i n ® « n ª x i a (S u t i s n a ) Loµi c ¸ n u « i c h Ý n h S i n h t r − ë n g n ha n h (1(1-1.5kg/n 1.5kg/n ¨ m ), t hÞ t t h¬ m K h¶ h¶ n ¨ n g c hÞ u b Ö n h t è t n g o n D Ô v Ë n c hu y Ó n N ¨ n g x u Ê t c a o Dïng t h ø c ¨ n c « ng ngh i Ö p h µ m l − î ng ® ¹ m Cho k Õ t q u ¶ t è t t r o n g c hä n g i è n g th Ê p L µ l o µ i c ¸ c ¶ n h ® − î c n hi Ò u n g − ê i − a c hu é n g D ï n g lµ m t hu è c c h÷ a b Ö n h 4 C¸ c ¶ n h • • • C¸ K o i t õ N h Ë t b ¶ n ? 7 8 lo ¹ i c ¸K o i C¸ ® ¾ t t i Ò n 5 S¶n l − î ng c ¸ c h Ð p t r ª n t h Õ g i í i FAO (2001) S ¶ n l − î n g c ¸ c h Ð p ë m ét s è n − í c (t Ê n ) N − í c 19 9 8 T r u ng q u è c 1.9 27 .9 23 I n® « nª x i a 109 .9 09 19 9 9 2000 2.05 0.7 6 2 16 8 .8 7 6 2001 2.119 .7 6 2 2.19 3 .223 18 0.202 19 4 .9 25 Ên ® é 7 0.3 00 7 8 .4 00 7 4 .5 00 102.100 N h Ë t B ¶ n 12.03 0 11.115 10.5 01 9 .9 4 9 H u nga r y 7 .06 9 8 .15 8 8 .6 25 8 .226 B a L a n 19 .4 4 1 21.3 6 8 22.6 00 21.000 6 Hungary Nu«I c ¸ c C ¸ c h Ð p ®ã n g g ã p 3 5% h Ð p ë c h © u © u s ¶ n l− î n g c ¸ n − í c n g ä t h µ n g n ¨ m 25 d ß n g c h ä n g i è n g H × n h t h ø c n u «i : c «n g n g h i Ö p , b ¸ n t h © m M« h × n h n u «I c ¸ Khu a o n u« i c ¸ b è m Ñ c a n h c h Ð p Khu s i n h s ¶ n c ¸ Khu a o − ¬ n g c ¸ h− ¬ n g v µ c ¸ g i è n g Khu a o n u« i c ¸ t hÞ t T hu ho ¹ c h 7 Nu«I t h © m c a n h • • • MËt ®é T h ø c ¨ C h o c ¸ b » n g h c a o n c « n g n g h iÖ p ¨ n v µ th a y n − í c Ö th è n g tù ®é n g Ch©u ¸ Trung Q uè c L o µ i n u «i : c ¸ c h Ð p ®á, c h Ð p t r ¾ n g H × n h t h ø c n u «i : a o , h å r u é n g , l å n g S ¶ n l− î n g : tr ª n 3 0 % tæ n g s ¶ n l− î n g c ¸ n − í c n g ä t h µ n g n ¨ m L o µ i n u «i : c h Ð p v µ n g , t r ¾ n g In®«nªxia H × n h t h ø c n u «i : a o , l å n g S ¶ n l− î n g : tr ª n 3 0 % tæ n g s ¶ n l− î n g c ¸ n − í c n g ä t h µ n g n ¨ m 8 Nu«i c ¸ r ué n g ë T r un g Q uè c N g h Ò n u «I c ¸ c h Ð p ë V iÖ t n a m C ¬ m v í i c ¸ n h − m ¹ v í i c o n L µ m th u è c C u n g c Ê p t h Þt L µ p h − ¬ n g t i Ö n ®i l ¹ i c h o «n g C «n g & T ¸ o 9 NghÒ NghÒ n n Ao L ó a c ¸ uu «« II cc ¸¸ cc hÐ hÐ pp ëë VV ii ÖÖ tt nn aa mm L ó a c ¸ V − ê n Ao C h u å n g ( V AC ) Nu«i c ¸ r ué n g ë Y ª n B ¸ i 10 B¸n c ¸ c h Ð p ë V ¨ n C h Ê n Y ª n B¸i C¸ c h Ð p ®Þ a p h − ¬ n g Cao B » n g Y ª n B ¸ i B ¾ c K ¹ n 11 C¸ c h Ð p t r ¾ n g C¸ c h Ð p ë t C¸ c h Ð p ®á © y n g u y ª n V i Ö t n a m 12 C h ä n gi è ng c ¸ c h Ð p ë V i Ö t nam C¸ “ B a m ¸ u ” (1 ) |H u n g a r y X } (I n ®«n ª x i a X V i Ö t N a m ) (2) |V i Ö t N a m X } (I n ®«n ª x i a X H u n g a r y ) (3 ) | I n ®«n ª x i a X } (H u n g a r y X V i Ö t N a m ) C ¸ c h Ð p l a i s i n h t r − ë n g n h a n h , n g o ¹ i h × n h ®Ñ p , t h Ý c h n g h i v í i ®i Ò u k i Ö n n u «i ë V i Ö t n a m Mét s è LÉn d C C v Ç n ® Ò c Ç n q u a n t© m c ¸ c h Ð p ë V iÖ tn a m tr o n g n u « i ß ng Ë nh u y Õ t ¸ c h Ð p t ù nh i ª n g i ¶ m só t 13 P h − ¬ ng p h ¸ p n© ng c a o c h Ê t l − î ng gi è ng c ¸ c h Ð p T ¹ o d Ê u c h o ®µ n c ¸ c h Ð p b è m Ñ L − u g i÷ g e n D u y tr × c h − ¬ n g t r ×n h c h ä n g iè n g K h «i p h ô c v µ b ¶ o v Ö n g u å n l î i Tãm t ¾ t C ¸ c h Ð p l µ l o µ i c ¸ ®− î c n u «i p h æ b i Õ n n h Ê t t r ª n t h Õ g i í i (C h © u ¢ u v µ c h © u ¸) C ¸ c h Ð p ®− î c n u «i v í i m ô c ®Ý c h : T h ù c p h È m , l µ m t h u è c , b ¶ o v Ö m «i t r − ê n g . L c ¸ c ¶ n h , lµ m µ ®è ®è i t − î n g n u «i c h Ý n h ë V i Ö t N a m M é t s è v Ê n ®Ò t r o n g s ¶ n s u Ê t c ¸ c h Ð p h i Ö n n a y : l É n d ß n g , c Ë n h u y Õ t , g i ¶ m s ó t c ¸ d ß n g c ¸ ®Þ ®Þ a p h − ¬ n g P lî i h − ¬ n g h − í n g k h ¾ c p h ô c : l− u g i÷ g e n , t¹ o d Ê u , b ¶ o v Ö n g u å n 14 X in c h © n t h µ n h c ¶ m ¬ n §Æ t c © u h á i ? B¸n c ¸ c h Ð p g i è ng ë S ¬ n L a 15 C ¸ c h Ð p t r¹ i c ¸ V ¨ n c h Ê n, n, Y ª n B ¸ i N u « i c ¸ c h Ð p ë C a o B» ng 16 ChÐp ChÐp HH uu nn gg aa rr yy 17 C ¸ c h Ð p ë P h ¸ p 18 19 20
- Xem thêm -