Tài liệu Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8382 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG H U N TR – INH T U CT --- ---ooo--- --- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU H HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: TS GI I H H ÀN THIỆN C NG T C CH T LƢ NG THE CÔNG T TIÊU CHU N IS 9 : U NL 8 TẠI G VIỆT N TÁC GIẢ: HỒ V N C BIÊN HÒA, THÁNG 11 N - LỚ 3 9 T TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG H U N TR – INH T U CT --- ---ooo--- --- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU H HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: TS GI I H H ÀN THIỆN C NG T C CH T LƢ NG THE TIÊU CHU N IS C NG T : 8 TẠI G VIỆT N TÁC GIẢ: HỒ V N C GVHD: 9 U NL - LỚ Th s LƢU NGỌC LIÊ BIÊN HÒA, THÁNG 11 N 3 9 T LỜI C Để hoàn thành t t à h tt ả x n tr n tr n uốc Tế h o n h n t n t nh on h n t s h ƠN u ho h t t n h p này tr toàn thể qu thầy cô khoa và ả qu thầy ô s hoàn thành đề tà n h n ho uản Trị inh Tế n h n thành nhất V s qu n t p đỡ nh t t nh ạn t ả đã u ho h : “ 2008 Nam" Tron qu tr nh th h n Tiên h n đề tà t n Th c s Lƣu Ngọc Li n t p thể thành đề tà n h n V nh n nh n th u s t rất n Tr ả x n tr n tr n n ph n QLCL: ả n o v n s Nguyễn Trần h ôn nh n v n ôn ty M X VN đã p đỡ t ả hoàn u này n th n hạn h n n tron đề tà này hôn tr nh h on qu thầy ô ạn đ n n h pđ n p n để x y n đề tà n ày àn hoàn th n h n Biên Hòa, Tháng 11 nă HỒ V N C 2013 ỤC LỤC Danh ục Các Chữ Viết Tắt, Danh Danh ục Các Sơ Đồ, Danh ục Các Bảng, Danh ục Các Hình ục Các Biểu Đồ PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1 L o h n đề tà .....................................................................................................1 M t un h n Đ t Ph u:...............................................................................................2 n và phạ v n h n n ph p n h n Đ n p u:..........................................................................2 u:........................................................................................2 đề tà : ...............................................................................................3 K t ấu đề tà : ..........................................................................................................3 CH NG : T NG QU N V CHẤT L H TH NG QUẢN L CHẤT L Chất : CHẤT L NG V ........................................4 n .............................................................................................................4 Kh n C NG ISO NG QUẢN L .......................................................................................................4 y u t ảnh h n hất n ..................................................................5 1. 1.2.1 Nhóm y u t bên ngoài doanh nghi p .....................................................5 1.1.2.2 Nhóm y u t bên trong doanh nghi p: .....................................................7 1 Quản hất 1.2.1 Kh n n ...............................................................................................8 .......................................................................................................8 V tr quản G th u hất ôn n ..............................................................................9 quản hất n ..................................................10 1.2.3.1 Phi u kiểm tra (check sheets) .................................................................10 L u đ (Flow Charts) .............................................................................10 1.2.3.3 Biểu đ nhân quả (Cause & Effect Diagram) ........................................12 1.2.3.4 Biểu đ Pareto (Pareto Analysis .............................................................13 1.2.3.5 Biểu đ m t đ phân b (Histogram) .....................................................13 1.2.3.6 Biểu đ phân tán (Scatter Diagram) .......................................................14 1.2.3.7 Biểu đ kiểm soát (Control Chart) .........................................................15 H th n quản G hất n ...............................................................................16 th u về ISO và t u huẩn ISO ..............................................16 1.3.1.1 ISO..........................................................................................................16 t u huẩn ISO H th n quản hất C n uy n t C y u ầu .........................................................................16 n ........................................................................17 tron h th n quản h th n quản hất hất n ................................18 n th o t u huẩn ISO : 2008 ...................................................................................................................19 Nh n h h p n h th n quản hất n th o t u huẩn ISO 9001: 2008 ..................................................................................................23 M ts ôn ả t n h th n quản hất n ........................................24 1.4.1 5S. .................................................................................................................24 Kh n ..............................................................................................24 1.4.1.2 L i ích c a vi c triển khai 5S .................................................................25 C s thu n l để triển khai 5S .............................................................26 1.4.2 Kaizen ...........................................................................................................26 Kh n L ...............................................................................................26 h h th h n K z n ..................................................................27 C CH c th c hi n Kaizen tạ n à v c ...........................................27 NG : TH C TR NG C NG TÁC QUẢN L TI U CHUẨN ISO : CHẤT L NG TH O T I C NG TY M GX VI T N M ....................29 T n qu n về ôn ty ..........................................................................................29 2.1.1 Thông tin chung ............................................................................................29 L h s h nh thành và ph t tr ển ..................................................................29 M t s sản phẩ C ấu t C h ấu t n h và nh n s h Th ôn t ểu ...........................................31 ôn ty ...............................................................32 ôn ty. .....................................................................33 ấu ph n quản trạn ot u ........................................................................................32 T nh h nh nh n s C nh p hất n ..........................................................35 n h th n quản hất n th o t u huẩn ISO 9001-2008..................................................................................................................36 Xu h n p n t u huẩn h về h th n quản hất n h n tạ ..........................................................................................................................36 T n qu n về h th n và h n nh n ISO ôn ty .....................38 T n qu n ...............................................................................................38 C đ ều hoản oạ tr Ch nh s h hất Phạ C v p n .........................................................................39 ôn ty ...............................................................39 n h th n .....................................................................39 quy tr nh h nh h n T nh h nh th h n tạ ôn ty .................................................40 t u hất n và h nh s h hất T nh h nh th h n h nh s h hất T nh h nh th h n t u hất n n n .............40 ôn ty ..............................40 ôn ty ..................................40 T nh h nh th T nh h nh th h n t u hất h n đ nh T nh h nh sản phẩ n n ph n ...........................43 ............................................................44 hôn ph h p ............................................................45 Quy tr nh sản xuất n T nh h nh n uy n h nh o tạ ôn ty ...............................45 u hôn ph h p ph n M x n ..................46 T nh h nh sản phẩ hôn ph h p tạ huyền ..........................49 T nh h nh sản phẩ hôn ph h p tạ huyền .........................50 Ph n t h ạn sản phẩ hôn ph h p tạ h huyền và 65mm ..................................................................................................................51 T nh h nh h u nạ T nh h nh h h h hàn .............................................................52 ph ph n n ................................................................53 T nh h nh ả t n .........................................................................................54 K t quả hảo s t n nh n v n về t nh h nh th n th o t u huẩn ISO : h n ôn t quản hất tạ ôn ty ....................................................55 Nh n n uy n nh n h n ôn t quản hất n tr tr h ph t huy h u quả ....................................................................................................................64 V đào tạo nh n th H th n tà V u quy tr nh đào tạo nh n v n H u quả s Đ nh ISO về ISO n hun t nh h nh th : Nh n đ ả t n h n ôn t đầy đ ................64 tạp hôn ph h p ..................64 quy ............................................64 n thấp ...........................................64 quản hất n th o t u huẩn tạ ôn ty .......................................................................................65 t đạt đ Nh n vấn đề K T LU N CH n nh ều ph h ôn nh n v n h .....................................................................................65 nt nđ n ần ả th n ....................................................66 NG ..........................................................................................67 CH NG CHẤT L : MỘT S GIẢI PHÁP HO N THI N C NG TÁC QUẢN L NG TH O TI U CHUẨN ISO : T I C NG TY TNHH M GX VI T N M ..................................................................................................68 Đ nh h M n t u hất C M : n t đ n .......................68 ãnh đạo ...................................................................................69 t t u ph t tr ển tron h n Th tr M ts ôn ty.............................................................................................68 n h t . ..........................................................69 n đ n ...................................................................................70 ả ph p hoàn th n ôn t tạ ôn ty M X V t N G ả ph p : K ể quản hất n th o t u huẩn ISO ...................................................................70 so t n uy n v t u đầu vào tạ x n M x n ............70 C s h nh thành: ...................................................................................70 G ả ph p ................................................................................................71 K t quả on đ ...................................................................................71 G ả ph p : Cả t n quy tr nh huyền ể tr tần suất h ều ày sản phẩ tạ ........................................................................................................71 C s h nh thành.....................................................................................71 G ả ph p ...............................................................................................72 K t quả on đ G ả ph p : T n ..................................................................................72 n đào tạo nh n th ISO và đ nh v nn ...........................................................................................................................72 C s h nh thành.....................................................................................72 G ả ph p ................................................................................................73 K t quả on đ ...................................................................................74 G ả ph p : Cả t n h th tr nh ày quy tr nh h n n ............74 C s h nh thành: ...................................................................................74 G ả ph p ................................................................................................74 3.2. K t quả on đ ...................................................................................75 G ả ph p : Th h n t t S th hành .....................................................75 C s h nh thành ...................................................................................75 G ả ph p ..............................................................................................75 K t quả on đ ..................................................................................76 G ả ph p : S n t t ôn ả t n K z n .......................................76 C s h nh thành.....................................................................................76 G ả ph p ...............................................................................................77 K t quả on đ ..................................................................................77 G ả ph p : Áp n h th n quản hất n s h - iQMS .............77 C s h nh thành....................................................................................77 G ả ph p ................................................................................................78 K t quả K T LU N CH on đ ..................................................................................78 NG ..........................................................................................79 K T LU N ...............................................................................................................80 KI N NGH ..............................................................................................................81 T I LI U TH M KHẢO PH L C D NH C NV: C n ỤC C C T VI T T T nh n v n CSCL: Ch nh s h hất ĐGN : Đ nh n n GP-KCN: G ấy ph p- Khu ôn n h p HCNS: Hành h nh nh n s HTQLCL: H th n quản hất IQMS: Integrated Quality M n n nt Syst ISO: Int rn t on St n r Or n z t on : T KP- PN: Kh ph : H th n quản hất h t t u huẩn qu n s h – ph n n MH- XNK: Mu hàn - Xuất nh p hẩu MTCL: M t u hất n NN: Nguyên nhân PDC : P n- o- Ch QC: Qu - ty ontro : K ể QLCL: Quản QLSX: Quản hất t on: K hoạ h- Th so t hất n sản xuất SPKPH: Sản phẩ hôn ph h p TCVN: T u huẩn V t N TNHH: Tr h nh WG: Wor n h u hạn roup: Nh ôn t n h n- K ể tr - Hành đ n D NH S h u ỤC C C B NG BIỂU T n ản ản : Ph u ể ản :C ản : Tr nh đ ản : Thu nh p ản : nh ản : o tr x ph n ản ểu Trang nh n oạ đ n tr n x ISO ................................................................17 ođ n u C CNV t n nh qu n n đ n h n .......................33 ođ n t n đ n quy t nh h nh tron h th n o th h ...........................10 t u hất .........34 ôn ty .........................40 n t đ n 30/06/2012 ............................................................................................................41 ản : o o th h n t u hất n t đ n 30/06/2013. ...........................................................................................................42 ản : Th n o o th h n t u ph n tron và ...............................................................................................................................43 ản : K t quả đ nh n ản : Sản phẩ hôn ph h p tạ huyền ản : Sản phẩ hôn ph h p huyền ản : Th n ản : Th n ản : Th n ản :S ản :M đ đ n về vấn đề đào tạo nh n th ản :M đ đ n về h nh s h hất n và ản :M đ đ n về s qu n t tà ản : Th n ản :M ạn s tron h và .............................44 tron h tron h huy t t t sản phẩ ần h u nạ và .........50 h h hàn ........................................53 và ..............54 ..........................................................................55 ht đ đ n .....49 .................................51 t quả hành đ n KP-PN tron h n đề n và t n h p hàn n ày về ôn t đ nh ISO : t u hất ...........56 n ....57 u quy tr nh ..................58 nh n v n ..........................59 n ......................................60 ản :M đ đ n về n uy n nh n à t n t sản phẩ hôn ph h p. ................................................................................................................61 ản :M đ đ n về ôn t KP-PN tạ ôn ty .................................62 ản :M đ đ n về ôn t ả t n tạ công ty .................................63 ản :M t u hất n ...................................................................68 D NH S h u ỤC C C H NH T n h nh Trang H nh : V n tr n hất n P C .......................................................................8 H nh : L u đ t n tr nh photo opy H nh : Nhà H nh : M t s sản phẩ yM XV tN t u u .................................................11 ........................................................................29 ểu D NH S h u t tà ôn ty M X V t N ỤC C C SƠ ĐỒ T ns đ Trang S đ : Mô h nh h th n quản S đ :C ấu t h ôn ty M X V t N S đ : C ấu t h ph n quản S đ : Qu tr nh sản xuất n D NH S h u T n .........................31 hất h n hất nh tr n qu tr nh ........................20 ................................................32 n ..............................................35 o tạ ôn ty ................................45 ỤC C C BIỂU ĐỒ ểu đ Trang ểu đ : ểu đ nh n quả ..................................................................................12 ểu đ : ểu đ P r to (Pareto Analysis) .........................................................13 ểu đ : ểu đ ểu đ : ểu đ ph n t n S tt r t đ ph n H sto r r ...................................................14 .....................................................15 ểu đ :C ấu tr nh đ ođ n n .....................................................33 ểu đ :C ấu tr nh đ ođ n n .....................................................33 ểu đ : Th n n uy n u un ấp huyền tron ................46 ểu đ : Th n n uy n u un ấp huyền tron ................47 ểu đ : M t s n uy n nh n à ểu đ : Khuy t t t sản phẩ ho hất n sản phẩ ả ....................48 ..................................................................52 1 H N MỞ Đ U L do chọn ề t i -H nn y sâu r n vào nền h nền nh t th tr nh t th Xu th h t n tạ và ph t tr ển th phả ả t n h th n quản n ày àn nh ôn hất n th tr -C n v ôn đ h ph t tr ển quản h th v tr ển h : à n o nh n h p đã và đ n x y n th o t u huẩn ISO 9000, nh n n n xuất hẩu n h o uy t n nh đẩy h n n v n ôn t n quản ho n sản phẩ n và p n h th n t tron nh n t u h h n nh r n n ho đ p n tạo n ề trả qu h n nh tnn à h h n t n tạ và t h th n quản tạo đ ôn ty v nề tnn hất h h hàn đ h tr thành nhà sản xuất và o hàn đầu th - Thôn qu qu tr nh à công tá quản nh Để ấp sản phẩ ôn ty M x V t N và hôn n ho t n n n suất và hất n th o t u huẩn ISO v ấp sản phẩ n h quy t đ nh h n nhà un -Đ ng sản phẩm và d ch v o nh n h p phả t o nh n h p h n n y đ n phấn đấu th hàn u n n ph t tr ển Kh h hàn đ n h n nhà un h u quả nh h o nh n h p ả t n hất o nh n h p tr n on đ quản h nh p v rất qu n tr n và đ ng tr thành m t thách r n th tr đ nh đ p n s đ nh p đ n t nh h n tron v thể ạnh tr nh và quản hôn n à nh th c to l n đ i v i m n đ n n ày àn ph t tr ển và h v th t tạ ôn ty, t t s hạn h nhất đ nh Để t hất n ả nh n thấy trong r nh n n ph p th ôn ty TNHH M X VN t ả đã h n đề tà : “ " à 2008 v on và ả ph p ty. u n thôn qu đ h u quả h n tron r n th ôn t v n h ểu quản t hất đề tà n h n u nh và đ t n sản phẩ r tạ ôn 2 ục tiêu nghi n c u: 2 - Thôn qu đề tà h th n h th o t u huẩn ISO ạ n th về ôn t quản hất n : 2008. - Ph n t h th trạn ôn t quản hất n th o t u huẩn ISO : 2008. - Đề xuất nh n ả ph p hoàn th n ôn t 3. Đối tƣ ng v ph -Đ t huẩn ISO vi nghi n c u: n n h n : u đề tà à ôn t o 8 h nh s h hất tr nh hoạt đ n và h th n th th o t u huẩn ISO tạ ôn ty M X V t N 9001: ph quản ph n n và - Phạ v n h n tà hoạt đ n u n t th n quản n u sản phẩ hất t u hất n th o t u n qu hôn ph h p t nh h nh h ả t n đề tà à tạ ôn ty M X V t N tron hoản đ n hƣơng pháp nghi n c u: - Ph n ph p đ nh t nh: qu n s t thu th p s qu tr nh h s n tà uh nh n v n h n đ à n tạ n ph p đ nh SPSS để th n n s ph u h p n : và ph n t h n t nh t n - us - u th y ấp: ấp: s ph n hảo s t ôn ty M X V t N s ph u thu về à -Ph n, ản ut uh s ản th à ểu đ P r to s n u T đ đ r đ phần nh n u thô thu th p tạ ôn ty ản ản x t hảo s t đ o s n x ểu t n h p đã x s u uh ề x t quả đ nh 3 Đ ng g p c a ề t i: - Thôn qu đề tà ph n t h và t phẩ n -T đ ả s t t h đạt h u quả nh y u ầu t r đ ả nh n th huẩn ISO 6 u nv nh n v n tron v ôn v nh n n uy n nh n à nh n hạn h t n đ n on quy tr nh à tron r đ nh n ả ph p đ ôn ty về hất à ho ôn t đ r o t nh h u quả n sản phẩ h th n quản n sản quản hất p phần n n o n nh tu n th h u quả h n G p phần ả th n hất n n hất h n p huy n ôn n th o t u : 2008 ết c u ề t i: đề tà o h Chƣơng : T n qu n về hất n ISO n hôn n ể phần quản hất đầu và tà u th n và h th n quản hảo hất 1: 2008 Chƣơng : Th trạn ôn t quản hất n th o t u huẩn ISO : 2008 tạ ôn ty M X V t N Chƣơng 3: M t s ISO 9001: ả ph p hoàn th n ôn t tạ ôn ty M X V t N quản hất n th o t u huẩn 4 CHƢƠNG 1: TỔNG VÀ HỆ TH NG U N VỀ CH T LƢ NG, U N L CH T LƢ NG IS U NL 9 CH T LƢ NG : 2008 1.1 Ch t ƣ ng hái niệ 1.1.1 T y th o đ sản xuất o t hất n s n để đ hất th đ và nền v n h ảo hất n Th o t h p h th o nh u n n ể tr v y u ầu n n t u thể t n yđ tạ n so s nh v ả n o on n h về hất n n và đả n à ph [8] đ h ph thấp và đ Theo J.M. Juran (1999): “Chất n h ph à nh u N n đ h u u ho r n : “Chất Theo W.E. Deing (1996): “Chất đều và h qu đ nh và y u ầu o h h ểu nh u [1- trang 28] hất n h hấp nh n Chất h đ n để đ p n ạnh tr nh và đ h sản phẩ hất h h hàn tr n th n t à đ ều h phả à h h hàn đ t r n n đo n tr th tr n à s ph h p v về t nh đ n hấp nh n [3] đ h ho s s [10] Theo Philip B. Crosby (1989) đã n tả: “Chất n à s ph h p v y u ầu [2] Theo A. Feigenbaum (1989): “Chất sản phẩ hv à ho sản phẩ nh v y hôn phả hất n à t t h h hàn N n “Chất ho đã đ n à qúa trình th T để t n h p hv đ p n đ [4] hôn thể đ đ n còn luôn luôn th y đ : à nh n đ n s on đ à h s n h Qu h n t h ả t n n đ t về T u huẩn h qu tr u t n đ n th n nhất ISO tron s thảo IS r đ nh n h s u: đ t ph p ãn y u ầu đ t nh v n t sản phẩ h h hàn và n h th n n qu n [5] 5 Ở đ y y u ầu à nhu ầu và on đ đ ôn n h y t u th o t p qu n T đ nh n h tr n t r t r ts đ để s uđ y h n hất n : [1] Chất n đ à hôn đ đ đo s th ãn nhu ầu N u nhu ầu hấp nh n th phả ôn n h để h tạo r sản phẩ h t và à s để đ nhà hất t sản phầ o à hất v n ho thể rất h n đạ Đ y à n đ nh r o nào đ h nh s h t tr nh t u n th n h n nh o nh à nhu ầu uôn uôn nđ n nh o hất n đ n n hất n đo n s th uôn uôn ãn nhu ầu n đ n th o th n hôn n đ ều ns n Kh đ nh t nh đ t này hôn ầu hất n n tđ t n qu n đ n s th hỉ t ph h h hàn à n thể đ ôn Chất ho n hàn n ày Chất n n rõ ràn nhu ầu nh y u qu đ nh t u huẩn nh n u tả rõ ràn hỉ à thu thể p thể C n qu n v ạn h hỉ ph t h n đ hôn phả ãn nh n nhu ầu đ n đ n xã h nh n nhu ầu hôn thể nh n h n t phả x t và hỉ x t đ n nt n t nh ph p h nhu ầu Nhu ầu n n tron t nh ho n s n hỉ h n tron qu tr nh s sản phẩ t h th n hàn h thể ả n à t v n h ểu t qu tr nh 1.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng ch t ƣ ng Có nh ều y u t t thành h nh đ n đ n hất à nh y ut 1. 1.2.1 Nh o nh n h p n n oà đ h n n oà và nh o nh n h p nào ô Cho n n h x t đ n nh n y ut thể p y u t này n tron o nh n h p yếu tố b n ngo i doanh nghiệp n nh thể t n tạ đ n t thể s n àt t h hu n h àn nh n t ảnh h nh r n phả tr o đ h ô tr v n th ô tr n o nh n h p đ n vấn đề ph t tr ển và r n qu n đ n hất hôn thể n sản phẩ 6 qu nh n t về th tr s h quản nhà n n về s ph t tr ển ho h thu t về h nh … a) Nhu cầu c a nền kinh tế *Đ h th tr quản hất hành n h n t th tr à ho sản phẩ n Tr đ ều tr n h n n về t ph phả đ n đ ều qu n tr n h th tr * Trình đ n à phả th o õ n u nh n v nền ảo hất n n n ần phả t n n h Đ à h n t h ều h n đ nh đ đ ns n nào đ Nhạy ả n v thu t hất tạ n t u ản th n nền sản xuất xã t r n oà hất o tr nh đ sản xuất tr nh đ th oạ sản nh t và tr nh đ hôn thể v u n sản phẩ n đ n t nh h nh và đ nào đ uôn à vấn đề n n s hđ n đ n à hả n n t sản phẩ o hất nh t Cho n n sản xuất n n sản xuất sản phẩ th o n ho t đ ho ph p h nh thành và ph t tr ển h qu tr nh qu tr nh h nh thành và ph t tr ển tất ả n h n Đả à xuất ph t đ ể u th tr n nào đ nh t tr nh đ sản xuất: Đ h y hôn n đ ều hỉnh th h n về hất à n u n s nh phẩ th tr h t n hành th t ôn t đ tr n : Nhu ầu hả n n n th phả tr n ho ph p s ph t tr ển nh t . b) Sự phát triển c a khoa học công nghệ Tron th đạ n ày n y n sản xuất tr n ền và n v t p th tr nh đ h ph r hất t sản phẩ n và h u quả h nh à v * K hoạ h ho ph t tr ển ảo n uy n t và hất à để n nđ hất nđ à ho h n ất ôn n h tr thành nào n t às n thu t ôn n h vào sản xuất X t tron v t thể nào đ c) Hiệu ực c a cơ chế quản đả để s ph t tr ển n nh n thành t u ho h h đ ho h quy t đ nh để n n sản phẩ thu t đ s nhảy v t về n n suất thành t u t n kinh tế: nh t : M t qu n đ ể t ph y u t v t hất và t nh thần t h u và t u n n ph p nđ ấy y u ầu hất xuất ph t th nhất đ nh s ph t tr ển sản xuất s đ vào on đ hoạ h ho s n n t u n n đả ảo 7 hất n Tron qu tr nh x y uôn uôn t nh t y ut ph n t h s u s tỉ đạt đ hất t n hất x t uy t đ nh n hôn đ ỉ h u quả hun đ n h p hoàn thành hất ạ …th n đ h nhất tron đ ều ho v n h n u n h th …nh qu n tr n nhất để n n *T h quản tron h u quả phả đ hun quản h thể h n tron t n v n sản phẩ u th t Tron phạ ph p t h v % à đ ều tr n t sản phẩ u hất h quản M t u hất t quả h hất n và thể t hoạt sản xuất t đ n tr n sản phẩ n uy n v t u u thôn t ph y Qu t on n n sản phẩ V ph ấu thành n n th n M đã và ph đ y à y u t ảnh h t t đ n t sản phẩ thể sản phẩ n tr h và n n quản t p nhất đầy đ hất n un ấp h ạnh p th n hoàn hỉnh thoả n (Machines): hả n n về ôn n h ôn n h n ph p t h n đ n hất th t t u th t Tr nh đ - Ph y n ần th t để tạo n n ãn nhu ầu thu t và n đầu t nh t h nh thành h th đ n t u (Materials): à y u t nhất N uy n v t h Đ y àh nền nh t …th h đ n quản - -M y n n t o nh n h p tất ả nh n h nh à - N uy n v t hoản r s yếu tố b n trong doanh nghiệp: t p vào qu tr nh sản xuất đều ảnh h đ à [1- trang 38]] 1.1.2.2 Nh hỉ r r n à n o h u quả t n h p n và h u quả hun h nh à v n qu n t n h n s o hất n :Đ s n ho ph p n nh th t n n o hất về hất n sản phẩ đ n h ành pv h n sản phẩ * Ch nh s h đầu t : Ch tr n đầu t th o h ều s u để n n n sản xuất hoạ h n u t đ n rất n tron v y n n th t t o nh n t nh n n o n n suất o đ n (M tho s : ph n ph p ôn n h n ph p ôn n h th h h p và tr nh đ t h tr nh đ quản quản t ts
- Xem thêm -