Tài liệu Báo cáo mô tả cơ sở dữ liệu web tin tức

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Lớp KM07 BÁO CÁO MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB TIN TỨC (TinTucOnline) Ver 1.1 Nhóm Web tin tức : Chu Mạnh Tuấn Lại Ngọc Huỳnh Anh Võ Khắc Sao Tp .Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2010 Cơ sở dữ liệu của web tin tức được chia làm 12 bảng Chi tiết các bảng và mô tả thành phần như sau Bảng 1: Thể loại Chi tiết các thành phần: (Phần mô tả dữ liệu đã được thể hiện chi tiết trên hình) - idTL : Mã của các thể loại TenTL: là tên của thể lại AnHien: Chứa trạng thái của thể loại đó đang đc ẩn hay hiện trên trang web Bảng 2 Loại Tin Chi tiết các thành phần: - idTL : Là mã của các thể loại Ten : Tên của thể loại Url : Là liên kết của loại tin AnHien: Chứa trạng thái của thể loại đó đang đc ẩn hay hiện trên trang web idTL : Là mã của thể lại chứa loại tin tương ứng Target: Chứa hai trạng thái Seft và Blank nếu là Seft thì khi nhấn vào url trang sẽ đươc mở trong trang đó hoặc còn nếu là Blank thì mở bằng một trang mới Icon hình: chứa Url của Icon hình đại diện Bảng 3: Tin Chi tiết các thành phần: - idTin: Chứa Mã của tin đó Tiêu đề: chứa tiêu đề của tin Tóm tắt: Mỗi tin có một phần tóm tắt mô tả chung nội dung tin Url hình: đường dẫ của hình cho bài viết Ngay: lưu trữ ngày tháng năm đăng tin idUser: Chứa mã của nhà báo đã đăng bài viết idSK: mã của sự kiện cho biết tin đó thuộc sự kiện gì Content: nội dung bài viết idTL: mã loại tin idTL: mã Thể loại TrangThai: chứa mã quy định cho biết tin đó có đc hiện hay không, và đã đc duyệt đăng hay chưa Bảng 4 :sự kiện Chi tiết các thành phần: - idSK: Mã sự kiện Mota: Mô tả sự kiện Bảng 5 : User Chi tiết các thành phần: - idUser: Mã người dùng Username: tên người dùng Password: mật khẩu đăng nhập Diachi:Địa chỉ của User Dienthoai: Số điện thoai Email : Địa chỉ email Ngaydangky: Ngày đăng ký vào trang web Group: cho biết user đó thuộc nhóm nào Ngaysinh: GioiTinh Active: trạng thái của User đó có đc đăng nhập vào trang web hay không DisableDate: định trước ngày user hết hạn được đăng nhập vào website Bảng 6: Bạn đọc Ý kiến Chi tiết các thành phần: - idYkien: Mã ý kiến idTin: Mã Tin cho biết ý kiến thuộc tin nào Ngay: Thời gian đăng ý kiến NoiDung: nội dung ý kiến Email: E mail của người đăng ý kiến Hoten: Họ tên người đăng ý kiến Bảng 7: Userslogin - Username: Tên user đang đăng nhập Visitor: Tên người truy cập Lastvisit: lượt truy cập gần đây nhất Bảng 8: Bình chọn - idBC: mã sô câu hỏi để bình chọn MoTa: mô tả chi tiết về câu hỏi SoLanChon: sô lần bình chọn cho câu hỏi AnHien: chức năng users master kiểm duyệt câu hỏi đưa lên từ user normal Bảng 9: Phương án - idPA: Mã phương án chọn lựa câu hỏi trả lời Mota: mô tả cụ thể Solanchon: đếm số lần users chọn phương án trả lời IdBC: kết nối tới bảng Bình chọn
- Xem thêm -