Tài liệu Báo_cáo_minh_bach_ts_tn_2013

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 04/2014 /BC- TrMN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Tâm, ngày 31 tháng 3 năm 2014 BÁO CÁO Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và văn bản hướng dẫn số:408/UBND-NV ngày 07/2/2014 của UBND Thành phố Thanh Hoá về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013; Trường Mầm non Quảng Tâm báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của đơn vị như sau: 1. Qúa trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập Trường Mầm non Quảng Tâm là trường công lập thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, dưới sự quản lí chỉ đạo của UBND Thành phố Thanh Hoá và PGD&ĐT. Căn cứ vào công văn số 2958/UBND-NV ngày 23/11/2012 của UBND Thành phố Thanh Hoá về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012. Nhà trường đã triển khai đến mọi cán bộ giáo viên trong nhà trường và tiến hành các bước sau: 1.1. Lập danh sách các đối tượng kê khai tài sản, thu nhập theo điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP thuộc cơ quan đơn vị mình. Gồm: - Đ/C: Nguyễn Thị Hương; Chức vụ: Hiệu trưởng - Đ/C: Hoàng Thị nhuần; Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Đ/C: Hoàng Thị Thuý; Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Đ/C: Nguyễn Thị Hương; Chức vụ: Kế toán 1.2. Phát mẫu kê khai: - Người kê khai lần đầu: Phát mẫu số 01 (Theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ) - Người kê khai bổ sung: Phát mẫu số 02 (Theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ) 1.3. Thu bản kê khai: (Mỗi người 3 bản), Tổng hợp báo cáo nộp về phòng Nội vụ , UBND TP theo qui định. 2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập 2.1 Kết quả kê khai Trường mầm non đã thực hiện nghiêm túc qui định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của từng cá nhân đúng qui định và đúng thời gian. Số liệu vế số người kê khai gồm: - Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 04 người; trong đó số người phải kê khai tăng/giảm so với năm trước: 0 - Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 04 người; tỷ lê 100% số người kê khai - Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức đơn vị: 04 người - Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp uỷ quản lý: 04 người - Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 04 người 2.2 Kết quả công khai Tất cả các đồng chí thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập của nhà trường đều thựec hiện nghiêm túc về thời gian kê khai từ ngày 15/01 đến 17/01/2014 Ngày 18/01/2014 tất cả các đối tượng nộp về nhà trường. Ngày 10/2/2014 thực hiện công khai 04 bản kê khai tài sản, thu nhập; tỷ lệ 100% số người đã thực hiện kê khai; số người thực hiện kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 04, số cuộc họp:01; số người chưa thực hiện công khai hoặc thực hiện chậm so với thời gian quy định:0. Tình hình thông tin phản ánh sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm: số liệu về số bản kê khai được công khai: - Số bản kê khai đã công khai: 04; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai - Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 04; tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai - Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp:04; tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai 2.3 Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, đúng qui trình trong việc kê khai, minh bạch tài sản, nhà trường thực hiên xác minh, giải trình về minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân, đơn vị. . Số liệu về giải trình, xác minh tài sản, thu nhập - Số người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập: 0 - Số người được xác minh tài sản, thu nhập: 04 - Số người đã có kết luận về Minh bạch tài sản, thu nhập: 04 - Số người đã có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập:0. 2.4 . Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập Trong nhà trường không có vi phạm và xem xét xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Số liệu về xử lý vi phạm - Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: 0; - Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập:0 ( chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản ) và chia theo hình thức xử lý kỷ luật - Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập chia theo các lỗi vi phạm và hình thức xử lý:0 3. Đánh giá chung - Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng qui trình và các văn bản của nhà nước các cấp - Các ý kiến góp ý, đề xuất khắc phục: không. Nơi nhận: - UBND Thành phố - HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu ) Phòng nội vụ thành phố Lưu: VT Nguyễn Thị Hương
- Xem thêm -