Tài liệu Báo cáo lập trình website 1 adn book online

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH WEBSITE 1(version 1.1) Ngành : Kỷ Thuật Máy Tính – Mạng Máy Tính Giáo Viên Hướng Dẫn : Lưu Huỳnh Châu Pha Sinh Viên :  Nguyễn Trường Ân - 0751150003  Nguyễn Vũ Ninh - 0751150038  Nguyễn Việt Đức - 0751150016 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 1 Mục Lục BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP............................................................................................................................................ 1 Tên Đồ Án : ............................................................................................................................................................... 3 1. 2. 3. 4. Yêu Cầu Phần Mềm ............................................................................................................................................. 4 1.1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. .............................................................................................................. 4 1.2. Ngôn Ngữ Lập Trình PHP.............................................................................................................................. 4 1.3. WampServer................................................................................................................................................ 4 Sơ Đồ Phân Hệ .................................................................................................................................................... 4 2.1. Hình Vẽ........................................................................................................................................................ 4 2.2. Chức Năng Từng Phân Hệ ............................................................................................................................ 5 2.2.1. Master ................................................................................................................................................. 5 2.2.2. Administator ........................................................................................................................................ 5 2.2.3. User ..................................................................................................................................................... 5 2.2.4. Người Dùng ......................................................................................................................................... 5 Phát Họa Giao Diện Khách Hàng .......................................................................................................................... 6 3.1. Trang Chủ .................................................................................................................................................... 6 3.2. Trang Tìm Kiếm ............................................................................................................................................ 7 3.3. Trang Chi Tiết Loại Sách ............................................................................................................................... 8 3.4. Trang Chi Tiết Sách ...................................................................................................................................... 9 3.5. Trang Loại Sách .......................................................................................................................................... 10 Phát Họa Giao Diện Administrator..................................................................................................................... 11 4.1. 5. Trang Chủ Admin: ...................................................................................................................................... 11 Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu ...................................................................................................................................... 12 5.1. Sơ đồ ERD(Entity Relation Diagram) ........................................................................................................... 12 5.2. Mô tả từng bảng . ...................................................................................................................................... 12 5.2.1. Category : .......................................................................................................................................... 12 5.2.2. Book .................................................................................................................................................. 13 5.2.3. Employee ........................................................................................................................................... 13 5.2.4. Role ................................................................................................................................................... 14 2 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] Tên Đồ Án : ADN BOOK ONLINE 3 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 1. Yêu Cầu Phần Mềm 1.1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. 1.2. Ngôn Ngữ Lập Trình PHP 1.3. WampServer 2. Sơ Đồ Phân Hệ 2.1. Hình Vẽ 4 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 2.2. Chức Năng Từng Phân Hệ 2.2.1. Master  Quản Lý Sách - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Sách  Quản Lý Câu Slogan - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Slogan  Quản Lý Đăng Sách - Lựa Chọn Sách Được Đăng  Quản Lý Loại Sách - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Loại Sách. 2.2.2. Administator  Cấu Hình Hệ Thống - Coding , Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu , Thiết Kế Giao Diện , Bảo Trì Hệ Thống , Cấu Hình Chạy Website. 2.2.3. User  Quản Lý User - Xem , Thêm , Xóa , Sửa User  Phân Quyền User - Admin, User, Master, Người Dùng 2.2.4. Người Dùng  Xem Sách - Xem Tổng Quan Các Loại Sách , Chi Tiết Một Cuốn Sách. 5 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3. Phát Họa Giao Diện Khách Hàng 3.1. Trang Chủ Logo WebSite’sName Slogan HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n ------------ Go Book Seller Image Image Image Book Release Book Release Book Release Book Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Danh Sách Ngẩu Nhiên Direction ------------------------------------------------- Advance Seach Image Image Image Book Ramdon Book Radom Book Radom Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail FAQ ------------------------------------------------@Copyright ADNBookOnline 6 Seller Book Seller Book Seller ---------- ------------------------------------- Help ------------------------------------------------- [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3.2. Trang Tìm Kiếm Logo Logo WebSite’sName Website’s Name Slogan Slogan HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Category 1 Category 2 Category 3 . . . ---------------------RESULT : Go Go Found --- item. Page ---/---BookImage 1 Category n Advance Seach ---Book ---Seller ---Seller ---------Book Name ………… Price old…………. Book Book Seller Seller Price New……………. View Detail……………… Book Book Seller Seller Book Image 2 ------------------------------------------- Name…………. Price old …………. Book Book Seller Seller Price New …………. ---------------------- View Detail…………. Name ……… BookImage Price old ………. Direction ------------------------------------------------- 3 FAQ Price New ……. ----------------View----------------Detail………….. ----------------- Help ------------------------------------------------- Direction FAQ Help …………………………. ………………………… …………………………… …………………………. ……………………….. …………………………… @Copyright ADNBookOnline 7 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3.3. Trang Chi Tiết Loại Sách Logo Logo WebSite’sName Slogan Website’s Name Slogan HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by ---------------------- Go Go Advance Seach ---Book ---Seller ---Seller ---------Book Category 1 Category 2 Category 3 . . . Sách loại……..  Category n Tổng Số Sách …………… Sách 1…. -Giới thiệu sơ lược…. -có khuyến mãi hay hok.. -giá…… -xem chi tiết.. Book Book Seller Seller Book Book   Direction ------------------------------------------------- Sách 2… -Giới thiệu sơ lược …. -có khuyến mãi hay hok…. -giá…. -xem chi tiết…. Seller Seller Book Book Seller Seller Sách 2… -Giới thiệu sơ lược …. -có khuyến mãi hay hok…. -giá…. -xem chi tiết…. FAQ ----------------………………………………………………………………………… --------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Help ------------------------------------------------- Direction FAQ Help ………………………………………… ……………………………………….. ………………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………….. @Copyright ADNBookOnline 8 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3.4. Trang Chi Tiết Sách Logo Logo WebSite’sName Slogan Website’s Name Slogan HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP ------------ Search by ----------TỰA ĐỀ SÁCH Go Mã số:…. Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Go Tác Giả……. Advance Seach ---Book Seller -------Seller -------Book ---- NXB……… Book Book Seller Ngày SX…. Seller Số trang…. Ảnh Bìa Sách Số quyển/bộ…… Book Book Seller Giá bìa… Seller Giá bán….. Book Số lượ xem…… Book Seller Seller Trở về ---------------------------------------------------------------- Xem trích đoạn Tóm tắt nội dung Direction ------------------------------------------------- ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… FAQ ……………………………………………………………………………………… ----------------…………………………………………………………………………………….. --------------------------------- Help ------------------------------------------------- Direction FAQ Help ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… @Copyright ADNBookOnline 9 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3.5. Trang Loại Sách WebSite’sName LogoLogoWebsite’s Name Slogan Slogan HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by ---------------------- Category 1 Category 2 Category 3 . . . Go Go Advance Seach Book Book Seller Seller  Sách loại 1 Book Book  Sách loại 2 Seller Seller Category n Book Book  Sách loại 3 Seller Seller Book Book ------------------------------------------ Seller Seller ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------  Sách loại n Direction Direction --------------------------------……………………………………… ----------------…………………………………….. FAQ FAQ --------------------------------………………………………………… ----------------………………………………………… @Copyright ADNBookOnline 10 Help Help --------------------------------…………………………………… ----------------…………………………………… [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 4. Phát Họa Giao Diện Administrator 4.1. Trang Chủ Admin: Logo WebSite’sName Slogan Menu cha Menu con ------------ Tìm kiếmGo: Book Seller Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Sản Phẩm ---------- Hoặc Book Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Slogan Seller ------------- Hoặc Book ----- Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Loại Sản Phẩm ----Seller ----- Hoặc Book Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng User Seller ------------- ……………… …………….. …………….. Direction ------------------------------------------------- FAQ ------------------------------------------------@Copyright ADNBookOnline 11 Help ------------------------------------------------- [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 5. Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu 5.1. Sơ đồ ERD(Entity Relation Diagram) 5.2. Mô tả từng bảng . 5.2.1. Category : 12 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 5.2.2. Book 5.2.3. Employee 13 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 5.2.4. Role 14
- Xem thêm -