Tài liệu Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe buýt thăng long -ktth- (các nghiệp vụ, tài khoản chữ t)

  • Số trang: 175 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long -KTTH- (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)
B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT Lêi nãi ®Çu S¶n xuÊt ra cña c¶i VËt chÊt lµ c¬ së tån t¹ivµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng êi . ChÝnh v× vËy ngay tõ thêi cæ xa ngêi ta thÊy sù cÇn thiÕt muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn ®êi sèng cña m×nh vµ x· héi th× ph¶i tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh÷ng VËt dïng , thøc ¨n , ®å mÆc , nhµ ë nh thÕ nµo , muèn s¶n xuÊt ph¶i cã nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt g× ,trong thêi gian bao l©u , kÕt qu¶ s¶n xuÊt sÏ ph©n phèi nh thÕ nµo ...v.v. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu liªn quan ®Õn s¶n xuÊt mµ con ngêi quan t©m ®· ®Æt ra nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt . Nh vËy sù cÇn thiÕt ph¶i gi¸m ®èc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng chØ lµ nhu cÇu míi ®îc ph¸t sinh gÇn ®©y , mµ thùc ra ®· ph¸t sinh rÊt sím trong lÞch sö nh©n lo¹i vµ tån t¹i trong c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c nhau . X· héi lo¹i ng êi cïng ph¸t triÓn th× møc ®é quan t©m cña con ngêi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cµng t¨ng , nghÜa lµ cµng cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý s¶n xuÊt . §Ó qu¶n lý ®îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cÇn cã sè liÖu , ®Ó cã ®îc c¸c sè liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý , gi¸m s¸t , ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn viÖc quan s¸t , ®o lêng , tÝnh to¸n vµ ghi chÐp c¸c ho¹t ®éng ®ã . H¹ch to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t , tÝnh to¸n , ®o lêng vµ ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ , nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n . Vµ h¹ch to¸n lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh cña x· héi . Nhu cÇu ®ã ®îc tån t¹i trong tÊt c¶ h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau , ®èi tîng vµ néi dung cña h¹ch to¸n còng kh¸c nhau Sau qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long díi sù híng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c c« chó , anh , chÞ trong xÝ nghiÖp còng nh sù híng dÉn cña gi¸o viªn NguyÔn mai Chi . Th«ng qua b¶n “B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long “ nµy em muèn giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long ®· vµ ®an thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n . * Víi bè côc cña bµi viÕt ®îc chia lµm thµnh 3 phÇn : - PhÇn I : §Æc ®iÓm SXKD vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n , h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long - PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 1 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp - Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT PhÇn III : Mét sè nhËn xÐt kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt vÒ mét sè vÊn ®Ò h¹ch to¸n cña Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Th«ng qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Mai Chi cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ ph¸p chÕ Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I ®· gióp ®ì vµ híng dÉn em tËn t×nh trong thêi gian thùc tËp vµ lµm “ B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long “ Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o , c¸c c« , chó , anh , chÞ trong XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long trong thêi gian em thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp . Hµ néi , ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2004 Sinh viªn Lª thÞ Mü LÖ 2 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT PhÇn I §Æc ®iÓm SXKD vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n , h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long : A. Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . Nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh tai n¹n , ïn t¾c giao th«ng vµ « nhiÔm m«i trêng ®ang ngµy mét gia t¨ng . §øng tríc nh÷ng bøc xóc trªn §¹i héi §¶ng bé Thµnh phè Hµ néi lÇn thø XIII cã nghÞ quyÕt : §Èy m¹nh sù nghiÖp VTHKCC b»ng xe Buýt phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¸p øng 20% - 25% nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n Thñ ®« b»ng xe Buýt Trong lóc ®ã vÒ tæ chøc lùc lîng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng l¹i ph©n t¸n - tham gia ho¹t ®éng xe buýt lóc ®ã cã 3 ®¬n vÞ gåm : C«ng ty xe buýt Hµ Néi , C«ng ty xe kh¸ch Nam Hµ néi , C«ng ty xe ®iÖn Hµ Néi - ®Òu lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cïng trùc thuéc Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi nhng kh«ng nhÊt c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh . §øng tríc nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô quan träng trªn cÇn ph¶i tËp hîp lùc lîng vËn t¶i vµ thèng nh©t mét c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh trong vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt . Do ®ã ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2001 UBND Thµnh phè Hµ Néi QuyÕt ®Þnh sè 45/2001 Q§ - UB hîp nhÊt 3 c«ng ty trªn vµ thªm C«ng ty xe Du lÞch Hµ néi thµnh C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi vµ quyÕt ®Þnh sè 117/Q§ - UB ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2001 cña UBND Thµnh phè Hµ néi vÒ c¸c tæ chøc néi bé trong c«ng ty C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ , cã con dÊu riªng ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc vµ chÞu sù qu¶n lý Nhµ níc trùc tiÕp cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ néi 1. HiÖn nay vÒ tæ chøc : C«ng ty h×nh thµnh 2 khèi riªng biÖt : Khèi Buýt vµ khèi s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së t¸ch tõ c¸c XÝ nghiÖp ra cô thÓ : a. Khèi Buýt gåm 4 XÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi lµ C«ng ty xe Buýt Hµ néi tríc ®æi tªn tõ C«ng ty thµnh xÝ nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè 45/ 2001/Q§- UB ; XÝ nghiÖp xe Buýt 10 - 10 ®îc t¸ch ra tõ xÝ 3 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT nghiÖp xe Kh¸ch Nam ; XÝ nghiÖp xe Buýt Thñ ®« ®îc t¸ch ra tõ xÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ míi ®îc thµnh lËp b. Khèi kinh doanh gåm 5 xÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp kinh doanh tæng hîp Hµ néi t¸ch ra tõ c¸c bé phËn kinh doanh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch 10/10 ra ; XÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ Néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch xÝ nghiÖp xe Buýt Thñ §« ra ; XÝ nghiÖp TOYOTA Hoµn KiÕm Hµ Néi lµ C«ng ty Xe du lÞch Hµ Néi ; XÝ nghiÖp C¬ khÝ « t« Hµ Néi lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp . c. Khèi v¨n Phßng gåm : 7 phßng nghiÖp vô gåm : - Phßng tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ ;Phßng tµi vô - Kinh tÕ ; Phßng kÕ ho¹ch - §Çu t ; Phßng Kü thuËt - §µo t¹o ; Phßng KiÓm tra - Gi¸m s¸t ; Phßng Kinh doanh - Marketinh ; Trung t©m ®iÒu hµnh xe Buýt vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n . d. Khèi §¶ng ®oµn thÓ cã : - C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cã 3 §¶ng bé bé phËn vµ 6 chi bé trùc thuéc víi tæng sè 250 §¶ng viªn trong ®ã : Lý luËn cao cÊp 3 ®/c ; Trung cÊp 30 ®/c ; S¬ cÊp 190 ®/c ; C«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc C«ng ®oµn Ngµnh Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi * XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi . - Tªn giao dÞch : XÝ nghiÖp xe Buýt th¨ng Long Hµ néi - Tªn tiÕng anh : TH¡NG LONG BUS ENTERPRRISE - §Þa chØ - Trô së giao dÞch : 124 §êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi : 124 §êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ……../Q§ - GTCC ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt vµ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt . Ho¹t ®éng theo ®Þnh híng cña Nhµ níc , Thµnh phè vµ c¬ quan chñ qu¶n Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi .Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , ®îc sö dông con dÊu riªng , ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo sù uû quyÒn cña Gi¸m §èc c«ng ty vµ lµ ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi Së Giao th«ng c«ng chÝnh Thµnh phè Hµ néi ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n , nghiÖp vô cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . 4 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT II . Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay nay cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long . Th¨ng Long . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ néi cã chøc n¨ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trong Thµnh phè Hµ néi vµ cã nhiÖm vô cô thÓ nh sau : - Tæ chøc vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi theo kÕ ho¹ch , m¹ng líi tuyÕn vµ c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè , Së Giao th«ng c«ng chÝnh , C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý vèn , tµi s¶n , ph¬ng tiÖn , lao ®éng theo ph©n cÊp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý , b¶o vÖ toµn bé ®Êt ®ai nhµ xëng , tµi s¶n thuéc ph¹m vi cña XÝ nghiÖp qu¶n lý B. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. Sæ s¸ch kÐ to¸n : Sæ kÕ to¸n lµ sù biÓu hiÖn vËt chÊt cô thÓ cña ph¬ng ph¸p Tµi s¶n cè ®Þnh kho¶n vµ ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n lµ sù thÓ hiÖn nguyªn lý cña ph¬ng ph¸p ghi sæ kÐp . Nh vËy thùc chÊt c¬ së ®Ó x©y dùng sæ kÕ to¸n vµ kü thuËt ghi sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng ph¸p ®èi øng Tµi kho¶n , Tµi kho¶n lµ cèt lâi ®Ó t¹o thµnh sæ kÕ to¸n vÒ : kÕt cÊu , néi dung còng nh ph¬ng ph¸p ghi chÐp H×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n ,cã chøc n¨ng ghi chÐp ,kÕt cÊu néi dung kh¸c nhau , ®îc liªn kÕt víi nhau trong mét tr×nh tù h¹ch to¸n trªn c¬ së cña chøng tõ gèc . Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ®ang sö dông : H×nh thøc sæ NhËt ký chung NhËt ký chung lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n gi¶n , thÝch hîp víi mäi ®¬n vÞ h¹ch to¸n ,®Æc biÖt cã nhiÒu thuËn l¬Þ khi øng dông m¸y tÝnh trong xö lý th«ng tin kÕ to¸n trªn sæ II. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung lµ : - Sè lîng sæ s¸ch cña h×nh thøc bao gåm : Sæ nhËt ký chung , Sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt cÇn thiÕt . 5 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT * Qui tr×nh h¹ch to¸n trªn hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®· më theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ ( thÎ ) chi tiÕt ®èi tîng B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK B¶ng c©n ®èi Tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó : Ghi thêng xuyªn trong kú Ghi ngµy cuèi kú §èi chiÕu sè liÖu cuèi kú III. Bé m¸y tæ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp .(BiÓu 01) Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng , ph©n chia thµnh nhiÒu bé phËn ®éc lËp ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng ®Æc thï , chØ thuÇn tuý lµm c«ng t¸c tham mu cè vÊn cho ban l·nh ®¹o mµ kh«ng cã quyÒn trùc tiÕ * Víi m« h×nh nµy th× chøc n¨ng - nhiÖm vô cña tõng phßng ban trong c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long nh sau : 1. Phßng Gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ; §óng ph¸p luËt cña Nhµ níc , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . - Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh trong xÝ nghiÖp theo ph©n cÊp , b¶o ®¶m tinh gi¶m vµ cã hiÖu lùc . Trªn c¬ së cã ý kiÕn cña ban chÊp hµnh ®¶ng uû , bé phËn Gi¸m ®èc cã quyÒn ®Ò nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp , gi¶i thÓ , s¸t nhËp c¸c 6 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh vµ bæ nhiÖm b·i miÔn c¸n bé t¬ng øng theo ph©n cÊp cña c¬ quan chñ qu¶n , cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn . 2. Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tõng phÇn viÖc theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc , cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp .Trong trêng hîp Gi¸m ®èc v¾ng mÆt , th× ®îc uû quyÒn cho phã Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt toµn bé c«ng viÖc trong thêi gian v¾ng mÆt . 3. Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ : C¨n cø ®Þnh biªn ®îc duyÖt ®Ó tuyÓn dông , tiÕp nhËn lao ®éng ; §µo t¹o ; DuyÖt c«ng , tÝnh l¬ng cho CBCNV ; TÝnh BHXH , BHL§ 4. Phßng Tµi vô - Kinh tÕ : NhËn vÐ tõ C«ng ty ph¸t cho GA RA ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n vÐ víi Ga ra ; Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tµi chÝnh theo ph©n cÊp 5. Gara « t« : Qu¶n lý : Ph¬ng tiÖn , L¸i xe , b¸n vÐ , thî b¶o dìng söa ch÷a , vÖ sinh xe ; NhËn lÖnh tõ Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng giao cho l¸i xe vµ NhËn vÐ tõ ; hßng tµi vô giao cho nh©n viªn b¸n vÐ ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n lÖnh , vÐ ; Tæ chøc B¶o dìng s÷a ch÷a ph¬ng tiÖn 6. Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng : NhËn lÖnh tõ trung t©m C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn biÓu ®å ch¹y xe ; LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t , c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ; Thèng kª b¸o c¸o s¶n lîng ; Qu¶n lý tuyÕn ; QuyÕt to¸n lÖnh víi GA RA IV. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp : ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n c¬ së do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm . Do vËy cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ - trªn c¬ së ®Þnh h×nh ®îc khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh chÊt lîng cÇn ph¶i ®¹t vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n . 7 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp BiÓu 01 : Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT S¬ ®å tæ chøc XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng long Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Ga ra « t« §èc c«ng vµ KCS Khèi qu¶n lý Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng Phã Ga ra Qu¶n lý ®×ªu hµnh tuyÕn Phßng kÕ to¸n thèng kª Tæng hîp thèng kª Phßng Tc- HC- BV Qu¶n lý lÖnh vÐ Qu¶n lý thiÕt bÞ C. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long N¨m 2002 khi ®îc thµnh lËp XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long cã 50 xe , n¨m 2003 lµ 120 xe sang n¨m 2004 t¨ng lªn 164 xe trong ®ã chñ yÕu lµ xe Dawo vµ xe Huynh ®ai .Hµng n¨m xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng theo kÕ ho¹ch lµ n¨m 2002 lµ 4 tuyÕn ; n¨m 2003 lµ 6 tuyÕn vµ s¨ng n¨m 2004 lµ 10 tuyÕn ®îc giao tõ C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cô thÓ bao gåm c¸c tuyÕn sau : TuyÕn 02 ; TuyÕn 13; TuyÕn 14; TuyÕn 16; TuyÕn 26 ; TuyÕn 30 ; TuyÕn 31; TuyÕn 35; TuyÕn 38 vµ 8 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT PhÇn II C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. Sè d ®Çu kú c¸c tµi kho¶n : SH 111 112 141 152 153 211 241 214 331 334 335 338 411 431 461 Tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng T¹m øng Nguyªn vËt liÖu C«ng cô dông cô Tµi s¶n cè ®Þnh X©y dùng c¬ b¶n DD Hao mßn TSC§ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Nguån vèn kinh doanh Qòy khen thëng phóc lîi Nguån vèn kinh phÝ SN Tæng céng D nî 41,210,082 1,571,942,859 28,763,000 242,484,600 16,038,289 131,716,620,796 238,618,700 (10,830,766,200 ) D cã 870,457,459 661,034,000 4,120,400,879 107,419,688 135.264.033.800 158,216,700 ( 18,156,650,400) 123.024.912.216 123.024.912.216 II. Sè d chi tiÕt cña mét sè Tµi kho¶n : - Tµi 152 - kho¶n nguyªn vËt liÖu STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn Tµi kho¶n DÇu diezen Than qu¹t ®iÒu hoµ Bãng ®Ìn 24 - 70 Kh¨n phÕ liÖu X¨ng A83 Hîp kim chÞu nhiÖt Lèp 900 – 200 V¶i gi¸p NhËt V¶i gi¸p TQ Phô tïng c¸c lo¹i §VT LÝt C¸i C¸i C¸i LÝt TÊm Bé MÐt mÐt Sè Lîng 22.000 25 30 200 400 60 40 63 50 §¬n gi¸ 4.900 15.000 13.000 980 5.800 200.000 2.110.000 30.000 20.000 Thµnh tiÒn 107.800.000 525.000 390.000 196.000 2.320.000 12.000.000 84.400.000 1.890.000 1.000.000 31.963.600 9 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT Céng 242.484.600 III. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 05 / 2004 - XÝ nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn . 1. Ngµy 02/05 (XuÊt kho sè 400 ) XuÊt kho 3000 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 4.900 ®/lÝt . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 800 lit x 4.900 ®/l = 14.700.000 ® . 2. Ngµy 03/5 ( PhiÕu thu sè 250 ) Nh©n viªn phßng qu¶n lý vµ b¸n vÐ nép sè tiÒn thu ® îc do b¸n vÐ vÒ quü tiÒn mÆt sè tiÒn lµ : 236.000.000 ®ång . Trong ®ã xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc lîng kh¸ch ®i vÐ lît lµ : 76.256 x 2.500 ®/lît = 190.640.000 ®ång vµ b¸n ®îc lîng vÐ th¸ng lµ : 1.512 c¸i x 30.000 ®/c¸i = 45.360.000 ®ång . 3. Ngµy 03/05 (PhiÕu NK 300) XÝ nghiÖp cho nhËp kho than qu¹t ®iÖn ®iÒu hoµ cña c«ng ty vËt t hång minh . sè lîng 1.500 c¸i x 15000 c¸i = 22.500.000. ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng TGNH ®· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng. 4. Ngµy 04/05 ( PhiÕu Nk 301) XÝ nghiÖp lµm thñ tôc nhËp kho 20.000 lÝt dÇu diezen cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ Néi , gi¸ mua bao gåm c¶ VAT 5% lµ 4.900 ®ång .Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n lµ : 98.000.000 ®ång xÝ nghiÖp ®· thanh to¸n 80 triÖu b»ng TGNH . Sè cßn l¹i 18.000.000 ® . XÝ nghiÖp thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt (PhiÕu chi sè 290 ) . XÝ nghiÖp ®· nhËn ®îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng 5. Ngµy 05/5 xuÊt kho 1200 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 1300 lit x 4.900 ®/l = 6.370.000 ® . (PhiÕu xuÊt kho sè 402 ) 6. Ngµy 05/5 (PhiÕu Nk sè 302 )XÝ nghiÖp cho nhËp kho 500 chiÕc bãng ®Ìn 24-70 cña c«ng ty bãng ®Ìn R¹ng §«ng , Hµng ®· vÒ nhËp kho kÌm theo ho¸ ®¬n mua hµng . Sè lîng hµng ghi trong ho¸ ®¬n lµ 500 chiÕc x 13.000 ®/c = 6.500.000 ® . XÝ nghiÖp cha thanh to¸n cho ngêi b¸n . 7. Ngµy 06/5 XuÊt kho cho ph©n xëng söa ch÷a 80 c¸i kh¨n phÕ liÖu (Theo phiÕu xuÊt kho sè 403 ) . Gi¸ trÞ hµng xuÊt kho lµ 80 c¸i x 970 ®/c = 77.600 ® . 8. Ngµy 06/5 XuÊt kho 40 lÝt x¨ng A83 cho ph©n xëng s÷a ch÷a dïng ®Ó röa vµ ch¹y thö theo (PhiÕu xuÊt kho sè 404) . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 40 lÝt x 5.800 ® = 232.000 ® 9. Ngµy 07/5 xÝ nghiÖp mua mét dµn m¸y vi tÝnh dïng cho bé phËn ®iÒu hµnh tuyÕn trÞ gi¸ mua c¶ thuÕ VAT 5% lµ : 35.320.000 ® . Chi phÝ vËn chuyÓn 200.000 ® . XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt .( PhiÕu chi sè 291 ) 10 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT 10. Ngµy 07/05 Bæ sung qòy khen thëng 150.400.000 ®ång , phóc lîi 180.500.000 ®ång ®îc c«ng ty cÊp trªn lµ c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng cÊp b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( §· cã giÊy b¸o cã cña ng©n hµng .) 11. Ngµy 07/05 (PhiÕu NK sè 303 ) XÝ nghiÖp cho nhËp kho 1000 chiÕc kh¨n phÕ liÖu cña c«ng ty TNHH Ph¬ng Nam , ®¬n gi¸ 980 ®/c¸i . Thµnh tiÒn : 980.000 ®ång . XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng tiÒn mÆt (PhiÕu chi sè 293 ) 12. Ngµy 08/5 xuÊt kho 2.200 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe (PhiÕu xuÊt kho sè 405 ) . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 2.200 lit x 4.900 ®/l = 10.780.000 ® . 13. Ngµy 08/05 T¹m øng l¬ng cho anh Lª V¨n §øc nh©n viªn ph©n xëng s÷a ch÷a sè tiÒn lµ : 600.000 ®ång . (PhiÕu chi sè 294 ). 14. Ngµy 08/5 ( PhiÕu nhËp kho sè 304) xÝ nghiÖp cho nhËp kho 16000 lÝt dÇu Diezen cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ néi , ®¬n gi¸ nhËp ®· cã VAT 5% lµ : 4.900 ®ång . Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n lµ : 78.400.000 ®ång . §· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng ®· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng . 15. Ngµy 09/05 Thanh to¸n tiÒn níc cho chi nh¸nh CÇu GiÊy c«ng ty níc s¹ch Hµ néi b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ : 5.700.000 ®ång . (PhiÕu chi sè 295 ) . Ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông lµ : - Ph©n xëng s÷a ch÷a : 4.500.000 ® - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 1.200.000 ® 16. Ngµy 09/05 (PhiÕu Xk sè 406 ) XuÊt 2.500 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe , ®¬n gi¸ dÇu xuÊt kho lµ 4.900 ®/lÝt . TrÞ gi¸ cña nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 12.250.000 ®ång 17. Ngµy 09/05/2004 XuÊt quü tiÒn mÆt chi t¹m øng cho anh TrÞnh ®×nh TuÊn c¸n bé cung øng vËt t cña xÝ nghiÖp sè tiÒn lµ : 55.000.000 ®ång ®Ó mua vËt t (PhiÕu chi sè 296 ) 18. Ngµy 10/05 Theo biªn b¶n kiÓm kª TSC§ bÊt thêng cña xÝ nghiÖp , ph¸t hiÖn thiÕu mét khÈu sóng b¾t vÝt cña §øc ë ph©n xëng s÷a ch÷a . Cã nguyªn gi¸ lµ . 25.600.000 ®ång ®· khÊu hao 9.600.000 ®ång . XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh xö lý ngay theo biªn b¶n xö lý TSC§ ®· ®îc ban gi¸m ®èc vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan duyÖt th«ng qua lµ xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh . 19. Ngµy 10/05 (PhiÕu XK sè 407 ) XuÊt kho 100 chiÕc Than qu¹t ®iÒu hoµ cho ®éi xe . TrÞ gi¸ cña hµng xuÊt kho lµ : 200 chiÕc x 15.000 ®/c = 3.000.000 ®ång . 11 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT 20. Ngµy 11/05 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cho c«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ néi chi nh¸nh CÇu giÊy b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ : 15.000.000 ®ång ( PhiÕu chi sè 297 ) Ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh sau : - Ph©n xëng söa ch÷a chung : 2.400.000 ® - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 12.600.000 ® 21. Ngµy 03/5 ( PhiÕu thu sè 251) Nh©n viªn phßng qu¶n lý vµ b¸n vÐ nép sè tiÒn thu ®îc do b¸n vÐ vÒ quü tiÒn mÆt sè tiÒn lµ : 295.000.000 ®ång . Trong ®ã xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc lîng kh¸ch ®i vÐ lît lµ : 76.000 x 2.500 ®/lît = 190.000.000 ®ång vµ b¸n ®îc lîng vÐ th¸ng lµ : 3.500 c¸i x 30.000 ®/c¸i = 105.000.000 ®ång 22. Ngµy 11/05 (PhiÕu XK sè 305 ) XuÊt kho 52 lÝt x¨ng dïng ®Ó röa vµ ch¹y thö cho ph©n xëng söa ch÷a , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 5.800 ®/lÝt . Thµnh tiÒn 310.600 ®ång 23. Ngµy 12/05 (PhiÕu XK sè 409 ) XuÊt kho c«ng cô dông cô dïng cho bé phËn qu¶n lý vµ b¸n vÐ gi¸ trÞ dông cô xuÊt dïng lµ 14. 530. 000 ®ång 24. Ngµy 12/05 XÝ nghiÖp tiÕp nhËn mét sè ph¬ng tiÖn vËn t¶i cßn míi do c«ng ty cÊp trªn cÊp cã tæng trÞ gi¸ lµ : 3.250.700.000 ®ång dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . Theo biªn b¶n giao nhËn TSC§ . 25. Ngµy 13/05 Anh TrÞnh v¨n TuÊn c¸n bé cung øng vËt t nép laÞ quü sè t¹m øng thõa lµ 10.860.000 ®ång (PhiÕu Thu sè 252 ) 26. Ngµy 13/05 (PhiÕu xuÊt 410 ) XuÊt kho 4000 lÝt dÇu Diezen cho ®éi xe dïng cho ch¹y xe , ®¬n gi¸ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ 4.900 ®/lÝt .Thµnh tiÒn : 19.600.000 ®ång . 27. Ngµy 13/05 (PhiÕu NK sè 306 ) XuÊt quü mua nhËp kho mét sè c«ng cô dông cô do xÝ nghiÖp mua s¾m míi phôc vô cho ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp cã trÞ gi¸ mua c¶ VAT 10% lµ 30.630.000 ®ång . §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ( PhiÕu chi sè 298 ) 28. Ngµy 14/05 ChuyÓn kho¶n thanh to¸n sè tiÒn hµng cßn nî trong th¸ng cho c«ng ty bãng ®Ìn R¹ng §«ng sè tiÒn lµ 6.500.000 ®ång . §· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng 29. Ngµy 14/05 (PhiÕu XK sè 411 ) XuÊt kho cho ph©n xëng söa ch÷a 90 chiÕc kh¨n phÕ liÖu , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ : 970 ®/c . Thµnh tiÒn : 87.300 ®ång . Vµ xuÊt 2500 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 4.900 ®/lit .thµnh tiÒn lµ 12.250.000 ®ång 30. Ngµy 15/05 (PhiÕu chi 299 ) Chi tiÒn mÆt cho häp c«ng ®oµn toµn xÝ nghiÖp ®Ó bµn vÒ vÊn ®Ò khen thëng , kû kuËt cña xÝ nghiÖp sè tiÒn lµ : 2.500.000 ®ång 31. Ngµy 15/05 ( PhiÕu NK 307 ) NhËp kho xÝ nghiÖp 5000 lÝt x¨ng A83 cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ néi , ®¬n gi¸ nhËp lµ 5.800 ®/lÝt . Thµnh tiÒn lµ :29.000.000 ® ®· thanh 12 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT to¸n b»ng TGNH 50% gi¸ trÞ l« hµng (§· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ) . Sè cßn l¹i cha thanh to¸n cho ngêi b¸n . 32. Ngµy 16/05 ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho chi nh¸nh ®iÖn CÇu giÊy Sè tiÒn lµ : 24.800.000 ®ång . Ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh sau : - Ph©n xëng söa ch÷a : 14.600 .000 ®ång - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 10.200.000 ®ång 33. Ngµy 16/05 (PhiÕu NK sè 308 ) xÝ nghiÖp cho nhËp kho 240 bé lèp 900 - 20 m¸c hiÖu BrigdeStone cña c«ng ty caosumina . §¬n gi¸ mua ®· bao gåm VAT 5% lµ 2.110.000 ®/bé Thµnh tiÒn : 506.400.000 ®ång . Cha thanh to¸n cho ngêi b¸n 34. a)T¹m trÝch tríc chi phÝ s÷a ch÷a lín TSC§ : 260.800.000 ®ång trong ®ã - Phôc vô ho¹t ®éng vËn t¶i : 260.800.000 ®ång b) Ngµy 17/05 T¹m trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp th¸ng 05 lµ : 280.454.000 ®ång 35. Ngµy 17/05 (PhiÕu XK sè 412 ) xuÊt kho 80 chiÕc bãng ®Ìn 24-70 cho ®éi xe thay thÕ ë ®éi xe , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 13.000 ®/c , Thµnh tiÒn : 1.040.000 ®ång . Vµ xuÊt 3500 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 4.900 ®/lit .thµnh tiÒn lµ 17.150.000 ®ång . 36. Ngµy 17/05 C«ng ty cÊp trªn cho xÝ nghiÖp tiÒn trî gi¸ cña nhµ níc lµ : 000.000 ®ång b»ng TGNH . §· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng . 37. Ngµy 18/05 (PhiÕu NK sè 309 ) NhËp kho 850 mÐt v¶i gi¸p Trung Quèc cña c«ng ty vËt t S¬n hµ , ®¬n gi¸ nhËp kho ®· bao gåm VAT 10% lµ 20.000 ®/mÐt . Thµnh tiÒn lµ : 17.000.000 ®ång . XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n cho c«ng ty S¬n hµ . xÝ nghiÖp ®· nhËn ®îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng 38. Ngµy 03/5 ( PhiÕu thu sè 253) Nh©n viªn phßng qu¶n lý vµ b¸n vÐ nép sè tiÒn thu ®îc do b¸n vÐ vÒ quü tiÒn mÆt . ®· thùc hiÖn ®îc lîng kh¸ch ®i vÐ lît lµ : 70.250 x 2.500 ®/lît = 175.625.000 ®ång 39. Ngµy 18/05 (PhiÕu XK sè 413 ) XuÊt DÇu diezen cho ®éi xe dïng cho ch¹y xe . Sè lîng 1250 lÝt , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ : 4.900 ®/lÝt . TrÞ gi¸ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 6.125.000 ®ång 40. Ngµy 18/05 TiÕn hµnh s÷a ch÷a lín 04 xe « t« theo ph¬ng thøc tù lµm . XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn trÝch tríc chi phÝ s÷a ch÷a lín . B¶ng tæng hîp chi phÝ söa ch÷a xe «t« trªn nh sau : - Phô tïng thay thÕ : 130.078.000 ®ång - Nhiªn liÖu : 5.880.000 ®ång 13 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT - Nh©n c«ng : 5.600.000 ®ång - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : 15.220.000 ®ång XÝ nghiÖp tù tiÕn hµnh s÷a ch÷a lÊy vµ ®· hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông chÝ söa ch÷a hÕt :156.778.000 ® , ®· xö lý sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ trÝch tr íc vµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh . (PhiÕu chi sè 300 ) 41. Ngµy 19/05 (PhiÕu xuÊt kho s« 414 ) XuÊt 80 bé lèp ®Ó thay lèp cho ®éi xe. §¬n gi¸ xuÊt kho lµ 2.110.000 ®/ bé . TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho lµ : 168.800.000 ®ång 42. Ngµy 19/05 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ th¸ng 4/2004 nh sau : 502.231.000 ®ång - Ph©n xëng s÷a ch÷a - Bé phËn QLDN : 412.250.100 : 89.980.900 43. Ngµy 19/05 XÝ nghiÖp chuyÓn kho¶n thanh to¸n sè tiÒn cßn nî mua hµng th¸ng tríc c«ng ty cao su mina : 506.400.000 ®ång ( §· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ) 44. Ngµy 20/05 (PhiÕu nhËp kho sè 310 ) XÝ nghiÖp mua 200 tÊm hîp kim chÞu nhiÖt cña c«ng ty thÐp ViÖt - ý . Gi¸ mua c¶ thuÕ VAT 5 % lµ 200.000 ®/tÊm . TrÞ gi¸ c¶ l« hµng lµ : 40.000.000 . Hµng ®· lµn thñ tôc nhËp kho ®ñ . XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n 80% gi¸ trÞ l« hµng b»ng chuyÓn kho¶n, ®· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng . 20% gi¸ trÞ l« hµng cha thanh to¸n cho ngêi b¸n . 45. Ngµy 20/05 ( Biªn b¶n giao nhËn TSC§ )XÝ nghiÖp mua mét bé kÝch n©ng xe dïng cho ph©n xëng s÷a ch÷a ë Gara «t« . TrÞ gi¸ TSC§ ®· bao gåm VAT 5% ghi trªn ho¸ ®¬n lµ : 98.500.000 ®ång . XÝ nghiÖp thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n vµ ®· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng . Tµi s¶n nµy ®îc mua s¾m b»ng nguån vèn KHCB 46. Ngµy 20/05 (PhiÕu xuÊt kho sè 415 ) XuÊt kho cho ®éi xe dÇu Diezen dïng ®Ó ch¹y xe . Sè lîng xuÊt 3500 lÝt ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 4.900 ®/lÝt . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt kho lµ : 17.150.000 ®ång . 47. Ngµy 20/05 TÝnh ra tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp lµ :784.269.600 ®ång . Trong ®ã : - Nh©n viªn l¸i , phô xe : 496.453.000 ® - C«ng nh©n ph©n xëng s÷a ch÷a : 188.366.000 ® - Nh©n viªn QLDN : 99.450.600 ® 48. Ngµy 20 /05 XÝ nghiÖp thùc hiÖn trÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh cña nhµ níc cho c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp . 14 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT 49. Ngµy 20/05 Sè tiÒn thëng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp lµ : 36. 580.000 ®ång . 50. Ngµy 21/05 Rót TNGH vÒ ®Ó thanh to¸n l¬ng th¸ng 05 cho c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp sè tiÒn lµ : 820.849.600 ®ång §· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng 51. Ngµy 21/05 XuÊt kho 5000 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 4.900®ång . TrÞ gi¸ cña hµng xuÊt kho lµ : 24.500.000 ®ång . (PhiÕu xuÊt kho sè 416 ) 52. Ngµy 21/05 XuÊt kho 90 chiÕc kh¨n phÕ liÖu cho ph©n xëng söa ch÷a , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 970 ®/chiÕc . TrÞ gi¸ cña hµng xuÊt kho lµ : 87.300 ®ång . (PhiÕu XK sè 417 ) 53. Ngµy 22/05 XÝ nghiÖp mua 3000 lÝt dÇu b«i tr¬n cho xe , ®¬n gi¸ mua ®· bao gåm VAT 5% lµ : 16.620 ®/lÝt . Gi¸ trÞ nhiªn liÖu nhËp kho lµ : 49.860.000 . (PhiÕu nhËp kho sè 311 ) XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n cho c«ng ty x¨ng dÇu Hµ néi b»ng chuyÓn kho¶n . 54. Ngµy 22/05 XuÊt kho mét sè c«ng cô dông cô dïng cho ph©n xëng s÷a ch÷a trÞ gi¸ hµng xuÊt kho lµ : 4.850.000 ®ång . (PhiÕu XK sè 418 ) 55. Ngµy 22/05 T¹m gi÷ TiÒn l¬ng cña mét sè c«ng nh©n ®i v¾ng cha lÜnh sè tiÒn lµ : 5.600.000 ®ång 56. Ngµy 22/5 ( PhiÕu thu sè 254) Nh©n viªn phßng qu¶n lý vµ b¸n vÐ nép sè tiÒn thu ®îc do b¸n vÐ vÒ quü tiÒn mÆt sè tiÒn lµ : 86.256 x 2.500 ®/lît = 215.640.000 ®ång 57. Ngµy 23/05 Nép BHXH, BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh cho ng©n s¸ch nhµ níc b»ng chuyÓn kho¶n . §· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng . 58. Ngµy 23/05 XÝ nghiÖp cho xuÊt kho cho ®éi xe 2500 lÝt dÇu b«i tr¬n xe , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 16.620 ®/lÝt . TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho lµ : 41.550.000 ®ång . ( PhiÕu XK sè 418 ) 59. Ngµy 24/05 XÝ nghiÖp cho Ên hµnh 6000 tê r¬i dïng vµo viÖc th«ng tin qu¶ng c¸o vÒ c¸c tuyÕn xe Buýt do xÝ nghiÖp ®¶m nhËn . Sè tiÒn ®· chi cho viÖc in Ên nµy lµ : 5.200.000 ®ång (PhiÕu chi sè 301 ) 60. Ngµy 24/05 XuÊt kho dÇu Diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe sè lîng xuÊt lµ 1900 lÝt , ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ 4.900 ®/lÝt . Gi¸ trÞ cña nhiªn liÖu xuÊt kho lµ 9.310.000 ®ång ( PhiÕu XK sè 419 ) 61. Ngµy 25/05 (PhiÕu Xk sè 420 ) XuÊt kho cho ph©n xëng söa ch÷a 25m tuy « b¬m mì , ®¬n gi¸ xuÊt lµ : 9000 ®/m . Gi¸ trÞ cña hµng xuÊt kho lµ : 225.000 ®ång vµ 25 chiÕc than qu¹t ®iÒu hoµ ,®¬n gi¸ xó©t lµ : 15.000 ®/c . Gi¸ trÞ cña hµng xuÊt kho lµ : 375.000 ®ång 15 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT 62. Ngµy 25/05 Thanh to¸n cho côc qu¶n lý ®êng bé lÖ phÝ giao th«ng vµ lÖ phÝ qua cÇu phµ th¸ng 04/2004 sè tiÒn lµ : 18.650.000 ®ång (PhiÕu chi sè 302 ) 63. Ngµy 26/05 Dïng quü khen thëng phóc lîi mua s¾m mét m¸y khö mïi c«ng nghiÖp dïng cho bÕp ¨n tËp thÓ cña xÝ nghiÖp trÞ gi¸ mua c¶ thuÕ VAT 10% lµ : 16.600.000 ®ång . Thanh to¸n b»ng TGNH 64. Ngµy 26/05 (PhiÕu XK sè 420 ) XuÊt kho b¸n cho «ng NguyÔn v¨n Thanh 1000 lÝt dÇu th¶i kh«ng sö dông ®îc n÷a .®¬n gi¸ xuÊt kho lµ : 680 ®/lÝt . vµ 550 lÝt x¨ng th¶i , ®¬n gi¸ x¨ng xuÊt lµ 1200 ®/lÝt . Sè tiÒn thu ®îc ®· nhËp quü xÝ nghiÖp lµ 1.340.000 ®ång ( PhiÕu thu 255 ) . 65. Ngµy 27/05 Thanh to¸n víi c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ néi vÒ lÖ phÝ bÕn th¸ng 04/2002 . XÝ nghiÖp cßn ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ : 30.645.000 ®ång . §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ( PhiÕu chi sè 303 ) 66. Ngµy 27/05 Theo biªn b¶n thanh lý TSC§ . XÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh thanh lý mét m¸y ph¸t ®iÖn ch¹y x¨ng c«ng suÊt thiÕt kÕ 15.000 KVA bÞ háng kh«ng sö dông ®îc n÷a . Ban thanh lý cña xÝ nghiÖp ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh thanh lý . TSC§ trªn cã nguyªn gi¸ : 35.560.000 ®ång . §· khÊu hao 21.000.000 ®ång . Chi phÝ thanh lý ®· chi b»ng tiÒn mÆt : 1.200.000 ®ång (PhiÕu chi sè 304 ). Sè thu thanh lý b»ng tiÒn mÆt : 6.200.000 ® (phiÕu thu sè 256 ) 67. Ngµy 27/05 XuÊt qòi thanh to¸n tiÒn vÖ sinh cho c«ng ty m«i trêng ®« thÞ Hµ néi sè tiÒn lµ : 1.100.000 ®ång (PhiÕu chi sè 305 ) . Ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh sau : - Ph©n xëng s÷a ch÷a chung : 620.000 ®ång - Bé phËn qu¶n lý DN : 480. 000 ®ång 68. Ngµy 28/05 Bé phËn XDCB cña xÝ nghiÖp bµn giao mét khu nhµ dïng lµm v¨n phßng qu¶n lý theo gi¸ dù to¸n ®îc duyÖt ( C¶ thuÕ VAT 5% ) lµ 200. 000.000 ®ång . XÝ nghiÖp sö dông nguån vèn khÊu hao 160.000.000 ®ång cßn l¹i lµ tõ quü phóc lîi . Dù kiÕn sö dông trong 10 n¨m . Theo biªn b¶n giao nhËn TSCD . 69. Ngµy 28/05 XuÊt kho 1.200 lÝt dÇu diezen cho ®éi xe dïng ®Ó ch¹y xe , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 4.900 ®/lÝt , Gi¸ trÞ cña nhiªn liÖu xuÊt kho lµ 5.880.000 ®ång (PhiÕu XK sè 421 ) 70. Ngµy 29/05 XuÊt kho 80 bé lèp lo¹i 900 - 20 cho ®éi xe dïng ®Ó thay thÕ , ®¬n gi¸ xuÊt lµ 2.110.000 ®/bé . Gi¸ trÞ cña lèp xuÊt kho lµ 168.800.000 ®ång (PhiÕu XK sè 422 ) 16 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT 71. Ngµy 29/05 Theo ( PhiÕu chi sè 306 kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT ) Thanh to¸n tiÒn chi tiÕp kh¸ch cho anh Lª thµnh Vinh nh©n viªn phßng hµnh chÝnh sè tiÒn lµ 890.000 ®ång ®· bao gåm VAT 10% . 72. Ngµy 29/5 ( PhiÕu thu sè 258) Nh©n viªn phßng qu¶n lý vµ b¸n vÐ nép sè tiÒn thu ®îc do b¸n vÐ vÒ quü tiÒn mÆt sè tiÒn lµ. 72.518 lît x 2.500 ®/ lît = 181.295.000 ®ång 73. Ngµy 02/05 (PhiÕu chi sè 289 ) XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo tµi kho¶n ng©n hµng sè tiÒn lµ : 500.000.000 ®ång . §· cã giÊy b¸o cã cña ng©n hµng . 74. Ngµy 30/05 ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª ®Êt n¨m 2003 cho quËn CÇu giÊy sè tתn lµ : 156.400.000 ®ång . §· cã giÊy b¸o nî cña ng©n hµng . 75. Ngµy 30/9 XÝ nghiÖp thùc hiÖn kÕt chuyÓn doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ph¸t sinh trong th¸ng 76. Ngµy 30/9 XÝ nghiÖp thùc hiÖn kÕt chuyÓn c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 77. Ngµy 30/9 XÝ nghiÖp thùc hiÖn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong th¸ng IV . §Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh . vµ ph¶n ¸nh lªn s¬ ®å Tk liªn quan : ( §¬n vÞ tÝnh : ®ång ) 1 Nî 2 Nî Tk 621 Cã Tk 152 (X¨ng) Tk 111 Cã Tk 511(3) 4 Nî Tk 152(Than Q§H) Cã Tk 112 5 Nî Tk 152(DÇu) Cã Tk 112 Cã TK 111 6 Nî Tk 621 Cã Tk 152 (DÇu ) 7 Nî Tk 152(B§) Cã Tk 331 (R§«ng) 8 Nî Tk 627 Cã Tk 152(KPL) 9 Nî 10 Nî Tk 627 Cã Tk 152 (X¨ng ) Tk 211 14,700,000 14,700,000 312.440.000 312.440.000 22,500,000 22,500,000 98,000,000 80,000,000 18,000,000 6,370,000 6,370,000 6,500,000 6,500,000 77,600 77,600 232,000 232,000 35,520,000 17 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT Cã Tk 111 11 Nî 12 Nî 13 Nî 14 Nî 15 Nî Tk 112 Cã Tk 431 Tk 152 (KPL) Cã Tk 111 TK 621 Cã Tk 152(DÇu) TK 141 Cã Tk 111 TK 152(DÇu) Cã Tk 112 16 Nî Tk 627 Nî Tk 642 Cã Tk 111 17 Nî 18 Nî 35,520,000 330,900,000 330,900,000 980,000 980,000 10,780,000 10,780,000 600,000 600,000 78,400,000 78,400,000 4,500,000 1,200,000 5,700,000 TK 621 Cã Tk 152(DÇu) 12,250,000 TK 141 Cã Tk 111 55,000,000 19 Nî 12,250,000 55,000,000 Tk 214 Nî Tk 411 Cã Tk 211 20 Nî Tk 621 Cã Tk 152 (Than Q§H) 21 Nî Tk 627 Nî Tk 642 Cã Tk 111 9,600,000 16,000,000 22 Nî TK 111 Cã TK 511(3) 295,000,000 23 Nî 24 Nî Tk 627 Cã Tk 152(X¨ng ) Tk 642 Cã Tk 153 25,600,000 3,000,000 3,000,000 2,400,000 12,600,000 15,000,000 295,000,000 301,600 301,600 14,530,000 14,530,000 18 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 25 Nî 26 Nî 27 Nî 28 Nî 29 Nî TK 211 Cã TK 411 3,250,700,000 Tk 111 Cã TK 141 10,860,000 TK 621 Cã TK 152 (DÇu 19,600,000 TK 153 Cã Tk 111 30,630,000 Tk 331 (R§) Cã Tk 112 6,500,000 30 Nî Tk 627 Cã Tk 152(KPL) Nî Tk 621 Cã Tk 152 (DÇu) 31 Nî 32 Nî Tk 431(1) Cã Tk 111 Tk 152(X¨ng) Cã Tk 112 Cã Tk 331(XDHN) 33 Nî Tk 627 Nî Tk 642 Cã Tk 112 34 Nî 35 Nî 3,250,700,000 10,860,000 19,600,000 30,630,000 6,500,000 87,300 87,300 12,250,000 12,250,000 2,500,000 2,500,000 29,000,000 14,500,000 14,500,000 14,600,000 10,200,000 24,800,000 TK 152(Lèp) Cã Tk 331(Caosumina) 506,400,000 TK 627 Cã Tk 335( S¨m lèp ) 280,454,000 Nî Tk 621 Nî Tk 642 Cã Tk 335(SCLTSC§) 36 Nî Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT Tk 621 Cã Tk 152(B§) Nî Tk 621 506,400,000 280,454,000 156,800,000 68,320,000 225,120,000 1,040,000 1,040,000 17,150,000 19 B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sinh viªn : Lª Thi Mü Lª - K45 GTVT Cã Tk 152(DÇu) 37 Nî 38 Nî 39 Nî 40 Nî Tk 112 Cã TK 461 TK 111 Cã TK 511(3) 175,625,000 TK 621 Cã Tk 152(DÇu ) TK 621 Cã TK 152 (Lèp ) 43 Nî Tk 627 Nî Tk 642 Cã Tk 214 45 Nî 175,625,000 6,125,000 6,125,000 156,800,000 130,100,000 5,880,000 5,600,000 15,220,000 156,800,000 156,800,000 168,800,000 168,800,000 412,250,100 89,980,900 502,231,000 506,400,000 Tk 152(ThÐp HK) Cã Tk 112 Cã Tk 331(ViÖt ý ) 40,000,000 Tk 211 Cã TK 112 Cã TK 009 48 Nî 17,000,000 TK 331(Caosumina) Cã TK 112 46 Nî 47 Nî 1,456,000,000 17,000,000 TK 241(3) Cã TK 152 (phô tïng) Cã TK 152 (nhiªn liÖu) Cã TK 334 Cã TK 111 41bNî Tk 335(SCLTSC§) Cã TK 241(3) 44 Nî 1,456,000,000 Tk 152 (V¶i gi¸p) Cã TK 112 41a Nî 42 Nî 17,150,000 TK 621 Cã TK 152 (DÇu ) Tk 622 506,400,000 32,000,000 8,000,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 17,150,000 17,150,000 496,453,000 20
- Xem thêm -