Tài liệu Báo cáo đtm dự án khách sạn 129 131 tôn thất đạm

  • Số trang: 186 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 310 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ KHÁCH SẠN 129 – 131 TÔN THẤT ĐẠM” MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... 7 DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................ 7 MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 11 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN ................................................................................................... 11 1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án ..............................................................................11 1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư .......................................................................11 1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. .........................................................11 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM ....... 12 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn ........................................12 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án ...........14 2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tư dự án tạo lập .........................................16 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM .............................................................................. 16 3.1. Chủ đầu tư .........................................................................................................16 3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM .....................................................................16 4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ................................ 18 4.1. Phương pháp ĐTM ...........................................................................................19 4.2. Các phương pháp khác ......................................................................................19 4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khu vực Dự án ................20 4.2.2. Điều tra thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn ......................................21 CHƯƠNG 1 .................................................................................................................. 22 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 22 1.1. TÊN DỰ ÁN.....................................................................................................22 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 1 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ...................................................................................22 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN........................................................................22 1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án ....................................................................................22 1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng xung quanh khu vực Dự án ....................25 1.3.3. Mô tả hiện trạng khu đất thực hiện Dự án .....................................................25 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ...........................................................28 1.4.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án .........................................................................28 1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án .........................28 1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của Dự án ........................................................................................................................31 1.4.3.1. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng ..........................................................34 1.4.3.2. Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình chính ......................................35 1.4.3.4. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình .................................48 1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến .............................................................53 1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các chủng loại sản phẩm đầu ra của Dự án ..............................................................................................................................55 1.4.5.1. Nguyên, nhiên vật liệu cung cấp cho quá trình thi công xây dựng Dự án .55 1.4.5.2. Nguyên, nhiên vật liệu cung cấp cho quá trình hoạt động của Dự án .......59 1.4.5.3. Sản phẩm của Dự án ...................................................................................60 1.4.6. Tiến độ thực hiện Dự án ................................................................................60 1.4.7. Tổng mức đầu tư ............................................................................................62 1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án ..............................................................62 CHƯƠNG 2 .................................................................................................................. 66 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................................................................. 66 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ................................................................................66 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất...........................................................................66 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý ......................................................................................66 2.1.1.2. Điều kiện địa chất .......................................................................................66 2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn ...................................................................67 2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí ......69 2.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học ......................................................................75 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 2 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI .................................................................75 2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội quận 1 ...................................................................75 2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường Bến Nghé ................................................77 CHƯƠNG 3 .................................................................................................................. 81 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ...................................................... 81 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ................................................................................81 3.1.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị Dự án ..............................82 3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng ...................................82 3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ..........................................82 3.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải .........................................105 3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án .........114 3.1.3.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải ....................................................114 3.1.3.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải .........................................123 3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án ...........125 3.1.4.1. Giai đoạn thi công .....................................................................................125 3.1.4.2. Giai đoạn hoạt động Dự án .......................................................................127 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ......................................................................129 3.2.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá ..................................................................129 3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá .................................................................131 CHƯƠNG 4 ................................................................................................................132 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN ............................... 132 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ...............................................................................................132 4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị .........................................................................................................132 4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng ..........................................................................................132 4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải ............................134 4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải .................142 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 3 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” 4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành ........................................................................................................146 4.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải ......................146 4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ ..........................................................................................................................156 4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công ..........................................................................................................156 4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành ........................................................................................................158 4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ........................................................................161 4.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường ..............................161 4.3.2. Tổ chức thực hiện ........................................................................................162 CHƯƠNG 5 ................................................................................................................164 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ......................... 164 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ........................................164 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .......................................174 5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công .............................................174 5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động ...............................177 CHƯƠNG 6 ................................................................................................................179 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .....................................................................................179 6.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ................................................................................................................................179 6.1.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn UBND phường Bến Nghé ..................179 6.1.2. Tóm tắt quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư phường Bến Nghé ................................................................................................................................180 6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .....................................................180 6.2.1. Ý kiến của UBND phường Bến Nghé ........... Error! Bookmark not defined. 6.2.2. Ý kiến của UBMTTQ phường Bến Nghé ...... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.............................................................. 182 1. KẾT LUẬN .......................................................................................................182 2. KIẾN NGHỊ ......................................................................................................183 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 4 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” 3. CAM KẾT .........................................................................................................183 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 185 PHỤ LỤC ...................................................................................................................186 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 5 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WHO - Tổ chức Y tế Thế giới. ĐTM - Đánh giá tác động môi trường. TNHH - Trách nhiệm hữu hạn UBND - Ủy ban nhân dân UBMTTQ - Ủy ban mặt trận tổ quốc KTXH- ANQP - Kinh tế xã hội- An ninh quốc phòng BOD5 - Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày đo ở 20oC CTR - Chất thải rắn CTNH - Chất thải nguy hại COD - Nhu cầu oxy hóa học SS - Chất rắn lơ lửng DO - Ôxy hòa tan PCCC - Phòng cháy chữa cháy TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN - Quy chuẩn Việt Nam KHBVMT - Kế hoạch bảo vệ môi trường TCXDVN - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 6 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Các cán bộ tham gia thực hiện ĐTM .................................................................7 Bảng 1.1.Công suất tủ điện các tầng.............................................................................23 Bảng 1.2. Khối lượng đất đào các hạng mục của Dự án ...............................................47 Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị chính sử dụng trong quá trình thi công Dự án 53 Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị chính sử dụng trong giai đoạn hoạt động .......54 Bảng 1.5. Khối lượng nguyên vật liệu thi công của Dự án ...........................................55 Bảng 1.6. Bảng tổng hợp khối lượng thiết bị nguyên vật liệu sử dụng cấp thoát nước 56 Bảng 1.7. Lượng nhiên liệu sử dụng cho các máy móc, thiết bị thi công .....................57 Bảng 1.8. Bảng tính toán nhu cầu dùng nước (*) ..........................................................59 Bảng 1.9. Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý nước thải sinh hoạt ...........................60 Bảng 1.10. Tiến độ thực hiện Dự án..............................................................................61 Bảng 1.11. Dự kiến nhân sự quản lý và vận hành Dự án ..............................................63 Bảng 1.12. Bảng tóm tắt thông tin chính của Dự án .....................................................64 Bảng 2.1. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án .......69 Bảng 2.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án ........................................70 Bảng 2.3. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nước khu vực Dự án ..........................72 Bảng 2.4. Chất lượng môi trường nước mặt khu vực Dự án .........................................72 Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu môi trường đất .......................................................................73 Bảng 2.6. Chất lượng môi trường đất khu vực Dự án ...................................................73 Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ................82 Bảng 3.2. Đối tượng tự nhiên bị tác động trong giai đoạn thi công ..............................83 Bảng 3.3. Lượng bụi phát thải trong quá trình đào móng, san nền ...............................84 Bảng 3.4. Hệ số kể đến loại mặt đường – s ...................................................................86 Bảng 3.5. Hệ số kể đến kích thước bụi – k ....................................................................86 Bảng 3.6. Đặc trưng nguồn ô nhiễm môi trường không khí .........................................88 Bảng 3.7. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính ...............89 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 7 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” Bảng 3.8. Nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển ..........................92 Bảng 3.9. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công .................93 Bảng 3.10. Tổng lượng phát thải của một số thiết bị thi công ......................................94 Bảng 3.11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện ........95 Bảng 3.12. Thành phần bụi khói một số loại que hàn ...................................................96 Bảng 3.13. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại(mg/h que hàn) .......................................................................................................................................96 Bảng 3.14. Tải lượng ô nhiễm do hàn điện ...................................................................97 Bảng 3.15. Hệ số phát thải trong nước thải sinh hoạt ...................................................99 Bảng 3.16. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm ......................................................99 Bảng 3.17. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng ...........................104 Bảng 3.18. Mức độ tiếng ồn điểm hình của các thiết bị, phương tiện thi công ở khoảng cách 2m ........................................................................................................................106 Bảng 3.19. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách ................107 Bảng 3.20. Mức độ gây rung của một số loại máy móc xây dựng ..............................109 Bảng 3.21. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động .....................................................................................................................................114 Bảng 3.22. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường không khí và chất ô nhiễm chỉ thị .........115 Bảng 3.23. Hệ số ô nhiễm khí thải của xe ô tô và xe máy ước tính theo đơn vị 1000km đường xe chạy hoặc 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ ..............................................................116 Bảng 3.24. Tải lượng ô nhiễm phát thải của xe ô tô và xe máy ..................................116 Bảng 3.25. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau .......................117 Bảng 3.26. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện ......118 Bảng 3.27. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước .......................................................119 Bảng 3.28. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm ....................................................120 Bảng 3.29. Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt ............................................122 Bảng 3.30. Danh mục mã số CTNH phát sinh ............................................................123 Bảng 3.31. Mức ồn của các loại xe cơ giới .................................................................124 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 8 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” Bảng 3.32. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM .........129 Bảng 4.1. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường ...................161 Bảng 4.2. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường .162 Bảng 5.1. Tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu.........................................165 Bảng 5.2. Nội dung giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công ............174 Bảng 5.3. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn thi công .............175 Bảng 5.4. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn thi công ...................................175 Bảng 5.5. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn hoạt động ..........177 Bảng 5.6. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn hoạt động ................................178 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 9 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Mô phỏng vị trí khu vực thực hiện Dự án .....................................................23 Hình 1.2. Vị trí Dự án trong phường Bến Nghé ............................................................24 Hình 1.3. Trình tự thi công xây dựng Dự án .................................................................30 Hình 1.4. Công nghệ xử lý nước thải ............................................................................41 Hình 1.5. Sơ đồ dự kiến tổ chức quản lý điều hành Dự án trong giai đoạn hoạt động .63 Hình 4.1. Biện pháp che chắn công trình ....................................................................135 Hình 4.2. Hình ảnh nhà vệ sinh di động 2 buồng ........................................................137 Hình 4.3. Sơ đồ thoát nước thải thi công và nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công.............................................................................................................................131 Hình 4.4. Thùng chứa rác thải sinh hoạt .....................................................................141 Hình 4.5. Quy trình thu gom xử lý nước mưa .............................................................148 Hình 4.6. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án ............................................149 Hình 4.7. Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn .......................................150 Hình 4.8. Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải ..................................151 Hình 4.9. Quy trình thu gom rác tổng hợp ..................................................................153 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 10 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án Trong những năm gần đây, kinh tế đô thị phát triển mạnh với nhiều thành phần kinh tế, kéo theo đó là hàng loạt các nhu cầu về du lịch, dịch vụ, kinh tế, xã hội... Quận 1 là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Tp.Hồ Chí Minh đã và đang phát triển rất nhanh, về mọi mặt xung quanh đời sống hàng ngày, không những về kinh tế mà cả du lịch, dịch vụ và sự tăng dân số cũng đáng kể. Các khách sạn mọc lên liên tục, song cũng không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân, khách du lịch trong và ngoài nước, vì vậy cần đẩy mạnh xây dựng nhiều hơn nữa các khách sạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan du lịch tìm được địa điểm nghỉ ngơi hợp lý, nhanh chóng bên cạnh đó giúp cho chủ đầu tư, các doanh nghiệp tận dụng đất để kinh doanh các hoạt động dịch vụ ở trung tâm, mở ra nhiều khách sạn dọc trục phát triển của thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực quận 1 nói chung và cả thành phố nói riêng. Để đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành đã tiến hành Dự án “Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm” nhằm bổ sung vào quỹ khách sạn phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước tại số 129-131 Tôn Thất Đạm, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Đây là Dự án đầu tư xây dựng mới, thuộc mục 9 phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư Cơ quan phê duyệt Báo cáo Dự án đầu tư là: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành. 1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Dự án xây dựng khách sạn là một dự án được thiết kế và đầu tư xây dựng phù hợp với yêu cầu và quy hoạch phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh và quận 1, cụ thể: Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 11 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” - Căn cứ vào giấy phép xây dựng sở xây dựng thành phố cấp theo số 93/GPXDUBND Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/06/2011 về việc xây dựng cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Căn cứ vào văn bản số 4252/UBND-ĐTMT Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với cửa hàng kinh doanh tổng hợp thành khách sạn với quy mô tương tự; 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn  Lĩnh vực Môi trường - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7; - Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu; - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;  Lĩnh vực Đất đai - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/10/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 12 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  Lĩnh vực Xây dựng - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, có hiệu lực từ ngày 01/1/2015; - Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, có hiệu lực từ ngày 01/1/2010; - Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị; - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. - Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/07/2010 của Bộ xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình; - Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  Lĩnh vực Tài nguyên nước - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21/06/2012 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3; - Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; - Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; - Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;  Lĩnh vực Đấu thầu - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6; - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 13 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm”  Lĩnh vực Bảo vệ sức khỏe - Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30/06/1989 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5; - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc, 07 thông số vệ sinh lao động.  Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy - Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 04/10/2001; - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; - Nghị định số 79/2014/NĐ – CP của Chính phủ ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC; - Thông tư số 07/2010/BXD ngày 28/7/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.  Một số lĩnh vực khác  Luật Đầu tư Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8;  Luật Lao động Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3.  Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; - QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng; - QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 14 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” - QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; - QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; - QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; - QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; - QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng; - QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; - QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; - QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; - Quyết định 3733:2002/BYT của Bộ Y tế - Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc, 7 thông số vệ sinh lao động; - QCVN 01:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. - Thông tư số 28/2011/BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn; - Thông tư số 29/2011/BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa; - Thông tư số 30/2011/BTNMT - Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất; - Thông tư số 33/2013/BTNMT – Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất; 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án - Giấy phép xây dựng số 93/GPXD của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/6/2011. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 15 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” - Văn bản số 4252/UBND-ĐTMT về việc bổ sung mục đích sử dụng đất tại khu đất số 129-131 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. * Các văn bản liên quan khác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành tại địa chỉ số 129-131 Tôn Thất Đạm. 2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tư dự án tạo lập + Thuyết minh Dự án “Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm” + Tài liệu khảo sát địa chất, địa hình khu vực thực hiện Dự án. + Các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến Dự án. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 3.1. Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành - Địa chỉ: Số 2-4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. - Điện thoại 08 3822 3390 Fax: 08 3829 1389 - Đại diện: Trần Hữu Hoàng Vũ Chức vụ: Tổng giám đốc 3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh + Địa chỉ trụ sở chính: 158 Nguyễn Văn Thủ phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM + Đại diện: Bà Nguyễn Bình Minh Chức vụ: P.Tổng Giám đốc + Điện thoại: 08.3911 8552/0918.855.356 + Email: tuvanmt@lapduandautu.com.vn Danh sách thành viên tham gia thực hiện ĐTM: Bảng 1. Các cán bộ tham gia thực hiện ĐTM TT 1 2 Họ và tên Trần Hữu Hoàng Vũ Đinh Lệnh Dương Chuyên ngành /Chức vụ Tổng giám đốc Chữ ký Đơn vị công tác Công Cổ ty phần Thương Trưởng ban QLDA mại Dịch vụ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 16 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” TT Họ và tên Chuyên ngành /Chức vụ Chữ ký Đơn vị công tác Bến Thành 3 4 5 6 Nguyễn Bình - Minh P.Tổng giám đốc Huỳnh Thị Yến Thinh Nguyễn Viết Thụy Nguyễn Thị Toàn Vương Thạc sỹ Môi trường/ Trưởng phòng kỹ thuật môi trường Thạc sỹ Môi trường/ Phó phòng kỹ thuật môi trường Kỹ sư Công ty Môi trường/ Trưởng phòng tư Cổ phần vấn môi trường Tư vấn Đầu tư 7 8 9 10 Nguyễn Thị Thùy Linh Phạm Thị Anh Thư Nguyễn Thị Mỹ Linh Kỹ sư Thảo Môi trường/ Nhân viên tư vấn Nguyên môi trường Xanh Kỹ sư Môi trường/ Nhân viên tư vấn môi trường Kỹ sư Môi trường/ Nhân viên tư vấn môi trường Phạm Trọng Cử nhân Tấn Môi trường/ Nhân viên phòng kỹ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 17 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” TT Họ và tên Chuyên ngành /Chức vụ Chữ ký Đơn vị công tác thuật môi trường Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sau: - UBND thành phố Hồ Chí Minh - UBND quận 1 - UBND và UBMTTQ phường Bến Nghé Quá trình lập báo cáo ĐTM được thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Nghiên cứu thuyết minh, hồ sơ thiết kế, các văn bản pháp lý tài liệu kỹ thuật của Dự án đầu tư; - Bước 2: Nghiên cứu, thu thập các số liệu, tài liệu về điều kiện địa lý, tự nhiên, KT-XH của khu vực thực hiện Dự án; - Bước 3: Khảo sát và đo đạc đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, KT-XH tại khu vực thực hiện Dự án; - Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, quy mô phạm vi tác động, phân tích đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường; - Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của Dự án; - Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường; - Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường; - Bước 8: Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng, lấy ý kiến của UBND, UBMTTQ phường Bến Nghé; - Bước 9: Xây dựng báo cáo ĐTM của Dự án; - Bước 10: Hội thảo sửa chữa và có qua tư vấn để thống nhất trước khi trình thẩm định; - Bước 11: Trình thẩm định báo cáo ĐTM; - Bước 12: Hiệu chỉnh và hoàn thiện báo cáo ĐTM; - Bước 13: Nộp lại báo cáo sau chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội Đồng; 4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 18 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” 4.1. Phương pháp ĐTM a. Phương pháp đánh giá nhanh Sử dụng trong báo cáo để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh trong giai đoạn thi công và hoạt động của Dự án. Báo cáo sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (USEPA) thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra khi thi công xây dựng Dự án và giai đoạn Dự án đi vào hoạt động. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3, phần dự báo tải lượng và nồng độ bụi, khí thải và nước thải. b. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động đến môi trường trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn về môi trường bắt buộc do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam. Phương pháp này chủ yếu được sử dụng tại chương II và chương III của báo cáo để đánh giá môi trường hiện trạng và dự báo thì tương lai của Dự án. c. Phương pháp tham vấn cộng đồng Phương pháp này được sử dụng trong quá trình làm việc với lãnh đạo và đại diện cộng đồng dân cư phường Bến Nghé để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác đánh giá tác động môi trường của Dự án; phương pháp này được áp dụng trong chương 6 của báo cáo. 4.2. Các phương pháp khác a. Phương pháp thống kê Phương pháp này được áp dụng trong việc xử lý các số liệu của quá trình đánh giá sơ bộ môi trường nhằm xác định các đặc trưng của chuỗi số liệu tài nguyên - môi trường thông qua: Điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, đất, tiếng ồn. Sau đó so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường bắt buộc do Bộ Tài nguyên Môi trường và các Bộ ngành liên quan ban hành. Phương pháp thống kê chủ yếu được sử dụng trong chương 2 của báo cáo. b. Phương pháp danh mục kiểm tra Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 19 Báo cáo ĐTM Dự án “Khách sạn 129 - 131 Tôn Thất Đạm” Phương pháp liệt kê thành một danh mục tất cả các nhân tố môi trường liên quan đến hoạt động phát triển được đem ra đánh giá. Phương pháp này được áp dụng để định hướng nghiên cứu, bao gồm việc liệt kê danh sách các yếu tố có thể tác động đến môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành. Từ đó có thể định tính được tác động đến môi trường do các tác nhân khác nhau trong quá trình thi công, vận hành Dự án. Cụ thể là các bảng danh mục đánh giá nguồn tác động, các đối tượng chịu tác động trong giai đoạn thi công và hoạt động được thể hiện tại chương 3 của báo cáo. c. Phương pháp kế thừa Kế thừa các tài liệu liên quan và báo cáo ĐTM khác có các hạng mục tương tự để dự báo và đánh giá khả năng các ảnh hưởng đến môi trường sẽ xảy ra. 4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khu vực Dự án Căn cứ nội dung đề cương của báo cáo, đoàn cán bộ khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh cùng Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường REC đã tiến hành khảo sát hiện trường khu vực Dự án và vùng lân cận với các nội dung khảo sát bao gồm: *) Môi trường không khí Đoàn khảo sát sử dụng các thiết bị đo nhanh tại hiện trường, đồng thời tiến hành hấp thụ các chất ô nhiễm vào các dung dịch hấp thụ tương ứng và sau đó bảo quản trong các dụng cụ lưu mẫu, bảo quản mẫu, chuyên chở về phòng thí nghiệm để phân tích trên các thiết bị chuyên dùng. Các số liệu trong báo cáo là kết quả của 2 phương pháp này. - Các chỉ tiêu đo đạc phân tích: + Điều kiện vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm. + Các tác nhân hoá học trong môi trường không khí xung quanh: CO, NO2, bụi, SO2. + Tiếng ồn. *) Môi trường nước mặt - Đoàn khảo sát đó tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trong khu vực. - Các chỉ tiêu phân tích: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Hg, As, Fe, NO2-, NO3Cl-, NH4+, PO43-. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 20
- Xem thêm -