Tài liệu Báo cáo công nghệ phần mềm quản lý thư viện

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
pipingdesigner

Đã đăng 235 tài liệu

Mô tả:

Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện I. Giôùi thieäu veà ñeà taøi.......................................................3 II. Yeâu caàu ñeà baøi ............................................................3 1. Danh saùch caùc yeâu caàu..................................................3 2. Baûng traùch nhieäm caùc yeâu caàu ....................................3 Stt ................................................................................................3 3. Moâ hình hoùa .....................................................................4 4. Thieát keá phaàn meàm ........................................................6 III. Thieát keá döõ lieäu : .......................................................8 1. Sô ñoà logic ........................................................................8 2. Chi tieát döõ lieäu ..................................................................8 3. Thieát keá Module .............................................................9 IV. Thieát keá giao dieän : ..................................................9 1. Thieát keá menu .................................................................9 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Menu Heä thoáng ..........................................................10 Menu Danh muïc ........................................................11 Menu Tra cöùu ............................................................11 Menu Xöõ lyù ................................................................11 Menu Baùo caùo ...........................................................11 Menu Trôï giuùp ...........................................................12 2. Thieát keá maøn hình ........................................................12 2.1. Danh saùch caùc maøn hình ............................................12 2.2. Chi tieát maøn hình .........................................................13 2.2.1. Maøn hình chính ......................................................13 2.2.2. Maøn hình danh muïc saùch .......................................13 2.2.3. Maøn hình danh muïc caùc ñoäc giaû ............................16 2.2.4. Maøn hình laäp theû thö vieän cho ñoäc giaû ..................18 2.2.5. Maøn hình Möôïn – Traû Saùch...................................19 2.2.6. Maøn hình thay ñoåi quy ñònh ...................................19 2.2.7. Maøn hình theâm ngöôøi duøng....................................20 2.2.8. Maøn hình danh saùch ngöôøi duøng ............................20 V. Thöû nghieäm vaø kieåm tra .............................................21 1. VI. 1. 2. Caùc soá lieäu thöû nghieäm vaø kieåm tra.........................21 Toång keát ..........................................................................22 Töï ñaùng giaù veà keát quaû ñeà taøi ...................................22 Höôùng phaùt trieån ...........................................................22 I. Giới thiệu về đề tài II. Yêu cầu đề bài 1. Danh sách các yêu cầu 1. Lập thẻ độc giả 2. Cập nhật thông tin độc giả 3. Hủy thẻ độc giả 4. Nhập sách 5. Hủy sách 6. Tra cứu sách 7. Lập phiếu mượn sách 8. Nhận trả sách 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu Nghiệp Vụ Lập thẻ độc giả Người dùng Phần mềm Ghi chú Cung cấp thông tin về độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ 2 Cập nhật thông tin độc giả Chọn độc giả theo danh sách được liệt kê 3 Hủy thẻ độc giả Chọn độc giả đã hết hạn của thẻ độc giả để hủy 4 Nhập sách 5 Hủy sách Nhập những thông tin cần thiết về sách cần lưu Chọn sách đã hết hạn để hủy Liệt kê danh sách những độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ Hủy thẻ độc giả đã hết hạn so với ngày hiện tại Kiểm tra thời hạn sách và lưu Cho phép huỷ cập nhật lại hồ sơ, có thể thay đổi quy định tuổi Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi quy định 6 Tra cứu sách 7 Lập phiếu mượn Stt 1 Có thề xoá hay lưu thẻ đội giả Có thể thay đổi quy định về hạn sách Hủy những sách đã quá hạn cho phép Có thể thay đổi Nhập vào những từ khóa cần tra Tra cứu theo yêu cầu Chọn độc giả và những sách độc Cập nhật những sách Hiển thị những thông tin lọc được Có thể thay đổi quy định sách 8 Nhận trả sách giả cần mượn ( độc giả đã nếu có) mượn và kiểm tra số lượng cho phép mượn Chọn những Cập nhật thông sách độc giả trả tin về sách đã trả 3. Mô hình hóa Ngöôøi duøng Nhaän saùch Huûy theû, saùch Laäp theû Tra cöùu TT ñoäc giaû Möôïn traû saùch Nhaän saùch 1. 2. 3. 4. Taïo maõ soá Choïn vaø nhaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát Löu vaøo CSDL Xuaát döõ lieäu leân löôùi (ñeå coù theå thay ñoåi) 5. Theâm tieáp hoaëc trôû ra TT ñoäc giaû Laäp theû Huûy theû, saùch Tra cöùu Möôïn traû saùch 1. 2. 3. 4. 5. Taïo maõ soá Choïn vaø nhaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát Löu vaøo CSDL Xuaát döõ lieäu leân löôùi (ñeå coù theå thay ñoåi) Theâm tieáp hoaëc trôû ra 1. Choïn ñoäc giaû caàn laäp theû 2. Nhöõng thoâng tin veà ñoäc giaû seõ ñöôïc hieån thò 3. Neáu chöa laäp theû thì seõ hieän nuùt Löu ñeå laäp, ngöôïc laïi coù theå xoùa. 4. Choïn nhöõng chöùc naêng caàn 1. Choïn nhöõng theû hoaëc saùch ñaõ heát haïn trong baûn ThamSoNguyen ñeå huûy 2. Xoùa khoûi cô sôû döõ lieäu 1. Ngöôøi duøng nhaäp töø khoùa caàn tra cöùu treân moãi coät löôùi 2. Thoâng tin seõ ñöôïc loïc 3. Hieån thò keát quaû tìm ñöôïc 4. Ghi nhaän vieäc ghi ñieåm, tính trung bình 1. Ngöôøi duøng choïn ñoäc giaû caàn möôïn hoaëc traû saùch 2. choïn nhöõng saùch caàn möôïn hoaëc caàn traû 3. Kieåm tra xem coù möôïn ñöôïc khoâng, ñaõ quaù haïn traû saùch chöa ñeå phaït 4. Caäp nhaät 4. Thiết kế phần mềm MH Chính MH Quy ñònh MH Ñaêng nhaäp MH Tra cöùu MH Laäp theû MH Nhaän saùch MH Ñoäc giaû MH Möôïn traû saùch MH User MH Chính SubMain MangThamSo MH Quy ñònh CSDL MH Gioi thieu DMSach MH DMSach Nhaän saùch Xoùa, Söûa Tra cöùu MH DMDocgia Theân ñoäc giaû Xoùa, Söûa Tra cöùu MH Laäp theû DM Ñoäc giaû Laäp theû ñoäc giaû MH Möôïn traû saùch MH möôïn saùch MH traû saùch MH Möôïn saùch DM ñoäc giaû Möôïn saùch MH Traû saùch DM ñoäc giaû Traû saùch thethuvien danhsachdocgia muonsach chitietmuonsach loaidocgia thamso danhsachsach loaisach III. Thiết kế dữ liệu : 1. Sơ đồ logic 2. Chi tiết dữ liệu Bảng DocGia Bảng LoaiDocGia Bảng Sach Bảng TheLoaiSach Bảng TheMuon Bảng QTMuon Bảng CTMuon Bảng ThamSoNguyen Bảng TaiKhoan 3. Thiết kế Module +Kết nối database : ConnectDataBase() +Mở data : OpenData(st As String) +Đóng kết nối : Closedata() +Kiem tra tồn tại data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Tô khối : HightLight() +Chọn tất cả các dòng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid) IV. Thiết kế giao diện : Phần mềm quản lý thư viện 1. Thiết kế menu Kết nối CSDL Đóng kết nối Đăng nhập Hệ thống Trở ra Sao lưu CSDL 1.1. STT Menu Hệ thống Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Hệ thống 2 3 4 5 6 7 8 Người dùng kết nối vào CSDL Bỏ kết nối Người dùng tắt kết nối CSDL vào CSDL. Người dùng đăng nhập Đăng nhập vào hệ thống Người dùng huỷ đăng Trở ra nhập trở về màn hình đầu. Người dùng thay đổi quy CN thay đổi QĐ định trong bảng tham số Lưu dự phịng Chưa cài đặt dữ liệu Phục hồi dữ liệu Chưa cài đặt Người dùng thốt khơi hệ Thốt thống. Kết nối CSDL 1.2. Menu Danh mục Popup STT Chi tiết Menu Nhập thơng tin Nhập 1 liệu về độc giả Nhập thơng tin 2 về Sách Chức năng Người dùng nhập, xĩa, sửa thơng tin về độc giả Người dùng nhập, xĩa, sửa thơng tin về sách. 1.3. Menu Tra cứu Popup STT Chi tiết Menu Tra cứu thơng 1 Tra cứu tin về Độc giả Tra cứu thơng 2 tin về Sách Chức năng Người dùng tra cứu thơng tin về độc giả Người dùng tra cứu thơng tin về sách. 1.4. Menu Xử lý Popup STT Menu 1 2 Xử lý Chi tiết Chức năng Lập thẻ độc giả Người dùng lập thẻ thư viện cho độc giả Người dùng cho mượn hoặc cho trả sách. Mượn trả sách 1.5. Menu Báo cáo Popup STT Menu Chi tiết Chức năng 1 2 Báo cáo Thống kê độc giả Thống kê sách 1.6. Menu Trợ giúp Popup STT Chi tiết Menu 1 Trợ giúp About Hướng dẫn sử 2 dụng Chức năng Giới thiệu Chưa cài đặt file help 2. Thiết kế màn hình 2.1. Danh sách các màn hình STT 1 2 3 4 5 6 7 Màn hình Màn hình chính splashscr Đăng nhập Danh mục sách Danh mục độc giả Lập thẻ thư viện Mượn trả sách 8 Thay đổi quy định 9 10 11 Thêm người dùng Quản lý người dùng Phân quyền Chức năng Màn hình chính của hệ thống Màn hình splash giới thiệu Màn hình đăng nhập vào hệ thống. Quản lý thơng tin về sách của t. viện Quản lý thơng tin độc giả. Lập thẻ thư viện cho độc giả Thực hiện quá trình mượn trả sách Thay đổi những quy định đã thiết lập ban đầu. Thêm mới người dùng. Xĩa, sửa người dùng của quản lý. Phân quyền cho người dùng. 2.2. Chi tiết màn hình 2.2.1. Màn hình chính 1 2 4 3 5 6 MH Chinh Form_Load MH sflashscr khoidong MH ñaêng nhaäp khoidong Connect DB khoidong 1: Form Quản lý thư viện: hệ thống menu 2: Các button view icon, hiển thị những chức năng trên list view 3: List view : hiển thị những icon chức năng 4: frame : hiển thị tên và quyền truy cập vào của người dùng 5: các icon chức năng 6: button thoát chương trình 2.2.2. Màn hình danh mục sách Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu sách 1 3 2 4 5 MH DM saùch Form_Load 2 MH DM saùch Hieån thò thoâng tin leân form 1 Laáy döõ lieäu Thöïc hieän 1: Form Danh mục sách 2: Textbox để thực hiện tra cứu về sách ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách sách và thông tin tương ứng về sách ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về sách, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa sách khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các sách và thoát form. Groupbox thơng tin về sách : STT Tên 1 txttext(0) 2 txttext(1) 3 txttext(2) 4 txttext(3) 5 txttext(4) 6 txttext(5) 7 txttext(6) 8 txttext(7) Kiểu String String String String String String String String Ý nghĩa Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Tổng số bản Tình trạng sách Số trang 9 10 11 cboTheloai cboNgonngu DTPkr String String Date Thể loại sách Ngơn ngữ sách Ngày nhập sách  Tra cứu thơng tin của một sách : - Nhập: nhập thơng tin cần tìm vào các ơ textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thơng tin sách theo tiêu chuẩn tra cứu / khơng hiển thị sách nếu khơng tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF  - Lưu thơng tin của một sách : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần cập nhật Xuất: Thơng báo đã lưu/ Thơng báo khơng thể lưu Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE SACH IF Lưu được THEN Thơng báo đã lưu và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi khơng thể lưu được. END IF ELSE  - Sửa thơng tin của một sách : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần sửa Xuất: Thơng báo đã sửa/ Thơng báo khơng thể sửa. Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE SACH IF sửa được THEN Thơng báo đã sửa và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi khơng thể sửa được. END IF ELSE Thơng báo khơng tồn tại mẫu tin END IF 2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu độc giả 1 2 3 4 5 MH DM ÑG Form_Load 2 MH DM ÑG Hieån thò thoâng tin leân form 1 Laáy döõ lieäu Thöïc hieän 1: Form Danh mục độc giả 2: Textbox để thực hiện tra cứu về độc giả ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách giả độc giả và thông tin tương ứng về độc giả ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về độc giả, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa độc giả khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các độc giả và thoát form. Groupbox thơng tin về sách : STT Tên 1 txttext(0) 2 txttext(1) 3 txttext(2) 4 txttext(3) 5 txttext(4) 6 txttext(5) 7 cboMaloaiDG 8 DTPkr Kiểu String String String String String String String Date Ý nghĩa Mã độc giả Tên độc giả Giới tính Địa chỉ Điện thoại Email Thể loại độc giả Ngày sinh  Tra cứu thơng tin của một độc giả : - Nhập: nhập thơng tin cần tìm vào các ơ textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thơng tin độc giả theo tiêu chuẩn tra cứu / khơng hiển thị độc giả nếu khơng tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF  - Lưu thơng tin của một độc giả : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần cập nhật Xuất: Thơng báo đã lưu/ Thơng báo khơng thể lưu Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE DOCGIA IF Lưu được THEN Thơng báo đã lưu và Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi khơng thể lưu được. END IF ELSE  - Sửa thơng tin của một độc giả : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần sửa Xuất: Thơng báo đã sửa/ Thơng báo khơng thể sửa. Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE DOCGIA IF sửa được THEN Thơng báo đã sửa và Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi khơng thể sửa được. END IF ELSE Thơng báo khơng tồn tại mẫu tin END IF 2.2.4. Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả Khi độc giả có nhu cầu lập thẻ thư viện, người dùng mở form này lên để thực hiện Thực hiện các chức năng lưu, xóa thẻ thư viện của độc giả : + Chọn độc giả cần lập thẻ trong combobox : nếu độc giả chưa có thẻ thư viện thì button Lưu-F2 sẽ hiện ra cho lưu, nếu độc giả đã có thẻ thư viên rồi thì nút Lưu-F2 sẽ không hiện ra mà chỉ có button Xóa-F4 hiển thị +Chọn những yêu cầu cần thiết nhấn Lưu hoặc Xóa để thực hiện +Chọn Trở ra để quay về màn hình chính 2.2.5. Màn hình Mượn – Trả Sách Khi độc giả có nhu cầu mượn sách hoặc trả sách, thực hiện Thực hiện các chức năng mượn trả sách của độc giả : + Chọn Tab Mượn hoặc Trả sách theo yêu cầu *Mượn sách : ( chưa thực hiện hoàn chỉnh ) + Chọn độc giả cần mượn sách trong combobox : nếu độc giả chưa có thẻ thư viện thì button Lập thẻ sẽ hiện ra cho lập thẻ +Chọn những Quyển sách độc giả muốn mượn : double_click lên sách muốn mượn hoặc chọn sách rồi nhấn vào button “>>” để chọn, làm ngược lại để bỏ. + Kiểm tra số sách độc giả đang giữ ( nếu có), thời hạn trả sách để độc giả biết. +Nhấp nút chấp nhận khi muốn mượn sách +Chọn Trở ra để quay về màn hình chính *Trả sách : (tương tự như Mượn sách) 2.2.6. Màn hình thay đổi quy định Khi có nhu cầu thay đổi các quy đinh của quản lý thì người dùng mở form này lên thực hiện. + Cho phép thay đổi, xóa, tra cứu các tham số 2.2.7. Màn hình thêm người dùng Khi có nhu cầu thêm người dùng, quản lý chạy form này để thêm Thêm người dùng mới cho chương trình 2.2.8. Màn hình danh sách người dùng Hiển thị những người đang có quyền trong phần mềm này, người quản lý có thể thay đổi, xóa , cập nhật những người dùng.
- Xem thêm -