Tài liệu Báo cáo công nghệ phần mềm quản lý thư viện

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện I. Giới thiệu về đề tài ...........................................................2 II. Yêu cầu đề bài ................................................................2 1. Danh sách các yêu cầu ...................................................... 2 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu ........................................ 3 Stt .................................................................................................... 3 3. Mô hình hóa ........................................................................ 4 4. Thiết kế phần mềm ............................................................ 6 III. Thiết kế dữ liệu :............................................................8 1. Sơ đồ logic ........................................................................... 8 2. Chi tiết dữ liệu ...................................................................... 8 3. Thiết kế Module ................................................................. 9 IV. Thiết kế giao diện : .....................................................10 1. Thiết kế menu ................................................................... 10 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Menu Hệ thống ............................................................. 11 Menu Danh mục ........................................................... 12 Menu Tra cứu ............................................................... 12 Menu Xữ lý ................................................................... 13 Menu Báo cáo ............................................................... 13 Menu Trợ giúp .............................................................. 13 2. Thiết kế màn hình ............................................................ 13 2.1. Danh sách các màn hình ............................................... 13 2.2. Chi tiết màn hình ............................................................ 15 2.2.1. Màn hình chính ......................................................... 15 2.2.2. Màn hình danh mục sách .......................................... 16 2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả ............................... 19 2.2.4. Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả ..................... 23 2.2.5. Màn hình Mượn – Trả Sách ...................................... 23 2.2.6. Màn hình thay đổi quy định ...................................... 24 2.2.7. Màn hình thêm người dùng ...................................... 25 1 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 2.2.8. V. 1. VI. 1. 2. Màn hình danh sách người dùng............................... 25 Thử nghiệm và kiểm tra ................................................. 26 Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra ............................. 26 Tổng kết.............................................................................. 28 Tự đáng giá về kết quả đề tài ........................................ 28 Hướng phát triển .............................................................. 28 I. Giới thiệu về đề tài II. Yêu cầu đề bài 1. Danh sách các yêu cầu 1. Lập thẻ độc giả 2. Cập nhật thông tin độc giả 2 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 3. Hủy thẻ độc giả 4. Nhập sách 5. Hủy sách 6. Tra cứu sách 7. Lập phiếu mượn sách 8. Nhận trả sách 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu Stt Nghiệp Vụ Lập thẻ độc giả Người dùng Phần mềm Ghi chú Cung cấp thông tin về độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ 2 Cập nhật thông tin độc giả Chọn độc giả theo danh sách được liệt kê 3 Hủy thẻ độc giả Chọn độc giả đã hết hạn của thẻ độc giả để hủy 4 Nhập sách 5 Hủy sách Nhập những thông tin cần thiết về sách cần lưu Chọn sách đã hết hạn để hủy Liệt kê danh sách những độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ Hủy thẻ độc giả đã hết hạn so với ngày hiện tại Kiểm tra thời hạn sách và lưu Cho phép huỷ cập nhật lại hồ sơ, có thể thay đổi quy định tuổi Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi quy định 6 Tra cứu sách 1 Nhập vào những từ khóa cần tra 3 Có thề xố hay lưu thẻ đội giả Có thể thay đổi quy định về hạn sách Hủy những sách đã quá hạn cho phép Có thể thay đổi Tra cứu theo yêu cầu Hiển thị những thông tin lọc được Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 7 Lập phiếu mượn sách 8 Nhận trả sách Có thể thay đổi Chọn độc giả và Cập nhật quy định những sách độc những sách độc giả đã giả cần mượn ( mượn và kiểm nếu có) tra số lượng cho phép mượn Chọn những Cập nhật thông sách độc giả trả tin về sách đã trả 3. Mô hình hóa Người dùng Nhận sách Hủy thẻ, sách Lập thẻ Tra cứu TT độc giả Nhận sách Mượn trả sách 1. 2. 3. 4. 5. Tạo mã số Chọn và nhập những thông tin cần thiết Lưu vào CSDL Xuất dữ liệu lên lưới (để có thể thay đổi) Thêm tiếp hoặc trở ra 4 1. Tạo mã số Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Hủy thẻ, sách Tra cứu Mượn trả sách 1. Chọn những thẻ hoặc sách đã hết hạn trong bản ThamSoNguyen để hủy 2. Xóa khỏi cơ sở dữ liệu 1. Người dùng nhập từ khóa cần tra cứu trên mỗi cột lưới 2. Thông tin sẽ được lọc 3. Hiển thị kết quả tìm được 4 Ghi nhận việc ghi điểm tính trung bình 1. Người dùng chọn độc giả cần mượn hoặc trả sách 2. chọn những sách cần mượn hoặc cần trả 3. Kiểm tra xem có mượn được không, đã quá hạn trả sách chưa để phạt 4. Cập nhật 5 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 4. Thiết kế phần mềm MH Chính MH Quy định MH Đăng nhập MH Tra cứu MH Lập thẻ MH Nhận sách MH Độc giả MH User MH Mượn trả sách MH Chính SubMain MangThamSo MH Quy định CSDL MH Gioi thieu DMSach MH DMSach Nhận sách Xóa, Sửa Tra cứu MH DMDocgia Thên độc giả Xóa, Sửa Tra cứu MH Lập thẻ 6 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm MH Mượn sách DM độc giả Mượn sách MH Trả sách DM độc giả Trả sách thethuvien danhsachdocgia muonsach chitietmuonsach loaidocgia danhsachsach thamso loaisach 7 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm III. Thiết kế dữ liệu : 1. Sơ đồ logic 2. Chi tiết dữ liệu Bảng DocGia Bảng LoaiDocGia Bảng Sach 8 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Bảng TheLoaiSach Bảng TheMuon Bảng QTMuon Bảng CTMuon Bảng ThamSoNguyen Bảng TaiKhoan 3. Thiết kế Module 9 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm +Kết nối database : ConnectDataBase() +Mở data : OpenData(st As String) +Đóng kết nối : Closedata() +Kiem tra tồn tại data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Tô khối : HightLight() +Chọn tất cả các dòng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid) IV. Thiết kế giao diện : Phần mềm quản lý thư viện Kết nối CSDL 1. Thiết kế menu Đóng kết nối Đăng nhập Hệ thống Trở ra 10 Sao lưu CSDL Thoát Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1.1. STT Menu Hệ thống Popup Menu Chi tiết 11 Chức năng Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1 2 3 4 5 6 7 8 Hệ thống Người dùng kết nối vào CSDL Bỏ kết nối Người dùng tắt kết nối CSDL vào CSDL. Người dùng đăng nhập Đăng nhập vào hệ thống Người dùng huỷ đăng Trở ra nhập trở về màn hình đầu. Người dùng thay đổi quy CN thay đổi QĐ định trong bảng tham số Lưu dự phòng Chưa cài đặt dữ liệu Phục hồi dữ liệu Chưa cài đặt Người dùng thốt khơi hệ Thốt thống. Kết nối CSDL 1.2. Menu Danh mục Popup STT Chi tiết Menu Nhập thông tin Nhập 1 liệu về độc giả Nhập thông tin 2 về Sách Chức năng Người dùng nhập, xóa, sửa thông tin về độc giả Người dùng nhập, xóa, sửa thông tin về sách. 1.3. Menu Tra cứu Popup STT Chi tiết Menu Tra cứu thông 1 Tra cứu tin về Độc giả Tra cứu thông 2 tin về Sách 12 Chức năng Người dùng tra cứu thông tin về độc giả Người dùng tra cứu thông tin về sách. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1.4. Menu Xử lý Popup STT Menu 1 2 Xử lý Chi tiết Chức năng Lập thẻ độc giả Người dùng lập thẻ thư viện cho độc giả Người dùng cho mượn hoặc cho trả sách. Mượn trả sách 1.5. Menu Báo cáo Popup STT Chi tiết Menu 1 Báo cáo Thống kê độc giả 2 Thống kê sách Chức năng 1.6. Menu Trợ giúp Popup STT Chi tiết Menu 1 Trợ giúp About Hướng dẫn sử 2 dụng Chức năng Giới thiệu Chưa cài đặt file help 2. Thiết kế màn hình 2.1. Danh sách các màn hình STT Màn hình 1 Màn hình chính 2 splashscr 3 Đăng nhập Chức năng Màn hình chính của hệ thống Màn hình splash giới thiệu Màn hình đăng nhập vào hệ thống. 13 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 4 Danh mục sách 5 6 Danh mục độc giả Lập thẻ thư viện 7 Mượn trả sách 8 Thay đổi quy định 9 Thêm người dùng 10 Quản lý người dùng 11 Phân quyền Quản lý thông tin về sách của t. viện Quản lý thông tin độc giả. Lập thẻ thư viện cho độc giả Thực hiện quá trình mượn trả sách Thay đổi những quy định đã thiết lập ban đầu. Thêm mới người dùng. Xóa, sửa người dùng của quản lý. Phân quyền cho người dùng. 14 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 2.2. Chi tiết màn hình 2.2.1. Màn hình chính 1 2 4 3 5 MH Chinh Form_Load MH sflashscr khoidong 6 MH đăng nhập khoidong Connect DB khoidong 1: Form Quản lý thư viện: hệ thống menu 2: Các button view icon, hiển thị những chức năng trên list view 3: List view : hiển thị những icon chức năng 4: frame : hiển thị tên và quyền truy cập vào của người dùng 15 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 5: các icon chức năng 6: button thốt chương trình 2.2.2. Màn hình danh mục sách Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu sách 1 3 2 4 5 MH DM sách Form_Load 2 MH DM sách Hiển thị thông tin lên form 1 Lấy Danh dữ liệumục sách 1: Form Thực hiện 2: Textbox để thực hiện tra cứu về sách ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 16 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách sách và thông tin tương ứng về sách ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về sách, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa sách khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các sách và thốt form. Groupbox thông tin về sách : STT Tên Kiểu 1 txttext(0) String 2 txttext(1) String 3 txttext(2) String 4 txttext(3) String 5 txttext(4) String 6 txttext(5) String 7 txttext(6) String 8 txttext(7) String 9 cboTheloai String 10 cboNgonngu String 11 DTPkr Date Ý nghĩa Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Tổng số bản Tình trạng sách Số trang Thể loại sách Ngôn ngữ sách Ngày nhập sách • Tra cứu thông tin của một sách : - Nhập: nhập thông tin cần tìm vào các ô textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thông tin sách theo tiêu chuẩn tra cứu / không hiển thị sách nếu không tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) 17 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF • Lưu thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần cập nhật - Xuất: Thông báo đã lưu/ Thông báo không thể lưu - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE SACH IF Lưu được THEN Thông báo đã lưu và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi không thể lưu được. END IF ELSE • Sửa thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần sửa - Xuất: Thông báo đã sửa/ Thông báo không thể sửa. - Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE SACH IF sửa được THEN Thông báo đã sửa và 18 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi không thể sửa được. END IF ELSE Thông báo không tồn tại mẫu tin END IF 2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu độc giả 19 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1 2 3 3 4 5 MH DM ĐG Form_Load 2 MH DM ĐG Hiển thị thông tin lên form 1 Lấy dữ liệu Thực hiện 1: Form Danh mục độc giả 2: Textbox để thực hiện tra cứu về độc giả ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách giả độc giả và thông tin tương ứng về độc giả ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 20 5
- Xem thêm -