Tài liệu Báo cáo an toàn mạng

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA BÁO CÁO THỰC TẬP CNTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TROJAN, MALWARE CHO PHÉP ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID CBHD: Thầy VÕ ĐỖ THẮNG SVTT: VÕ ĐÌNH THÔNG MSSV: 51003268 Tp Hồ Chí Minh, Ngày 18 Tháng 8 Năm 2014 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG ............................................................................................. iv DANH MỤC HÌNH ẢNH ...................................................................................... v TRÍCH YẾU ......................................................................................................... vii LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... viii Nhận xét của cơ quan thực tập............................................................................... ix CHƯƠNG 0. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC TẬP - ATHENA .... 1 CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID ....................................... 3 1. Khái quát vài nét về Lịch sử phát triển của Android. ..................................... 3 2. Đặc điểm của Hệ điều hành Android.............................................................. 4 3. So sánh phiên bản Android 2.3 và 4.x. ........................................................... 5 3.1. So sánh yêu cầu phần cứng cần thiết để cài đặt....................................... 5 3.2. So sánh về giao diện. ............................................................................... 6 3.3. So sánh về tính năng và phương thức mạng ............................................ 7 CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID TRÊN MÔI TRƯỜNG ẢO ECLIPSE .......................................................................................................... 8 1. Cài đặt Java JDK. ........................................................................................... 8 2. Cài đặt android SDK ..................................................................................... 11 3. Tạo máy ảo Android (Android Virtual Device) ........................................... 12 CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU MÃ ĐỘC TRÊN ANDROID ...................................... 16 1. Định nghĩa mã độc. ....................................................................................... 16 2. Mã độc trong môi trường Android. .............................................................. 16 2.1. Android là một môi trường lý tưởng cho mã độc phát triển.................. 16 2.2. Phân loại mã độc Android. .................................................................... 16 3. Thực trạng hiện nay. ..................................................................................... 17 4. Malware. ....................................................................................................... 18 4.1. Cơ chế hoạt động của Malware. ............................................................ 19 SVTT: Võ Đình Thông Page i CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA 4.2. Mục đích của Malware DroidDream. .................................................... 20 5. Cơ chế bảo mật trong Android. .................................................................... 20 5.1. Tính bảo mật trong Android. ................................................................. 20 5.2. Cơ chế Permission. ................................................................................ 20 5.3. Google Play. .......................................................................................... 21 CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHỨA MÃ ĐỘC........... 22 1. iCalendar. ...................................................................................................... 22 1.1. Các công cụ cần thiết. ............................................................................ 22 1.2. Các bước thực hiện. ............................................................................... 22 2. iMatch ........................................................................................................... 27 2.1. Các công cụ cần thiết ............................................................................. 27 2.2. Các bước thực hiện. ............................................................................... 27 CHƯƠNG 5. Nghiên cứu Kali Linux, các cơ chế tạo mã độc trên Kali Linux để xâm nhập vào máy Android. ................................................................................. 29 1. Tổng quan. .................................................................................................... 29 2. Cải tiến của Kali Linux so với Backtrack. .................................................... 29 2.1. Kali phát triển trên nền tảng hệ điều hành Debian ................................ 29 2.2. Tính tương thích kiến trúc ..................................................................... 29 2.3. Hỗ trợ mạng không dây tốt hơn ............................................................. 30 2.4. Khả năng tùy biến cao ........................................................................... 30 2.5. Dễ dàng nâng cấp giữa các phiên bản Kali trong tương lai................... 30 3. Cài đặt Kali Linux ........................................................................................ 30 3.1. Chuẩn bị. ................................................................................................ 30 3.2. Cài đặt. ................................................................................................... 30 CHƯƠNG 6. TẠO MÃ ĐỘC TRÊN KALI LINUX ĐỂ XÂM NHẬP VÀO MÁY ẢO ANDROID QUA MẠNG LAN ..................................................................... 38 1. Metasploit ..................................................................................................... 38 1.1. Giới thiệu ............................................................................................... 38 1.2. Các thành phần của Metasploit .............................................................. 38 SVTT: Võ Đình Thông Page ii CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA 1.3. Sử dụng Metasploit framework ............................................................. 39 2. Chuẩn bị để hack Android trên mạng LAN .................................................. 40 3. Hack Android trên mạng LAN ..................................................................... 40 3.1. Cài đặt Metaspolit trên máy ảo. ............................................................. 40 3.2. Tạo APK có chứa mã độc bằng KaLi Linux. ........................................ 45 CHƯƠNG 7. XÂM NHẬP VÀO ANDROID THÔNG QUA INTERNET TỪ VPS ....................................................................................................................... 50 1. VPS là gì? Khái niệm VPS. .......................................................................... 50 2. Cài đặt Metaspolit trên VPS. ........................................................................ 51 2.1. Đăng ký VPS. ........................................................................................ 51 2.2. Cài đặt Metasploit trên VPS. ................................................................. 53 3. Tạo file .apk với IP của VPS. ....................................................................... 53 4. Tấn công Android từ VPS ............................................................................ 55 CHƯƠNG 8. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ................................................................. 58 CHƯƠNG 9. TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 59 SVTT: Võ Đình Thông Page iii CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA DANH MỤC BẢNG Bảng 1. So sánh phần cứng Android 2.3 và Android 4.x ....................................... 6 Bảng 2. So sánh giao diện Android 2.3 và Android 4.x. ........................................... 7 Bảng 3. So sánh về tính năng và phương thức mạng. ............................................ 7 Bảng 4. Các họ mã độc Android........................................................................... 17 SVTT: Võ Đình Thông Page iv CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 0.1. Cơ cấu tổ chức của Athena. .................................................................... 2 Hình 2.1. Phiên bản JDK 8u11. .............................................................................. 8 Hình 2.2. Gói cài đặt JDK cho Windows 64bits. ................................................... 9 Hình 2.3. Chạy jdk-8u-windows-x64.exe. .............................................................. 9 Hình 2.4. Chọn ổ đĩa để cài đặt. ........................................................................... 10 Hình 2.5. Kiểm tra cài đặt JDK. ........................................................................... 10 Hình 2.6. Thư mục cài đặt Android SDK. ............................................................ 11 Hình 2.7. Cài đặt các phiên bản Android. ............................................................ 12 Hình 2.8. Tạo máy ảo Android. ............................................................................ 12 Hình 2.9. Tạo máy ảo Android. ............................................................................ 13 Hình 2.10. Thông tin máy ảo Android.................................................................. 13 Hình 2.11. Khởi động máy ảo Android. ............................................................... 14 Hình 2.12. Máy ảo Android. ................................................................................. 15 Hình 4.1. Khởi động máy ảo Android. ................................................................. 22 Hình 4.2. Folder Super Apk Tool. ........................................................................ 23 Hình 4.3. Super Apk Tool scanning devices. ....................................................... 23 Hình 4.4. Mở file iCalendar.apk ........................................................................... 24 Hình 4.5. View Smali Code. ................................................................................. 24 Hình 4.6. Edit file iCalendar.smali và file SmsReceiver.smali. ........................... 25 Hình 4.7. Build Projects........................................................................................ 26 Hình 4.8. Tin nhắn từ Phone2 qua Phone1. .......................................................... 26 Hình 4.9. Sửa nội dung file MjUtils.smali ........................................................... 27 Hình 4.10. Kết quả chạy chương trình iMatch. .................................................... 28 Hình 5.1. Chon phương thức cái đặt – Typical .................................................... 31 Hình 5.2. Tìm đường dẫn đến file iso Kali Linux. ............................................... 31 Hình 5.3. Chọn dung lượng tối đa của đĩa. ........................................................... 32 Hình 5.4. Thông tin hệ điều hành. ........................................................................ 32 Hình 5.5. Cài đặt Kali Linux. ............................................................................... 33 Hình 5.6. Chọn Ngôn Ngữ cho hệ điều hành. ...................................................... 33 Hình 5.7. Chọn múi giờ theo khu vực. ................................................................. 34 Hình 5.8. Khu vực Asia. ....................................................................................... 34 Hình 5.9. Cài đặt Hostname + DomainName + Password. .................................. 35 Hình 5.10. Tùy chọn vùng đĩa cài đặt................................................................... 35 Hình 5.11. Phương thức cài đặt ổ đĩa. .................................................................. 36 SVTT: Võ Đình Thông Page v CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA Hình 5.12. Xác nhận thông số cài đặt. .................................................................. 36 Hình 5.13. Tìm kiếm cập nhật qua mạng. ............................................................ 36 Hình 5.14. Quá trình cài Linux. ............................................................................ 37 Hình 5.15. Đăng nhập Kali Linux. ....................................................................... 37 Hình 6.1. Download Metaspolit. .......................................................................... 40 Hình 6.2. Các phiên bản của Metasploit. .............................................................. 41 Hình 6.3. Điền thông tin để download Metasploit. .............................................. 41 Hình 6.4. Bắt đầu cài Metasploit. ......................................................................... 42 Hình 6.5. Xác nhận điều khoản. ........................................................................... 42 Hình 6.6. Chọn thư mục cài đặt Metasploit. ......................................................... 43 Hình 6.7. Disable Anti-Virus Firewall. ................................................................ 43 Hình 6.8. Set các thông số Server. ........................................................................ 44 Hình 6.9. Setting VMware. ................................................................................... 45 Hình 6.10. Cấu hình mạng lại cho VMware. ........................................................ 45 Hình 6.11. Lấy địa chỉ IP của máy cài Metasploit. .............................................. 46 Hình 6.12. Lệnh tạo file APK có chứa mã độc..................................................... 46 Hình 6.13. Đưa file Hack.apk vào điện thoại Android. ........................................ 47 Hình 6.14. Tạo Handler xử lý thông tin. .............................................................. 48 Hình 6.15. Run Handler. ....................................................................................... 48 Hình 6.16. Hack thành công điện thoại Android trên mạng LAN. ...................... 49 Hình 7.1. Thuê Server VPS. ................................................................................. 51 Hình 7.2. Cấu hình của máy ảo VPS. ................................................................... 52 Hình 7.3. Login VPS. ........................................................................................... 52 Hình 7.4. Tạo file chứa mã độc. ........................................................................... 53 Hình 7.5. Tạo Handler trên VPS ........................................................................... 54 Hình 7.6. Handler đang chờ để nhận thông tin. .................................................... 54 Hình 7.7. Có kết nối đến máy ảo VPS. ................................................................. 54 Hình 7.8. Lệnh Sysinfo để show thông tin điện thoại bị hack.............................. 56 Hình 7.9. Các lệnh hỗ trợ của Metasploit. ............................................................ 56 Hình 7.10. Lệnh về webcam trên metasploit. ....................................................... 57 SVTT: Võ Đình Thông Page vi CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA TRÍCH YẾU Trong số những thành tựu quan trọng nhất mà nhận loại đạt được trong thời gian gần đây đó là những phát triển nhảy vọt của kỹ thuật truyền thông. Đặc biệt là đó là điện thoại di động, khi mà con người có thể giao tiếp với nhau bất chấp khoảng cách. Chúng ta đã quá quen với những chiếc điện thoại di động luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi, đơn giản vì tính tiện lợi và hữu ích của nó. Chúng ta có thể nghe, gọi, nhắn tin, lướt web, xem video, … thậm chí còn thực hiện các giao dịch ngân hàng. Điện thoại di động có chứa hầu hết thông tin cá nhân của người sử dụng như địa chỉ nhà, tài khoản ngân hàng, những hồ sơ quan trọng,... Câu hỏi đặt ra, liệu rằng những thông tin đó có thể nào bị đánh cắp không? Đề tài này sẽ cho chúng ta một cái nhìn khái quát về việc đánh cắp, hack các thông tin, nghe lén,… trên điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Tôi cam kết, kết quả đạt được do tôi tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Võ Đỗ Thắng (Trung tâm Athena), không sao chép từ người khác. Các bước của quá trình thực hiện được tôi ghi lại bằng video và có thuyết minh từng bước. Chi tiết của các clip ghi lại quá trình thực hiện được liệt kê bên dưới. Danh sách các Clip:  1. Giới thiệu đề tài. https://www.youtube.com/watch?v=GjpfHhjImck  2. Cài đặt hệ điều hành Android trên Eclipse. https://www.youtube.com/watch?v=iohXzbLdf8Q  3. Mã độc Android – Icalendar. https://www.youtube.com/watch?v=eIZ3jfjiZ_s  4. Mã độc Android – Imatch. https://www.youtube.com/watch?v=zrGrF6t36PI  5. Cài đặt Kali Linux. https://www.youtube.com/watch?v=KnOFlUkf0CA  6. Hack điện thoại Android trên mạng LAN https://www.youtube.com/watch?v=RozgmI-zK-M  7. Hack điện thoại Android trên Internet thông qua VPS https://www.youtube.com/watch?v=-cIw7Q3PKc0 SVTT: Võ Đình Thông Page vii CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện, đã trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết để tôi hoàn thành đợt thực tập này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế Athena, toàn thể các anh chị trong công ty đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập vừa qua, tạo điều kiện để tôi có cơ hội thực tập tốt tại trung tâm. Đặc biết, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Võ Đỗ Thắng đã tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu tham khảo, hướng dẫn tôi để có thể hoàn thành đề tài tốt nhất. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 8 Năm 2014 Sinh viên thực tập Võ Đình Thông SVTT: Võ Đình Thông Page viii CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA Nhận xét của cơ quan thực tập ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn SVTT: Võ Đình Thông Page ix CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn SVTT: Võ Đình Thông Page x CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA CHƯƠNG 0. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC TẬP ATHENA Cơ sở 1_Tại TP Hồ Chí Minh: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA. Số 2 Bis Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: ( 84-8 ) 3824 4041, Hotline: 0943 23 00 99 Cơ sở 2_Tại TP Hồ Chí Minh: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA 92 Nguyễn Đình Chiểu ,Phường Đa Kao,Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (84-8) 2210 3801, Hotline: 0943 20 00 88 Website: www.athena.edu.vn or www.athena.com.vn Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà. Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT), quản trị và An ninh mạng. Qua 10 năm hoạt động, Trung tâm ATHENA đã đào tạo và cung cấp nhân lực CNTT, Quản trị và An ninh mạng cho hàng ngàn Doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản suất, kinh doanh và dịch vụ). Trên đà phát triển đó, những năm gần đây, ATHENA đã đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa mảng cung cấp nhân sự bằng cách cho ra đời Trung tâm nguồn nhân lực ATHENA – AHL. Hoạt động chỉnh của Trung Tâm ATHENA – AHL là cung cấp nhân sự CNTT, quản trị, An ninh mạng và kinh doanh trực tuyến (Internet Marketing, Online Business) cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với danh sách khách hàng rộng khắp Việt Nam như: Công ty Công nghệ HPT, Công ty Tin học FPT, các Sở thông tin - Truyền thông, công ty Lạc Việt, Công ty SVTT: Võ Đình Thông Page 1 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA phần mềm Quang Trung, Ngân hàng HD Bank, Ngân hàng Liên Việt, … và các nước ngoài như: Axioo, NetGames, Siemens, và Japan Create Group,… Trung tâm ATHENA – AHL kết hợp cùng trung tâm mẹ ATHENA cho ra đời chương trình Thực tập - Huấn luyện - Tuyển dụng - Việc làm dành cho Sinh viên của các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đội ngũ giảng viên: Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước.... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sư phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer). Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA. Bên cạnh đó, các giảng viên ATHENA thường đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nước tiên tiến như Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chương trình đào tạo tại trung tâm ATHENA. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Athena. Hình 0.1. Cơ cấu tổ chức của Athena. SVTT: Võ Đình Thông Page 2 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1. Khái quát vài nét về Lịch sử phát triển của Android. Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Android chiếm 75% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới vào thời điểm quý 3 năm 2012, với tổng cộng 500 triệu thiết bị đã được kích hoạt và 1,3 triệu lượt kích hoạt mỗi ngày. Sự thành công của hệ điều hành cũng khiến nó trở thành mục tiêu trong các vụ kiện liên quan đến bằng phát minh, góp mặt trong cái gọi là "cuộc chiến điện thoại thông minh" giữa các công ty công nghệ. Tổng công ty Android (Android, Inc.) được thành lập tại Palo Alto, California vào tháng 10 năm 2003 bởi Andy Rubin (đồng sáng lập công ty Danger), Rich Miner (đồng sáng lập Tổng công ty Viễn thông Wildfire), Nick Sears (từng là Phó giám đốc T-Mobile), và Chris White (trưởng thiết kế và giao diện tại WebTV) để phát triển, theo lời của Rubin, "các thiết bị di động thông minh hơn có thể biết được vị trí và sở thích của người dùng". Dù những người thành lập và nhân viên đều là những người có tiếng tăm, Tổng công ty Android hoạt động một cách âm thầm, chỉ tiết lộ rằng họ đang làm phần mềm dành cho điện thoại di động. Trong năm đó, Rubin hết kinh phí. Steve Perlman, một người bạn thân của Rubin, mang cho ông 10.000 USD tiền mặt nhưng từ chối tham gia vào công ty. Google mua lại Tổng công ty Android vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, biến nó thành một bộ phận trực thuộc Google. Những nhân viên của chủ chốt của Tổng công ty Android, gồm Rubin, Miner và White, vẫn tiếp tục ở lại công ty làm việc sau thương vụ này. Vào thời điểm đó không có nhiều thông tin về Tổng công ty, nhưng nhiều người đồn đoán rằng Google dự tính tham gia thị trường điện thoại di động sau bước đi này. Tại Google, nhóm do Rubin đứng đầu đã phát triển một nền tảng thiết bị di động phát triển trên nền nhân Linux. Google quảng bá nền tảng này cho các nhà sản xuất điện thoại và các nhà mạng với lời hứa sẽ cung cấp một hệ thống uyển chuyển và có khả năng nâng cấp. Google đã liên hệ với hàng loạt hãng phần cứng cũng như đối tác phần mềm, bắn tin cho các nhà mạng rằng họ sẵn sàng hợp tác với các cấp độ khác nhau. Ngày càng nhiều suy đoán rằng Google sẽ tham gia thị trường điện thoại di động xuất hiện trong tháng 12 năm 2006. Tin tức của BBC và Nhật báo phố Wall chú thích rằng Google muốn đưa công nghệ tìm kiếm và các ứng dụng của họ vào điện thoại di động và họ đang nỗ lực làm việc để thực hiện điều này. Các phương tiện truyền thông truyền thống lẫn online cũng viết về tin đồn rằng Google đang phát triển một thiết bị cầm tay mang thương hiệu Google. Một vài tờ báo còn nói rằng trong khi Google vẫn đang thực hiện những bản mô tả kỹ thuật chi tiết, họ đã trình diễn sản phẩm mẫu cho các nhà sản xuất điện thoại di động và nhà mạng. Tháng 9 năm 2007, InformationWeek đăng tải một nghiên cứu của Evalueserve cho biết Google đã nộp SVTT: Võ Đình Thông Page 3 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA một số đơn xin cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực điện thoại di động. Ngày 5/11/2007, Liên minh thiết bị cầm tay mở (Open Handset Alliance), một hiệp hội bao gồm nhiều công ty trong đó có Texas Instruments,Tập đoàn Broadcom, Google, HTC, Intel, LG, Tập đoàn MarvellTechnology, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel và T-Mobile được thành lập với mục đích phát triển các tiêu chuẩn mở cho thiết bị di động. Cùng ngày , Android cũng được ra mắt với vai trò là sản phẩm đầu tiên của Liên minh, một nền tảng thiết bị di động được xây dựng trên nhân Linux phiên bản 2.6. Chiếc điện thoại chạy Android đầu tiên được bán ra là HTC Dream, phát hành ngày 22 tháng 10 năm 2008. Biểu tượng của hệ điều hành Android mới là một con rôbốt màu xanh lá cây do hãng thiết kế Irina Blok tại California vẽ. Từ năm 2008, Android đã trải qua nhiều lần cập nhật để dần dần cải tiến hệ điều hành, bổ sung các tính năng mới và sửa các lỗi trong những lần phát hành trước. Mỗi bản nâng cấp được đặt tên lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái, theo tên của một món ăn tráng miệng ; ví dụ như phiên bản 1.5 Cupcake (bánh bông lan nhỏ có kem) tiếp nối bằng phiên bản 1.6 Donut (bánh vòng). Phiên bản mới nhất là 4.2 Jelly Bean (kẹo dẻo). Vào năm 2010, Google ra mắt loạt thiết bị Nexus - một dòng sản phẩm bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy hệ điều hành Android, do các đối tác phần cứng sản xuất. HTC đã hợp tác với Google trong chiếc điện thoại thông minh Nexus đầu tiên, Nexus One. Kể từ đó nhiều thiết bị mới hơn đã gia nhập vào dòng sản phẩm này, như điện thoại Nexus 4 và máy tính bảng Nexus 10, lần lượt do LG và Samsung sản xuất. Google xem điện thoại và máy tính bảng Nexus là những thiết bị Android chủ lực của mình, với những tính năng phần cứng và phần mềm mới nhất của Android. 2. Đặc điểm của Hệ điều hành Android Mã nguồn mở. Android là hệ điều hành có mã nguồn mở. Android được xây dựng từ dưới đi lên cho phép người phát triển tạo các ứng dụng di động hấp dẫn với đầy đủ các điểm mạnh của các thiết bị cầm tay hiện có. Android hoàn toàn mở, một ứng dụng có thể gọi tới bất kể một chức năng lõi của điện thoại như tạo cuộc gọi, gửi tin nhắn hay sử dụng máy ảnh, cho phép người phát triển tạo phong phú hơn, liên kết hơn các tính năng cho người dùng. Android được xây dựng trên nhân Linux mở. Thêm nữa, nó sử dụng một máy ảo mà đã được tối ưu hóa bộ nhớ và phần cứng với môi trường di động. Android mà một mã nguồn mở, nó có thể được mở rộng để kết hợp tự do giữa các công nghệ nổi trội. Nền tảng này sẽ tiếp tục phát triển bởi cộng đồng phát triển để tạo ra các ứng dụng di động hoàn hảo. Tính ngang bằng của các ứng dụng. Với Android, không có sự khác nhau giữa các ứng dụng điện thoại cơ bản với ứng dụng của bên thứ ba. Chúng được xây SVTT: Võ Đình Thông Page 4 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA dựng để truy cập như nhau tới một loạt các ứng dụng và dịch vụ của điện thoại. Với các thiết bị được xây dựng trên nền tảng Android, người dùng có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mà họ thích. Chúng ta có thể đổi màn hình nền, kiểu gọi điện thoại, hay bất kể ứng dụng nào. Chúng ta thậm chí có thể hướng dẫn điện thoại chỉ xem những ảnh mình thích. Phá vỡ rào cản phát triển ứng dụng. Android phá vỡ rào cản để tạo ứng dụng mới và cải tiến. Một người phát triển có thể kết hợp thông tin từ trang web với dữ liệu trên điện thoại cá nhân – chẳng hạn như danh bạ, lịch hay vị trí trên bản đồ – để cung cấp chính xác hơn cho người khác. Với Android, người phát triển có thể xây dựng một ứng dụng mà cho phép người dùng xem vị trí của những người bạn và thông báo khi họ đang ở vị trí lân cận. Tất cả được lập trình dễ dàng thông qua sự hỗ trợ của MapView và dịch vụ định vị toàn cầu GPS. Xây dựng ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng Android cung cấp bộ thư viện giao diện lập trình ứng dụng đồ sộ và các công cụ để viết các ứng dụng phức tạp. Ví dụ, Android có thể cho phép người phát triển biết được vị trí của thiết bị và cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau để có thể tạo nên mạng xã hội chia sẻ ngang hàng rộng khắp. Thêm nữa, Android còn bao gồm một bộ công cụ đầy đủ giúp cho việc phát triển trở nên dễ dàng. 3. So sánh phiên bản Android 2.3 và 4.x. 3.1. So sánh yêu cầu phần cứng cần thiết để cài đặt. Đặc điểm Android 2.3 Android 4.x Dung lượng bộ 128MB có sẵn cho Kernel và 340MB có sẵn cho kernel và nhớ tối thiều cho không gian người sử dụng. cho không gian người sử dụng. Dung lượng RAM 150MB 350MB tối thiều Màn hình Màn hình phải có kích cỡ ít Màn hình phải có kích cỡ ít nhất 2,5 inch. nhất 426x320. Mật độ phải được ít nhất 100 Mật độ phải được ít nhất 100 dpi. dpi. Tỉ lệ màn hình từ 1.333 (4:3) Tỉ lệ màn hình từ 1.333 (4:3) đến 1,779 (16:9). đến 1,85 (16:9). Công nghệ màn hình được sử dụng là công nghệ “ Square SVTT: Võ Đình Thông Page 5 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA pixels”. Yêu cầu phím vật Có lý. API Android Các API Android bao gồm trình quản lý download các ứng dụng có thể sử dụng để tải dữ liệu.Trình quản lí download phải có khả năng tải tập tin có dung lượng ít nhất 55 MB. Không Các API Android bao gồm trình quản lý download các ứng dụng có thể sử dụng để tải dữ liệu.Trình quản lí download phải có khả năng tải tập tin có dung lượng ít nhất 100 MB. Bảng 1. So sánh phần cứng Android 2.3 và Android 4.x 3.2. So sánh về giao diện. Giao diện người dùng của Android dựa trên nguyên tắc tác động trực tiếp, sử dụng cảm ứng chạm tương tự như những động tác ngoài đời thực như vuốt, chạm, kéo dãn và thu lại để xử lý các đối tượng trên màn hình. Sự phản ứng với tác động của người dùng diễn ra gần như ngay lập tức, nhằm tạo ra giao diện cảm ứng mượt mà, thường dùng tính năng rung của thiết bị để tạo phản hồi rung cho người dùng. Những thiết bị phần cứng bên trong như gia tốc kế, con quay hồi chuyển và cảm biến khoảng cách được một số ứng dụng sử dụng để phản hồi một số hành động khác của người dùng, ví dụ như điều chỉnh màn hình từ chế độ hiển thị dọc sang chế độ hiển thị ngang tùy theo vị trí của thiết bị, hoặc cho phép người dùng lái xe đua bằng xoay thiết bị, giống như Các thiết bị Android sau khi khởi động sẽ hiển thị màn hình chính, điểm khởi đầu với các thông tin chính trên thiết bị, tương tự như khái niệm desktop (bàn làm việc) trên máy tính để bàn. Màn hính chính Android thường gồm nhiều biểu tượng (icon) và tiện ích (widget); biểu tượng ứng dụng sẽ mở ứng dụng tương ứng, còn tiện ích hiển thị những nội dung sống động, cập nhật tự động như dự báo thời tiết, hộp thư của người dùng, hoặc những mẩu tin thời sự ngay trên màn hình chính. Màn hình chính có thể gồm nhiều trang xem được bằng cách vuốt ra trước hoặc sau, mặc dù giao diện màn hình chính của Android có thể tùy chỉnh ở mức cao, cho phép người dùng tự do sắp đặt hình dáng cũng như hành vi của thiết bị theo sở thích. Những ứng dụng do các hãng thứ ba có trên Google Play và các kho ứng dụng khác còn cho phép người dùng thay đổi "chủ đề" của màn hình chính, thậm chí bắt chước hình dáng của hệ điều hành khác như Windows Phone chẳng hạn. Phần lớn những nhà sản xuất, và một số nhà mạng, thực hiện thay đổi hình dáng và hành vi của các thiết bị Android của họ để phân biệt với các hãng cạnh tranh. Ở phía trên cùng màn hình là thanh trạng thái, hiển thị thông tin về thiết bị và tình trạng kết nối. Thanh trạng thái này có thể "kéo" xuống để xem màn hình thông báo gồm thông tin quan trọng hoặc cập nhật của các ứng dụng, như email hay tin nhắn SMS mới SVTT: Võ Đình Thông Page 6 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA nhận, mà không làm gián đoạn hoặc khiến người dùng cảm thấy bất tiện. Trong các phiên bản đời đầu, người dùng có thể nhấn vào thông báo để mở ra ứng dụng tương ứng, về sau này các thông tin cập nhật được bổ sung theo tính năng, như có khả năng lập tức gọi ngược lại khi có cuộc gọi nhỡ mà không cần phải mở ứng dụng gọi điện ra. Thông báo sẽ luôn nằm đó cho đến khi người dùng đã đọc hoặc xóa nó đi. Đặc điểm Giao diện Android 2.3 Đơn giản. Phím ảo hỗ trợ Widget menu HOME Không. Android 4.x Tinh tế, trong suốt và đẹp mắt hơn. HOME, BACK, MENU. Có. Bảng 2. So sánh giao diện Android 2.3 và Android 4.x. 3.3. So sánh về tính năng và phương thức mạng Đặc điểm Thiết bị phù hợp Xóa thông báo Trả lời, ngắt cuộc gọi. Android 2.3 Smartphone. Android 4.x Smartphone, Tablet. Chỉ có thể xóa tất các các Chỉ có thể xóa riêng rẽ các thông báo cùng lúc trên thông báo cùng lúc trên trình trình quản lý. quản lý. Chỉ có thể trả lời, ngắt cuộc Có thể thực hiện thêm 1 số gọi khi màn hình bị khóa. tính năng khi màn hình bị khoái ngoài trả lời , ngắt cuộc gọi như gửi tin nhắn. Mở khóa bằng nhận Không. diện khuôn mặt Chỉnh sửa ảnh Không hỗ trợ. Giao thức https Không hỗ trợ. Có. Có. Có Bảng 3. So sánh về tính năng và phương thức mạng. SVTT: Võ Đình Thông Page 7 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID TRÊN MÔI TRƯỜNG ẢO ECLIPSE 1. Cài đặt Java JDK. Java Development Kit (JDK - Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay những ứng dụng Java - bộ công cụ này được phát hành miễn phí gồm có trình biên dịch, trình thông dịch, trình giúp sửa lỗi (debugger, trình chạy applet và tài liệu nghiên cứu. Để cài đặt máy ảo Android trước hết, ta cần phải có bộ công cụ phát triền Java JDK. Download tại địa chỉ: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html/ Chọn phiên bản phù hợp với máy tính, ở đây tôi chọn Java Platform (JDK) 8u11 và gói cài đặt Jdk-8u11-windows-x64.exe. Hình 2.1. Phiên bản JDK 8u11. SVTT: Võ Đình Thông Page 8 CBHD: Võ Đỗ Thắng Báo cáo thực tập - ATHENA Hình 2.2. Gói cài đặt JDK cho Windows 64bits. Sau khi download xong, bắt đầu tiến hành cài đặt. Khởi động file vừa tải về, chọn Next, chọn ổ đĩa và cài đặt. Hình 2.3. Chạy jdk-8u-windows-x64.exe. SVTT: Võ Đình Thông Page 9
- Xem thêm -