Tài liệu Báo cáo an ninh mạng nghe lén

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

luận văn,công nghệ thông tin,tiểu luận,an ninh thông tin,bảo mật mạng
CHƢƠNG 8 : NGHE LÉN Nhóm thực hiện : 5 Thành viên : Lê Long Bảo Lớp : MM03A GVHD : Lê Tự Thanh 1  Theo các nghiên cứu mới nhất lịch sử trình duyệt của bạn kém an toàn  Các nhà nghiên cứu tại trƣờng đại học California, đã tổ chức điều tra rộng rãi các website phổ biến để đƣa ra quyết định, website nào lấy nhiều thông tin từ khách hàng viếng thăm (ví dụ: nghe lén hoặc lấy cắp lịch sử trình duyệt), và một điều không ngạc nhiên đó là trang YouPorn nằm trong top các site gián điệp, các trang khác nhƣ Technorati, TheSun.co.uk. 2  Các trang này khai thác thông tin theo thói quen truy cập của khách hàng, các thông tin đƣợc dùng với mục đích quảng cáo, nhằm sinh lợi cho công ty bằng cách tận dụng các click chuột khi truy cập web và các đoạn scripts 3 Nghe lén hợp pháp Tấn công MAC Tấn công DHCP Nghe lén Phân tích giao thức phần cứng Tấn công đầu độc ARP Mối đe dọa nghe lén Các kiểu nghe lén Tấn công giả mạo Biện pháp ngăn chặn Tấn công đầu độc DNS Tool Nghe lén 4 Nghe lén hợp pháp cho phép cơ quan quản lý (LEA) thực thi việc giám sát một mục tiêu nào đó dƣới sự ủy quyền của ngƣời quản lý. Việc giám sát đƣợc thực hiện bằng việc quan sát trên các phƣơng tiện truyền thông, các dịch vụ thoại internet, dữ liệu và mạng đa dịch vụ Cơ quan quản lý gửi yêu cầu về việc nghe lén đến nhà cung cấp dịch vụ, những ngƣời mà chịu trách nhiệm ngăn chặn hay cho phép giao tiếp dữ liệu đến và đi giữa các cá nhân Các nhà cung cấp dịch vụ dùng IP đích hoặc phiên làm việc để quyết định thiết bị định tuyến nào sẽ cho phép lƣu lƣợng đi qua đến mạng đích, và một bản sao về các lƣu lƣợng sẽ đƣợc gửi đến cơ quan quản lý 5     Cho phép nhiều cơ quan quản lý thực thi việc nghe lén trên cùng một mục tiêu mà các cơ quan này không biết đến nhau. Ẩn thông tin về việc nghe lén trên tất cả phƣơng tiện, chỉ user có quyền mới thực thi đƣợc. Hỗ trợ việc nghe lén cả đầu vào lẫn đầu ra Không hiệu quả cho các dịch vụ thuê bao trên router 6    Hỗ trợ nghe lén thuê bao cá nhân, những ngƣời mà dùng chung đƣờng truyền vật lý Không cần quản trị viên, cũng không cần các bên nhận thức đƣợc rằng các cuộc gọi đang đƣợc khai thác Cung cấp 2 phƣơng pháp: - thiết đặt việc nghe lén một cách an toàn - gửi thông tin về lƣu lƣợngcơ quan quản lý 7 IAP Mediation Device Collection Function Thiết bị cung cấp thông tin cho LI Đƣợc cung cấp bởi hãng thứ 3 dùng để xử lý hầu hết các tiến trình cho LI Là chƣơng trình dùng để lƣu trữ và xử lý lƣu lƣợng mạng bởi nhà cung cấp dịch vụ 8   Nghe lén là một tiến trình cho phép giám sát cuộc gọi và cuộc hội thoại internet bởi thành phần thứ ba. Kẻ tấn công để thiết bị lắng nghe giữa mạng mang thông tin nhƣ hai thiết bị điện thoại hoặc hai thiết bị đầu cuối trên internet. Kiểu nghe lén Chủ động Chỉ giám sát và ghi lại thông tin lƣu lƣợng Bị động Giám sát và ghi lại tất cả thông tin lƣu lƣợng 9 Bằng cách đặt các gói tin trên mạng ở chế độ đa mode, kẻ tấn công có thể bắt và phân tích tất cả lƣu lƣợng, thông tin mạng Nhiều port đƣợc mở trên swich Các gói tin nghe lén có thể chỉ bắt những thông tin trên cùng 1 miền mạng Thông thƣờng thì laptop có thể tham gia vào mạng và thực thi 10   Sniffer đặt card mạng ở chế độ đa mode và lắng nghe tất cả các dữ liệu chuyển đi trên mạng Sniffer có thể đọc các thông tin trên máy tính thông qua card NIC bằng cách giải mã các thông tin đƣợc đóng gói trong gói tin 11 12 Nghe lén bị động nghĩa là nghe lén thông qua hub. Trên hub lƣu lƣợng đƣợc chuyển đến tất cả các port Nghe lén bị động không gửi các gói tin, nó giám sát các gói tin đƣợc gửi đến mạng khác Nghe lén chủ động liên quan đến việc gửi các gói tin thăm dò đến AP. Hub không đƣợc dùng cho ngày nay 13   Khi nghe lén đƣợc đặt trong môi trƣờng switch, nó đƣợc biết đến nhƣ là nghe lén chủ động. Nghe lén chủ động dựa vào việc bơm các gói tin vào miền mạng 14 Dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text Telnet RLogin Tổ hợp phím bao gồm username và pasword HTTP Password và dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text SMTP Password và dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text NNTP Password và dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text POP Password và dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text FTP IMAP Password và dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng clear text 15   Sniffer hoạt động tại lớp Data Link trong mô hình OSI . Chúng không tuân thủ các luật nhƣ lớp ứng dụng. Nếu một lớp bị tấn công, các giao tiếp sẽ bị tổn tƣơng mà không cần các lớp khác nhận biết đƣợc vấn đề. 16 Là một phần của thiết bị phần cứng đƣợc bắt mà không làm thay đổi lƣu lƣợng trên đƣờng truyền Nó dùng để giám sát lƣu lƣợng sử dụng mạng và xác định lƣu lƣợng độc hại trong mạng bằng các phần mềm tấn công đƣợc cài đặt trong mạng Nó bắt các gói dữ liệu ,giải mã và phân tích nội dung trong gói dữ liệu để quyết định các luật 17 18 là port mà đƣợc cấu hình để nhận bản sao của mỗi gói tin khi đi qua switch Khi kết nối đến span port kẻ tấn công có thể làm tổn thƣơng miền mạng 19 20
- Xem thêm -