Tài liệu Banknet và hệ thống chuyển mạch liên ngân hàng

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 225 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

§¹i häc quèc gia H néi Tr−êng ®¹i häc c«ng nghÖ Ph¹m Minh Hång BANKNET Vµ HÖ THèNG CHUYÓN M¹CH LI£N NG¢N HµNG LuËn v¨n th¹c sÜ Hà N i - 2006 ð I H C QU C GIA HÀ N I TRƯ NG ð I H C CÔNG NGH Ph m Minh H ng BANKNET VÀ H TH NG CHUY N M CH LIÊN NGÂN HÀNG Ngành: K thu t ði n t - Vi n thông Chuyên ngành: Công ngh ði n t -Vi n thông Mã s : 2.07.00 LU N VĂN TH C SĨ NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C PGS.TS. Tr n Quang Vinh Hà N i - 2006 4 M CL C Trang Chương 1: 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 Chương 2: 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Chương 3: 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 3.3.2.1 Trang ph bìa L i c m ơn L i cam ñoan M cl c Danh m c các ký hi u, các t vi t t t Danh m c các b ng Danh m c hình v M ð U T NG QUAN V H TH NG ATM C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Gi i thi u v d ch v th Gi i thi u mô hình h th ng th ñi n hình Tiêu chu n k thu t ðư ng truy n thông Mã hoá và qu n lý PIN BANKNET VÀ CÁC TIÊU CHU N C A H TH NG CHUY N M CH S ra ñ i c a Banknet Các tiêu chu n ñ t ra ñ i v i h th ng chuy n m ch Yêu c u t ng quát K t n i v i các ngân hàng thành viên K t n i v i các kênh phân ph i ATM/POS TIÊU CHU N K THU T V K T N I BANKNET Nh ng quy ñ nh v th t và ñ u ñ c th Tính ch t v t lý c a th Thông tin d p n i trên th Thông tin luu trên v ch t c a th Thi t b ñ c th Các yêu c u trên thi t b ATM Các yêu c u trên thi t b POS Quy t c ñánh s BIN th H th ng ñánh s BIN c a th C u trúc c a s th Minh ho quy ñ nh ñánh s BIN Mã hoá PIN và qu n lý khoá Mã hoá PIN Qúa trình mã hoá và v n chuy n PIN Khu n d ng kh i PIN Thu t toán mã hoá 3DES Qu n lý khoá Nguyên t c qu n lý khoá 1 2 3 4 6 7 8 10 11 11 11 14 14 14 18 18 18 20 24 27 31 31 31 31 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 34 38 40 41 41 5 3.3.2.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.4 3.4.3.5 3.4.3.6 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.2 3.5.3.3 3.5.3.4 3.5.4 3.5.4.1 3.5.4.2 3.5.4.3 3.5.4.4 3.6 3.6.1 3.6.2 Chương 4: Các lo i khoá Các chu n thông ñi p ð nh d ng thông ñi p C u trúc thông ñi p Thông tin Header Ki u nh n d ng thông ñi p Bitmaps Danh m c thành ph n d li u Mô t danh m c thành ph n d li u C u trúc thông ñi p c a các d ch v chuy n m ch Các d ch v th c hi n trên ATM và POS B ng mã dành cho các d ch v trên ATM và POS Các thông ñi p trong giao d ch ATM Các thông ñi p trong giao d ch POS Các thông ñi p qu n tr m ng Các thông ñi p trao ñ i khoá Quy trình v n hành h th ng Chu trình giao d ch trên ATM Chu trình giao d ch trên Qu n lý PIN và trao ñ i khoá Quá trình trao ñ i khoá Qu n lý PIN Trao ñ i khoá ñ ng B o m t Zone Masterkey X lý cu i ngày T o file báo cáo Quy ñ nh v ñ nh d ng file Quá trình truy n, nh n file Quá trình ñ i chi u, so kh p Cơ s h t ng Môi trư ng ho t ñ ng c a thi t b t i ngân hàng thành viên Giao th c, kh năng k t n i, mã hoá ñư ng truy n PHÁT TRI N GIÁ TR GIA T NG CHO CÁC D CH V TRÊN BANKNET K T LU N Tài li u tham kh o Ph l c 42 42 42 43 43 43 45 46 54 54 54 55 56 56 57 58 60 60 72 88 88 88 89 90 92 92 92 93 95 98 98 98 101 106 107 108 6 DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC T T VI T T T N I DUNG VI T T T Ý NGHĨA ATM Automatic teller merchine Máy ph c v t ñ ng POS Point of Sale ði m bán hành (ch thi t b thanh toán th ) NAC Network Access Controler B ñi u khi n truy nh p m ng (dùng cho các thi t b thanh toán th ) PIN Personal Identification Number S nh n d ng cá nhân PAN Primary Account Number S tài kho n khách hàng BIN Bank Identification Number S nh n d ng Ngân hàng EPP Encrypting PIN Pad Thi t b mã hoá s PIN (dùng ñ khách hàng nh p s PIN khi thanh thoán b ng th ) HSM Host Security Module Thi t b mã hoá b o m t cho Host DES Data Encryption Standard Chu n mã hoá d li u LMK Local Master Key Khoá chính, ñư c sinh ra và lưu gi t i m t Host, ph c v k t n i gi a Host và thi t b ñ u cu i ZMK Zone Master Key Khoá chính, ph c v k t n i gi a nhi u Host ZPK Zone PIN key Khoá mã hoá PIN (cũng là working key) 7 DANH M C CÁC B NG STT TÊN B NG N I DUNG 1 B ng 3.1 Quy t c ñánh s BIN 2 B ng 3.2 Danh m c thành ph n d li u 3 B ng 3.2 B ng mã dành cho các d ch v trên ATM/POS 8 DANH M C CÁC HÌNH V STT TÊN N I DUNG HÌNH V 1 Hình 1.1 Mô hình m ng ATM ñi n hình 2 Hình 1.2 V trí c a HSM trong m ng ATM 3 Hình 2.1 Các ng d ng c a ph n m m chuy n m ch Switch 4 Hình 3.1 Mã hoá PIN t i ATM 5 Hình 3.2 Gi i mã PIN t i trung tâm x lý 6 Hình 3.3 Mô hình ho t ñ ng c a HSM 7 Hình 3.4 Mã hoá d li u dùng 3 DES 8 Hình 3.5 Banknet ch ñ ng ñ i key 9 Hình 3.6 Banknet th c hi n ñ i key theo yêu c u 10 Hình 3.7 Mô t quá trình mã hoá PIN 11 Hình 3.8 Quy trình g i thông ñi p t ATM v Issuer 12 Hình 3.9 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p giao d ch ñư c ch p nh n 13 Hình 3.10 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p giao d ch b t ch i 14 Hình 3.11 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p Banknet không ho t ñ ng 15 Hình 3.12 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Banknet (yêu c u rút ti n chưa ñư c g i ñ n Issuer) 16 Hình 3.13 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Banknet (yêu c u rút ti n ñã ñư c Issuer ch p nh n) 17 Hình 3.14 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Banknet (yêu c u rút ti n ñã b Issuer t ch i) 18 Hình 3.15 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Issuer (Issuer không ho t ñ ng) 19 Hình 3.16 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Issuer (Issuer v n ñang ho t ñ ng) 20 Hình 3.17 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Acquirer (giao d ch ñư c ch p nh n) 21 Hình 3.18 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p không nh n ñư c ph n h i t Acquirer (giao d ch b t ch i) 22 Hình 3.19 Quy trình g i thông ñi p trong trư ng h p ATM không th thanh 9 toán 23 Hình 3.20 Chu trình giao d ch trên POS 24 Hình 3.21 Quy trình th c hi n giao d ch thông thư ng trên POS 25 Hình 3.22 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Acquirer (l i xác ñ nh) 26 Hình 3.23 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Acquirer (l i không xác ñ nh) 27 Hình 3.24 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Banknet 28 Hình 3.25 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Acquirer không bi t có thông ñi p tr l i v POS hay không (giao d ch ñư c Issuer ch p nh n) 29 Hình 3.26 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Acquirer không tr l i v POS (giao d ch ñư c issuer t ch i) 30 Hình 3.27 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i c a Acquirer không tr l i v POS (giao d ch ñư c issuer ch p nh n) 31 Hình 3.28 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i time-out c a Issuer 32 Hình 3.29 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i time-out c a Issuer, sau ñó Banknet nh n ñư c thông tin ch p thu n c a Issuer. 33 Hình 3.30 Quy trình th c hi n giao d ch khi có l i time-out c a Issuer, sau ñó Banknet nh n ñư c thông tin t ch i c a Issuer. 34 Hình 3.31 35 Hình 3.32 36 Hình 3.33 Quy trình th c hi n giao d ch khi Banknet không th tr l i Acquirer, (Banknet không xác ñ nh ñư c l i; Issuer ch p nh n giao d ch) Quy trình th c hi n giao d ch khi Banknet không th tr l i Acquirer, (Banknet không xác ñ nh ñư c l i; Issuer t ch i giao d ch) Quy trình th c hi n giao d ch khi Banknet không th tr l i Acquirer, (Banknet xác ñ nh ñư c l i; Issuer ch p nh n giao d ch) 37 Hình 3.34 Quy trình th c hi n giao d ch khi Banknet không th tr l i Acquirer, (Banknet xác ñ nh ñư c l i; Issuer t ch i giao d ch) 38 Hình 3.35 Quy trình mã hoá và gi i mã PIN 39 Hình 3.36 Banknet ch ñ ng th c hi n ñ i key 40 Hình 3.37 Banknet th c hi n ñ i key theo yêu c u 41 Hình 3.38 Mô hình cho ftp server c a Banknet 42 Hình 3.39 Mô t quá trình so kh p qua trung tâm thanh toán bù tr 43 Hình 3.40 Sơ ñ mô t quy trình x lý cu i ngày t i Banknet 44 Hình 3.40 Sơ ñ mã hoá thông tin trên WAN Banknet 10 M ð U Cùng v i s ti n b v khoa h c k thu t, trên th gi i ñang có xu hư ng hình thành th trư ng thanh toán phi ti n m t. ð ti p c n và h i nh p v i n n kinh t khu v c và th gi i, các ngân hàng thương m i Vi t Nam ñang ñ u tư r t l n ñ phát tri n các d ch v tài chính phi ti n m t, ñ c bi t là h th ng th ATM. Trên th c t hi n nay không có m t ngân hàng thương m i nào t i Vi t Nam ñ s c xây d ng m t m ng lư i ATM r ng kh p c nư c, mà m i ch xây d ng m t h th ng riêng bi t, không nh ng không ñáp ng ñư c nhu c u c a khách hàng mà còn gây lãng phí ñ u tư không c n thi t. ð giúp khách hàng ti p c n r ng rãi v i các ho t ñ ng tài chính hi n ñ i, cũng như tăng hi u qu s d ng c a h th ng ATM, các ngân hàng thương m i Vi t Nam hi n ñang tri n khai vi c k t n i h th ng ATM liên ngân hàng Banknet thông qua m t h th ng chuy n m ch Switch. H th ng này có nhi m v chuy n m ch các giao d ch tài chính gi a các kênh phân ph i d ch v t i ngư i dùng (như Máy ATM, POS, Telephone Banking, Internet Banking, v.v...) ñ n nơi lưu tr thông tin tài kho n khách hàng (h th ng máy ch c a ngân hàng). 11 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V H TH NG ATM T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. Gi i thi u v d ch v th : Hi n nay, các giao d ch dùng th thay th ti n m t trong thanh toán ñang ngày càng tr nên ph bi n và các khách hàng cũng ñã ngày càng quen thu c v i d ch v th ATM, th tín d ng, cũng như ñã và ñang s d ng các d ch v c a ngân hàng như Internet Banking và Phone Banking, tuy nhiên ph bi n nh t v n là các d ch v s d ng th . Nh m c nh tranh thu hút khách hàng, các ngân hàng thương m i cùng ñang ra s c phát tri n các lo i hình th cũng như tính năng d ch v trên th . Có nhi u cách phân chia các d ch v th : Phân chia theo lo i th : - Th ghi n : Khi m th , khách hàng k t n i th t i m t tài kho n và m i l n khách hàng s d ng th ñ rút ti n m t ho c thanh toán thì tài kho n này s b ghi n . Các th ATM ñang ñư c s d ng r t ph bi n hi n nay cũng là m t lo i hình th ghi n n i ñ a. Ngoài ra còn có các th ghi n c a các t ch c qu c t , ch th có th s d ng t i các ñi m ch p nh n thanh toán th trên ph m vi toàn c u. Th tín d ng: d ch v tiêu ti n trư c tr ti n sau, khách hàng s d ng th ñ thanh toán ho c xin ng ti n m t. ð n m t ngày nh t ñ nh nào ñó trong tháng (ñư c quy ñ nh b i t ch c phát hành th ), ngân hàng phát hành g i sao kê t i cho ch th ñ ngh thanh toán s ti n ñã s d ng cho ngân hàng. Các th tín d ng h u h t là th thu c các t ch c th tín d ng qu c t , s d ng trên ph m vi toàn c u. Các ngân hàng thương m i t i VN ch là các ñ i lý phát hành th cho các t ch c này. Phân chia theo hình th c s d ng: - Rút ti n m t t i các máy ATM ho c các ñi m giao d ch c a Ngân hàng - Thanh toán hàng hóa d ch v t i các ñi m bán hàng (POS) qua thi t b thanh toán th - 1.2. Gi i thi u mô hình h th ng th ñi n hình: 12 Tuỳ thu c vào chi n lư c phát tri n cũng như kh năng c a mình, t ng ngân hàng thương m i ñưa ra các d ch v th khác nhau. Trong khuôn kh c a l ân văn này, xin ñưa ra mô hình h th ng th ñi n hình c a Ngân hàng Công thương [5]: ATM HOST CARPRO Server ATM Các th ATM Debit POS Các lo i th tín d ng VISA/MASTER NAC Hình 1.1: Mô hình m ng thanh toán th ñi n hình - ATM (Automatic teller machine) là máy ph c v t ñ ng, là thi t b mà khách hàng c a NHCT có th s d ng ñ th c hi n các d ch v th do NHCT cung c p. - POS (Point of sale) là ñi m thanh toán th , hi n t i các ngân hàng ñang dùng lo i EDC (Electronic Data Capture - thi t b thanh toán th , qua ñó khách hàng s d ng th c a NHCT th c hi n các giao d ch thanh toán hàng hoá d ch v ho c rút ti n m t. NAC (Network Access Controler) là thi t b ñi u khi n luân chuy n d li u gi a thi t b thanh toán v i máy ch . ATM Host : máy ch ATM, th c hi n x lý m i giao d ch liên quan ñ n th - ATM. 13 - Cardpro Server : máy ch th c hi n x lý m i giao d ch liên quan t i th tín d ng. Các d ch v th c hi n trên máy ATM : - Rút ti n m t (ñ i v i th ATM-th ghi n và th tín d ng) - Chuy n kho n (sang tài kho n ATM và tài kho n ti t ki m) - V n tin s dư tài kho n ð i PIN Các d ch v gia tăng : Mua th cào ñi n tho i tr trư c, th internet tr trư c và thanh toán ti n ñi n, nư c, d ch v (Các d ch v trên tuỳ thu c vào t ng ngân hàng.) Các d ch v th c hi n t i POS : - Thanh toán t i các ñi m ch p nh n th c a Ngân hàng - ð i PIN - Hu giao d ch ð o giao d ch T ng k t giao d ch (Trên POS cùng phát tri n ñư c các d ch v tương t như trên máy ATM, tuỳ thu c vào t ng ngân hàng mà thêm ho c b t so v i các ch c năng k trên, ñ i v i m t s ngân hàng khác còn s d ng ch c năng ph bi n là hoàn tr giao d ch-giúp khách hàng hoàn tr l i m t ph n s ti n mình ñã s d ng ñ thanh toán.) Tóm t t quy trình ho t ñ ng c a h th ng : - Các giao d ch th ATM trên máy ATM ñư c g i v ATM Host và ñư c x lý hoàn toàn t i ñây. - ð i v i th tín d ng rút ti n t i ATM : Giao d ch ñư c máy ATM g i v ATM Host và t ñây ñư c chuy n ñ n Cardpro Server, thi t b ch u trách nhi m g i thông tin t i các t ch c th tín d ng qu c t . - S d ng th thanh toán t i POS : t t các các giao d ch t POS ñ u ñư c chuy n t i NAC, t ñây NAC s phân lo i giao d ch, n u là giao d ch th c hi n b ng th ATM s chuy n t i ATM Host ñ x lý ; n u là giao d ch th - tín d ng thì g i v Cardpro Server. ð i v i các d ch v mua bán th cào ñi n tho i tr trư c và th internet tr trư c, giao d ch t ATM Host s ñư c chuy n qua c ng k t n i t i công ty NEO và nh n v mã s bí m t c a th t i máy ATM và in ra cho khách hàng s d ng. 14 1.3. Tiêu chu n k thu t [5] 1.3.1. ðư ng truy n thông - ð i v i các máy ATM: m i ATM ñư c k t n i v i máy ch thông qua ñư ng lease line t c ñ 64 kbps. - ð i v i các POS: m i POS ñư c k t n i v i NCC thông qua m ng ñi n tho i công c ng. 1.3.2. Mã hoá và qu n lý PIN ð i v i các giao d ch s d ng th , vi c b o m t s PIN cho khách hàng là yêu c u quan tr ng hàng ñ u. V vi c qu n lý mã b o m t PIN, c n ñ n m t thi t b là HSM (Host Security Module) là thi t b sinh mã khoá b o m t cho các ho t ñ ng thanh toán c a h th ng th (mã hoá c ng). V trí c a HSM trong sơ ñ h th ng như sau: HSM ATM HOST Hình 1.2: V trí c a HSM trong m ng ATM S PIN (không quá 6 ký t ) ñư c ATM mã hoá b ng thu t toán thành m t kh i PIN (PIN block) ngay khi r i kh i bàn phím ATM ho c POS. Kh i PIN ñư c chuy n t i Host và sau ñó ñư c chuy n t i HSM, thi t b có trách nhi m gi i mã kh i PIN này và tr l i Host mà không luu b n rõ c a kh i PIN. a. Mã hoá PIN [6,7] PIN Block: kh i PIN bao g m s PIN và s th theo m t tiêu chu n nào ñó. ð nh d ng kh i PIN V vi c bi n ñ i và d ch PIN, HSM ñòi h i PIN ñ u vào ph i là m t kh i 16 digit. HSM thư ng h tr m t s lo i ñ nh d ng kh i PIN như sau: 15 Format 01: Format 01 ñư c t ch c American National Standards Institute ch p nh n (ANSI X9.8) và là m t trong hai ñ nh d ng ñư c ISO h tr (ISO 95641 – Format 0). ð nh d ng này gom s PIN và s th c a khách hang như sau: - Kh i 16 digit ñư c t o thành bao g m nh ng thành ph n sau: ký t 0, chi u - - dài c a PIN, PIN, còn l i là các ký t F (h ñ m hexadecimal). VD: n u PIN là 92389 (PIN có 5 ký t ) thì kh i PIN s là: 0592 389F FFFF FFFF. M t kh i 16 ký t khác ñư c t o thành t 4 s 0 và 12 ký t c a s th , tr ký t ki m tra (check digit). VD: v i s th là 4000 0012 3456 2, trong ñó ký t ki m tra là 2 thì s t o thành kh i như sau: 0000 4000 0012 3456 2 kh i này ñư c c ng v i nhau b ng phép OR 05 00 kh i PIN 92 00 38 40 9F 00 FF 00 FF 12 FF 34 FF 56 05 92 78 9F FF ED CB A9 Format 02: ð nh d ng 02 h tr ATM c a hang Docutel. M t kh i PIN ñư c t o nên t chi u dài PIN, 6 ký t c a PIN, và m t xâu ñ m bao g m dãy các ký t ñư c ngư i thi t l p h th ng ñ nh nghĩa s n. N u PIN bao g m ít hơn 6 ký t , s thêm s 0 vào ñ ng sau dãy các ký t cho ñ 6 con s . VD: v i s PIN g m 5 ký t 92389 thì s bi n ñ i thành 923890. Do ñó kh i PIN s là: 5923 8909 8765 4321 trong ñó kh i ñ m vào là 98765 4321 là xâu ñ m. Format 03: ð nh d ng này h tr các ATM c a hang Debol và IBM. ð nh d ng này cũng có th áp d ng cho ATM c a Docutel nhưng không bao g m chi u dài PIN. Kh i PIN ñư c t o thành t PIN c a khách hang và các ký t ñ m F. Ví d : s PIN bao g m 5 ký t 92389 thì kh i PIN s là: 9238 9FFF FFFF FFFF 16 Format 34: ð nh d ng này s d ng mã hoá kh i PIN theo chu n EMV. Kh i PIN ñư c t o ra t trư ng ñi u khi n (Control Field) c ñ nh, chi u dài c a PIN, các ký t c a PIN và ph n b sung g m các s F (hexadecimal). Ch p nh n s PIN có chi u dài t 4 ñ n 12 ký t . Kh i 16 ký t ñư c c u trúc như sau: C N P P P P P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F F F Trong ñó: C trư ng ñi u khi n c ñ nh có giá tr nh phân là 0010 (2) N chi u dài c a kh i PIN, có th nh n b t kỳ giá tr nh phân nào t 0100 ñ n 1100 (t 4 ñ n C) các ký t c a PIN, có th nh n b t kỳ giá tr nào t 0000 ñ n 1001 (t 0 ñ n 9) là các s thêm vào s PIN, ph thu c chi u dài PIN, có giá tr 1111 (F) là các s b sung có giá tr 1111 (F) P P/F F Vì v y, v i s PIN 34567, kh i PIN có th bao g m 16 giá tr hex như sau: 2 5 3 4 5 6 7 F F F F F F F F F b. Khoá b o m t: Khoá trên h th ng m ng ATM thư ng chia làm 2 lo i: - Master key: khoá chính, bao g m 128 bit, chia làm 2 ph n là left key và right key, m i ph n 64 bit. Master key ñư c sinh ra và lưu gi trên b n thân HSM, dùng ñ mã hoá các khoá khác. - Working key: khoá ph , cũng bao g m 128 bit, ñư c HSM sinh ra (do Master key mã hoá). ð i v i ATM, key này ñư c thay ñ i m i ngày và ñư c g i v ATM ñ giúp mã hoá kh i PIN. ð i v i POS, working key ñư c thay ñ i m i l n thi t b POS th c hi n m t giao d ch sign on. c. Thu t toán T_DES: - DES: Data Encryption Standard: chu n mã hoá d li u. - Triple DES là thu t toán dùng ñ mã hoá s PIN d a trên các khoá. Thu t toán này s d ng khóa b hai (128 bit). 3DES dùng 64 bit bên trái c a khóa 17 ñ mã hóa d li u, 64 bit bên ph i c a khóa ñ gi i mã k t qu c a mã hóa ñó và dùng l i 64 bit bên trái c a khóa ñ mã hóa k t qu c a vi c gi i mã trư c ñó (Ph n bên trái ph i khác ph n bên ph i c a khóa. 18 CHƯƠNG 2: BANKNET VÀ CÁC TIÊU CHU N C A H TH NG CHUY N M CH 2.1. S ra ñ i c a Banknet : M c dù s phát tri n các d ch v th c a t ng ngân hàng là vi c làm c n thi t, và b t bu c, nh hư ng ñ n vi c qu ng bá hình nh, thương hi u c a b n thân m i ngân hàng. Tuy v y, n u m t ngân hàng t ñ ng ra xây d ng d ch v th thì v p ph i nhi u r i ro tr ng i như h i ch ng con gà - qu tr ng trong vi c phát tri n ch th và phát tri n ñi m ch p nh n th , lãng phí v tài chính vì ñ u tư trùng l p vào cơ s h t ng, trùng l p trong vi c l p ñ t ATM và POS t i các ñ a ñi m h p d n, và thi u nhân l c v CNTT và nghi p v có kinh nghi m trong lĩnh v c th . M t t ch c liên minh ngân hàng - Banknet, do ñó s t o ñi u ki n cho các ngân hàng thành viên thoát kh i h i ch ng con gà - qu tr ng ñ tri n khai nhanh chóng và ti p t c phát tri n các d ch v th , ti t ki m ngu n tài chính, ñ m b o ñư c ñ i ngũ nhân viên kinh nghi m ñ duy trì các ho t ñ ng th lâu dài và có ñ tin c y cao [1]. 2.2. Các tiêu chu n ñ t ra ñ i v i h th ng chuy n m ch [2] Ph n m m h th ng Switch là m t ph n m m ng d ng tài chính th c hi n vi c chuy n m ch các giao d ch tài chính gi a các kênh phân ph i d ch v t i ngư i dùng (như Máy ATM, POS, Telephone Banking, Internet Banking, v.v...) ñ n nơi lưu tr thông tin tài kho n khách hàng (h th ng máy ch c a ngân hàng). Ngày nay, ph n mêm h th ng Switch ñư c dùng cho các t ch c tài chính l n. Ph n m m Switch có th ch y trên các h th ng máy ch , Mini-computer ho c Mainframe và ñư c k t n i b ng các giao th c m ng thông thư ng thông qua m ng di n r ng (WAN) ho c m ng c c b (LAN). Các lĩnh v c ng d ng c a ph n m m chuy n m ch Switch bao g m: 1. Chuy n các thông ñi p tài chính 2. X lý Giao d ch Tr c tuy n 3. Ngân hàng qua Internet 4. Các Máy rút ti n T ñ ng (ATM) 5. Các thi t b ñ u cu i Point of Sale (POS) 6. Thông tin Khách hàng và các KIOSKS 19 7. Telephone Banking 8. C p phép cho các giao d ch t Web Merchant 9. Chuy n m ch và c p phép t i các m ng tài chính khác Các ph n m m chuy n m ch Switch ñư c v n hành trên các h th ng có ñ an toàn cao và cung c p các ch c năng b o m t m nh. M t ph n m m chuy n m ch tài chính Switch (Financial Switch) khác bi t v i m t Máy ch ði u khi n thi t b ñ u cu i riêng l như máy ch ATM/POS, máy ch Telephone Banking, Máy ch Internet Banking. Ph n m m chuy n m ch Switch s có các module ñã ñư c tích h p ñ cung c p các ch c năng trên ñ ng th i có kh năng k t n i ( ho c c ng giao ti p – gateway) ñ n các Máy ch ði u khi n riêng l này. ð ng th i ph n m m chuy n m ch Switch cũng cung c p kh năng k t n i v i các h th ng switch qu c t . 20 Phone banking Internet Banking Bank A Switch ATM Bank B Switch POS Delivery Channel Routing/Convert message/Bin mapping CMS Authorization HSM Fee Logging Database Clearing Risk Monitoring Report Merchant HW/OS/Communication Hình 2.1: Các lĩnh v c ng d ng c a ph n m m chuy n m ch Switch Chúng ta s ñi m qua m t cách khái quát ñ i v i t ng ch c năng c n ph i có c a m t h th ng ph n m m chuy n m ch: 2.2.1. Yêu c u t ng quát: 2.2.1.1. Yêu c u v các phân h k t n i (Interface Modules) Ph n m m chuy n m ch Switch c n ph i có kh năng k t n i t i nhi u h th ng khác, ñ m b o kh năng m r ng cho hi n t i và trong tương lai c a toàn b h th ng. 21 1. Kh năng k t n i v i các kênh phân ph i d ch v : - ATM (NCR Aptra Advance, Aptra Advance NDC, NDC+, DB912, Triton, Fujitsu…). - POS ( Th t và th thông minh). - EDC (Electronic Data Capture). - Internet / Thương m i ði n t (e-Commerce, e-Payment). Telephone banking / Call Centre. - Mobile / PDA / (Interactive TV). Tr m giao d ch t i các chi nhánh (Teller Terminal). 2. Kh năng k t n i v i các máy ch - H th ng máy ch nơi lưu tr tài kho n khách hàng. - Máy ch qu n lý th tín d ng do ngân hàng phát hành (Sema / Genesys, On-Us). 3. Kh năng k t n i v i các m ng khác - EFT (Chuy n ti n ñi n t ). - M ng tài chính qu c t (VISA / Mastercard, Cirrus, Plus, Maestro). - Switch c a các Ngân hàng khác (ANZ, Vietcombank, BIDV, M ng Switch chung toàn qu c). 4. Kh năng k t n i v i h th ng thanh toán bù tr và quy t toán c a: - Các giao d ch liên ngân hàng - Các giao d ch liên chi nhánh 2.2.1.2. X lý Stand-In ( C p phép t m th i) 1. Th c hi n các x lý Stand-In theo quy ñ nh khi nh ng l i sau ñây x y ra: - Máy ch c a ngân hàng b l i - Liên l c gi a Switch v i Máy ch b m t - Giao d ch không ñư c th c hi n trong th i gian quy ñ nh (Transaction has timed out).
- Xem thêm -