Tài liệu BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số: S04 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ Số hiệu 1 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) Tổng số tiền 4 5 GHI ….TÀI KHOẢN GHI …CÁC TÀI KHOẢN 6 7 8 … … … … 2 Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..) Người lập biểu (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên :…….. Họ tên :……..
- Xem thêm -