Tài liệu Bang tinh phan bo va tinh khau hao tscd

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¶ng tÝnh ph©n bæ vµ tÝnh khÊu haotsc® Quý 4/2002 BiÓu mÉu sè 6 STT chØ tiªu 1 I. 2 II. - 3 4 - Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tríc Sè khÊu hao t¨ng lªn trong quý Mua hÖ thèng m¸y in Laze, 8 m¸y in kim Mua m¸y ComPaq QDESKPRO vµ 7 m¸y tÝnh IBM 300GL+ CDROM Mua 4 m¸y b¬m níc LTS-343-7,5Kw X©y dùng nhµ kho ho¸ chÊt X©y nhµ Ga Ra m¸y khoan XL635 B·i dù tr÷ Klanhke ……………. III. Sè khÊu hao gi¶m IV. Sè khÊu hao trÝch trong quý nµy Tû lÖ khÊu hao ( thêi gian SD) N¬i sö dông Toµn DN Nguyªn gi¸ TSC§ TK627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK641 Chi phÝ b¸n hµng TK642 Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 107958619601 488823792 9631023762 4651828705 850761848 91150038 Sè khÊu hao 6473740591 8 111847680 3495240 3495240 8 8 154400818 26972000 4825026 842875 842875 10 53727000 1343175 1343175 10 10 79016000 306860000 1975400 7671500 1975400 4825026 193949118 1064585640 13508195547 275000000 11400000000
- Xem thêm -