Tài liệu Bang_phat_trien_con_nguoi

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
damvanhung

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

146 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Chó söë phaát triïín con ngûúâi (HDI) Chó söë HDI laâ thûúá c ào töí n g húå p vïì sûå phaá t triïí n cuã a con ngûúâ i trïn phûúng diïå n sûá c khoeã , tri thûá c vaâ thu nhêå p . Ba chó tiïu thaâ n h phêì n phaã n aá n h caá c khña caå n h sau: Möå t cuöå c söë n g daâ i lêu vaâ khoeã maå n h, àûúå c ào bùç n g tuöí i thoå trung bònh tûâ luá c sinh. l Kiïë n thûá c , àûúå c ào bùç n g tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä (vúá i quyïì n söë 2/3) vaâ tyã lïå nhêå p hoå c caá c cêë p giaá o duå c tiïí u hoå c , trung hoå c vaâ àaå i hoå c (vúá i quyïì n söë 1/3). l Mûá c söë n g ào bùç n g GDP thûå c tïë àêì u ngûúâ i theo sûá c mua tûúng àûúng tñnh bùç n g àö la Myä (PPP USD) l Trûúá c khi coá thïí tñnh àûúå c chó söë HDI, cêì n phaã i tñnh tûâ n g chó söë thaâ n h phêì n trïn. Quy tùæ c chung àïí tñnh caá c chó söë thaâ n h phêì n naâ y laâ sûã duå n g caá c giaá trõ töë i thiïí u vaâ töë i àa ( coâ n goå i laâ caá c giúá i haå n àñch hay caá c giaá trõ biïn) cho tûâ n g chó söë vaâ aá p duå n g cöng thûá c sau: Giaá trõ thûåc - Giaá töëi thiïíu Chó söë thaânh phêìn = Giaá trõ töëi àa - Giaá trõ töëi thiïíu Chó söë HDI laâ giaá trõ trung bònh chung cuã a 3 chó söë thaâ n h phêì n vïì sûá c khoeã , tri thûá c vaâ thu nhêå p . Trong Baá o caá o phaá t triïí n con ngûúâ i cuã a Viïå t Nam, cöng thûá c naâ y àûúå c aá p duå n g cho caá c tónh . Höå p dûúá i àêy minh hoaå phûúng phaá p tónh chó söë HDI cho tónh Khaá n h Hoâ a . Caác giaá trõ biïn àïí tñnh chó söë HDI Chó tiïu Giaá trõ töëi àa Giaá trõ töëi thiïíu Tuöíi thoå (nùm) 85 25 Tyã lïå ngûúâi lúán biïët chûä (%) 100 0 Tyã lïå nhêåp hoåc caác cêëp giaáo duåc (%) 100 0 GDP thûåc tïë àêìu ngûúâi (PPP USD) 40.000 100 147 Phûúng phaáp tñnh chó söë HDI: Trûúâng húåp tónh Khaánh Hoaâ Àïí minh hoå a cho phûúng phaá p tñnh chó söë HDI, chuá n g töi sûã duå n g caá c söë liïå u cuã a tónh Khaá n h Hoâ a Caác thöng tin cú súã. Àïì coá thïí tñnh àûúå c chó söë HDI, cêì n coá caá c thöng tin cú baã n sau àêy 1. Tuöí i thoå bònh quên tñnh tûâ khi sinh 2. Tyã lïå biïët chûä úã ngûúâi lúán 3. Tyã lïå nhêå p hoå c caá c cêë p I, II vaâ III ( àaå i hoå c vaâ cao àùè n g) 4. Thu nhêå p bònh quên àêì u ngûúâ i Trûúâ n g húå p tónh Khaá n h Hoaâ , chuá n g ta coá caá c thöng tin cú súã nhû sau ( Xem Baã n g I, Phuå luå c Thöë n g kï) Tuöíi thoå bònh quên tñnh tûâ khi sinh: Tyã lïå biïët chûä úã ngûúâi lúán: Tyã lïå nhêåp hoåc caác cêëp : Thu nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi : 72,3 91,4% 70,0% 5250 nghòn VND AÁp duå n g cöng thûá c chung chuá n g ta coá thïí tñnh toaá n caá c chó tiïu thaâ n h phêì n cho tónh Khaá n h Hoaâ nhû sau 72 .3 − 25 Chó söë tuöí i thoå bònh quên = = 0,788 85 − 25 Chó söë vïì thaâ n h tûå u giaá o duå c ( tri thûá c ) Chó söë giaá o duå c ào thaâ n h tûå u tûúng àöë i cuã a àõa phûúng vïì tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä vaâ tyã lïå nhêå p hoå c caá c cêë p giaá o duå c : tiïí u hoå c , trung hoå c vaâ àaå i hoå c . Trûúá c tiïn, ta phaã i tñnh àûúå c chó söë vïì tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä vaâ chó söë vïì tyã lïå nhêå p hoå c töí n g húå p . Tiïë p àoá , hai chó söë naâ y àûúå c kïë t húå p laå i àïí tñnh chó söë giaá o duå c , vúá i quyïì n söë cuã a tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä laâ 2/3 vaâ cuã a tyã lïå nhêå p hoå c töí n g húå p laâ 1/3. Trûúâ n g húå p tónh Khaá n h Hoaâ , chuá n g ta coá kïë t quaã sau. Chó söë ngûúâi lúán biïët chûä = (91,4 – 0) / (100 – 0) = 0,914 Chó söë nhêå p hoå c töí n g húå p = (70,0 – 0) / (100 – 0) = 0,700 Chó söë tiïë p thu giaá o duå c = 2/3 (chó söë ngûúâ i lúá n biïë t chûä ) + 1/3 (chó söë nhêå p hoå c töí n g húå p ) = 2/3 (0,914) + 1/3 (0,700) = 0,843 Chó söë GDP thûå c tïë àêì u ngûúâ i Chó söë GDP sûã duå n g söë liïå u GDP thûå c tïë bònh quên àêì u ngûúâ i (PPP USD) àaä àûúå c àiïì u chónh. Trong chó söë HDI, thu nhêå p àoá n g vai troâ laâ àaå i diïå n cho moå i thûúá c ào vïì sûå phaá t triïí n con ngûúâ i khaá c ngoaâ i caá c thûúá c ào vïì möå t cuöå c söë n g lêu daâ i , khoã e maå n h hay tri thûá c . Thu nhêå p caâ n g cao thò khaã nùng àaá p ûá n g caá c nhu cêfu phaá t triïí n caâ n g lúá n . Tuy vêå y , mûá c hûä u ñch cuã a thu nhêå p àöë i vúá i phaá t triïí n con ngûúâ i seä giaã m dêì n . Vò vêå y khi tñnh chó tiïu HDI, phêì n àoá n g goá p cuã a thu nhêå p àûúå c àiïì u chónh qua haâ m logarith ( Xem Anand S., vaá Sen, A. vïì chi tiïë t ) Trûúâ n g húå p tónh Khaá n h Hoaá , thu nhêå p bònh quên àêì u ngûúâ i laâ 5250 nghòn àöë n g Viïå t Nam. Khi aá p duå n g cöng thûá c chuyïí n sang tñnh GDP theo sûá c mua tûúng àûúng vúá i hïå söë quy àöí i laâ 2.807, ta coá thu nhêå p cuã a Khaá n h Hoâ a laâ 1870 USD. Do vêåy log(1870 ) − log(100 ) Chó söë GDP thûå c tïë àêì u ngûúâ i = = 0,489 log(40000 ) − log(100 ) àaä àiïì u chónh Tñnh chó söë HDI Khi àaä tñnh àûúå c caá c chó söë thaâ n h phêì n viïå c tñnh chó söë HDI seä rêë t àún giaã n . Àoá laâ giaá trõ trung bònh chung cuã a caã 3 chó söë thaâ n h phêì n trïn. Trûúâ n g húå p tónh Khaá n h Hoaâ , kïë t quaã cuöë i cuâ n g vïì chó söë HDI àûúå c tñnh nhû sau: HDI = 1/3 (chó söë tuöí i thoå bònh quên) + 1/3 (chó söë tiïë p thu giaá o duå c ) + 1/3 chó söë GDP thûå c tïë àêì u ngûúâ i = 1/3(0,788) + 1/3(0,843) + 1/3 (0,489) = 0,707 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Chó söë ngheâo khöí con ngûúâi cho caác nûúác àang phaát triïín (HPI-1) Trong khi chó söë HDI ào thaâ n h tûå u trung bònh vïì phaá t triïí n con ngûúâ i thò chó söë HPI-1 ào sûå thiïë u thöë n , bêì n haâ n hay khöng coá khaã nùng àaã m baã o àûúå c 3 khña caå n h cú baã n cuã a sûå phaá t triïí n con ngûúâ i nhû àaä nïu trong chó söë phaá t triïí n con ngûúâ i HDI. Caá c thûúá c ào cú baã n naâ y àûúå c thïí hiïå n úã caá c chó söë sau: l Khöng coá khaã nùng àaã m baã o möå t cuöå c söë n g daâ i lêu vaâ khoeã maå n h – phaã n aá n h úã tñnh dïî bõ töí n thûúng dêî n àïë n caá i chïë t úã àöå tuöí i tûúng àöë i treã vaâ àûúå c ào bùç n g tyã lïå ngûúâ i khöng kyâ voå n g söë n g quaá tuöí i 40. Thiïë u thöë n vïì tri thûá c : thïí hiïå n úã sûå bõ loaå i trûâ ra khoã i thïë giúá i cuã a nhûä n g ngûúâ i biïë t chûä vaâ coá khaã nùng giao tiïë p vaâ àûúå c ào bùç n g tyã lïå ngûúâ i lúá n muâ chûä l Thiïë u thöë n vïì vêå t chêë t , khöng tiïë p cêå n túá i nhûä n g nhu cêì u sinh hoaå t töë i thiïí u nhû nûúá c saå c h, dõch vuå y tïë , vïå sinh. Chó tiïu naâ y àûúå c ào bùç n g tyã lïå treã em dûúá i 5 tuöí i thiïë u cên, suy dinh dûúä n g vaâ tyã lïå ngûúâ i dên khöng àûúå c sûã duå n g caá c nguöì n nûúá c saå c h. Trong caá c h tñnh cho Viïå t Nam, chuá n g töi giaã àõnh coá 25% dên söë khöng tiïë p cêå n àûúå c vúá i caá c dõch vuå y tïë . l Trûúâng húåp tónh Traâ Vinh: Phûúng phaáp tñnh HPI-1 Àïí tñnh chó söë ngheâ o khöí töí n g húå p , chuá n g töi lêì y trûúâ n g húå p tónh Traâ Vinh laâ m thñ duå Caác thöng tin cú súã Nhûä n g thöng tin cú súã sau àêy laâ cêì n thiïë t àïí tñnh chó söë HPI 1. Tyã lïå dên söë khöng kyâ voå n g söë n g qua tuöí i 40 2. Tyã lïå muâ chûä úã ngûúâ i lúá n 3. Tyã lïå thiïë u cên, suy dinh dûúä n g úã treã em dûúá i 5 tuöí i 4. Tyã lïå caá c höå dên khöng coá nguöì n nûúá c saå c h, khöng tiïë p cêå n àûúå c àïë n caá c dõc vuå y tïë , vaâ àiïì u kiïå n vïå sinh àaã m baã o Trong trûúâ n g húå p tónh Traâ Vinh, theo kïë t quaã sú böå cuã a Töí n g Àiïì u tra Dên söë , l l l l 10,8 % dên söë khöng kyâ voång söëng qua tuöíi 40 17,5 % ngûúâi lúán khöng biïët àoåc, biïët viïët 31,8% treã em dûúái 5 tuöíi úã trong tònh traång thiïëu cên, suy dinh dûúäng 46,9% söë höå dên khöng coá nguöìn nûúác saåch vaâ 35,0% söë höå khöng coá àiïìu kiïån vïå sinh àaãm baão Chuá n g töi cuä n g giaã àõnh coá 25% dên söë khöng tiïë p cêå n àûúå c vúá i caá c dõch vuå y tïë Dûå a vaâ o caá c söë liïå u thöë n g kï cú súã nhû trïn ta coá kïë t quaá caá c chó söë HPI cuã a Traâ Vinh nhû sau Khöng coá khaã nùng àaã m baã o möå t cuöå c söë n g daâ i lêu vaâ khoeã maå n h : 10,8% Thiïë u thöë n vïì tri thûá c : 17,5 % Bêì n cuâ n g vïì vêå t chêë t : = 1/3*(31,8)+1/3*(46,9) + 1/3*(25,0) = AÁp duå n g cöng thûá c tñnh HPI-1 ta coá HPI-1 = [1/3 (P 13 + P 23 + P 33)] 1/3 = 25.2 Phûúng phaá p tñnh chó söë HPI-1 àún giaã n hún so vúá i phûúng phaá p tñnh HDI. Caá c chó tiïu àûúå c duâ n g àïí ào sûå thiïë u thöë n , bêì n haâ n àaä àûúå c chuêí n hoaá nùç m giûä a 0 vaâ 100 vaâ kïë t quaã cuöë i cuâ n g, chó söë HPI nhû sau α α α 1/α HPI-1 = [1/3 (P1 + P 2 + P 3 )] Trong àoá P laâ giaá trõ cuã a ba chó söë thaâ n h phêì n , α=3 ( Xem thïm chi tiïë t trong Baá o caá o Phaá t triïí n con ngûúâ i 1999). CHUÁ THÑCH KYÄ THUÊÅT 148 Chó söë phaát triïín giúái Trong khi chó söë HDI ào thaâ n h tûå u trung bònh, chó söë GDI laå i àiïì u chónh caá c thaâ n h tûå u trung bònh àoá àïí phaã n aá n h sûå bêë t bònh àùè n g giûä a nam vaâ nûä theo caá c thûúá c ào sau: Möå t cuöå c söë n g daâ i lêu vaâ khoeã maå n h, àûúå c ào bùç n g tuöí i thoå trung bònh tñnh tûâ khi sinh. l Möå t cuöå c söë n g giaâ u tri thûá c , àûúå c ào bùç n g tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä vaâ tyã lïå nhêå p hoå c caá c cêë p giaá o duå c tiïí u hoå c , trung hoå c vaâ àaå i hoå c . l Möå t cuöå c söë n g vêå t chêë t àêì y àuã , àûúå c ào bùç n g thu nhêå p ûúá c tñnh (PPP USD) l Chïnh lïå c h giûä a phuå nûä vaâ nam giúá i coá thïí àuúå c thïí hiïå n trong têë t caã caá c khña caå n h trïn cuã a cuöå c söë n g vaâ chó tiïu phaá t triïí n coá tñnh àïë n giúá i GDI seä cöë gùæ n g thïí hiïå n sûå chïnh lïå c h trïn Caác thöng tin cú súã. Thöng tin cú súã àïí tñnh toaá n chó söë GDI cuä n g tûúng tûå nhû àöë i vúá i chó söë HDI. Thïm vaâ o àoá möî i chó tiïu àoâ i hoã i phaã i coá caá c söë liïå u chi tiïë t cho phuå nûä vaâ nam giúá i . Cuå thïí laâ Tuöí i thoå bònh quên tñnh tûâ khi sinh (cho riïng nam vaâ nûä ) Caách tñnh GDI Viïå c tñnh toaá n chó tiïu GDI àûúå c thûå c hiïå n trong 3 bûúá c Bûúá c möå t , Tñnh riïng caá c chó söë thaâ n h phêì n cho nûä vaâ nam theo cöng thûá c chung, nhû úã phêì n tñnh HDI. Bûúá c hai Xaá c àõnh caá c chó söë phên böí cöng bùç n g thaâ n h phêì n trïn cú súã caá c chó söë thaâ n h phêì n tñnh riïng cho nam vaâ nûä úã bûúá c 1 àïí phaã n aá n g sûå chïnh lïå c h giuä a nam vaâ nûä . Caá c chó söë phên böí cöng bùç n g àûúå c tñnh theo cöng thûá c chung sau àêy: Chó söë phên böí = {[tyã lïå dên söë nûä* (chó söë nûä cöng bùçng 1 -∈ 1 -∈ )] + [tyã lïå dên söë nam *(chó söë nam )]}1/ 1 -∈ trong àoá ∈ laâ hïå söë phaã n aã n h mûá c àöå thiïå t haå i ( vïì phûúng diïå n phaá t triïí n con ngûúâ i ) maâ xaä höå i phaã i gaá n h chõu do sûå bêë t bònh àùè n g ( Xem Höå p chuá thñch). Trong chó söë GDI tham söë ∈= 2. Do àoá , phûúng trònh chung biïë n àöí i thaâ n h: -1 -1 Chó söë phên böí cöng bùçng = {[tyã lïå dên söë nûä (chó söë nûä )] + [tyã lïå dên söë nam (chó söë nam )]} -1 Bûúá c ba, Tñnh chó söë GDI àûúå c tñnh bùç n g caá c h töí n g húå p caá c chó söë phên böí cöng bùç n g thaâ n h möå t giaá trõ bònh quên phi gia quyïì n . Caác giúái haån àñch ( biïn) àïí tñnh GDI Chó tiïu Tuöíi thoå bònh quên cuãa nûä (nùm) Tuöíi thoå bònh quên cuãa nam (nùm) Tyã lïå ngûúâi lúán biïët chûä (%) Tyã lïå nhêåp hoåc caác cêëp giaáo duåc (%) Thu nhêåp kyâ voång ûúác tñnh (PPP USD) Giaá trõ töëi àa Giaá trõ töëi thiïíu 87,2 82,5 100 100 40.000 27,5 22,5 0 0 100 Ghi chuá: Caác giaá trõ töëi àa vaâ töëi thiïíu (giúái haån àich) vïì tuöíi thoå cuãa nûä cao hún nam 5 nùm. l Tyã lïå biïë t chûä úã ngûúâ i lúá n ( cho riïng nam vaâ nûä ) l Tyã lïå nhêå p hoå c caá c cêë p I, II vaâ III àaå i hoå c vaâ cao àùè n g) ( cho riïng nam vaâ nûä) l Thu nhêå p bònh quên àêì u ngûúâ i ( cho riïng nam vaâ nûä ) l l Tyã lïå phuå nûä trong töí n g dên söë Phûúng phaáp tñnh GDI. Trûúâng húåp tónh Tuyïn Quang Àïí minh hoaå cho phûúng phaá p tñnh GDI, chuá n g töi sûã duå n g söë liïå u cuã a tónh Tuyïn Quang. Caá c thöng tin cú súã cuã a Tuyïn Quang àûúå c àûa ra dûúá i àêy: Tuöíi thoå bònh quên tñnh tûâ khi sinh Tyã lïå biïët chûä úã ngûúâi lúán Tyã lïå nhêåp hoåc caác cêëp I, II vaâ III ( àaåi hoåc vaâ cao àùèng) Thu nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi (PPP USD) Tyã lïå trong töíng dên söë NAM 63.4 91.8 82.0 999.8 49.4 NÛÄ 69.9 82.8 76.2 604.1 50.6 Caá c söë liïå u naâ y cho pheá p tñnh toaá n caá c chó söë phên böí cöng bùç n g theo 3 lônh vûå c àaä noá i úã trïn 1. Chó söë phên böí cöng bùç n g theo tuöí i thoå Chó söë tuöí i thoå cho caã nam vaâ nûä àûúå c tñnh nhû sau Vúái nûä Tuöíi thoå: 69.9 nùm Chó söë tuöíi thoå = 69.9-27,5 = 0,707 87,5-27,5 149 Vúái nam Tuöíi thoå: 63.4 nùm Chó söë tuöíi thoå = 76,6-22,5 = 0,681 82,5-22,5 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Bûúá c hai: Töí n g húå p caá c chó söë nûä vaâ nam àïí tñnh chó söë phên böí cöng bùç n g vïì tuöí i thoå theo cöng thûá c chung tñnh chó söë phên böí cöng bùç n g: NÛÄ Tyã lïå dên söë: 50.6% Chó söë tuöíi thoå: 0,707 NAM Tyã lïå dên söë: 49.4% Chó söë tuöíi thoå: 0,681 Chó söë phên böí cöng bùç n g vïì tuöí i thoå = 0,694 2. Tñnh chó söë phên böí cöng bùç n g vïì tiïë p thu giaá o duå c Bûúá c möå t , caá c chó söë vïì tyã lïå ngûúâ i lúá n biïë t chûä , vaâ tyã lïå nhêå p hoå c töí n g húå p caá c cêë p giaá o duå c : tiïí u hoå c , trung hoå c vaâ àaå i hoå c àûúå c tñnh riïng cho nûä vaâ nam. Viïå c tñnh caá c chó söë naâ y rêë t dïî daâ n g vò caá c chó tiïu àaä àûúå c chuêí n hoaá nùç m giûä a 0 vaâ 100 vaâ phûúng phaá p tñnh àûúå c trònh baâ y nhû úã phêì n tñnh HDI. Kïë t quaã cho ta Chó söë giaá o duå c cuã a nûä = 0.885 Chó söë giaá o duå c cuã a nam = 0.806 Do vêå y chó söë phên böí cöng bùç n g vïì giaá o duå c laâ : 0.844 3. Tñnh chó söë phên böí cöng bùç n g vïì thu nhêå p Theo baã n g trïn thu nhêå p àêì u ngûúâ i bònh quên àöë i vúá i nam laâ 999,8 USD (PPP), coâ n cuã a nûä laâ 604.1 USD(PPP). Noá i caá c h khaá c thu nhêå p trung bònh cuã a phuå nûä chó bùç n g 61,8 % thu nhêå p cuã a nam giúá i . Chó söë thu nhêå p cuã a nam vaâ nûä àûúå c xaá c àõnh nhû sau ( aá p duå n g cöng thûá c tñnh nhû úã phêì n tñnh HDI) Chó söë thu nhêå p cuã a nûä 0,300 Chó söë thu nhêå p cuã a nam 0,384 Chó söë phên böí cöng bùç n g thu nhêå p laâ 0,337 Tñnh chó söë GDI Viïå c tñnh GDI khaá àún giaã n . Giaá trõ cuã a chó söë GDI laâ giaá trõ bònh quên phi gia quyïì n cuã a ba chó söë thaâ n h phêì n trïn – chó söë phên böí cöng bùç n g vïì tuöí i thoå , chó söë phên böí cöng bùç n g vïì tiïë p thu giaá o duå c vaâ chó söë phên böí cöng bùç n g thu nhêå p . Kïë t quaã cuöë i cuâ n g vïì chó söë GDI cuã a tónh Tuyïn Quang laâ nhû sau: GDI = 1/3 (0.843) + 1/3 (0.694) + 1/3 (0.337) = 0.625 Duâng tham söë ∈ = 2 àïí tñnh chó söë GDI vò Giaá trõ cuã a tham söë ∈ laâ quy mö vïì thiïå t haå i do coá bêë t bònh àùè n g giúá i . Giaá trõ naâ y caâ n g lúá n , xaä höå i caâ n g phaã i gaá n h chõu thiïå t haå i lúá n vò coá sûå bêë t bònh àùè n g. Nïë u ∈ = 0 bêë t bònh àùè n g giúá i khöng gêy thiïå t haå i (trong trûúâ n g húå p naâ y GDI coá thïí bùç n g giaá trõ HDI). Khi tùng àïë n vö cuâ n g, tyã troå n g lúá n hún nghiïng vïì nhoá m àaå t àûúå c thaâ n h tûå u ñt hún. Giaá trõ e= 2 àûúå c sûã duå n g àïí tñnh GDI (cuä n g nhû tñnh GEM). Giaá trõ naâ y taå o ra sûå thiïå t haå i chêë p nhêå n àûúå c vïì baá t bònh àùè n g giúá i trïn caá c thaâ n h tûå u àaå t àûúå c . Caá c phên tñch chi tiïë t vïì xêy dûå n g cöng thûá c toaá n cho chó söë GDI xem Sudhir Anand vaâ Amartya Sen’ s “ Bêë t bònh àùè n g giúá i trong phaá t triïí n con ngûúâ i : Lyá thuyïë t vaâ phûúng phaá p ào lûúâ n g”. Kalpana Bardhan vaâ Stephan Klasen’ s “Caá c chó söë liïn quan àïë n giúá i cuã a UNDP: sûå töí n g kïë t cêí n troå n g” vaâ caá c chuá thñch kyä thuêå t trong Baá o caá o phaá t triïí n con ngûúâ i nùm 1995 vaâ Baá o caá o Phaá t triïí n Con ngûúâ i nùm 1999 CHUÁ THÑCH KYÄ THUÊÅT 150 Àõnh nghôa caác thuêåt ngûä thöëng kï Ngûúâi quaãn lyá vaâ quaãn trõ bao göì m luêå t gia, quan chûá c haâ n h chñnh cao cêë p chñnh phuã , thuã lônh vaâ trûúã n g laâ n g vaâ quan chûá c haâ n h chñnh cuã a caá c töí chûá c coá muå c tiïu àùå c biïå t . Thuêå t ngûä cuä n g bao göì m caá c nhaâ quaã n lyá doanh nghiïå p nhû quaã n lyá chuyïn ngaâ n h vaâ giaá m saá t quaã n lyá , phuâ húå p vúá i Tiïu chuêí n phên loaå i nghïì nghiïå p quöë c tïë (ISCO-1968). Khoaãn cho vay cuãa ngên haâng vaâ liïn quan àïën thûúng maåi bao göì m caá c khoaã n cho vay cuã a ngên haâ n g thûúng maå i vaâ caá c khoaã n tñn duå n g tû nhên khaá c . nûúá c . Àûúå c tñnh bùç n g lûúå n g saã n xuêë t trong nûúá c cöå n g nhêå p khêí u vaâ thay àöí i trong töì n kho trûâ xuêë t khêí u vaâ kho nöí i ngoaâ i khúi cuã a quöë c tïë . Tyã lïå sûã duång biïån phaáp traánh thai Tyã lïå phêì n trùm phuå nûä àaä lêë y chöì n g trong àöå tuöí i sinh con (15-49) àang sûã duå n g, hoùå c coá chöì n g àang sûã duå n g, bêë t kyâ hònh thûá c traá n h thai naâ o , hiïå n àaå i hay truyïì n thöë n g. Thêm huåt hay thùång dû ngên saách Nguöì n thu thûúâ n g xuyïn vaâ àêì u tû cuâ n g caá c khoaã n viïå n trúå chñnh thûá c nhêå n àûúå c , trûâ ài töí n g chi tiïu vaâ cho vay sau khi àaä trûâ phêì n traã núå . Cên bùçng taâi khoaãn vaäng lai Sûå chïnh lïå c h giûä a (a) giaá trõ xuêë t khêí u haâ n g hoaá vaâ dõch vuå cuä n g nhû caá c khoaã n chuyïí n khoaã n bêë t thûúâ n g vïì nûúá c , nhûng khöng kïí viïå n trúå nûúá c ngoaâ i vaâ (b) giaá trõ nhêå p khêí u haâ n g hoaá vaâ dõch vuå cuä n g nhû caá c khoaã n chuyïí n nhûúå n g bêë t thûúâ n g ra nûúá c ngoaâ i . Phaát thaãi Ö-xñt caác bon (CO2) Sûå phaá t thaã i ö-xñt caá c bon (coá nguöì n göë c tûâ con ngûúâ i ) do àöë t nhiïn liïå u hoaá thaå c h vaâ saã n xuêë t xi mùng. Lûúå n g phaá t thaã i àûúå c tñnh tûâ söë liïå u vïì lûúå n g sûã duå n g nhiïn liïå u cûá n g, loã n g vaâ khñ vaâ àöë t ga. Lûúång cung cêëp calo cho möîi ngûúâi haâng ngaây Lûúå n g calo tûúng àûúng vúá i lûúå n g calo coá àûúå c tûâ lûúå n g cung ûá n g thûå c phêí m roâ n g (saã n xuêë t trong nûúá c cöå n g nhêå p khêí u trûâ xuêë t khêí u ) cuã a möå t nûúá c chia cho dên söë , tñnh theo ngaâ y . Söë treã em hoåc hïët lúáp 5 Tyã lïå phêì n trùm söë treã bùæ t àêì u ài hoå c tiïí u hoå c vaâ hoå c àïë n lúá p 5 (lúá p 4 nïë u thúâ i gian tiïí u hoå c laâ 4 nùm). Con söë ûúá c tñnh àûúå c dûå a theo Phûúng phaá p mö phoã n g Cohort, phûúng phaá p naâ y sûã duå n g söë liïå u tham gia ài hoå c vaâ söë hoå c sinh bõ àuá p trong 2 nùm liïn tiïë p . Phaá rûâng Viïå c chùå t rûâ n g thûúâ n g xuyïn phuå c vuå cho sûã duå n g nöng nghiïå p vaâ àõnh cû. Khöng bao göì m caá c hònh thûá c khaá c nhû xêy dûå n g nhaâ möå t caá c h coá lûå a choå n . Lûúång tiïu duâng thuöëc laá cuãa 1 ngûúâi lúán Töí n g lûúå n g thuöë c laá saã n xuêë t vaâ nhêå p khêí u trûâ xuêë t khêí u chia cho dên söë trong àöå tuöí i trïn 15. Nùng lûúång thûúng maåi Saã n lûúå n g cung ûá n g nùng lûúå n g thö sú thûúng maå i trong ÀÕNH NGHÔA CAÁC THUÊÅT NGÛÄ THÖËNG KÏ Tyã lïå phuå thuöåc Tyã lïå giûä a söë dên àûúå c coi laâ phuå thuöå c - nhûä n g ngûúâ i dûúá i 15 vaâ trïn 65 tuöí i - so vúá i söë dên trong àöå tuöí i lao àöå n g, 15-64. Taân têåt Sûå haå n chïë hoùå c thiïë u khaã nùng (do têå t nguyïì n ) thûå c hiïå n möå t hoaå t àöå n g cú bùæ p hoùå c trong phaå m vi thöng thûúâ n g cuã a cuöå c söë n g con ngûúâ i . Têå t nguyïì n àûúå c àõnh nghôa laâ bêë t kyâ möå t sûå mêë t maá t BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN naâ o vïì tinh thêì n , cú thïí hoùå c cêë u truá c vaâ chûá c nùng giaã i phêî u . Giaãi ngên Ghi nhêå n viïå c chuyïí n nhûúå n g quöë c tïë vïì caá c nguöì n taâ i chñnh hoùå c haâ n g hoaá hay dõch vuå xaã y ra thûå c tïë , vúá i giaá trõ do ngûúâ i taâ i trúå cung cêë p . Cöng nhên thêët nghiïåp traá hònh Caá c caá nhên muöë n ài laâ m vaâ sùé n saâ n g ài laâ m , nhûng khöng tñch cûå c tòm kiïë m viïå c búã i vò tin laâ khöng coá viïå c laâ m phuâ húå p hay vò hoå khöng biïë t núi coá thïí tòm àûúå c viïå c . Baác sô Nhûä n g ngûúâ i töë t nghiïå p bêë t kyâ möå t khoa hay möå t trûúâ n g dûúå c naâ o úã bêë t kyâ möå t chuyïn ngaâ n h dûúå c naâ o (bao göì m thûå c haâ n h, giaã n g daå y , quaã n lyá vaâ nghiïn cûá u ). Töåi phaåm ma tuyá Bêë t kïí loaå i töå i phaå m naâ o liïn quan àïë n ma tuyá , bao göì m möi giúá i , tröì n g troå t , vêå n chuyïí n , phên phöë i , chiïë t suêë t , xuêë t nhêå p khêí u , cung cêë p cho viïå c mua baá n , saã n xuêë t , chïë biïë n , vêå n chuyïí n hoùå c sûã duå n g chêë t ma tuyá . Töíng dên söë tham gia hoaåt àöång kinh tïë Têë t caã nam vaâ nûä tham gia vaâ o quaá trònh saã n xuêë t haâ n g hoaá vaâ dõch vuå kinh tïë trong möå t thúâ i kyâ xaá c àõnh. Chi tiïu giaáo duåc Chi phñ cho viïå c phên cöng, quaã n lyá , thanh tra vaâ trúå giuá p giaá o duå c mêî u giaá o , tiïí u hoå c , trung hoå c ; àaå i hoå c vaâ cao àùè n g; caá c töí chûá c àaâ o taå o daå y nghïì , kyä thuêå n vaâ caá c töí chûá c àaâ o taå o khaá c ; vaâ cöng viïå c quaã n lyá chung vaâ dõch vuå trúå giuá p . Tiïu thuå àiïån nùng Saã n lûúå n g cuã a caá c nhaâ maá y àiïå n trûâ ài lûúå n g sûã duå n g nöå i böå vaâ töí n thêë t truyïì n taã i . Ài hoåc Tyã lïå ài hoå c töí n g húå p laâ tyã lïå phêì n trùm söë sinh viïn tham gia vaâ o möå t cêë p giaá o duå c , khöng kïí tuöí i , so vúá i töí n g dên söë chñnh thûá c trong àöå tuöí i tham gia vaâ o cêë p hoå c àoá . Tyã lïå ài hoå c roâ n g laâ tyã lïå phêì n trùm söë treã em chñnh thûá c trong tuöí i àïë n trûúâ n g (àûúå c quy àõnh trong hïå thöë n g giaá o duå c ) tham gia ài hoå c so vúá i söë treã em chñnh thûá c trong àöå tuöí i àïë n trûúâ n g cuã a toaâ n böå dên söë . CHUÁ THÑCH KYÄ THUÊÅT Giaá trõ xuêët khêíu haâng hoaá vaâ dõch vuå Giaá trõ toaâ n böå haâ n g hoaá vaâ dõch vuå phi vêå t chêë t cung cêë p ra nûúá c ngoaâ i , kïí caã phñ vêå n chuyïí n haâ n g hoaá , baã o hiïí m , du lõch vaâ caá c dõch vuå phi vêå t chêë t khaá c . Núå nûúác ngoaâi Núå cuã a möå t nûúá c àöë i vúá i caá c caá nhên/töí chûá c khöng cû truá thûúâ n g xuyïn phaã i traã bùç n g ngoaå i tïå , haâ n g hoaá hoùå c dõch vuå . Viïån trúå lûúng thûåc bùçng nguä cöëc Lûúå n g nguä cöë c maâ caá c nûúá c vaâ töí chûá c quöë c tïë taâ i trúå cung cêë p , kïí caã Chûúng trònh lûúng thûå c thïë giúá i vaâ Uyã ban luá a mò quöë c tïë , àûúå c baá o caá o theo vuå muâ a tûâ n g nùm. Àêìu tû trûåc tiïëp nûúác ngoaâi Viïå c àêì u tû vaâ o möå t nûúá c liïn quan àïë n möë i quan hïå daâ i haå n vaâ kiïí m soaá t möå t doanh nghiïå p cuã a nhûä n g ngûúâ i khöng cû truá thûúâ n g xuyïn. Laâ töí n g giaá trõ vöë n tûå coá , thu nhêå p taá i àêì u tû, vöë n daâ i haå n khaá c vaâ vöë n lûu àöå n g àûúå c kï trong baã n g caá n cên thanh toaá n . Saãn lûúång nûúác saåch Töí n g saã n lûúå n g nûúá c , khöng kïí thêë t thoaá t do bay húi tûâ caá c thuâ n g chûá a . Saã n lûúå n g cuä n g bao göì m caã nûúá c cuã a caá c nhaâ maá y loå c nûúá c àöë i caá c nûúá c maâ nguöì n nûúá c naâ y laâ böå phêå n àaá n g kïí trong saã n lûúå n g nûúá c . Hïå söë Gini Ào lûúâ n g mûá c àöå lïå c h khoã i tònh traå n g phên phöë i cöng bùç n g hoaâ n haã o trong phên phöë i thu nhêå p (hoùå c chi tiïu tiïu duâ n g, trong möå t söë trûúâ n g húå p ) giûä a caá c caá nhên hay höå gia àònh trong möå t nïì n kinh tïë . Giaá trõ hïå söë trong khoaã n g tûâ 0- nghôa laâ cöng bùç n g hoaâ n haã o - àïë n 1 hoaâ n toaâ n bêë t bònh àùè n g. Tiïu duâng cuãa chñnh phuã Bao göì m têë t caã caá c khoaã n chi tiïu thûúâ n g xuyïn vïì mua haâ n g hoaá vaâ dõch vuå cuã a caá c cêë p trong böå maá y chñnh phuã , trûâ caá c doanh nghiïå p nhaâ nûúá c . Töíng àêìu tû trong nûúác Töí n g giaá trõ caá c khoaã n tùng thïm trong taâ i saã n cöë àõnh cuã a möå t quöë c gia cöå n g vúá i biïë n àöí i thuêì n trong giaá trõ töì n kho. Töíng saãn phêím quöëc nöåi (GDP) Töí n g 152 saã n lûúå n g haâ n g hoaá vaâ dõch vuå tiïu duâ n g cuöë i cuâ n g maâ möå t nïì n kinh tïë taå o ra búã i caã dên sûå vaâ phi dên sûå , khöng phên biïå t do trong hay ngûúâ i nûúá c ngoaâ i taå o ra. GDP khöng bao göì m phêì n khêë u trûâ àöë i vúá i khoaã n khêë u hao vöë n vêå t chêë t hay sûå suy giaã m vaâ xuöë n g cêë p cuã a taâ i nguyïn thiïn nhiïn. Tyã lïå biïët chûä (ngûúâi lúán) Tyã lïå phêì n trùm söë ngûúâ i tûâ 15 tuöí i biïë t àoå c vaâ viïë t , nhûng phaã i hiïí u àûúå c , möå t cêu ngùæ n , àún giaã n vïì cuöå c söë n g haâ n g ngaâ y cuã a hoå . Töíng saãn phêím quöëc gia (GNP) Göìm GDP cöå n g thu nhêå p tûâ nûúá c ngoaâ i thuêì n , tûá c laâ khoaã n thu nhêå p maâ ngûúâ i dên nhêå n tûâ nûúá c ngoaâ i do cung cêë p caá c dõch vuå vêå t chêë t (lao àöå n g, vöë n ), trûâ caá c khoaã n thanh toaá n cuâ n g loaå i cho nhûä n g ngûúâ i khöng cû truá thûúâ n g xuyïn àaä àoá n g goá p vaâ o nïì n kinh tïë trong nûúá c . Chi tiïu quöëc phoâng Têë t caã chi tiïu cuã a böå quöë c phoâ n g vaâ caá c böå khaá c trong viïå c tuyïí n duå n g vaâ àaâ o taå o quên nhên cuä n g nhû xêy dûå n g vaâ mua sùæ m vuä khñ vaâ thiïë t bõ khñ taâ i . Sûå trúå giuá p vïì quên sûå àûúå c tñnh vaâ o chi tiïu cuã a nûúá c taâ i trúå . Aán maång Nhûä n g vuå chïë t choá c coá chuã àñch nghi laâ do möå t ngûúâ i khaá c gêy ra. Tyã lïå tiïm chuãng Tyã lïå phêì n trùm söë treã em dûúá i 1 tuöí i àûúå c tiïm chuã n g vùæ c -xin duâ n g trong Chûúng trònh tiïm chuã n g treã em toaâ n cêì u (UCI). Tyã troång thu nhêåp vaâ chi tiïu Sûå phên böí thu nhêå p hoùå c chi tiïu giaâ n h cho caá c nhoá m nhoã gia àònh àûúå c xïë p haå n g theo töí n g thu nhêå p , thu nhêå p hoùå c chi tiïu àêì u ngûúâ i . Tyã lïå tûã vong cuãa treã sú sinh Xaá c xuêë t tûã vong trong thúâ i gian tûâ khi sinh àïë n 1 tuöí i nhên vúá i 1.000. Tyã lïå treã sinh thiïëu cên Tyã lïå phêì n trùm treã em sinh ra coá troå n g lûúå n g nhoã hún 2.500g. Laåm phaát Möå t sûå giaã m suá t vïì sûá c mua cuã a àöì n g tiïì n , phaã n aá n h qua sûå tùng lïn liïn tuå c töí n g mûá c giaá caã , thûúâ n g àûúå c ào bùç n g chó söë giaá baá n leã . Maáy chuã truy nhêåp Internet Hïå thöë n g maá y tñnh àûúå c nöë i vúá i Internet- hoùå c laâ nöë i trûå c tiïë p 1 cöí n g, hoùå c möå t maá y tñnh cho pheá p nhiïì u ngûúâ i sûã duå n g truy nhêå p caá c dõch vuå maå n g. Tuöíi thoå bònh quên Söë nùm möå t treã múá i sinh coá thïí söë n g nïë u tònh traå n g cú thïí taå i thúâ i àiïí m khi sinh àûúå c giûä nguyïn trong suöë t cuöå c àúâ i cuã a treã . 153 Tyã lïå tûã vong thai saãn Söë phuå nûä tûã vong haâ n g nùm do caá c nguyïn nhên liïn quan àïë n viïå c mang thai trong 100.000 ca sinh núã. Chêët thaãi thaânh phöë Chêë t thaã i àûúå c thu gom búã i caá c thaâ n h phöë hoùå c theo yïu cêì u cuã a caá c thaâ n h phöë maâ caá c chêë t thaã i àoá laâ do caá c gia àònh, hoaå t àöå n g thûúng maå i , cao öë c laâ m viïå c , trûúâ n g hoå c , vùn phoâ n g cú quan chñnh phuã vaâ caá c doanh nghiïå p kinh doanh nhoã thaã i ra. Mûác ngheâo khöí quöëc gia Mûá c ngheâ o khöí àûúå c caá c quan chûá c cuã a möå t nûúá c quy àõnh phuâ húå p vúá i nûúá c àoá . Höî trúå phaát triïín chñnh thûác (ODA) Caá c khoaã n viïå n trúå hoùå c cho vay vúá i àiïì u kiïå n ûu àaä i vïì taâ i chñnh àöë i vúá i caá c quöë c gia hay laä n h thöí do khu vûå c chñnh thûá c tiïë p nhêå n , vúá i muå c tiïu chñnh laâ phaá t triïí n kinh tïë vaâ phuá c lúå i . Doâng tiïìn (thuêìn) danh muåc àêìu tû Doâ n g vöë n danh muå c àêì u tû tûå coá khöng coá tñnh chêë t nhêå n núå (töí n g caá c khoaã n quyä , nhêå n àùå t coå c vaâ giaá trõ maâ caá c nhaâ àêì u tû nûúá c ngoaâ i mua trûå c tiïë p phêì n vöë n cuã a möå t nûúá c ) vaâ doâ n g vöë n coá tñnh chêë t nhêå n núå (phaá t haâ n h traá i phiïë u àûúå c caá c nhaâ àêì u tû nûúá c ngoaâ i mua). Giaáo duåc tiïíu hoåc Giaá o duå c úã cêë p àêì u tiïn (cêë p 1), vai troâ chñnh cuã a cêë p hoå c naâ y laâ cung cêë p caá c phêì n cú súã cuã a giaá o duå c . Tiïu duâng tû nhên Giaá trõ thõ trûúâ n g cuã a têë t caã haâ n g hoaá vaâ dõch vuå , kïí caã saã n phêí m lêu bïì n , maâ höå gia àònh vaâ caá c töí chûá c phi lúå i nhuêå n mua hoùå c nhêå n dûúá i daå n g thu nhêå p bùç n g haâ n g. BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Lao àöång kyä thuêån vaâ chuyïn gia Caá c nhaâ khoa hoå c vêå t lyá ; kyä sû vaâ kiïë n truá c sû; nhên viïn maá y bay vaâ taâ u biïí n ; caá c nhaâ khoa hoå c xaä höå i ; lao àöå n g ngaâ n h dûúå c , nha khoa, thuá y vaâ caá c nghïì liïn quan; ngûúâ i laâ m cöng taá c thöë n g kï, toaá n hoå c vaâ phên tñch hïå thöë n g; kinh tïë gia; kïë toaá n viïn; luêå t gia; giaá o viïn; lao àöå n g trong lônh vûå c tön giaá o ; nhaâ baá o vaâ ngûúâ i viïë t saá c h; nhaâ àiïu khùæ c , hoaå sô, nhiïë p aã n h vaâ caá c hoaå t àöå n g nghïå thuêå t saá n g taå o liïn quan; ngûúâ i soaå n nhaå c vaâ thûå c haâ n h cöng viïå c nghïå thuêå t ; vêå n àöå n g viïn thïí thao; vaâ ngûúâ i lao àöå n g kyä thuêå t , chuyïn ngaâ n h vaâ caá c nghïì liïn quan chûa àûúå c phên loaå i , phuâ húå p vúá i Phên loaå i chuêí n quöë c tïë vïì nghïì nghiïå p (ISCO-1968). quaá cao hoùå c quaá thêë p sûá c mua. Khu vûåc baão töìn Toaâ n böå hoùå c möå t phêì n khu vûå c baã o töì n röå n g ñt nhêë t 1.000 ha àûúå c thiïë t kïë dûúá i daå n g cöng viïn quöë c gia, khu àöå n g vêå t tûå nhiïn, khu baã o töì n thiïn nhiïn hoùå c núi sinh töì n cuã a àöå n g vêå t hoang daä , caá c thùæ n g caã n h àêë t liïì n vaâ trïn biïí n cêì n baã o vïå , hoùå c baã o töì n cho muå c àñch khoa hoå c vúá i viïå c haå n chïë sûå chuá yá cuã a cöng chuá n g. Nhaâ khoa hoåc vaâ kyä thuêåt Ngûúâ i laâ m khoa hoå c àïì cêå p nhûä n g ngûúâ i kyä sû khoa hoå c àûúå c àaâ o taå o trong lônh vûå c khoa hoå c hay cöng nghïå (thûúâ n g töë t nghiïå p mûá c àöå thûá 3 trong giaá o duå c ) vïì bêë t kyâ khña caå n h naâ o cuã a khoa hoå c coá tham gia vaâ o cöng viïå c mang tñnh chuyïn gia vïì hoaå t àöå n g nghiïn cûá u vaâ phaá t triïí n , kïí caã nhûä n g ngûúâ i laâ m cöng taá c haâ n h chñnh vaâ nhên sûå úã mûá c àöå cao trûå c tiïë p àiïì u haâ n h caá c hoaå t àöå n g nghiïn cûá u vaâ phaá t triïí n . Ngûúâ i laâ m nghïì kyä thuêå t àïì cêå p àïë n nhûä n g ngûúâ i tham gia vaâ o hoaå t àöå n g nghiïn cûá u vaâ phaá t triïí n khoa hoå c àaä àûúå c àaâ o taå o hoå c nghïì vaâ kyä thuêå t ñt nhêë t 3 nùm kïí tûâ sau giai àoaå n àêì u cuã a giaá o duå c trung hoå c . Chi tiïu cöng cöång cho giaáo duåc Chi tiïu cöng cöå n g cho giaá o duå c cöng cöå n g cöå n g vúá i caá c khoaã n trúå cêë p cho giaá o duå c tû nhên úã cêë p tiïí u hoå c , trung hoå c vaâ àaå i hoå c . Chi tiïu cöng cöång cho y tïë Caá c khoaã n chi thûúâ n g xuyïn vaâ àêì u tû cuã a ngên saá c h chñnh phuã trung ûúng vaâ àõa phûúng, caá c khoaã n vay vaâ viïå n trúå nûúá c ngoaâ i (kïí caã caá c khoaã n uã n g höå cuã a caá c töí chûá c quöë c tïë vaâ töí chûá c phi chñnh phuã ) vaâ quyä baã o hiïí m y tïë xaä höå i . Sûác mua tûúng àûúng (PPP) Taå i mûá c giaá PPP, möå t àö-la coá sûá c mua àöë i vúá i GDP trong nûúá c giöë n g vúá i US àö-la àöë i vúá i US GDP. PPP cuä n g coá thïí àûúå c thïí hiïå n theo àún võ tiïì n tïå cuã a caá c nûúá c khaá c hoùå c quyïì n ruá t vöë n àùå c biïå t (SDRs). PPP cho pheá p coá sûå so saá n h chuêí n vïì giaá thûå c tïë giûä a caá c quöë c gia, cuä n g giöë n g nhû tñnh tiïå n duå n g cuã a chó söë giaá cho pheá p so saá n h giaá trõ thûå c theo thúâ i gian; nïë u khöng, tyã giaá höë i àoaá i danh nghôa coá thïí àaá n h giaá CHUÁ THÑCH KYÄ THUÊÅT GDP thûåc tïë àêìu ngûúâi (PPP$) GDP àêì u ngûúâ i cuã a möå t nûúá c àûúå c chuyïí n àöí i sang US àö-la trïn cú súã tyã giaá sûá c mua ngang bùç n g. Ngûúâi tyå naån Nhûä n g ngûúâ i buöå c phaã i chaå y khoã i àêë t nûúá c cuã a mònh do nöî i súå haä i bõ kïë t töå i búã i caá c lyá do vïì chuã n g töå c , tön giaá o , quöë c tõch, quan àiïí m chñnh trõ hoùå c möë i quan hïå vúá i möå t nhoá m xaä höå i cuå thïí , vaâ nhûä n g ngûúâ i khöng thïí hoùå c khöng muöë n trúã vïì töí quöë c . Nghiïn cûáu vaâ triïín khai (R&D) Hoaå t àöå n g saá n g taå o coá hïå thöë n g nhùç m laâ m tùng kho taâ n g kiïë n thûá c vaâ sûã duå n g nhûä n g kiïë n thûá c naâ y cho nhûä n g ûá n g duå n g múá i . Giaáo duåc trung hoåc Giaá o duå c bêå c trung hoå c (cêë p 2 vaâ 3) dûå a trïn cú súã ñt nhêë t laâ coá 4 nùm hoå c trûúá c àoá úã cêë p 1 vaâ cung cêë p kiïë n thûá c chung hay chuyïn ngaâ n h hoùå c caã hai, chùè n g haå n nhû caá c trûúâ n g phöí thöng cêë p hai, cêë p 3, trûúâ n g àaâ o taå o giaá o viïn daå y nghïì hoùå c giaá o viïn úã mûá c trung hoå c hoùå c trûúâ n g daå y nghïì kyä thuêå t . Xïëp haång khaã nùng traã núå daâi haån Àûúåc Standard and Poor xaá c àõnh, laâ viïå c àaá n h giaá khaã nùng vaâ thiïå n chñ traã núå cuã a möå t quöë c gia theo caá c àiïì u kiïå n cuã a nûúá c naâ y . Caá c thûá haå n g xïë p tûâ AAA àïë n CC (haå n g coá thïí àêì u tû tûâ AAA àïë n BBB-, vaâ haå n g 154 lûu yá tûâ BB+ vaâ thêë p hún). Phaát thaãi ài-ö-xñt sunphua (SO2) Lûúå n g phaá t thaã i lûu huyâ n h dûúá i daå n g ö-xñt sunphua vaâ ni-tú dûúá i caá c daå n g ö-xñt cuã a noá , maâ caã hai chêë t naâ y kïë t húå p vúá i nhau taå o ra mûa a-xñt vaâ aã n h hûúã n g xêë u àïë n nöng nghiïå p , rûâ n g, àöå n g vêå t biïí n vaâ ùn moâ n vêå t liïå u xêy dûå n g. Thu thuïë Caá c khoaã n thu cuã a chñnh phuã trung ûúng theo luêå t , khöng hoaâ n traã , khöng phaã i traã laå i nhùç m phuå c vuå cho caá c muå c tiïu cöng cöå n g. Giaáo duåc àaåi hoåc Giaá o duå c bêå c 3 (cêë p 5,6 vaâ 7) chùè n g haå n nhû àaå i hoå c , cao àùè n g sû phaå m vaâ caá c trûúâ n g chuyïn ngaâ n h cêë p cao hún- àoâ i hoã i àiïì u kiïå n tham dûå töë i thiïí u laâ töë t nghiïå p giaá o duå c cêë p trung hoå c hoùå c coá bùç n g chûá n g vïì viïå c coá kiïë n thûá c úã mûá c tûúng àûúng. Phên böí vaâ sûã duång thúâi gian Phên böí thúâ i gian cho caá c hoaå t àöå n g thõ trûúâ n g (SNA) vaâ phi thõ trûúâ n g (phi SNA) phuâ húå p vúá i Hïå thöë n g taâ i khoaã n quöë c gia cuã a Liïn Húå p Quöë c (SNA). Töíng lûåc lûúång vuä trang Caá c lûå c lûúå n g tham mûu chiïë n lûúå c , luå c quên, thuyã quên, khöng quên, haâ n h chñnh vaâ lûå c lûúå n g höî trúå . Caá c lûå c lûúå n g baá n quên sûå nhû hiïë n binh, haã i quan vaâ biïn phoâ n g cuä n g àûúå c tñnh àïë n nïë u nhûä n g lûå c lûúå n g naâ y àûúå c àaâ o taå o vïì chiïë n thuêå t quên sûå . Töíng söë tiïìn traã núå Töí n g caá c khoaã n thanh toaá n göë c vaâ laä i thûå c traã bùç n g ngoaå i tïå , haâ n g hoùå c dõch vuå cho caá c khoaã n núå daâ i haå n , laä i traã cho vay ngùæ n haå n , vaâ caá c khoaã n traã cho IMF. Töí n g söë tiïì n traã núå laâ möå t chó tiïu quan troå n g phaã n aá n h gaá n h nùå n g núå tûúng àöë i vïì traã núå nûúá c ngoaâ i . Tyã lïå sinh àeã Söë treã em trung bònh söë n g soá t sau khi sinh trong suöë t cuöå c àúâ i cuã a möå t phuå nûä nïë u ngûúâ i phuå nûä àoá coá con úã tûâ n g àöå tuöí i phuâ húå p vúá i tyã lïå mang thai theo tuöí i . Khaách du lõch Nhûä n g ngûúâ i tham quan àïë n möå t quöë c gia khöng phaã i laâ quöë c gia hoå thûúâ n g truá trong thúâ i gian khöng quaá 12 thaá n g vaâ vúá i muå c àñch tham quan chñnh laâ khöng nhùç m tiïë n haâ n h caá c hoaå t 155 àöå n g àûúå c traã lûúng trong phaå m vi nûúá c àïë n tham quan. Thûúng maåi vuä khñ khöng sûã duång haåt nhên (buön baán vuä khñ) Xuêë t nhêå p khêí u haâ n g hoaá phuå c vuå cho muå c àñch sûã duå n g quên sûå - thiïë t bõ quên sûå nhû vuä khñ chiïë n tranh, böå phêå n liïn quan, àaå n dûúå c vaâ thiïë t bõ böí trúå . Sûã duång nhiïn liïåu truyïìn thöëng Lûúå n g sûã duå n g ûúá c tñnh vïì chêë t àöë t bùç n g cuã i , than cuã i , baä mña vaâ phêì n thaã i cuã a àöå n g thûå c vêå t . Tyã lïå tûã vong treã dûúái 5 tuöíi Xaá c suêë t tûã vong tûâ khi sinh àïë n 5 tuöí i nhên vúá i 1.000. Thiïëu cên (treã suy dinh dûúäng vûâa phaãi vaâ nghiïm troång) Vûâ a phaã i àïì cêå p àïë n tyã lïå phêì n trùm treã dûúá i 5 tuöí i coá cên nùå n g nhoã hún mûá c giaá trõ trung võ vïì cên nùå n g theo àöå tuöí i cuã a toaâ n böå dên söë trûâ ài 2 lêì n giaá trõ àöå lïå c h chuêí n (2 xñch-ma). Nghiïm troå n g àïì cêå p àïë n tyã lïå phêì n trùm treã dûúá i 5 tuöí i coá cên nùå n g nhoã hún mûá c giaá trõ trung võ vïì cên nùå n g theo àöå tuöí i cuã a toaâ n böå dên söë trûâ ài 3 lêì n giaá trõ àöå lïå c h chuêí n (3 xñch-ma). Thêët nghiïåp Têë t caã nhûä n g ngûúâ i trïn möå t àöå tuöí i xaá c àõnh khöng coá viïå c laâ m àûúå c traã lûúng hoùå c khöng tûå taå o viïå c laâ m , nhûng sùé n saâ n g vaâ àaä tiïë n haâ n h nhiïì u nöî lûå c àïí tòm kiïë m viïå c laâ m coá thu nhêå p hoùå c tûå taå o viïå c laâ m . Ngûúâi laâm viïåc gia àònh khöng àûúåc traã lûúng Caá c thaâ n h viïn trong gia àònh tham gia caá c hoaå t àöå n g tûå cung tûå cêë p khöng coá thu nhêå p vaâ phi thõ trûúâ n g, chùè n g haå n nhû saã n xuêë t lûúng thûå c cho tiïu duâ n g cuã a gia àònh, vaâ trong caá c doanh nghiïå p gia àònh saã n xuêë t phuå c vuå thõ trûúâ n g vúá i viïå c coá nhiïì u hún 1 thaâ n h viïn trong gia àònh khöng àûúå c traã lûúng. Taái chïë chêët thaãi Viïå c taá i sûã duå n g caá c chêë t àûúå c tinh chïë tûâ chêë t thaã i , ngoaå i trûâ viïå c taá i chïë trong nöå i böå caá c nhaâ maá y vaâ taá i sûã duå n g vêå t chêë t laâ m chêë t àöë t . Tyã lïå taá i chïë laâ tyã söë giûä a khöë i lûúå n g àûúå c taá i chïë so vúá i töí n g lûúå n g tiïu duâ n g hiïå n taå i . BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Chõu traá c h nhiïå m xuêë t baã n TRÊÌ N ÀÒNH NGHIÏM Biïn têå p : Sûã a baã n in: KHUÊË T DUY HAÃ I HOAÂ N G THÕ TUYÏË T NGUYÏÎ N LÏÅ HUYÏÌ N Thiïë t kïë bòa: NGUYÏÎ N THÕ HOAÂ In 1000 cuöë n , khöí 21 x 28 cm, taå i Cöng ty in vaâ Vùn hoaá phêí m . Giêë y pheá p söë : In xong vaâ nöå p lûu chiïí u thaá n g 11 nùm 2001. 156 157 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 2001 Chó söë phaát triïín con ngûúâi (HDI) Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë Phaát triïín con ngûâúiâ cao 1 Baâ Rõa-Vuäng Taâu (*) 2 Haâ Nöåi 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh 4 Àaâ Nùéng 5 Haãi Phoâng 6 Bònh Dúng 7 Àöìng Nai 8 Thaái Bònh 9 Haãi Dûúng 10 Khaánh Hoaâ 11 Quaãng Ninh 12 Nam Àõnh Phaát triïín con ngûúâi trung bònh 13 Vônh Long 14 Hûng Yïn 15 Haâ Nam 16 Long An 17 Vônh Phuác 18 Tiïìn Giang 19 Bùæc Ninh 20 Caâ Mau 21 Kiïn Giang 22 Haâ Tônh 23 Phuá Thoå 24 Cêìn Thú 25 Haâ Têy 26 Nghïå An 27 Bïën Tre 28 Têy Ninh 29 Quaãng Nam 30 Ninh Bònh 31 Lêm Àöìng 32 Thaái Nguyïn 33 Thanh Hoaá 34 Bònh Àõnh 35 Thûâa Thiïn Huïë 36 Traâ Vinh 37 Soác Trùng 38 An Giang 39 Baåc Liïu 40 Àöìng Thaáp 41 Àùæc Lùæc 42 Quaãng Ngaäi 43 Quaãng Trõ 44 Quaãng Bònh 45 Bònh Thuêån 46 Hoaâ Bònh 47 Bònh Phûúác 48 Bùæc Giang 49 Phuá Yïn 118 Tyã lïå nhêåp hoåc cuãa caác cêëp giaáo duåc (%) 1999 77,9 70,5 91,8 77,1 86,0 78,2 71,6 71,1 75,6 78,6 70,0 75,9 76,5 68,2 68,3 75,3 76,9 61,4 75,0 62,4 73,3 56,4 57,6 77,4 73,9 60,2 78,1 76,3 64,2 61,9 76,3 76,3 68,0 73,4 76,0 67,1 71,0 64,6 58,6 54,3 59,0 55,3 68,9 75,4 75,5 69,2 58,3 74,9 61,6 66,5 67,0 Tuöíi thoå (nùm) 1999 Tyã lïå biïët chûä cuãa ngûúâi lúán (%) 1999 GDP bònh quên àêìu ngûúâi (triïåu VND) 1999 GDP bònh quên àêìu ngûúâi (PPP, USD) 1999 Chó söë tuöíi thoå bònh quên 1999 74,4 74,3 75,7 75,7 75,6 73,4 71,8 71,5 76,5 73,7 72,3 71,1 75,3 70,2 73,3 72,0 74,0 72,2 72,2 72,5 71,4 71,1 72,1 72,1 71,0 70,8 69,9 70,6 70,0 70,3 71,0 71,4 70,8 69,6 69,4 70,0 71,6 70,0 69,6 69,8 69,7 71,7 65,6 69,8 68,5 67,9 70,7 67,3 69,7 67,4 66,1 94,2 92,6 96,9 94,0 94,7 95,4 92,4 92,5 94,6 94,8 91,4 92,8 94,3 90,3 90,1 93,5 93,4 90,9 94,0 90,8 94,0 92,9 88,4 94,1 95,0 87,9 92,2 92,8 89,7 90,1 90,1 93,4 91,1 95,4 91,2 92,2 85,6 82,5 86,7 85,4 86,0 85,7 92,2 86,2 86,5 92,7 89,7 92,0 88,2 93,5 89,8 9104 40620 10071 14622 6219 5469 7268 6119 3084 3621 5250 4626 2734 3195 4228 3390 2685 4460 2920 4101 3008 4546 4660 2454 2694 4427 2825 2639 3959 3864 2682 2138 2872 2359 2657 2854 2901 4210 4050 4497 3719 3259 3504 2450 2638 2458 2592 2180 2416 2204 2853 3243 14470 3588 5209 2215 1948 2589 2180 1099 1290 1870 1648 974 1138 1506 1208 956 1589 1040 1461 1072 1619 1660 874 960 1577 1006 940 1410 1376 955 762 1023 840 946 1017 1033 1500 1443 1602 1325 1161 1248 873 940 876 923 777 861 785 1016 0,89 0,85 0,95 0,88 0,92 0,90 0,85 0,85 0,88 0,89 0,84 0,87 0,88 0,83 0,83 0,87 0,88 0,81 0,88 0,81 0,87 0,81 0,78 0,89 0,88 0,79 0,88 0,87 0,81 0,81 0,86 0,88 0,83 0,88 0,86 0,84 0,81 0,77 0,77 0,75 0,77 0,76 0,84 0,83 0,83 0,85 0,79 0,86 0,79 0,85 0,82 Chó söë giaáo duåc 1999 0,78 0,82 0,85 0,84 0,84 0,81 0,78 0,77 0,86 0,81 0,79 0,77 0,84 0,75 0,80 0,78 0,82 0,79 0,79 0,79 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 0,76 0,75 0,76 0,75 0,75 0,77 0,77 0,76 0,74 0,74 0,75 0,78 0,75 0,74 0,75 0,75 0,78 0,68 0,75 0,73 0,71 0,76 0,70 0,74 0,71 0,68 Chó söë GDP 1999 0,58 0,83 0,60 0,66 0,52 0,50 0,54 0,51 0,40 0,43 0,49 0,47 0,38 0,41 0,45 0,42 0,38 0,46 0,39 0,45 0,40 0,46 0,47 0,36 0,38 0,46 0,39 0,37 0,44 0,44 0,38 0,34 0,39 0,36 0,38 0,39 0,39 0,45 0,45 0,46 0,43 0,41 0,42 0,36 0,37 0,36 0,37 0,34 0,36 0,34 0,39 Chïnh lïåch giûäa chó söë HDI GDP vaâ 1999 HDI 0,749 0,835 0,798 0,796 0,760 0,733 0,726 0,714 0,714 0,711 0,707 0,703 0,700 0,663 0,695 0,691 0,691 0,686 0,685 0,684 0,680 0,680 0,678 0,677 0,675 0,670 0,669 0,669 0,668 0,666 0,666 0,663 0,662 0,660 0,659 0,659 0,658 0,656 0,654 0,653 0,649 0,648 0,647 0,645 0,643 0,642 0,642 0,637 0,632 0,632 0,631 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001 0 1 -1 1 2 -2 -1 18 13 -2 -1 24 2 10 23 -3 11 -1 8 -9 -12 25 14 -10 10 15 -8 -8 10 26 -1 19 7 -3 -6 -20 -19 -26 -18 -15 -18 6 -1 2 -2 9 2 6 -17 118 Chó söë phaát triïín con ngûúâi Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë 50 Laång Sún 51 Tuyïn Quang 52 Ninh Thuêån 53 Yïn Baái Phaát triïín con ngûúâi thêëp 54 Bùæc Caån 55 Cao Bùçng 56 Laâo Cai 57 Sún La 58 Gia Lai 59 Kon Tum 60 Haâ Giang 61 Lai Chêu Àöìng bùçng söng Höìng Àöng Bùæc Têy Bùæc Bùæc Trung Böå Duyïn haãi Nam Trung Böå Têy Nguyïn Àöng Nam Böå Àöìng bùçng söng Cûãu Long Toaân quöëc Tuöíi thoå (nùm) 1999 Tyã lïå biïët chûä cuãa ngûúâi lúán (%) 1999 GDP bònh quên àêìu ngûúâi (triïåu VND) 1999 69,8 70,8 55,5 66,9 59,2 68,3 68,6 58,2 56,3 57,7 66,3 63,0 46,9 65,2 66,8 69,1 67,2 63,0 66,6 62,4 66,0 66,1 61,8 57,2 58,8 63,7 89,4 87,2 81,2 84,8 68,9 85,5 76,6 69,3 69,5 69,3 73,2 68,1 51,3 2846 2245 2838 2205 2073 1618 2503 2107 1823 2575 2372 1521 1847 1014 800 1011 785 739 576 892 751 649 917 845 542 658 0,83 0,82 0,73 0,79 0,66 0,80 0,74 0,66 0,65 0,65 0,71 0,66 0,50 0,67 0,70 0,74 0,70 0,63 0,69 0,62 0,68 0,69 0,61 0,54 0,56 0,64 0,39 0,35 0,39 0,34 0,33 0,29 0,37 0,34 0,31 0,37 0,36 0,28 0,31 0,628 0,621 0,616 0,612 0,541 0,594 0,576 0,559 0,549 0,546 0,534 0,503 0,486 79,3 70,2 59,9 75,2 72,8 65,2 69,5 59,6 69,8 73,7 68,2 65,9 70,2 70,7 63,5 72,9 71,1 70,9 94,5 89,3 73,3 91,3 90,6 83,0 92,1 88,1 90,3 4536 2641 1951 2635 3476 3093 10692 4200 5221 1,616 941 695 939 1,238 1,102 3,809 1,496 1,860 0,89 0,83 0,69 0,86 0,85 0,77 0,85 0,79 0,83 0,81 0,72 0,68 0,75 0,76 0,64 0,80 0,77 0,76 0,46 0,37 0,32 0,37 0,42 0,40 0,61 0,45 0,49 0,723 0,641 0,564 0,662 0,676 0,604 0,751 0,669 0,696 Tyã lïå nhêåp hoåc cuãa caác cêëp giaáo duåc (%) 1999 GDP bònh quên Chó söë àêìu tuöíi thoå ngûúâi bònh (PPP, USD) quên 1999 1999 Chó söë giaáo duåc 1999 Chó söë GDP 1999 HDI 1999 Chïnh lïåch giûäa chó söë GDP vaâ HDI -17 1 -18 0 6 -10 1 2 -14 -9 1 -3 Chuá thñch: (*) Viïåc Baâ Rõa - Vuäng Taâu àûáng àêìu baãng xïëp haång vïì chó söë phaát triïín con ngûúâi (HDI) laâ do GDP bònh quên àêìu ngûúâi cuãa tónh naây vûúåt xa caác tónh khaác. Súã dô coá hiïån tûúång naây laâ vò phêìn thu nhêåp tûâ khai thaác dêìu moã àûúåc tñnh vaâo GDP cho tónh naây. Àïí phaãn aánh àuáng thûåc traång phaát triïín cuãa tónh naây, àaáng ra phêìn thu nhêåp àoá phaãi àûúåc loaåi ra. Tuy nhiïn àiïìu naây chûa thûåc hiïån àûúåc trong baáo caáo naây vò lyá do kyä thuêåt. 119 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001 Chó söë ngheâo khöí töíng húåp (HPI) Thu nhêåp Tyã lïå ngûúâi Tyã lïå muâ khöng kyâ chûä cuãa Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë Phaát triïín con ngûúâi cao 1 Baâ Rõa-Vuäng Taâu 2 Haâ Nöåi 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh 4 Àaâ Nùéng 5 Haãi Phoâng 6 Bònh Dûúng 7 Àöìng Nai 8 Thaái Bònh 9 Haãi Dûúng 10 Khaánh Hoaâ 11 Quaãng Ninh 12 Nam Àõnh Phaát triïín con ngûúâi trung bònh 13 Vônh Long 14 Hng Yïn 15 Haâ Nam 16 Long An 17 Vônh Phuác 18 Tiïìn Giang 19 Bùæc Ninh 20 Caâ Mau 21 Kiïn Giang 22 Haâ Tônh 23 Phuá Thoå 24 Cêìn Thú 25 Haâ Têy 26 Nghïå An 27 Bïën Tre 28 Têy Ninh 29 Quaãng Nam 30 Ninh Bònh 31 Lêm Àöìng 32 Thaái Nguyïn 33 Thanh Hoaá 34 Bònh Àõnh 35 Thûâa Thiïn Huïë 36 Traâ Vinh 37 Soác Trùng 38 An Giang 39 Baåc Liïu 40 Àöìng Thaáp 41 Àùæc Lùæc 42 Quaãng Ngaäi 43 Quaãng Trõ 44 Quaãng Bònh 45 Bònh Thuêån 46 Hoaâ Bònh 47 Bònh Phûúác 48 Bùæc Giang voång söëng ngûúâi 6,3 8,6 4,1 5,0 5,5 6,5 6,3 7,2 6,4 7,4 10,5 10,0 5,0 10,4 8,0 6,7 6,4 7,9 7,6 9,3 6,3 13,5 10,2 8,6 10,8 11,0 8,1 11,7 10,2 5,7 9,0 10,7 8,8 9,0 9,7 9,7 9,0 10,8 7,6 8,4 13,0 8,9 19,2 15,7 12,2 13,1 7,7 9,3 9,5 11,8 5,9 7,4 3,1 6,0 5,3 4,6 7,6 7,5 5,4 5,2 8,6 7,2 5,7 9,7 9,9 6,5 6,6 9,1 6,0 9,2 6,0 7,1 11,6 5,9 5,0 12,1 7,8 7,2 10,3 9,9 9,9 6,6 8,9 4,6 8,8 7,8 14,4 17,5 13,3 14,6 14,0 14,3 7,8 13,8 13,5 7,3 10,3 8,0 11,8 6,5 Tyã lïå dên Tyã lïå dên khöng khöng Tyã lïå treã àûúåc tiïëp àûúåc tiïëp em<5 tuöí i 57 15 19 34 7 45 9 32 39 28 18 49 14 31 54 13 26 24 20 11 30 21 23 46 36 52 33 58 37 40 35 44 27 41 29 25 CAÁC CHÓ SÖË PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 9,3 6,1 1,4 1,2 4,8 7,4 6,8 6,0 10,0 8,7 11,1 12,9 8,4 25,5 83,5 6,4 13,6 33,4 3,6 48,2 7,2 23,8 37,8 9,5 7,0 66,9 10,4 12,7 79,9 8,5 10,8 11,8 12,8 5,8 12,0 8,1 9,6 46,9 30,3 72,7 24,0 86,6 8,2 19,8 22,7 27,0 13,5 28,3 10,3 6,0 6,0 15,4 2,8 2,3 14,8 1,8 13,9 9,8 1,4 0,9 38,2 7,5 2,9 18,6 0,7 2,8 4,2 17,6 3,6 1,3 6,4 8,4 21,0 14,7 4,9 1,0 10,8 19,8 2,6 20,2 43,9 6,8 15,8 8,4 7,8 68,5 31,7 35,0 18,9 20,1 31,4 4,0 14,3 63,2 26,1 14,0 48,1 7,0 14,4 7,9 29,4 34 21,1 18,1 27,6 33,9 34,5 32,2 34,8 35,1 36,4 33,3 39,3 38,7 33,7 39,8 34,9 29,9 37,7 31,5 36,7 33,5 30,6 44,2 39,8 32,5 34,5 45,1 33,7 34,9 39 36,5 34,4 37,8 41,3 39,9 34,7 31,8 33,9 32,8 31,9 31,8 51,1 45,1 39,2 51,5 39,1 43,3 41,5 42,3 15,0 15,54 11,07 10,59 13,47 15,49 15,64 15,02 16,30 16,13 17,43 17,01 16,91 21,13 33,02 16,70 17,20 20,73 15,63 24,49 16,12 19,86 22,21 18,47 17,14 29,16 16,57 19,71 32,27 16,30 17,90 17,52 17,23 16,21 18,63 17,40 17,49 25,18 21,32 30,61 20,14 33,49 21,48 22,33 21,21 24,42 18,45 22,62 18,57 17,66 Tyã lïå dên söëng dûúái thêëp nhêët nhoá m 20% ngheâo ngûúäng 672 626 615 1149 384 541 698 556 527 435 519 665 420 450 514 435 420 519 438 438 476 446 580 391 438 512 430 369 491 560 384 372 418 482 399 431 449 440 498 583 446 513 344 403 429 373 529 381 698 476 4276 4531 4726 8329 2146 3154 3107 3993 2363 1940 3265 3234 1949 2635 2608 1940 1949 3295 2086 3322 2767 3506 4541 1719 2086 2837 2339 2419 2168 2827 2146 2035 3883 2297 2298 2306 2583 2745 2845 2950 3506 3854 4288 1766 2178 1880 2495 1898 3107 2767 8,3 10,5 9,1 11,0 8,0 7,5 8,5 10,0 6,0 7,0 7,3 7,0 6,5 7,1 7,2 6,6 6,5 8,3 7,2 8,5 6,5 8,5 8,5 6,0 6,9 8,3 6,5 7,5 5,5 7,0 6,5 7,1 12,0 7,0 6,7 6,7 6,1 7,1 7,5 8,1 8,2 7,7 13,8 5,2 5,6 6,3 5,5 6,9 6,0 6,3 7,74 7,90 1,47 10,92 11,98 7,28 5,41 5,12 7,01 5,08 9,99 13,01 7,42 14,66 11,65 12,76 11,61 7,69 11,42 12,31 8,27 16,50 11,20 18,94 16,39 10,51 5,83 17,26 22,34 7,27 26,00 9,30 8,96 10,93 16,12 10,71 27,41 21,67 21,02 9,56 18,05 13,59 11,43 22,88 27,63 37,97 11,64 17,87 16,96 13,91 àïën tuöíi trûúãng cêån àûúåc cêån àûúåc suy dinh Chó söë (USD Xïëp haång 40 (% thaânh (% nûúác saåch vïå sinh dûúäng (%) ngheâo khöí PPPHPI 1999) 1999) (%-1999) (%-1999) 1998 töíng húåp 1999) 6 2 1 3 5 8 4 12 10 22 17 16 Khoaãng bònh quên Thu nhêåp caách 20% nùm cuãa bònh quên giaâu nhêët nhoá m 20% nùm cuã a àïë n 20% cao nhêët nhêët (USD ngheâo thu (USD PPP PPPnhêåp (% 1999) 1999) 1999) 120 Chó söë ngheâo khöí töíng húåp (HPI) Thu nhêåp Tyã lïå ngûúâi Tyã lïå muâ khöng kyâ chûä cuãa Tónh/thaânh phöë 49 Phuá Yïn 50 Laång Sún 51 Tuyïn Quang 52 Ninh Thuêån 53 Yïn Baái Phaát triïín con ngûúâi thêëp 54 Bùæc Caån 55 Cao Bùçng 56 Laâo Cai 57 Sún La 58 Gia Lai 59 Kon Tum 60 Haâ Giang 61 Lai Chêu Àöìng bùçng söng Höìng Àöng Bùæc Têy Bùæc Bùæc Trung Böå Duyïn haãi Nam Trung Böå Têy Nguyïn Àöng Nam Böå Àöìng bùçng söng Cûãu Long Toaân quöëc 121 Tyã lïå treã voång söëng ngûúâi àûúåc tiïëp àûúåc tiïëp em<5 tuöíi thêëp nhêët àïë n tuöí i trûúãng cêån cêån suy dinh Chó söë (USD Xïëp haång 40 (% thaânh (% nûúác saåch vïå sinh dûúäng (%) ngheâo khöí PPP- Xïëp haång HDI Tyã lïå dên Tyã lïå dên khöng khöng nhoám 20% ngheâo cao nhêët nhêët (USD (USD PPP PPP- Tyã lïå dên söëng dûúái ngûúä n g ngheâo thu nhêåp (% HPI 1999) 1999) 1998 töíng húåp 1994-96) 1994-96) 1994-96) 1999) 42 48 38 47 43 26,4 14,5 8,5 11,2 12,9 19,0 10,6 18,5 13,9 16,9 22,8 28,6 20,6 19,0 10,2 10,6 12,8 18,8 15,2 30,9 14,5 23,4 30,7 30,5 30,7 26,8 31,9 48,7 12,1 50,6 26,8 42,0 31,3 58,3 59,4 66,0 54,2 68,7 41,7 30,8 63,5 76,7 58,7 28,9 19,1 66,7 19,9 41,6 27,5 46,6 42,6 21,9 54,6 37,3 37,9 57,4 41,3 42,5 40,9 39,8 40,6 43,6 43,2 41,5 45,5 39,4 46,7 44,2 43 43,2 23,19 27,91 22,06 26,06 23,59 33,42 30,01 32,73 32,55 34,25 31,62 29,83 34,70 42,79 435 473 303 445 436 360 482 404 418 367 279 300 389 287 2252 2227 1661 2226 2040 2135 2298 2460 2097 2033 2527 1944 1671 1876 5,7 5,4 6,5 6,0 5,4 6,9 4,3 6,9 6,5 6,6 10,4 6,9 6,0 7,0 9,35 14,50 6,89 15,05 17,27 23,50 26,46 20,06 22,21 23,82 22,41 23,84 22,02 28,94 6,5 11,3 14,9 10,5 12,3 21,3 6,7 9,7 9,7 5,5 10,7 26,7 8,7 9,4 17,0 7,9 11,9 9,7 7,9 22,3 57,1 13,4 11,4 21,2 7,2 55,6 22,9 3,9 15,6 26,2 16,1 50,8 29,5 14,3 12,3 16,4 33,5 40,1 41,7 42,9 39,2 48,9 30,0 32,2 36,7 15,5 20,9 31,4 19,3 18,4 24,9 14,8 26,5 20,1 480 460 352 394 425 317 799 505 507 2640 2342 1945 2244 2293 3420 5406 3178 3070 7,0 6,3 6,9 6,4 6,6 10,4 8,6 7,8 7,3 6,49 14,40 23,15 20,38 16,00 16,19 9,61 13,92 13,21 51 56 55 59 53 50 60 61 (%-1999) (%-1999) Khoaãng bònh quên Thu nhêåp caá c h 20% nùm cuãa bònh quên giaâu nhêët nhoá m 20% nùm cuãa àïë n 20% BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001 Chó söë phaát triïín giúái (GDI) GDP bònh Khoaãng Tyã lïå quên àêìu caách thu dên söë ngûúâi nhêåp giûäa nûä (%- (PPP-USD) nam vaâ Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë Phaát triïín con ngûúâi cao 1 Baâ Rõa-Vuäng Taâu 2 Haâ Nöåi 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh 4 Àaâ Nùéng 5 Haãi Phoâng 6 Bònh Dûúng 7 Àöìng Nai 8 Thaái Bònh 9 Haãi Dûúng 10 Khaánh Hoaâ 11 Quaãng Ninh 12 Nam Àõnh Phaát triïín con ngûúâi trung bònh 13 Vônh Long 14 Hûng Yïn 15 Haâ Nam 16 Long An 17 Vônh Phuác 18 Tiïìn Giang 19 Bùæc Ninh 20 Caâ Mau 21 Kiïn Giang 22 Haâ Tônh 23 Phuá Thoå 24 Cêìn Thú 25 Haâ Têy 26 Nghïå An 27 Bïën Tre 28 Têy Ninh 29 Quaãng Nam 30 Ninh Bònh 31 Lêm Àöìng 32 Thaái Nguyïn 33 Thanh Hoaá 34 Bònh Àõnh 35 Thûâa Thiïn Huïë 36 Traâ Vinh 37 Soác Trùng 38 An Giang 39 Baåc Liïu 40 Àöìng Thaáp 41 Àùæc Lùæc 42 Quaãng Ngaäi 43 Quaãng Trõ 44 Quaãng Bònh 45 Bònh Thuêån 46 Hoaâ Bònh 47 Bònh Phûúác 48 Bùæc Giang Tyã lïå nhêåp hoåc caác Tyã lïå nhêåp hoåc caác cêëp giaáp duåc (%) 1999 cêëp giaáp Tuöíi Tuöíi ngûúâi lúán ngûúâi lúán duåc thoå thoå muâ chûä muâ chûä (%) 1999 (nùm, 1999) (nùm, 1999) (%-1999) (%-1999) Tyã lïå Tyã lïå GDI Xïëp haång 1999 1999 nûä (%) 1999 Nam Nûä Nam Nûä Nam Nûä (1999) GDI 51,0 50,0 50,0 51,9 50,9 50,7 51,6 50,1 52,2 51,7 50,5 49,0 51,3 50,9 51,5 51,7 51,5 51,0 51,3 51,6 51,4 50,7 50,7 50,9 50,9 50,9 51,3 50,8 51,6 50,9 51,6 51,1 49,6 50,2 51,1 51,5 50,7 50,1 51,3 50,8 51,0 51,0 49,2 51,3 50,8 50,6 50,1 50,4 49,0 50,6 3243 14470 3588 5209 2215 1948 2589 2180 1099 1290 1870 1648 974 1138 1506 1208 956 1589 1040 1461 1072 1619 1660 874 960 1577 1006 940 1410 1376 955 762 1023 840 946 1017 1033 1500 1443 1602 1325 1161 1248 873 940 876 923 777 861 785 81,1 85,6 88,5 85,6 63,7 88,5 85,6 85,6 88,5 88,5 63,7 61,8 88,5 73,4 81,3 88,5 88,5 81,3 61,8 81,3 61,8 81,3 81,3 74,7 61,8 81,3 88,5 74,7 81,3 85,6 63,7 88,5 85,6 61,8 74,7 63,7 74,7 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 58,8 63,7 74,7 74,7 85,6 81,2 85,6 61,8 84,7 80,0 102,3 84,4 96,0 88,3 79,9 80,8 86,7 90,1 77,4 84,8 89,2 72,9 79,3 89,2 89,2 69,3 89,7 72,4 87,1 64,6 64,9 88,9 85,5 68,7 91,5 87,1 70,2 69,8 88,7 87,7 76,1 85,2 87,5 80,0 83,2 76,9 69,1 61,1 67,4 63,9 80,3 84,9 87,8 82,1 67,0 86,3 70,4 81,4 87,5 75,8 98,1 86,1 94,2 85,2 79,5 77,3 82,6 83,2 76,6 81,9 80,8 78,8 72,1 78,8 82,4 66,9 78,6 66,6 77,2 59,8 62,3 83,2 78,0 63,7 82,0 82,9 70,1 68,5 81,3 83,5 74,9 79,8 81,7 70,1 75,4 66,7 61,4 58,5 61,7 58,9 75,1 80,1 78,8 72,0 64,3 81,5 66,8 69,6 71,1 69,1 72,6 71,5 74,5 70,5 67,1 70,4 72,8 69,5 67,9 69,5 72,8 66,6 69,6 68,1 71,0 70,2 68,8 67,9 67,6 68,1 69,3 67,2 67,3 68,0 66,3 63,6 66,0 67,9 68,9 67,3 68,6 65,3 66,3 65,0 69,2 67,5 67,0 67,9 66,6 67,8 62,2 63,0 64,7 62,9 68,2 64,3 66,4 66,3 77,2 77,7 78,4 79,1 76,3 75,7 75,9 73,6 79,1 77,9 74,5 72,6 77,9 73,4 75,9 77,4 78,8 74,0 73,8 76,8 75,5 72,8 75,8 75,0 74,7 73,7 75,6 74,0 75,8 74,4 72,6 72,8 74,8 73,7 73,8 72,3 72,3 74,9 73,0 73,1 73,3 74,5 66,3 71,7 71,0 70,5 71,9 70,0 72,2 69,9 3,1 4,8 0,9 3,8 2,1 1,7 5,2 5,0 2,6 1,6 5,2 4,1 2,0 6,0 7,0 2,0 2,3 5,7 2,6 5,6 2,3 5,6 9,1 2,5 2,3 8,7 3,3 3,8 6,9 7,9 4,7 2,9 5,4 2,1 5,3 3,3 7,8 11,6 9,9 11,7 11,5 10,6 4,8 8,8 7,4 4,0 7,6 4,7 7,2 3,3 8,3 9,9 5,1 7,9 8,3 7,2 9,7 9,8 7,9 8,3 11,8 10,4 9,0 13,0 12,5 10,4 10,4 12,3 8,9 12,5 9,3 8,5 13,9 8,9 7,6 15,3 11,8 10,2 13,3 11,7 14,4 10,0 12,3 7,1 12,0 11,8 20,4 23,0 16,3 17,3 16,2 17,6 10,8 18,2 19,0 10,5 12,8 11,2 16,3 9,6 0,764 0,837 0,806 0,802 0,765 0,740 0,733 0,726 0,720 0,719 0,706 0,708 0,710 0,661 0,699 0,704 0,705 0,692 0,686 0,690 0,686 0,682 0,687 0,680 0,679 0,676 0,684 0,667 0,678 0,679 0,670 0,665 0,675 0,666 0,670 0,656 0,660 0,669 0,663 0,663 0,655 0,650 0,646 0,635 0,645 0,642 0,646 0,645 0,638 0,642 CAÁC CHÓ SÖË PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 1 13 31 4 9 6 7 33 23 12 26 34 20 14 60 16 53 3 19 30 18 21 45 22 2 52 26 8 11 24 28 30 37 38 17 51 57 35 39 40 41 43 36 49 42 44 47 46 122 Chó söë phaát triïín giúái (GDI) GDP bònh Khoaãng Tyã lïå quên àêìu caách thu dên söë ngûúâi nhêåp giûäa nûä (%- (PPP-USD) nam vaâ Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë 49 Phuá Yïn 50 Laång Sún 51 Tuyïn Quang 52 Ninh Thuêån 53 Yïn Baái Phaát triïín con ngûúâi thêëp 54 Bùæc Caån 55 Cao Bùçng 56 Laâo Cai 57 Sún La 58 Gia Lai 59 Kon Tum 60 Haâ Giang 61 Lai Chêu Àöìng bùçng söng Höìng Àöng Bùæc Têy Bùæc Bùæc Trung Böå Duyïn haãi Nam Trung Böå Têy Nguyïn Àöng Nam Böå Àöìng bùçng söng Cûãu Long 123 Tyã lïå nhêåp hoåc caác Tyã lïå nhêåp hoåc caác Tyã lïå Tyã lïå cêëp giaáp cêëp giaáp Tuöíi Tuöíi ngûúâi lúán ngûúâi lúán duåc duåc thoå thoå muâ chûä muâ chûä (%) 1999 (%) 1999 (nùm, 1999) (nùm, 1999) (%-1999) (%-1999) GDI ] Xïëp haång 1999 1999 nûä (%) 1999 Nam Nûä Nam Nûä Nam Nûä (1999) GDI 50,5 50,4 50,6 50,7 50,1 50,0 50,0 51,1 50,1 49,9 49,5 49,7 50,5 49,5 1016 1014 800 1011 785 739 576 892 751 649 917 845 542 658 63,7 61,8 61,8 85,6 61,8 65,7 61,8 61,8 61,8 81,2 58,8 58,8 61,8 81,2 77,8 79,0 82,0 61,9 78,0 60,0 76,7 78,6 68,4 70,2 67,2 76,9 74,2 59,1 71,4 77,0 76,2 59,0 70,0 70,1 75,7 74,0 58,9 54,0 60,5 68,0 62,9 42,6 62,1 60,7 63,4 64,4 63,9 60,0 62,6 56,3 63,1 65,6 59,4 56,8 54,6 58,5 70,4 69,7 69,9 72,8 70,4 66,3 69,1 66,4 69,2 67,4 65,4 60,6 63,6 67,7 6,1 6,2 8,2 14,2 10,6 21,8 9,6 17,0 23,7 17,9 22,4 18,3 20,9 36,9 14,0 14,7 17,2 23,0 19,7 40,1 19,3 29,4 37,5 42,9 38,8 35,1 42,4 60,2 0,637 0,634 0,625 0,618 0,616 0,536 0,595 0,573 0,560 0,551 0,551 0,544 0,503 0,479 29 50 15 48 51,2 50,5 49,9 50,9 51,1 49,3 50,9 51,0 1.616 941 695 939 1.238 1.102 3.809 1.496 84,5 60,5 81,4 72,1 60,9 60,4 82,7 78,1 85,1 74,6 60,4 80,7 78,0 69,7 77,7 63,7 91,6 82,2 72,6 86,7 83,7 75,8 78,4 68,3 70,3 64,9 63,3 65,6 66,6 60,8 69,6 68,0 77,2 71,4 68,3 73,5 72,8 65,4 76,1 74,5 2,1 6,8 18,5 4,8 5,1 11,7 5,5 8,7 8,6 15,0 36,6 12,2 13,4 22,2 10,5 14,9 0,726 0,638 0,559 0,658 0,669 0,599 0,752 0,668 54 27 56 25 55 59 58 61 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001 Phaát triïín giúái Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë Phaát triïín con ngûúâi cao Tuöíi thoå (nùm, 1999) Nam Tuöíi thoå (nùm, 1999) Nûä Tó lïå Tó lïå ngûúâi ngûúâi lúá n muâ lúá n muâ chûä ( % chûä (% - 1999) - 1999) Nam Nûä Tó lïå sinh Tó lïå lao viïn nûä àöång (% trong nûä trong töíng söë töíng söë sinh lao viïn àöång (% 1999) 1998) Tó lïå lao Tó lïå lao àöång àöång khöng khöng coá coá chuyïn chuyïn mön (% mön (% 1998) 1998) chung Nûä Tó lïå lao Tó lïå lao àöång àöång coá trònh coá trònh àöå tûâ àöå tûâ Tó lïå lao Tó lïå lao cao cao àöång àöång àùè n g àùèng thiïëu thiïëu trúã lïn trúã lïn viïåc viïåc (% (% laâm (% laâm (% 1998) 1998) - 1998) - 1998) chung Nûä chung Nûä Tó lïå nûä trong höå i Tó lïå nûä àöìng trong nhên dên quöëc cêëp höåi (% - tónh/thaânh khoaá X, phöë (% 1997khoaá 2002 1999- 2002 71,0 77,2 3,2 8,4 44,4 49,1 80,5 84,2 6,1 5,4 22,8 21,3 24,6 22,0 1 Baâ Rõa-Vuäng Taâu 69,1 77,7 4,8 9,9 0,0 46,6 88,9 90,7 3,1 2,8 11,2 9,4 20,0 24,4 2 Haâ Nöåi 72,6 78,4 0,9 5,1 43,6 50,2 58,9 63,9 18,3 16,2 13,9 11,5 30,0 24,7 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh 71,5 79,1 3,8 7,9 39,1 45,9 70,9 75,5 9,3 9,0 9,5 7,8 16,0 24,7 4 Àaâ Nùéng 74,5 76,3 2,1 8,3 34,8 49,1 74,6 80,7 10,9 9,4 12,7 10,9 20,0 24,4 5 Haãi Phoâng 70,5 75,7 1,7 7,2 40,3 50,6 78,7 82,6 4,9 3,6 23,4 18,6 33,3 12,7 6 Bònh Dûúng 67,1 75,9 5,2 9,7 32,4 47,2 83,7 88,7 3,4 2,8 10,8 9,4 40,0 22,2 7 Àöìng Nai 70,4 73,6 5,0 9,8 68,8 47,2 88,7 90,6 3,0 2,5 26,2 22,7 30,0 32,4 8 Thaái Bònh 72,8 79,1 2,6 7,9 60,6 52,8 91,7 94,4 1,4 1,1 24,9 22,6 20,0 17,5 9 Haãi Dûúng 69,5 77,9 1,6 8,3 59,7 53,4 92,8 95,2 1,0 1,1 63,5 61,6 22,2 27,9 10 Khaá n h Hoaâ 67,9 74,5 5,2 11,8 40,7 47,1 87,2 90,3 3,7 3,4 29,8 28,5 16,7 6,5 11 Quaãng Ninh 69,5 72,6 4,1 10,4 44,8 49,1 76,4 81,9 4,0 3,1 16,2 14,0 33,3 21,4 12 Nam Àõnh 72,8 77,9 2,0 9,0 45,8 51,9 90,0 91,7 2,4 2,2 33,2 33,0 30,0 23,5 Phaát triïín con ngûúâi trung bònh 66,5 73,4 6,0 13,0 47,5 50,4 91,5 93,4 1,8 1,5 27,3 24,9 27,6 20,2 13 Vônh Long 69,6 75,9 7,0 12,5 53,3 48,0 92,0 93,0 2,2 2,3 20,5 20,8 16,7 15,6 14 Hûng Yïn 68,1 77,4 2,0 10,4 52,8 53,5 93,4 94,6 1,0 0,9 57,4 56,3 16,7 21,3 15 Haâ Nam 71,0 78,8 2,3 10,4 69,4 52,4 89,1 90,9 2,7 2,1 36,2 32,9 20,0 22,2 16 Long An 70,2 74,0 5,7 12,3 71,8 49,0 88,9 91,2 2,1 1,8 16,5 15,3 57,1 21,2 17 Vônh Phuác 68,8 73,8 2,6 8,9 68,2 53,9 92,1 95,3 1,2 1,0 14,4 9,4 16,7 12,8 18 Tiïìn Giang 67,9 76,8 5,6 12,5 64,9 50,8 92,9 94,4 1,4 1,4 34,7 32,5 44,4 23,3 19 Bùæc Ninh 67,6 75,5 2,3 9,3 16,1 53,4 90,3 94,1 1,7 1,1 30,6 29,2 16,7 24,4 20 Caâ Mau 68,1 72,8 5,6 8,5 0,0 44,8 94,3 95,3 0,8 0,5 25,5 24,6 33,3 22,4 21 Kiïn Giang 69,3 75,8 9,1 13,9 54,6 48,5 94,0 96,1 1,2 0,9 27,1 26,6 25,0 27,6 22 Haâ Tônh 67,2 75,0 2,5 8,9 55,7 52,9 91,9 93,0 1,7 1,2 68,5 66,2 28,6 19,2 23 Phuá Thoå 67,3 74,7 2,3 7,6 42,4 53,6 90,4 92,8 1,9 1,8 27,1 21,9 14,3 18,7 24 Cêìn Thú 68,0 73,7 8,7 15,3 40,9 49,2 92,5 94,2 2,3 2,3 18,4 16,0 20,0 17,2 25 Haâ Têy 66,3 75,6 3,3 11,8 37,0 52,8 85,9 89,9 2,6 2,6 30,7 28,0 38,5 29,3 26 Nghïå An 63,6 74,0 3,8 10,2 66,0 52,9 90,3 92,8 1,3 0,9 27,5 23,7 20,0 20,0 27 Bïën Tre 66,0 75,8 6,9 13,3 62,0 48,2 93,7 93,9 1,3 1,4 31,2 27,0 28,6 24,5 28 Têy Ninh 67,9 74,4 7,9 11,7 67,4 47,0 90,9 92,5 1,7 1,6 27,7 24,7 16,7 13,3 29 Quaãng Nam 68,9 72,6 4,7 14,4 0,0 51,7 90,9 93,2 2,6 2,2 26,2 21,5 42,9 20,0 30 Ninh Bònh 67,3 72,8 2,9 10,0 72,0 52,5 89,7 91,1 2,2 1,8 41,7 40,0 16,7 26,7 31 Lêm Àöìng 68,6 74,8 5,4 12,3 53,9 48,8 91,7 93,9 1,9 1,6 7,6 6,8 33,3 15,9 32 Thaái Nguyïn 65,3 73,7 2,1 7,1 38,9 50,3 84,7 86,4 3,2 2,9 21,6 19,9 33,3 20,8 33 Thanh Hoaá 66,3 73,8 5,3 12,0 50,7 51,7 92,2 93,6 1,5 1,3 22,9 17,2 23,5 16,5 34 Bònh Àõnh 65,0 72,3 3,3 11,8 45,1 52,1 91,5 95,1 1,3 0,9 19,7 18,7 25,0 19,6 35 Thûâa Thiïn Huïë 69,2 72,3 7,8 20,4 54,0 50,7 88,6 91,1 4,3 4,0 21,3 19,4 16,7 10,9 36 Traâ Vinh 67,5 74,9 11,6 23,0 0,0 51,3 95,5 97,4 1,0 0,6 22,6 21,6 50,0 6,7 37 Soác Trùng 67,0 73,0 9,9 16,3 0,0 47,4 96,7 98,2 0,7 0,5 31,7 30,6 28,6 20,4 38 An Giang 67,9 73,1 11,7 17,3 61,6 45,4 92,4 93,9 2,4 2,0 18,6 17,8 30,0 28,2 39 Baåc Liïu 66,6 73,3 11,5 16,2 55,1 48,1 95,0 95,7 0,7 0,5 28,6 25,8 20,0 17,8 40 Àöìng Thaáp 67,8 74,5 10,6 17,6 57,5 47,9 89,9 92,2 2,4 1,7 25,5 23,8 25,0 18,6 41 Àùæc Lùæc 62,2 66,3 4,8 10,8 47,4 47,4 90,3 92,5 2,4 2,0 21,5 20,1 28,6 0,0 42 Quaãng Ngaäi 63,0 71,7 8,8 18,2 60,1 52,7 93,4 96,3 1,4 1,2 38,0 34,8 28,6 18,9 43 Quaãng Trõ 64,7 71,0 7,4 19,0 68,2 51,4 92,3 95,3 1,6 1,0 51,2 47,4 20,0 17,8 44 Quaãng Bònh 62,9 70,5 4,0 10,5 62,1 51,2 90,2 93,4 2,6 1,9 23,6 22,3 20,0 20,0 45 Bònh Thuêån 68,2 71,9 7,6 12,8 0,0 44,6 87,2 89,9 3,1 2,6 20,8 17,4 33,3 17,4 46 Hoaâ Bònh 64,3 70,0 4,7 11,2 60,4 51,1 92,2 92,8 2,0 2,1 17,4 15,7 60,0 19,0 47 Bònh Phûúác 66,4 72,2 7,2 16,3 0,0 45,7 89,7 92,4 1,2 0,9 12,9 12,6 20,0 21,2 48 Bùæc Giang 66,3 69,9 3,3 9,6 52,8 52,2 95,2 96,3 0,7 0,6 33,8 30,3 25,0 26,7 CAÁC CHÓ SÖË PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI 124 Phaát triïín giúái Tó lïå Tó lïå ngûúâi ngûúâi lúá n muâ lúá n muâ chûä (% chûä (% - 1999) - 1999) Nam Nûä Tó lïå Tó lïå lao sinh Tó lïå lao àöång viïn nûä àöång khöng (% trong nûä trong coá töíng söë töíng söë chuyïn sinh lao mön ( % viïn àöång (% 1998) 1999) 1998) chung Tó lïå lao àöång Tó lïå lao coá trònh àöång àöå tûâ khöng cao coá àùè n g chuyïn trúã lïn mön (% (% 1998) 1998) Nûä chung Tó lïå lao àöång coá trònh àöå tûâ Tó lïå lao Tó lïå lao Tó lïå nûä cao àöång àöå n g trong àùè n g thiïëu thiïëu quöëc trúã lïn viïåc viïåc höåi (% (% laâm (% laâm (% khoaá X, 1998) - 1998) - 1998) 1997Nûä chung Nûä 2002 Tó lïå nûä trong höåi àöìng nhên dên cêëp tónh/thaânh phöë (% khoaá 1999- 2002 Tuöíi thoå (nùm, 1999) Nam Tuöíi thoå (nùm, 1999) Nam 49 Phuá Yïn 62,1 70,4 6,1 14,0 68,4 49,3 91,1 93,3 1,9 1,3 32,9 29,6 20,0 13,3 50 Laång Sún 60,7 69,7 6,2 14,7 67,7 50,6 92,7 93,0 1,2 1,2 7,1 6,4 20,0 26,8 51 Tuyïn Quang 63,4 69,9 8,2 17,2 0,0 51,0 90,1 89,2 2,6 2,5 22,7 21,5 40,0 33,3 52 Ninh Thuêå n 64,4 72,8 14,2 23,0 0,0 47,2 91,8 94,1 1,7 1,4 14,6 13,4 20,0 20,0 53 Yïn Baái 63,9 70,4 10,6 19,7 61,3 51,1 93,5 94,4 1,5 1,3 34,3 33,2 20,0 29,6 60,0 66,3 21,6 39,8 28,7 50,5 89,1 90,8 1,9 1,5 13,9 12,6 22,0 24,2 54 Bùæc Caån 62,6 69,1 9,6 19,3 0,0 50,7 92,8 92,1 1,0 0,8 20,0 19,0 20,0 22,2 55 Cao Bùç n g 56,3 66,4 17,0 29,4 0,0 51,5 90,4 90,4 2,0 2,0 7,4 7,2 20,0 26,7 56 Laâo Cai 63,1 69,2 23,7 37,5 0,0 50,6 88,5 90,1 2,5 1,3 14,6 13,2 20,0 30,0 57 Sún La 65,6 67,4 17,9 42,9 54,9 50,4 83,4 85,5 2,6 2,4 8,4 7,2 33,3 31,3 58 Gia Lai 59,4 65,4 22,4 38,8 68,8 50,1 87,1 91,8 1,9 1,3 15,0 12,5 20,0 30,4 59 Kon Tum 56,8 60,6 18,3 35,1 0,0 50,4 86,8 89,0 3,9 2,7 12,2 11,5 20,0 20,0 60 Haâ Giang 54,6 63,6 20,9 42,4 0,0 50,2 93,4 93,6 0,9 0,8 17,0 15,9 20,0 27,5 61 Lai Chêu 58,5 67,7 36,9 60,2 0,0 50,4 94,4 95,5 1,0 0,7 21,0 19,5 20,0 0,0 Àöìng bùçng söng Höìng 70,3 77,2 2,0 8,5 48,5 52,1 84,0 87,2 4,8 4,1 33,6 31,7 27,3 23,0 Àöng Bùæc 64,9 71,4 6,6 14,6 38,8 51,7 89,9 91,8 1,9 1,6 22,0 19,6 23,0 24,5 Têy Bùæc 63,3 68,3 17,8 35,3 45,0 50,7 89,4 90,7 2,0 1,9 14,9 13,4 37,5 18,1 Bùæc Trung Böå 65,6 73,5 4,8 12,3 58,2 52,0 91,1 93,1 1,9 1,5 31,1 27,3 21,8 17,6 Duyïn haãi Nam Trung Böå 66,6 72,8 5,1 13,4 37,8 50,7 89,5 92,8 2,9 2,4 27,1 24,5 26,3 17,3 Têy Nguyïn 60,8 65,4 11,8 22,2 49,2 48,8 88,7 91,8 2,4 1,8 18,1 16,2 23,5 15,9 Àöng Nam Böå 69,6 76,1 5,3 10,2 39,7 46,5 81,6 85,0 5,3 4,9 15,0 12,9 23,3 21,9 Àöìng bùçng söng Cûãu Long 68,0 74,5 8,7 14,9 50,5 48,2 92,9 94,4 1,7 1,4 24,9 23,3 31,5 20,8 Toaân quöëc 67,4 74,0 6,0 13,1 45,6 50,0 88,2 90,6 3,1 2,6 25,2 23,2 26,2 21,1 Xïëp haång HDI Tónh/thaânh phöë Phaát triïín con ngûúâi thêëp 125 BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001
- Xem thêm -