Tài liệu Bảng phân loại trạng từ tiếng anh

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

ADVERBS OF TIME TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN Trạng từ chỉ thời gian cho chúng ta biết khi nào một hành động xảy ra Always, often, usually, sometimes, now, then, never... ADVERBS OF QUALITY OR MANNER TRẠNG TỪ CHỈ PHẨM CHẤT or THỂ CÁCH Trạng từ chỉ phẩm chất cho chúng ta biết như thế nào hoặc theo cách thức nào mà một hành động được thực hiện. Thông thường những trạng từ này tận cùng bằng đuôi LY ADVERBS OF PLACE ADVERBS OF DEGREE TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ Trạng từ chỉ nới chốn cho chúng ta biết nơi nào một hành động xảy ra. Trạng từ cho biết bao nhiêu (how much), đến mức độ nào (to what degree) hoặc đến cỡ nào (to what extent) được gọi là trạng từ chỉ mức độ Một số trạng từ chỉ nới chốn là: here, there, everywwhere, nearby, out, down ADVERBS - TRẠNG TỪ Một trạng từ trả lời một trong những câu hỏi sau về động từ. Nó có thể nói cách nào, khi nào, nơi nào, cách bao lâu hoặc tơi mức độ nào một hành động xảy ra. Hãy nhớ, phủ định của NOT/ NEVER cũng là trạng từ bởi vì chúng diễn đạt đến mức độ( không gì cả) và khi nào ( không bao giờ ) một hành động xảy ra. Một trạng từ bổ nghĩa cho toàn cụm động từ, bao gồm đọng từ chính và các trợ động từ khác Một trạng từ luôn đứng kế động từ trong câu. Nó có thể đứn bất kỳ chỗ nào trong câu Một trạng từ cũng có thể bổ nghĩa cho tính từ. Một trạng từ thường đứng trước tính từ mà nó bổ nghĩa Một trạng từ cũng có thể bổ nghĩa cho trạng từ khác trong câu. Nó thường đứng trước trạng từ mà nó bổ nghĩa ADVERBS OF NUMBER TRẠNG TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG Trạng từ cho biết số lần hành động xảy ra được gọi là trạng từ chỉ số lượng. Một số trạng từ chỉ số lượng là: rarely, seldom, sometimes, often, again, once, tiwce... COMPARISON OF ADVERBS IRREGULAR COMPARISONS SO SÁNH CÁC TRẠNG TỪ SO SÁNH BẤT QUI TẮC Trạng từ có thể được dùng để so sánh 2 hay nhiều hành động. Đa số trạng từ, hoặc ER & EST hoặc MORE & MOST được thêm vào để chi cấp độ so sánh. Tuy nhiên, có 1 số trạng từ có dạng đặc biệt dành cho mục đích này So sánh của trạng từ cũng có 3 cấp độ so sánh: nguyên cấp; so sánh hơn; so sánh nhất ADVERBS or ADJECTIVES TRẠNG TỪ or TÍNH TỪ Đôi khi thật khó để quyết định 1 từ là tính từ hay trạng từ. Điều bối rối này xảy ra bởi vì thường thường từ giống nhau có thể được dùng làm tính từ hoặc trạng từ He walks daily to school He gets the daily newspaper at office
- Xem thêm -