Tài liệu Bảng phân loại danh từ tiếng anh

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

PROPER NOUNS: COMMON NOUNS: SINGULAR POSSESSION NOUNS: DANH TỪ RIÊNG DANH TỪ CHUNG SỞ HỮU DANH TỪ SỐ ÍT Khi danh từ chỉ tên người, vật hoặc nơi chốn cụ thể thì đó là danh từ riêng. Một danh từ chung là tên được gán cho mọi người, nơi chốn hoặc vật có cùng loại hoặc các từ nhóm Khi danh từ mà chúng ta biết về điều mà ai đó hoặc vật gì đó. Những danh từ như thế chỉ sự sở hữu . Một danh từ sở hữu số ít chỉ sự sở hữu của một người hay vật . Danh từ sở hữu được hình thành bằng cách thêm vào danh từ đó 1 dấu ‘ s. Danh từ riêng luôn viết hoa SINGULAR & PLURAL NOUNS: DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU   PLURAL POSSESSION NOUNS: NOUNS Danh từ số ít định danh 1 người, 1 nơi, 1 sự vật Danh từ số nhiều định danh nhiều người, nhiều nơi, nhiều sự vật ABSTRACT NOUNS: DANH TỪ SỞ HỮU SỐ NHIỀU. Một danh từ sở hữu số nhiều chỉ sư sở hữu của nhiều hơn một người hoặc nhiều vật COLLECTIVE NOUNS: COMPOUND NOUNS: DANH TỪ TRỪU TƯỢNG DANH TỪ TẬP HỢP DANH TỪ KÉP Là những danh từ không thể cầm, nắm, sờ, ngửi; hoặc các danh từ chỉ phẩm chất, tư tưởng, cảm giác, trạng thái , hành động Một tập hợp hóm người hay các vật có cùng tên thì danh từ đó được gọi là danh từ tâp hợp Danh từ kép là danh từ được thành lập bởi 2 từ
- Xem thêm -