Tài liệu Bang phan bo nvl,ccdc - thang 12-2004

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô, dông cô Th¸ng 12/2004 TK ghi Cã TK 62122 - Bi ®¹n 11 631 421 376 TK 62121 - Vá bao - TK 6212 - NVL phô TK 62115 - Phô gia 3 778 617 692 TK 62114 - Qu¾c RÝt 316 356 615 TK 62113 - XØ pirit 0 TK 62112 - Klinke mua ngoµi 6 701 788 745 TK 62111 - Th¹ch cao 4 729 680 757 - TK 6211 - CPNVLC TK 1521 NVL chÝnh TK 1522 NVL phô TK 1523 Nhiªn liÖu TK 15241 Phô tïng TK 1531 CCDC Tæng céng TK ghi Nî Tæng céng - TK 6273 - Dông cô s¶n xuÊt TK 62722 - Phô tïng TK 62721 - CPNVL kh¸c - TK 6272 - CPNVL kh¸c 1 034 700 437 TK 62134 - DÇu §iªzen 46 087 393 TK 62133 - X¨ng 1 447 913 628 TK 62132 - Than Na D¬ng 10 924 185 954 TK 62131 - Than c¸m - TK 6213 - Nhiªn liÖu 683 913 133 TK 62126 - Thuèc næ 55 902 187 TK 62125 - Mì b«i tr¬n 261 389 062 TK 62124 - DÇu b«i tr¬n 6 285 371 290 TK 62123 - G¹ch chÞu löa 0 1. TK 621 - CPNVL TT
- Xem thêm -