Tài liệu Bang phan bo nvl cong cu dung cu

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Quý 4/2002 TKghi Cã 1. - TKghi Nî TK621- CPNVLTT TK6211- CPNVLC TK62111- Th¹ch cao TK62112-Klanhke mua ngoµI TK62113- XØ Pi RÝt TK62114- Qu¾c RÝt TK62115- Phô gia TK6212-NVLphô TK62121- Vá bao TK62122- Bi ®¹n TK62123- g¹ch chÞu löa TK62124- DÇu b«i tr¬n TK62125- Mì b«i tr¬n TK62126- Thuèc Næ TK6213- Nhiªn liÖu TK62131- Than c¸m TK62132- Than NaD¬ng TK62133- X¨ng TK62134- DÇu §iªzen TK6272- Chi phÝ NVLkh¸c TK62721- Chi vËt liÖu kh¸c TK62722- Phô tïng TK6273- Dông cô SX TK641- Chi phÝ b¸n hµng TK642- Chi phÝ QLDN Céng TK1521 NVL chÝnh TK1522 NVLphô TK1523 Nhiªn liÖu TK15241 Phô tïng BiÓu sè 1 TK1531 CCDC Tæng céng 11.719.212.462 3.461.137.407 0 66.247.006.551 11.719.212.462 3.461.137.407 0 453.118.450 174.029.248 7.630.927.358 453.118.450 174.029.248 7.630.927.358 32.697.093.489 14.162.335.095 2.635.963.972 4.012.177.215 693.155.815 118.482.931 1.074.978.461 32.697.093.488 14.162.335.095 2.635.963.972 4.012.177.215 693.155.815 11.848.2931 107.497.8461 31.830.700.599 23.298.365.822 706.931.892 111.483.667 1.351.532.182 1.210.358.934 5.900.375 31.830.700.599 23.298.365.822 706.931.892 111.483.667 1.351.532.182 61.562.2754 488.711.205 333.478.768 1.210.358.934 615.622.754 488.711.205 5.900.375 333.478.768 66.512.413.7587
- Xem thêm -