Tài liệu Bảng lệnh autocad 3d

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¶NG mét sè LÖNH TRONG AUTOCAD - PhÇn 3D Tªn lÖnh 3D 3Darray NhËp t¾t, phÝm t¾t 3D 3DA 3Dorbit 3Dcorbit 3Ddistance 3Dface 3Dmesh 3Dpan 3Dpoly 3DO 3Dcorbit 3Ddistsnce 3DF 3Dmesh 3Dpan 3DP 3Dzoom 3Dzoom Align Background Bmout Boundary Box Break Cal Camera Cone Cylinder Ddvpoint Vpoint Donut Dview Dxbin Edge Edgesurf Elev Export Extrude Fog Hide ID Image Imagequality Image- Al Background Bmpout Bo,-Bo Box Br Cal Camera Cone Cylinder Vp Donut Dv Dxbin Edge Edgesurf Elev Exp Ext Fog Hi ID Im Imagequaliyt Image- T¸c dông T¹o mÆt cong líi c¬ së Sao kiÓu m¶ng trong kh«ng gian §iÒu khiÓn 3D : Xoay, phãng Camera Xoay Camera liªn tôc §iÒu khiÓn xa gÇn ®èi tîng trong kh«ng gian T¹o mÆt ph¼ng 3D T¹o m¹t líi ®a gi¸c cã h×nh d¹ng tù do KÐo ®èi tîng 3D VÏ ®a tuyÕn 3D víi c¸c ph©n ®o¹n th¼ng Phãng to, thu nhá trong kh«ng gian 3D Sao, xoay, thay ®æi kÝch thíc 2D vµ 3D G¸n phong c¶nh nÒn Lu theo ®Þnh d¹ng bmp T¹o miÒn vµ ®a tuyÕn tõ mét vïng kÝn T¹o solid hép chø nhËt XÐn ®èi tîng theo ®iÓm ¦íc lîng biÓu thøc §Æt vÞ trÝ Camera vµ Target T¹o Solid h×nh nãn T¹o Solid h×nh trô G¸n híng quan s¸t 3 VÏ h×nh vµnh kh¨n Quan s¸t phèi c¶nh NhËp file nhÞ ph©n vµo Thay ®æi hiÓn thÞ c¹nh T¹o mÆt cong Coons G¸n cao ®é vµ ®é dµy XuÊt b¶n vÏ víi nhiÒu ®Þnh d¹ng kh¸c nhau G¸n chiÒu cao T¹o s¬ng mï, xa mê Che c¹nh Èn, khuÊt Gi¸ trÞ to¹ ®é cña vÞ trÝ Qu¶n lý h×nh ¶nh §iÓu khiÓn chÊt lîng h×nh ¶nh G¸n h×nh ¶nh attach Import Insert attach Imp I Interfere Interfere Intersect Layout Light List Lsedit Lslib Lsnew Massprop Matlib Mirror3D Mview Pedit Pface Plan Purge Region Render Rendscr Replay Revolve Revsurf Rmat Rotate3D Rpref Rulesurf Saveimg Scene Section Setuv Shade, Shademode Slice Solid Solidedit Solprof Solview Sphere Stats In Layout Light Li Lsedit Lslib Lsnew Massprop Matlib Mirror3D Mv Pe Pface Plan Pu Re Render Rendscr Replay Rev Revsurf Rmat Rotate3D Rpref Rulesurf Saveimg Scene Sec Setuv Sha Sl So Solidedit Solprof Solview Sphere Stats NhËp vµo b¶n vÏ ChÌn block,file vÏ vµo T¹o Solid míi lµ vïng giao gi÷a c¸c Solid kh¸c Giao g÷a c¸c Solid Qu¶n lý Layout §iÒu khiÓn ¸nh s¸ng Th«ng tin ®èi tîng HiÖu chØnh phong c¶nh Th viÖn phong c¶nh ChÌn phong c¶nh vµo TÝnh to¸n, hiÓn thÞ tÝnh chÊt Solid hoÆc miÒn Th viÖn vËt liÖu §èi xøng qua mÆt ph¼ng T¹o khung nh×n ®éng HiÖu chØnh ®a tuyÕn T¹o líi theo ®Ønh MÆt b»ng theo UCS Dän ®èi tîng Ýt dïng T¹o miÒn T« bãng 3D HiÓn thÞ Render cuèi HiÓn thÞ h×nh ¶nh T¹o Solid trßn xoay T¹o mÆt trßn xoay G¸n vËt liÖu Xoay ®èi tîng 3D §Þnh th«ng sè t« bãng T¹o mÆt kÎ Lu ¶nh t« bãng ra file Qu¶n lý c¸c c¶nh T¹o miÒn giao tuyÕn mÆt ph¼ng, mÆt cong G¸n ho¹ ®å vËt liÖu T« mµu ®èi tîng C¾t Solid bëi 1 m.p T¹o Solid HiÖu chØnh Solid T¹o biªn cho 3D Solid T¹o khung nh×n ®éng lµ c¸c h×nh chiÕu T¹o Solid h×nh cÇu HiÓn thÞ sè liÖu thèng kª Subtract Tabsurf Torus Transparency UCS UCSicon UCSman Union View Vplayer Vports Wedge Dispsilh Su Tabsurf Torus Transparency UCS UCSicon UCSman Uni V Vplayer Vports Wedge Dispsilh Trõ c¸c Solid, miÒn T¹o mÆt trô T¹o Solid khèi xuyÕn §iÓu khiÓn ®é trong suèt cña ®èi tîng Qu¶n lý UCS BiÓu tîng cña UCS Qu¶n lý UCS ®· t¹o Hîp c¸c Solid, miÒn Qu¶n lý c¸c quan s¸t HiÖn thÞ líp trªn Layer Chia c¸c viewport T¹o Solid h×nh nªm Xo¸ ®êng sinh
- Xem thêm -