Tài liệu Bảng kê mua vào

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200.... Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Người nộp thuế:.......................................................................................... Mã số thuế: ................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam S TT (1) Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Ngày, Ký hiệu Số hoá tháng, hoá đơn đơn năm PH (2) (3) (4) Tên người bán Mã số thuế người bán (5) (6) Mặt hàng Doanh số mua chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú (7) (8) (9) (10) (11) S TT (1) Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Ngày, Ký hiệu Số hoá tháng, hoá đơn đơn năm PH (2) (3) (4) Tên người bán Mã số thuế người bán Mặt hàng Doanh số mua chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: ....................... ........................ ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
- Xem thêm -