Tài liệu Bang ke chung tu ghi co tk 511

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Công ty TNHH Việt Trung BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK 511 Tháng 12/2011 Ly vang 150 111112131Chứ Diễn giải SL ng từ TK TK 511 3331 Ghi nợ các TK 1Số 2 7 8 9 Ngày 17/12 99168 Thuý Vân 12 2.640.000 132.000 2.772.000 20/12 99173 K/S FaiFo 16 3.520.000 352.000 3.872.000 22/12 99197 Ngọc Hà 10 2.200.000 220.000 23/12 99201 K/S Fura 24 5.280.000 528.000 28/12 99315 K/S SG 7 6.600.000 660.000 80.960.000 8.096.000 2.420.000 5.808.000 7.062.000 ………… ………… Tổng cộng 184 9.240.000 48.048.000 31.76.800 SỔ CÁI TK 156.2 Tháng 12/2011 Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Tron Diễn giải g TK Số tiền Nợ Đ. ứng Có NK 31/12 Số dư đầu tháng 12/2011 111 Số phát sinh trong tháng 111 1 09.206.400 126.225.213 12 …………….. Kết chuyển chi phí mua hàng sang TK 632 Số dư cuối tháng 12/2011 632 58.857.903 176.573.710
- Xem thêm -