Tài liệu Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 - 11 - 12

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC I. Giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc cung (goùc) ñaëc bieät. 0o 30o 45o 60o 90o 120o 135o 150o α 0 3 4 1 1 3 2 1  2 2 2 2  2 5 6 1 2 cosα  3 3 2 1 2 2 3 0  4 2 2 2 2  2 sinα  6 1 2 tanα 0 1 3 ∥  3 -1 cotα ∥ 1 3 3 0  3 3 -1 3 2 3 3 3 0 tan 180o  0 3 2 3  3 -1  3 ∥  0 II. Giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc caëp goùc ñaëc bieät. Góc đối nhau Góc bù nhau Góc phụ nhau Góc hơn kém Góc hơn kém 𝛑 𝛑/2   sin      cos  2   sin( )   sin  sin(   )  sin    sin      cos  2  sin(   )   sin  cos( )  cos  cos(   )   cos    cos      sin  2  cos(   )   cos    cos       sin  2  tan( )   tan  tan(   )   tan    tan      cot  2  tan(   )  tan    tan       cot  2  cot( )   cot  cot(   )   cot    cot      tan  2  cot(   )  cot    cot       tan  2   III. Coâng thöùc nghieäm cô baûn: sin sin cos cos tan cot tan cot cos Chuù yù: 2k 1 cos 2k k2 sin k k sin 1 2 1 k2 2 k2 k2 1 sin 0 cos 0 k2 k 2 k COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC IV. Coâng thöùc löôïng giaùc . 1. Coâng thöùc cô baûn: 2 1  cot    cos3  4 cos   3 cos  3 tan   tan3   tan 3  1  3 tan 2  1 2 cos  1 2. Coâng thöùc coäng: sin(a  b)  sin a.cos b  sin b.cos a tan(a  b)  sin a.sin b tan a  tan b 1 tan a.tan b sin3 cos 3 1 3 sin 4 1 3 cos 4 sin 2  2sin  .cos cos 2  cos2   sin 2   2 cos2   1  1  2 sin 2  2 tan  1  tan 2  cot 2   1 cot 2  2 cot  tích: 1  cos 2 2 1  cos 2 2 cos   2 1  cos 2 2 tan   1  cos 2 4 cos 2 sin 4 4 sin 2 cos sin tan cot 2 sin 2 cot tan 2 cot2  sin4α + cos4 α cos a  cos b  2 cos ab ab .cos 2 2 ab ab cos a  cos b   2sin .sin 2 2 =1= 1 sin22 α 2 1 3 cos 4  4 4 sin6 α + cos6α sin a  sin b  2sin ab ab .cos 2 2 =1- sin a  sin b  2 cos ab ab .sin 2 2 = 3 sin22 α 4 3 5 cos 4  8 8 8. Coâng thöùc bieåu dieãn Heä quaû: (Coâng thöùc haï baäc hai) sin 2   1 2 cos 4 2 cos 5. Coâng thöùc bieán ñoåi toång thaønh 3. Coâng thöùc nhaân ñoâi: tan 2  sin sin 3 cos 3 sin 2 sin Heä quaû: (Coâng thöùc haï baäc ba) sin2  cos(a  b)  cosa.cos b cos 3 tan .cot  1 1  tan   7. Coâng thöùc boå xung:  sin 3  3sin   4sin3  sin2  cos2  1 2 4. Coâng thöùc nhaân ba: 6. Coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh  2 theo t = tan . toång: 1  cos(a  b)  cos(a  b)  2 1 sin a.sin b   cos(a  b)  cos(a  b)  2 1 sin a.cos b  sin(a  b)  sin(a  b)  2 cos a.cos b   sin  2t 1  t2  cos   1  t2 1  t2  tan   2t 1  t2 2
- Xem thêm -