Tài liệu Bàn về những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam trong quá trình hội nhập sau khi trung quốc gia nhập wto

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. DÇu khÝ ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta x¸ch ®Þnh lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän quan träng hµng ®Çu cña ®Êt níc. ë níc ta trong lÜnh vùc dÇu khÝ cã Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp to l¬n cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong n¨m 2004 Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch to lín. DÇu th« khai th¸c 20,07 triÖu tÊn ®¹t 115% kÕ ho¹ch, khai th¸c khÝ 6,25 tØ m 3 ®¹t 109% kÕ ho¹ch vµ xuÊt khÈu dÇu th« 19,5 triÖu tÊn ®¹t 114% kÕ ho¹ch, ®¹t kû lôc kim ng¹ch xuÊt khÈu gÇn 5,7 tyUSD. C«ng t¸c th¨m dß t×m kiÕm ®· cã nh÷ng thµnh tùu to lín t¨ng thªm tr÷ lîng dÇu má cña níc nhµ. Bªn c¹nh ®ã lµ c«ng t¸c khai th¸c vµ chÕ biÕn còng ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. §ång thêi triÓn khai c¸c ®Ò ¸n nh : §Ò ¸n khÝ ®iÖn ®¹m Cµ Mau, nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt…Ngoµi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc th× Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt kh¾c phôc ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh gi¸ dÇu t¨ng cao nh hiÖn nay. Do ®ã em chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn dÇu khÝ cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam” ®Ó t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn dÇu khÝ vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy NguyÔn Thµnh HiÕu ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. I.Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c t×m kiÕn th¨m dß khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ cña petrovietnam. 1.DÇu khÝ vµ c«ng nghiÖp dÇu khÝ. 1.1.DÇu má vµ khÝ ®èt. DÇu má vµ khÝ ®èt lµ mét lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n quý mµ thiªn nhiªn ban tÆng cho con ngêi. DÇu má vµ khÝ ®èt lµ hîp chÊt hy®rocacbon ®îc khai th¸c lªn tõ lßng ®Êt, thêng ë thÓ láng vµ thÓ khÝ.ë thÓ khÝ, chóng bao gåm khÝ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiªn nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh. KhÝ thiªn nhiªn lµ toµn bé hy®roc¸cbon ë thÓ khÝ khai th¸c tõ giÕng khoan bao gåm c¶ khÝ Èm , khÝ kh«. KhÝ ®ång hµnh lµ khÝ tù nhiªn n»m trong c¸c vØa dÇu díi d¹ng mòi khÝ hoÆc khÝ hoµ tan vµ ®îoc khai th¸c ®ång thêi víi dÇu th«. DÇu má khÝ ®èt thiªn nhiªn ®Òu lµ lo¹i kho¸ng s¶n n¨ng lîng, cã tÝnh “linh ®éng” cao. Sau n÷a, chóng cã b¶n chÊt sinh thµnh, di c, tÝch tô gÇn gièng nhau. Gièng nh nhÒu lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n kh¸c, dÇu khÝ ®îc h×nh thµnh do kÕt qu¶ qu¸ tr×nh vËn ®éng phøc t¹p l©u dµi hµng triÖu n¨m vÒ vËt lý, ho¸ hoc, ®Þa chÊt, sinh häc… 1.2Ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ. Tríc hÕt, ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ mét ngµnh mang tÝnh tæng hîp vµ ®a d¹ng cao. Chuçi ho¹t ®éng cña c«ng nghiÖp dÇu khÝ bao gåm: kh©u ®Çu (cßn gäi lµ thîng nguån), kh©u gi÷a (trung nguån ) vµ kh©u sau ( h¹ nguån ). -Kh©u ®Çu bao gåm c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕn, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ. Kh©u nµy sö dông tæng hîp trÞ thøc vµ c«ng nghÖ cña mét lo¹t chuyªn ngµnh nh ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, ®Þa ho¸, kho¸ng s¶n, khoan khai th¸c. -Kh©u gi÷a bao gåm c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn , tµng tr÷ dÇu khÝ. Kh©u nµy liªn quan ®Õn c¸c c«ng nghÖ ®êng èng, tµu chøa, bån chøa, cÇu c¶ng… -Kh©u cuèi: gåm c¸c ho¹t ®éng xö lý, chÕ biÕn kinh doanh vµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ. DÇu má vµ khÝ thiªn nhiªn khai th¸c ®îc míi chØ lµ nguyªn liÖu. Muèn cã c¸c s¶n phÈm trùc tiÕp sö dông trong ®êi sèng vµ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cÇn ph¶i xö lý, chÕ biÕn chóng. Thø hai, c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ ngµnh ®ái hái vèn ®Çu t lín, rñi ro nhiÒu vµ lîi nhuËn cao. Th«ng thêng khi ®Çu t vµo mét l« t×m kiÕn th¨m dß, c¸c c«ng ty ph¶i bá ra hµng tr¨m triÖu ®«la Mü. Thø ba, c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ ngµnh c«ng nghÖ cao vµ lµ con ®Î cña ngµnh c«ng nghiÖp nÆng. Thø t, c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ mét ngµnh mang tÝnh quèc tÕ cao, kh¸c víi than ®· tríc ®©y viÖc th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÐn vµ ph©n phèi dÇu khÝ ®· nhanh chãng mang tÝnh toµn cÇu. 1.3 Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÇu khÝ ®îc gäi lµ “Vµng ®en”, ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ toµn cÇu. DÇu khÝ mang l¹i lîi nhuËn siªu ng¹ch khæng lå cho c¸c quèc gia vµ d©n täc trªn thÕ giíi ®ang së h÷a vµ tham gia trùc tiÕp kinh doanh nguån tµi nguyªn trêi cho n¸y. HiÖn nay, trong c¸n c©n n¨ng l¬ng, dÇu khÝ vÉn gi÷ vai trß quan träng nhÊ so víi c¸c d¹ng n¨ng lîg kh¸c. Cïng víi than ®¸, dÇu khÝ chiÕm tíi 90% tæn tiªu thô n¨ng lîng toµn cÇu. Kh«ng Ýt c¸c cuéc chiÕn tranh, c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã nguyªn nh©n s©u xa tõ c¸c ho¹t ®éng c¹nh tranh s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc dÇu khÝ. KÓ tõ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c níc ch©u ¸ ®Õn nay, kh«ng mét vÊn ®Ò nµo t¸c ®éng m¹nh ®Õn toµn cÇu b»ng vÊn ®Ò t¨ng gi¸ nhiªn liÖu. 2.PetroViÖtNam vµ nh÷ng chÆng ®êng ph¸t triÓn. Sau ngµy gi¶i phãng miªn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc, th¸ng 9/1975 tæng côc DÇu má vµ khÝ ®èt ViÖt Nam ®îc thµnh lËp, trªn c¬ së Liªn ®oµn §Þ© ch¸t 36 thuéc Tæng côc §Þa chÊt vµ Ban DÇu thuéc Tæng côc Ho¸ chÊt, ®Õn n¨m 1990 chÝnh thøc trë thµnh Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam sau 30 n¨m ®· cã nh÷ng bíc tiÕn vît bËc , trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhä trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, cã ®ãng gãp quan träng vµo nguån thu ng©n s¸ch, ®a níc ta vµo danh s¸ch c¸c níc s¶n xuÊt dÇu khÝ trªn thÕ giíi vµ ®øng thø 3 ë §«ng Nam ¸ vÒ s¶n lîng khai th¸c dÇu th«. Giai ®o¹n 2001-2004 vµ ®Æc biÖt lµ n¨m 2004 lµ n¨m mµ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®¹t kÕt qu¶ t¨ng trëng cao nhÊt, kh«ng chØ trong ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ, mµ c¶ trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c. Cô thÓ: §· x¸c ®Þnh ®îc tr÷ lîng tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn dÇu khÝ cña ViÖt Nam ( chñ yÕu khu vùc thÒm lôc ®Þa vµo kho¶ng 3000-4000 triÖu m 3 qui dÇu ( tr÷ lîng tiÒm n¨ng vÒ khÝ thiªn nhiªn chiÕm kho¶ng 60%). Tr÷ lîng dÇu khÝ x¸c minh ®¹t kho¶ng 1 tØ m3 qui dÇu víi kho¶ng 60 cÊu t¹o ph¸t hiÖn cã chøa dÇu khÝ, nhiÒu má dÇu khÝ cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i ®îc ph¸t hiÖn vµ lÇn lît ®a vµo khai th¸c. Hoµn thµnh môc tiªu gia t¨ng tr÷ lîng dÇu khÝ, ®¶m b¶o c©n 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®èi bÒn v÷ng víi ho¹t ®éng khai th¸c, ®¶m b¶o an ninh n¨ng lîng cña ®Êt níc. HiÖn nay, cïng víi viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß dÇu khÝ trong níc, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®ang tÝch cùc triÓn khai c¸c dù ¸n t×m kiÕm th¨m dß ë níc ngoµi. S¶n lîng khai th¸c dÇu khÝ giai ®o¹n 20012004 ®¹t 85.36 triÖu tÊn qui dÇu (gåm 72.1 triÖu tÊn dÇu th« vµ 13.26 tØ m 3 khÝ). Riªng n¨m 2004, s¶n lîng khai th¸c dÇu khÝ ®¹t 26.403 triÖu tÊn qui dÇu (gåm 20.403 triÖu tÊn dÇu th« vµ 6 tØ m 3 khÝ). Víi nh÷ng tÊn dÇu th« ®Çu tiªn ®îc khai th¸c tõ thÒm lôc ®Þa miÒn Nam níc ta trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 80 cña thÕ ký trø¬c, dÇu khÝ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín vµo c«ng cuéc ®æi míi gcña ®Êt níc. DÇu th« ®· gãp phÇn chèng l¹m ph¸t, phôc vô c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña níc nhµ, gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi suèt thêi gian bÞ bao v©y cÊm vËn kinh tÕ. DÇu khÝ ®· ®îc ghi nhËn lµ ngµnh c«ng nghiÖp míi ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lµ c¸nh cöa më ®Ó ®i ®Õn t¬ng lai… §Ó cã ®îc nh÷ng lêi ®¸nh gi¸ tèt ®Ñp ®ã, trong nh÷ng n¨m qua c¸n bé, c«ng nh©n dÇu khÝ ViÖt Na ®· chung lng ®Êu cËt lao ®éng s¸ng t¹o, vît qua mu«n vµn khã kh¨n , th¸ch thøc, liªn tôc hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. ChØ tÝnh 4 n¨m 6 th¸ng ®Çu thÕ kû míi nµy, toµn ngµnh ®· khai th¸c 98,852 triÖu tÊn dÇu th« qui ®æi, xuÊt khÈu 79, 324 triÖu tÊn dÇu th«, ®¹t kim ng¹ch 19,313 tû USD, nép ng©n s¸ch Nhµ níc 169,539 tû ®ång, cung cÊp khÝ cho c¸c nhµ m¸y ®iÖn Phó Mü, Bµ RÞa… hiÖn ®ang s¶n xuÊt an toµn liªn tôc 40% s¶n lîng ®iÖn cña c¶ níc. XÝ nghiÖp liªn doanh dÇu khÝ Vietsovpetro, con chim ®Çu ®µn cña ngµnh dÇu khÝ níc ta kÓ tõ khi khai th¸c tÊn dÇu ®Çu tiªn ®Õn hÕt th¸ng 8 n¨m 2004 ®· khai th¸c ®îc 147,213 triÖu tÊn dÇu th«; thu gom vµ vËn chuyÓn vµo bê hµng chôc tû m 3 khÝ ®ång hµnh cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y ®iÖn PHó Mý, B×a RÞa vµ Nhµ m¸y chÕ biÕn khÝ Dinh Cè. Riªng 8 th¸ng n¨m 2004, c«ng ty ®· khai th¸c trªn 7,035 triÖu tÊn dÇu th« tõ 2 má B¹ch Hæ vµ Rång §en, thu gom vµ vËn chuyÓn vµo bë trªn 1,245 tû m3 khÝ. Hay C«ng ty liªn doanh dÇu khÝ Cöu Long tÝnh ®Õn th¸ng 6 n¨m 2005 ®· khai th¸c ®îc 5,6 triÖu tÊn dÇu th«, mang l¹i doanh thu gÇn 1,6 tû USD. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Æc biÖt chó träng tíi c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß, ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹hc gia t¨ng tr÷ l¬ng, ®¹t møc 150 triÖu tÊn dÇu qui ®æi cho c¶ giai ®o¹n 2001- 2005. Mét sè dù ¸n t×m kiÐm th¨m dß dÇu khÝ ë trong níc còng ®· ®îc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam triÓn khai, nh Dù ¸n t×m kiÕm th¨m dß dÇu khÝ tæng thÓ ë MiÒn Vâng nh Hµ Néi; §Ò ¸n kh¶o s¸t ®Þa chÊn 3D l« 103/107 vÞnh B¾c Bé; §Ò ¸n kh¶o s¸t ®Þa chÊn 2D c¸c l« tõ 113 tíi 121; giÕng §«ng Quan S_1X thuéc vïng tròng Hµ Néi, giÕng Rång Tre vµ giÕng C¸ Ngõ Vang. Má §¹i Hïng ®· ®îc ®a trë l¹i khai th¸c tõ ngµy 30/11/2004. Dù kiÕn, n¨m 2005 s¶n lîng khai th¸c dÇu khÝ ®¹t 24,4 triÖu tÊn, trong ®ã 18 triÖu tÊn lµ dÇu th«. ViÖc liªn doanh, liªn kÕt vµ kªu gäi vèn ®Çu t víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong níc vµ quèc tÕ, còng ®îc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Èy m¹nh vµ tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký ë níc ngoµi; TÝch cùc triÓn khai c«ng viÖc ë c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë c¸c khu vùc trªn thÕ giíi nh Hîp ®ång L« 433a vµ 416b ë Angiªri; Hîp ®ång l« SK 305 ë Malaysia; Hîp ®ång Madura I vµ II, §«ng Jawa Indonesia; Hîp ®ång ph¸t triÓn khai th¸c më Amara Iraq…§Õn nay, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· ký hîp ®ång t×m kiÕm , th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ víi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam víi tæng sè vèn d¨ng ký trªn 7 tû USD. HiÖn t¹i, c¸c c«ng ty ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh c«ng t¸c ®· thèng nhÊt ë Petro ViÖt Nam ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu n¨m 2005. Ngoµi ra, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· tæ chøc héi nghÞ më vång ®Êu thÇu l« 122- 130 bÓ Phó Kh¸nh, kªu gäi ®Çu t víi gÇn 30 c«ng ty ®¨ng ký tham dù; Ký hîp ®ång l« 05-1b/1c víi C«ng ty IDEMITSU; Hoµn thµnh viÖc xem xÐt tr÷ lîng c¸c l« cña Unocal (Kim Long, ¸c quû, C¸ Voi)…. Ngoµi ra mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ c«ng ty liªn doanh ®iÒu hµnh Cöu Long còng ®· cã nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong viÖc th¨m dß t×m kiÕm dÇu khÝ : c«ng ty®· th¨m dß, kh¶o s¸t 15 giÕng khoan, ®Õn th¸ng 8/2000 th× ph¸t hiÖn dÇu t¹i më S Tö §en; th¸ng 10/2001 ph¸t hiÖn tiÕp dÇu t¹i má S Tö Vµng vµ th¸ng 11/2003 c«ng ty ph¸t hiÖn ®îc dÇu khÝ –condensat t¹i më S Tö Tr¾ng thuéc l« 15. 1 ngoµi khëi tØnh B×nh ThuËn. Tæ hîp má S Tö §ªn- S Tö Vµng- S Tö Tr¾ng ®îc mÖnh danh lµ “tam 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸c vµng”, cã tr÷ lîng íc tÝnh lín thø hai ViÖt Nam sau má B¹ch Hæ. Cô thÓ má S Tö §en cã ®é s©u 52 mÐt níc, cïng víi má S Tö Vµng vµ S Tö tr¾ng lµ mét côm má dÇu khÝ giµu tiÒm n¨ng mµ ®iÒu hÕt søc thuËn lîi lµ c¶ 3 má chØ c¸ch mòi Khe Gµ- B×nh ThuËn 60 km, trong khi c¸c má dÇu ®ang khai th¸c cña Liªn doanh DÇu khÝ ViÖt X« c¸ch bê biÓn Vòng Tµu tíi h¬n 100km. HiÖn nay, kinh phÝ x©y dùng ®êng èng dÉn dÇu trong lßng biÓn lªn tíi 1,2 triÖu USD/ km, nªn nÕu ®a dÇu khÝ vµo B×nh ThuËn sÏ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ, còng nh cung øng c¸c dÞch vô vµ thiÕt bÞ cho giµn khoan cóng nhanh h¬n. Khi dÞch vô dÇu khÝ ph¸t triÓn, b×nh ThuËn sÏ trë thµnh tØnh cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn toµn diÖn trong vïng, ®Æc biÖt lµ vÒ c«ng nghiÖp DÇu khÝ. C¸i mµ B×nh ThuËn ®ang cÇn lµ hÖ thèng s©n bµy, c¶ng biÓn, ®êng èng dÉn dÇu, dÊn khÝ, kho tµng vµ nhÊt lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó s½n sµng tiÕp cËn ngµnh dÇu khÝ míi mÎ ®ang ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp liªn doanh Vietsovpetro lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ph¸t hiÖn má dÇu trong mãng ë bån tròng Cöu Long, cóng lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ph¸t hiÖn vØa khÝdÇu trong tõng mãng bån tròng Nam C«n S¬n- ë má §¹i Hïng n¨m 2003 vµ më Thiªn ng thuéc l« 02-3 n¨m 2005. XÝ ngiÖp ®· khoan thµnh c«ng giÕng khoan §¹i Bµng 2X lµ khu vùc cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt hÕt søc phøc t¹p, võa mÊt dung dÞch võa tån t¹i dÞ thêng ¸p suÊt cao, n¬i mµ tríc ®©y nhiÒu c«ng ty dÇu khÝ níc ngoµi ®· ph¶i bá dë. N¨m nay, XÝ nghiÖp sÏ kÕt thôc khoan 6 giÕng th¨m dß víi 21,6 km khoan, gia t¨ng thªm 35 triÖu tÊn tr÷ lîng ®Þa chÊt, trong ®ã cã 11 triÖu tÊn dÇu thu håi. Cã thÓ nãi viÖc ®Çu t cho c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß lµ viÖc hÕt søc quan träng gióp cho chóng ta gia t¨ng tr÷ lîng dÇu khÝ, mµ trong bèi c¶nh gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng cao nh hiÖn nay th× ®iÒu ®ã l¹i cµng quan trong h¬n. Bªn c¹nh ®ã còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n ®ang tån t¹i trong vÊn ®Ò t×m kiÕm th¨m dß hiÖn nay, thø nhÊt lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kÜ thuËt cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong lÜnh vùc th¨m dß lµ cha thùc sù ph¸t triÓn, chóng ta vÉn ph¶i mua thiÕt bÞ tõ níc ngoµi, ®ång thêi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cha cã tr×nh ®é ®ñ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu do vËy ph¶i thêng xuyªn ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c khai th¸c . Trong n¨m 2004 Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖn vô s¶n xuÊtkinh doanh ®· ®Ò ra, ®Æc biÖt tronglÜnh vùc khai th¸c. xuÊt khÈu dÇu th«, vËn chuyÓn , qu¶n lý vµ ph©n phèi khÝ thiªn nhiªn, s¶n xuÊt ph©n ®¹m… Cô thÓ vÒ phÇn khai th¸c th× Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· khai th¸c ®îc trªn 20 triÖu tÊn dÇu th«, trªn 6 tû m 3 khÝ trong n¨m 2004. Riªng trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004, s¶n lîng íc ®¹t 9 triÖu tÊn dÇu, b»ng 55% t¨ng 24,5% so víi cïng kú n¨m 2003, t¨ng trªn 1,2 triÖu tÊn dÇu th« vµ 1,3 tû m 3 khÝ so víi cïng ký 2003. Ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ hiÖn ®ang ®îc triÓn khai t¹i 7 má: R¹ng §«ng, S Tö §en- l« 15.5, má khÝ Lan T©y- Lan §á. S¶n lîng khai th¸c trung b×nh cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®¹t møc 50 ngh×n tÊn dÇu th«/ ngµy vµ 16 triÖu 3 khÝ/ngµy. Má §¹i Hïng dù kiÕn cuèi quý 3 /2004 sÏ khai th¸c trë l¹i sau thêi gian söa ch÷a. Trong ®ã, hÖ thèng B¹ch Hæ, hÖ thèng Nam C«n S¬n vËn hµnh æn ®Þnh, an toµn ph¸t huy hiÖu qu¶. Hai ®êng tuyÕn èng hiÖn nay dang ®¶m b¶o vËn chuyÓn khÝ ®ång hµnh tõ c¸c më thuéc má Cöu Long vµ khÝ thiªn nhiªn l« 02 bÓ Nam C«n S¬n ®¸p øng nhu cÇu khÝ cho s¶n xuÊt ®iÖn, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp khu vùc miÒn §«ng nam bé vµ trªn 60% nhu cÇu khÝ ho¸ láng trong níc. §Ó hiÓu thªm ta cã thÓ xem xÐt vÒ t×nh h×nh khai th¸c cña mét liªn doanh trong Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®ã lµ liªn doanh dÇu khÝ Viªtsovpetro 29/12/1988 khai th¸c tÊn dÇu thø 1 triÖu, tÊn dÇu thø 10 triÖu vµo 3/2/1992. Sau ngµy 27/5/1993 hiÖp ®Þnh vÒ viÖc Liªn bang Nga thõa kÕ quyÒn vµ nghÜa vô cña bªn Liªn X« tríc ®©y ®îc ký kÕt, tÊn dÇu thø 20 triÖu ®îc khai th¸c vµo ngµy 12/11/1993. Ngµy 16/4/1995 liªn doanh b¾t B¶ng tham kh¶o vÒ lîng dÇu khai th¸c cña ViÖt Nam so víi 1 sè níc trong khu vùc. N¨m 1994 1995 2000 Brun©y 21.56 23.25 23.38 §¬n vÞ:tÊn/ ngµy®ªm. ViÖt Nam 18.7 23.37 38.96 7 Malayxia 83.12 88.96 87.01 Ind«nªxia 190.39 191.69 170.13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Çu dÉn khÝ ®ång hµnh tõ má B¹ch Hæ vµo bê cung cÊp cho Nhµ m¸y NhiÖt diÖn Bµ RÞa. Ngµy 23/4/1995 khai th¸c tÊn dÇu thø 30 triÖu vµ 19/10/1997 tÊn dÇu thø 50 triÖu. TÊn dÇu thø 90 triÖu ®îc khai th¸c vµo 22/2/2001 vµ khai Liªn doanh trßn 20 tuæi th× tÊn dÇu thø 100 triÖu ®· ®îc khai th¸c vµo th¸ng 11/2001/ Liªn doanh phÊn ®Êu hoµn thµnh khai th¸c tÊn dÇu thø 150 triÖu vµo th¸ng 11/2005. §Ó ®¹t ®îc s¶n lîng khai th¸c dÇu khÝ nh trªn, liªn doanh ®· khoan vµo lßng ®Êt trªn 250 giÕng khoan c¸c lo¹i víi h¬n 1 triÖu mÐt khoan. Cïng víi viÖc n©ng cao s¶n lîng dÇu. Liªn doanh ®· tËp trung nhiÒu trÝ tuÖ, c«ng søc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cng cÊp khÝ ®ång hµnh vµo bê, hç trî tÝch cùc cho viÖt ph¸t triÓn côm khÝ ®iÖn, ®¹m Bµ RÞa –Vòng Tµu. Ngoµi ra cßn cã c«ng ty liªn doanh dÇu khÝ Cöu Long còng ®Èy m¹nh viÖc khai th¸c dÇu khÝ cô thÓ : song song víi viÖc khai th¸c dÇu tõ më S Tö §en giai ®o¹n 1, liªn doanh cßn ®ang triÓn khai kÕ ho¹ch ph¸t triÓn má dÇu S Tö Vµng, kÕ ho¹ch thÈm lîng má dÇu khÝ condensat S Tö Tr¾ng. 29/10/2003 dßng dÇu th¬ng m¹i ®Çu tiªn ®· ®îc khai th¸c tõ má S Tö §iªn vµ chØ trong 1 n¨m , C«ng ty ®· khai th¸c ®îc 27,1 triÖu thïng dÇu th« ( t¬ng d¬ng víi 3,6 triÖu tÊn ). DÇu th« khai th¸c lªn ®îc b¬m vµo tµu Cöu Long MV9 víi søc chøa 1 triÖu thïng ®Ó xö lý. C«ng ty th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trùc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· hùp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸ch thóc ®Èy khai th¸c ®Ó t¨ng nhanh s¶n lîng dÇu khÝ t¹i hÇu hÕt c¸c má nh R¹ng §«ng, Ruby, S Tö §en, Lan T©y. C«ng ty ®· khai th¸c ®îc trªn 8 triÖu tÊn dÇu th« vµ 4, 639 tû m3 khÝ thiªn nhiªn. Trong ®ã, riªng má S Tö §ªn ®· khai th¸c ®îc 3,47 triÖu tÊn dÇu th«, vîot 43,26% kÕ ho¹ch c¶ n¨m ; má Lan T©y cã tiÒm n¨ng c¸c giÕng tèt, khai th¸c æn ®inh, ®¹t s¶n lîng 2, 55 tû m3 khÝ thiªn nhiªn vît kÕ ho¹ch 9,44% ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu khÝ cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ c¸c ngµnh kinh tÕ. Trªn ®©y ta ®· thÊy ®îc thùc tr¹ng cña c«ng t¸c khai th¸c dÇu má cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. §ã thùc sù lµ nh÷ng con sè ®¸ng mõng, tuy nhiªn chung ta khai th¸c dÇu th« chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu mµ vÉn cha thÓ chÕ biÕn dÇu th« ®îc vµ chØ cã khÝ ®ång hµnh lµ chóng ta míi cã thÓ xö lý vµ sö dông ®îc.ChÝnh v× vËy chóng ta sÏ ®Ò cËp tíi viÖc chÕ biÕn dÇu trong phÇn tiÕp theo. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Thùc tr¹ng cña viÖc chÕ biÕn dÇu khÝ. 4.1.Thùc tr¹ng cña viÖc chÕ biÕn dÇu. DÇu má chóng ta khai th¸c hiÖn nay chñ yÕu lµ dÇu th« vµ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc xuÊt khÈu. N¨m 2004 ngµnh dÇu khÝ ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu gÇn 5,7 tû USD, t¬ng ®¬ng 19,5 triÖu tÊn dÇu th«, vît 93% kÕ ho¹ch n¨m vÒ doanh thu ngo¹i tÖ, chiÕm ngãt 25% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc. Tuy nhiªn môc tiªu cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam kh«ng chØ dõng l¹i ë xuÊt khÈu dÇu th« mµ cßn lµ viÖc läc dÇu ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu trong níc h¹n chÕ nhËp khÈu x¨ng dÇu. C¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm dÇu khÝ, ®Æc biÖt nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt ®· vµ ®ang ®îc triÓn khai mét c¸ch khÈn tr¬ng, dù ¸n läc dÇu Dung QuÊt do ®Ých th©n Phã Thñ tíng NguyÔn TÊn Dòng chØ ®¹o, cø 10 ngµy Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ph¶i b¸o c¸o tiÕn ®é 1 lÇn. HiÖn dù Ên ®· hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng vµ h¹ng môc h¹ tÇng c¬ së phôc vô c«ng t¸ch x©y dùng nhµ m¸y, mét sè h¹ng môc ®· ®îc ®a vµo xö dông. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®ang cïng nhµ thÇu Technip triÓn khai hîp ®«ng ph¸t triÓn thiÕt kÕ tæng thÓ cña gãi 1 víi viÖc bæ sung hai ph©n xëng xö lý LCO b¨ng hydro vµ ®ång ph©n ho¸ naptha nhÑ vµo s¬ ®å c«ng nghÖc ña nhµ m¸y nh ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¸c ®Ò ¸n nh : KhÝ Nam C«n S¬n, §Ò ¸n Liªn hîp hãa dÇu Nghi S¬n Thanh Ho¸, dù ¸n §êng èng dÉn khÝ Phó Mü –TP Hå ChÝ Minh, Dù ¸n §¹m Phó Mü ®ang ®îc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cïng c¸c nhµ thÇu triÓn khai, tr×nh ChÝnh phñ. 4.2.Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c chÕ biÕn khÝ. KhÝ ®ång hµnh thu ®îc cïng khai th¸c dÇu má ë níc ta hiÖn nay ®îc chÕ biÕn rÊt hiÖu qu¶. C¸c ®êng èng dÉn khÝ trong lßng biÓn ®· ®îc x©y dùng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó dÉn khÝ vµo trong ®Êt liÒn phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ®iÖn, ®¹m, ho¸ láng, ho¸ Gas… ë ViÖt Nam hiÖn nay cã mét c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ khÝ PetroVietNam Gas,®îc thµnh lËp 20-9-1990. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh lµ thu gom, vËn chuyÓn, chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ, cung cÊp khÝ cho c¸c hé tiªu thô c«ng nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp liªn hiÖp khÝ ®iÖn ®¹m Phò Mü thuéc huyÖn T©n thµnh, tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu cã tÇm cì lín nhÊt §«ng Nam ¸ víi sè vèn ®Çu t h¬n 4,5 tû USD. C«ng ty ®· b¾t tay vµo viÖc triÓn khai dù ¸n thu gom vµ sö dông khÝ ®ång hµnh B¹ch Hæ. §©y lµ dù ¸n lín, phøc t¹p, bao gåm hÖ thèng ®êng èng thu gom vµ vËn chuyÓn khÝ, giµn nÐn khÝ, nhµ m¸y xö lý khÝ, kho chøa vµ c¶ng xuÊt s¶n phÈm láng, c¸c tr¹m ph©n phèi khÝ víi tæng vèn ®Çu t 450 triÖu USD. Giai ®o¹n 1, ®a khÝ vµo bê hoµn thµnh ®Çu quý 2 /1995. Ngµy 26/4/1995, dßng khÝ ®Çu tiªn mµ tríc ®Çy ph¶i ®èt bá ngoµi kh¬i ®· ®îc ®a vµo bê cÊp cho nhµ m¸y §iÖn Bµ RÞa víi lu lîng 1 triÖu m3 / ngµy ®ªm, gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng. §©y lµ bíc ngoÆt ®¸nh dÊu mét ký nguyªn míi, kû nguyªn cña ngµnh c«ng nghiÖp khÝ ViÖt Nam. Giai ®o¹n 2, cïng víi viÖc hoµn thµnh giµn nÐn nhá, giµn nÐn lín vµ më réng hÖ thèng ®êng èng dÉn khÝ trªn bê, c«ng suÊt ®a khÝ vµo bê ®· ®îc n©ng lªn 2 triÖu m3 / ngµy ®ªm vµo ngµy 14/12/1997. Giai ®o¹n3 phÇn nhµ m¸y xö lý Dinh Cè, kho chøa vµ c¶ng xuÊt ThÞ V¶i ®· hoµn thµnh vµo cuèi n¨m 1998. §©y lµ 2 c«ng tr×nh cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ vµ c«ng nghÖ. Ngoµi viÖc n©ng s¶n lîng khÝ lªn 4 triÖu m3 / ngµy ®ªm, c«ng tr×nh khÝ cßn cung cÊp mçi n¨m 130.000 tÊn khÝ ho¸ láng phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. Giai ®o¹n 4, ®êng èng dÉn khÝ dµi 45 km tõ má R¹ng §«ng vÒ má B¹ch Hæ ®îc hoµn thµnh vµo cuèi th¸ng 11/2201, n©ng c«ng suÊt cña dù ¸n khÝ ®ång hµnh B¹ch Hæ tõ 4,7 triÖu m 3 /ngµy ®ªm lªn 5,7 triÖu m3 / ngµy ®ªm, gãp phÇn t¨ng s¶n lîng cung cÊp khÝ. HiÖn nay, toµn bé Dù ¸n khÝ B¹ch Hæ ®ang ®îc vËn hµnh vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ víi 3 lo¹i s¶n phÈm: KhÝ kh« 1,5 tû m 3 . n¨m, khÝ ho¸ láng 350.000 tÊn / n¨m vµ condensate 130.000 tÊn/ n¨m. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra giai ®o¹n 1 cñ Sù ¸n khÝ thÊp ¸p ®· hoµn thµnh vµo cuèi n¨m 2003 víi vèn ®Çu t gÇn 100 tû ®ång, mçi ngµy cung cÊp gÇn 1 triÖu m 3 khÝ cho c¸c hé c«ng nghiÖp tiªu thô vµ cã h¬n 30 xe « t« dang trong giai ®o¹n thö nghiÖm dïng khÝ ho¸ láng thay thÕ nhiªn liÖu truyÒn thèng. C¸c dù ¸n nµy ®· gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc sö dông khÝ, më réng thÞ trêng tiªu thô khÝ vµ gãp phÇn lµm gi¶m « nhiÔm m«i trêng. Thªm vµo ®ã PetroVietNam Gas ®· tÝch cùc tham gia vËn hµnh dù ¸n khÝ Nam C«n Son. Dù ¸n nµy bao gåm hÖ thèng ®êng èng chÝnh dµi 400km, b¾t nguån tõ c¸c má khÝ Lan T©y- Lan §á thuéc vïng bån tròng Nam C«n S¬n vµ kÕt thóc ë Phóc Mü. Nhµ m¸y xö lý khÝ Dinh Cè, trung t©m ph©n phèi khÝ Phó Mü. C¸c dù ¸n khÝ B¹ch Hæ, Nam C«n S¬n ®i vµo ho¹t ®ång ®· cã nhøng ®ãng gãp hÕt søc cã ý nghÜa ®èi víi sù ph¸t triÓnkinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ mét chuyªn gia kinh tÕ ®· cho r»ng, ngµnh c«ng nghiÖp KhÝ ®èt non trÎ cña ViÖt Nam thùc sù lµ mét cuéc ch¬i lín cña sù nghiÖp ph¸t triÓn. HiÖn nay nghµnh c«ng nghiÖp khÝ ®· cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt trªn 40% tæng s¶n lîng ®iÖn n¨ng cña c¶ níc, gÇn 30 % nhu cÇu ph©n ®¹m ure vµ gÇn 40 % nhu cÇu khÝ ho¸ láng cña c¶ níc. KÕt qu¶ cô thÓ c¸c chØ tiªu chÝnh Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam thèng kª vÒ chÕ biÕn khÝ tõ 1995 tíi nay: -VÒ s¶n lîng, ®· cung cÊp h¬n 15 tû m 3 khÝ kh«, gÇn 2 triÖu tÊn khÝ ho¸ láng vµ h¬n 8 triÖu tÊn condensat. -Tæng doanh thu trªn 34.500 tû ®ång, riªng n¨m 2005 íc tÝnh gÇn 10.000 tû ®ång. -Nép ng©n s¸ch nhµ níc trªn 8.000 tû ®ång, riªng n¨m 2005 íc ®¹t 2.000 tû ®ång. II.c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ. Víi môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 ®· ®îc x¸c ®Þnh gåm x©y dùng Tæng c«ng ty thµnh mét tËp ®oµn dÇu khÝ m¹nh ë khu vùc §«ng Nam ¸, cã kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c, vËn chuyÓn, chÕ biÕn vµ ph©n phèi dÇu khÝ, gia t¨ng tr÷ lîng thu håi kho¶ng 150-200 triÖu tÊn quy dÇu vµo n¨m 2005 vµ vµo kho¶ng 250-300 triÖu tÊn quy dÇu vµo n¨m 2010, ®¶m b¶o s¶n lîng khai th¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tõ 22-24 triÖu tÊn quy dÇu vµo n¨m 2005 vµ tõ 27030 triÖu tÊn quy dÇu vµo n¨m 2010. Tõ môc tiªu chiÕn lîc ®ã mµ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chiÕn lîc nµy. 1.Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. §Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn míi th× Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ thÝch hîp. Mét mÆt khuyÕn khÝch Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh h¬n, mÆt kh¸c thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn. §Çu tiªn ph¶i nãi vÒ chÝnh s¸ch trî gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu trong bèi c¶nh gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi t¨ng m¹nh nh hiÖn nay.§iÒu nµy v« cïng quan träng bëi v× níc ta nhËp khÈu 100% x¨ng dÇu, gi¸ x¨ng dÇu t¨ng cao kh«ng chØ ¶nh hëng tíi nÒn kinh tÕ mµ cßn ¶nh hëng tíi c¶ chÝnh trÞ. Nhµ níc cÇn ban hµnh c¸c qui ®Þnh nh chÊn chØnh l¹i hÖ thèng ph©n phèi, kinh doanh x¨ng dÇu, quy chÕ qu¶n lý kinh doanh x¨ng dÇu, quy chÕ ®¹i lý x¨ng dÇu, quy ®Þnh viÖc gi¸ b¸n ®Þnh híng x¨ng dÇu. Nhµ níc ph¶i cã chÝnh s¸ch bï lç x¨ng dÇu, ®Ó b×nh æn thÞ tr¬ng, ®ång thêi gióp cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n. Vµ ë níc ta cã xuÊt khÈu dÇu th« nªn còng cã kho¶n ®Ó bï lç. Ta thÊy thùc tÕ trong n¨m 2004 nhµ níc 3 lÇn quyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ x¨ng dÇu. Tuy nhiªn t¨ng gi¸ x¨ng dÇu th× c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu vÉn bÞ lç, do vËy bï lç kh«ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p l©u dµi mµ chØ lµ t¹m thêi. Do ®ã Nhµ níc ®ang cã nh÷ng bíc ®i t¹o ®µ cho c¸c h·ng kinh doanh x¨ng dÇu ®ñ m¹nh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c h·ng níc ngoµi, hiÖn ®ang chuÈn bÞ vµo níc ta , khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. Thø hai lµ gi¸ x¨ng dÇu t¨ng cao ®ßi hái sö dông n¨ng lîng ph¶i hÕt søc hiÖu qu¶. §Ó ®¶m b¶o an ninh n¨ng lîng th× tiÕt kiÖm n¨ng lîng lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu. Ho¹t ®éng tiÕt kiÖm cã quy m« lín nhÊt trong ngµnh dÇu khÝ lµ chÊm døt t×nh tr¹ng ®èt bá khÝ ®ång hµnh t¹i n¬i khai th¸c dÇu th«, thu gom vµ ®a lîng khÝ lín lao nµy vµo bê phôc vô cho ph¸t ®iÖn, s¶n xuÊt ure vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c, thËm chÝ cã thÓ chÕ biÕn thµnh nhiªn liªu láng thay thÕ cho x¨ng. Ngoµi ra Nhµ níc cÇn hoµn thiÖn l¹i hÖ thèng ph¸p luËt ®Æc biÖt lµ LuËt §Çu t níc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cã thÓ dÔ dµng thu hut vèn liªn doanh liªn kÕt. Hay lµ ®Çu t trùc tiÕp vµo lÜnh vùc dÇu khÝ ë níc ta. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc. Cïng víi qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, ngµnh dÇu khÝ còng ®· x©y dùng ®îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n kü thuËt víi hµm lîng tri thøc cao, dÇn dÇn thay thÕ nhiÒu chøc danh tríc ®©y ph¶i thuª chuyªn gia níc ngoµi. §Ó triÓn khai mäi mÆt ho¹t ®éng cña mét ngµnh kinh tÕ cã yªu cÇu c«ng nghÖ cao, ®Çu t l¬n, kÌm theo rñi ro cao, con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. ý thøc ®îc ®iÒu ®ã, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· sím ®Çu t tËp trung x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, ®Æt biÖt lµ nh÷ng c¸n bé khoa häc cã tr×nh ®é kü thuËt cao. Hµng n¨m, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· cö hµng tr¨m c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt ®i ®µo t¹o, båi dìng ë c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp dÇu khÝ ph¸t triÓn, mÆt kh¸c ®· tuyÓn chän nh÷ng sinh viªn häc giái ë c¸c trêng ®¹i häc trong níc göi ®i ®µo t¹o ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o cã chuyªn m«n cã kinh nghiÖm vÒ lÜnh vùc DÇu khÝ ë níc ngoµi. KÕt qu¶ hµng tr¨m sinh vien ®· tèt nghiÖp trë vÒ vµ hiÖn ®ang lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cho c¸c ®¬n vÞ. Song song vêi viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n ngo¹i ng÷, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· tæ chøc ®µo t¹o vµ göi ®i ®µo t¹o chÝnh trÞ cao cÊp, qu¶n lý hµnh chÝnh cho hÇu hÕt c¸c c¸n bé vµ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ, trëng, phã c¸c ban ë Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. Nhê chñ tr¬ng ®óng ®¾n trªn , ®éi ngò c¸n bé Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhiÖm vô ®îc giao c¶ trong qu¶ lý vµ ®iÒu hµnh. TÝnh ®Õn th¸ng 6/2005, ®éi ngó c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh dÇu khÝ ®· lªn tíi 2,2 v¹n ngêi, trog ®ã sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 32,63% trªn ®¹i häc chiÕm 1,81% vµ hµng ngh×n c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao. Cã thÓ nãi, ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn, c«ng nh©n viªn ngµnh DÇu khÝ lµ nh÷ng ngêi cã tri thøc, cã n¨ng lùc vµ giµu t©m huyÕt, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ, nhanh chãng héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc thÕ giíi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.Gi¶i ph¸p vÒ hîp t¸c quèc tÕ. Hîp t¸c quèc tÕ cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong thêi gian qua ®îc ®Èy m¹nh vµ ®Ýnh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c ®Çu t vµ liªn doanh cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. NÒn t¶ng quan träng nhÊt cho viÖc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ lµ m«i trêng ®Çu t thuËn lîi, an toµn vµ hÊp dÉn. §iÒu nµy ®· ®îc Nhµ níc ViÖt Nam hÕt søc lu t©m gi¶i quyÕt t¹o thuËn lîi cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam héi nhËp tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ víi nÒn c«ng nghiÖp dÇu khÝ quèc tÕ. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam®· ký 47 hîp ®ång víi tæng møc ®Çu t níc ngoµi trªn 4 tû USD cho th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. §· chän ®îc h×nh thøc hîp ®ång phï hîp vµ ®îc c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi a thÝch lµ hîp ®ång chia s¶n phÈm. Mét h×nh thøc míi trong ®Çu t lµ liªn doanh ®iÒu hµnh ®· vµ ®ang ®îc ¸p dông cã hiÖu qu¶. Tû lÖ phÇn tham gia cña c¸c C«ng ty dÇu khÝ quèc tÕ vµo ho¹t ®éng th¨m dß khai th¸c ë ViÖt Nam ®· ph¶n ¸nh ®óng chÝnh s¸ch ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ trong hîp t¸c quèc tÕ cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· tÝch cùc triÓn khai ®Çu t t×m kiÕm , th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë níc ngoµi vµ bíc ®Çu ®· thµnh c«ng trong viÖc ký kÕt mét sè hîp ®ång dÇu khÝ ë níc ngoµi díi h×nh thøc cïng ph¸t triÓn më, tham gia quyÒn lîi vµo c¸c dù ¸n th¨m dß, híng tíi tù ®iÒu hµnh c¸c ®Ò ¸n thm dß vµ khai th¸c. Møc ®Çu t hµng n¨m cã thÓ ®¹t 50 triÖu USD. HiÖn t¹i Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn c¸c hîp ®ång dÇu khÝ ë níc ngoµi vµ tÝch cùc t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Çu t míi vµo c¸c dù ¸n th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ ë c¸c khu vùc trªn thÕ giíi. Hîp t¸c ®Çu t giai ®o¹n 2001-2010 cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. C¸c dù ¸n ®Çu t Tæng vèn PhÇn tham ®Çu t(triÖu gia cña ViÖt ®« la) Nam 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸ trÞ(triÖu Giai ®o¹n Giai ®« la) 2001-2005 ®o¹n200 6-2010 -C¸c dù ¸n t×m kiÕm th¨m dß -C¸c dù ¸n ph¸t triÓn má -C¸c dù ¸n thu gom vËn chuyÓn khÝ -C¸c dù ¸n TDKT ë níc ngoµi -C¸c dù ¸n chÕ biÕn dÇu khÝ -C¸c dù ¸n ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm -C¸c dù ¸n dÞch vô vµ kinh doanh dÇu khÝ Tæng nhu cÇu ®Çu t 3.954-4.150 900-1.100 425-525 475-575 6.120-7.020 1.399 1.945-2.312 853 1.017-1.177 591 928-1.135 263 550-700 225-600 150-250 75-350 5.199 3.132-3.232 1.582,1-1.662 1.550-1.570 1.319-1.369 1.319-1.369 457-477 862-892 819 819 423 396 19.356-20.656 9.193-10.285 4.645-5.105 4.548-5.181 S¾p tíi ®èi víi khu vùc thîng nguån, viÖc thu hót ®Çu t níc ngoµi sÏ tËp trung vµo khu vùc níc s©u, xa bê, c¸c diÖn tiÐhc ®· th¨m dß s¬ bé víi c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång hÊp dÉn. H×nh thøc hîp ®ång ®îc ¸p dông lµ ph©n chia s¶n phÈm. PhÊn ®Êu ®¹t s¶n lîng trong vßng 10 n¨m tíi lµ kho¶ng 25-30 triÖu tÊn dÇu quy ®æi/ n¨m, song song víi viÖc gia t¨ng s¶n lîng, c¸c c¬ së h¹ tÇng nh c¶ng, ®êng èng, tr¹m xö lý… vµ c¸c ®Ò ¸n thuéc h¹ nguån nh läc ho¸ dÇu, ph©n bãn, ph¸t ®iÖn…sÏ u tiªn ph¸t triÓn ®ång bé víi sù hîp t¸c víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. 4.Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt vµ lµm tèt c«ng t¸c an toµn, b¶o vÖ m«i trêng lµ nhiÖm vô v« cïng quan träng cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. ViÖn dÇu khÝ ViÖt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nam nhËn thøc ®îc ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai c«ngnghÖ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ, trong 27 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh ®· rÊt coi träng ®Çu t cho ho¹t ®éng ngiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ, ®æi míi thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, g¾n c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai c«ng nghÖ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÇu khÝ. KÕt qu¶ cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, triÓn khai c«ng nghÖ vµ vµ ph©n tÝch ®· kh«ng chØ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam nh gãp phÇn quan träng trong viÖc chÝnh x¸c ho¸ c¸c bÓ trÇm tÝch, tõng bíc lµm s¸ng tá tiÒm n¨ng dÇu khÝ cña ViÖt Nam, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, t¹o thuËn lîi cho gia t¨ng s¶n lîng khai th¸c vµ n©ng hÖ sè thu håi dÇu. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ c«ng nghÖ th¨m dß vµ khai th¸c dÇu cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam còng ®¹t tiÒn ®Ò cho viÖc ®Çu t vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña má, víi c¸c gi¶i ph¸p tõ khi ph¸t hiÖn ra dßng dÇu c«ng nghiÖp vµ tiÕn hµnh khai th¸c má nh: TiÕn hµnh khai th¸c theo giai ®o¹n, tõ tù phun b»ng n¨ng lîng tù nhiªn cña má, khai th¸c theo chÕ ®é ®µn héi, sau ®ã khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc kÕt hîp ph¬ng ph¸p duy trÞ ¸p suÊt vØa, b¬m níc vµo vØa, øng dông c¸c c«ng nghÖ khoang ngan hoÆc khoan xiªn, vì vØa thuû lùc vµ xö lý vïng cËn ®¸y giÕng. Víi nh÷ng gi¶i ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn vÒ khoan vµ khai th¸c dÇu khÝ cho phÐp Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam thêng xuyªn khai th¸c vît møc kÕ ho¹ch hµng n¨m. HÖ sè thu håi dÇu ®îc n©ng lªn ®¸ng kÓ t¹i tÇng mãng tõ gi÷a thËp kû 90 ®¹t 0,35 dÕn nay ®· ®¹t trªn 0.4 víi hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kü thuËt rÊt cao. 5.Gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh vµ huy ®éng vèn. Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®ang tÝch cùc c¸c ch¬ng tr×nh huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp (FDI) níc ngoµi, khuyÕn khÝch gãp vèn vµo c¸c liªn doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÇu khÝ. H¬n n÷a khi Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ph¸t triÓn thµnh tËp ®oµn th× viÖc qu¶n lý vèn chuyÓn h¬ng phi tËp trung, c¸c thµnh viªn ngµy cµng ®îc t«n träng vµ ph¸t huy n¨ng lùc, tøc lµ cã quyÒn tù chñ vÒ quyÕt ®Þnh huy ®éng vèn. §iÒu nµy yªu cÇu nhµ níc ph¶i níi réng giíi h¹n tÝn dông cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ®Ó c¸c c«ng ty dÇu khÝ huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. Tøc lµ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ph¶i khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty thµnh viªn huy ®éng c¶ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi. ThiÕt lËp ®îc quan hÖ hîp t¸c, tin cËy víi c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi t¹o nªn kªnh huy ®éng vèn cho c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi Ngµnh. H¬n n÷a Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cßn nhËn nguån vµ sö dông nguån uû th¸c ®Çu t, Giao dÞch cã kú h¹ng tr¸i phiÕu vµ chøng tõ cã gi¸;Xö lý khi ph¸t sinh dßng tiÒn t¬ng lai. Trùc tiÕp th«ng qua C«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ®Ó sö dông c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn: dÞch vô ký quü du häc cho con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh DÇu khÝ; NghiÖp vô uû th¸c qu¶n lý vèn c¸ nh©n, thùc hiÖn quyÒn ®ßi nî ®èi víi bªn thø ba khi cÊp tÝn dông cho doanh nghiÖp. Tãm l¹i c¸c gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vèn vµ æn ®Þnh tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ: -S¾p xÕp l¹i Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam thÐo ®Þnh híng ph¸t triÓn thµnh tËp ®oµn kinh tÕ kinh doanh ®a ngµnh ®a nghÒ, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u. TËp ®oµn dÇu khÝ ®îc tæ chøc theo cÊu tróc c«ng ty mÑ con. Trong tËp ®oµn c«ng ty mÑ víi ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n. C¸c c«ng ty con cã nhiÒu cÊp vµ ®îc ®Çu t bëi nhiÒu cæ ®«ng nh : c«ng ty mÑ, c«ng ty con cïng cÊp, c«ng ty mÑ kh¸c cÊp c«ng ty con… - §Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ thµnh viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn. §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, chuyÓn sang ho¹t ®éng tho m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn theo híng më réng quyÒn vµ tr¸hc nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C¬ chÕ huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng c¬ chÕ quan träng trong qu¶n lý tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. Khi ph¸t triÓn thµnh tËp ®oµn, c¬ chÕ qu¶n lý bªn trong cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ph¶i ®îc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn míi vµ ph¶i thùc sù cã hiÖu qu¶. -X¸c lËp ®îc hÖ thèng ®Þnh chÕ tµi chÝnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi bao gåm: Ng©n hµng §Çu t ph¸t triÓn dÇu khÝ, c«ng ty chøng kho¸n tµi chÝnh dÇu khÝ, c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ. Víi hÖ thèng ®Þnh chÕ nµy, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam sÏ kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ cña hÖ thèng hiÖn t¹i, ®ång thêi tham gia tÝch cùc vµo thÞ trêng tµi chÝnh trong níc vµ quèc tÕ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Hoµn thiÖn c¬ chÕ ®Çu t vèn, cã c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t cô thÓ vµ hiÖu qu¶. ë cÊp Tæng c«ng ty ph¶i thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t hay kh«ng, tõ ®ã ®Çu t theo gãp vèn cæ phÇn, lêi ¨n lç chÞu. C¬ chÕ nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian trong Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam mµ hiÖn nay lµ C«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. -T¨ng cêng hÖ thèng kiÓm so¸t qu¶n trÞ cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam.ChuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ con Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cÇn cã hÖ thèng kiÓm so¸t th«ng qua mét hÖ thèng chØ tiªu cã tÝnh bao qu¸t vµ tæng hîp cao, lµm thíc ®o ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. KÕt LuËn. Qua nh÷ng phÇn ®· tr×nh bµy ë trªn, chóng ta ®· ®îc biÕt cô thÓ, têng tËn vÒ thùc tr¹ng cña viÖc t×m kiÕm th¨m dß khai th¸c vµ chÕ biÕn hiÖn nay cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. §ång thêi còng thÊy ®îc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß khai th¸c vµ chÕ biÕn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dÇu má ë níc ta hiÖn nay. §Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh gÝa dÇu t¨ng cao nh hiÖn nay, æn ®Þnh thÞ trêng vµ nÒn kinh tÕ. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, còng nh c¸c c«ng ty thµnh viªn. Gãp phÇn ®Èy nhanh vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh chÝnh trÞ. Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam kh«ng chØ chó träng ®Çu t ph¸t triÓn, t×m kiÕm th¨m dß thªm c¸c má dÇu míimµ cßn kh«ng ngõng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®µo t¹o thªm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh DÇu khÝ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ cßn ®Èy m¹nh viÖc thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc, híng tíi trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ lín m¹nh. Gi÷ vai trß lµ ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸GSTS Vò §×nh Cù- NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi-1996. T¹p chÝ c«ng nghiÖp kú 1-th¸ng 2-2005. T¹p chÝ c«ng nghiÖp kú 1-th¸ng 5-2005. T¹p chÝ th¬ng m¹i sè 1-th¸ng 2-2005. T¹p chÝ th¬ng m¹i sè 33-2004. T¹p chÝ n¨ng lîng sè( 1,2, 7, 8)- 2005, Kinh tÕ ch©u ¸ -Th¸i b×nh d¬ng sè 10-2005 Thêi b¸o kinh tÕ sè 6, 8 -2005. 19
- Xem thêm -