Tài liệu Bàn về nghiệp vụ bào hiểm toàn diện học sinh- sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Cuộc sống ngày càng có nhiều đổi thay cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, do đó nhu cầu đƣợc bảo vệ, nhu cầu an toàn của con ngƣời cũng không ngừng tăng lên. Đặc biệt hơn nữa là mong muốn của các bậc phụ huynh mong cho những đứa con thƣơng yêu của mình luôn đƣợc che chở bảo vệ để chúng có thể đƣợc phát triển an toàn, hoàn thiện về mọi mặt không chỉ trí tuệ mà cả về thể chất. Nhƣng điều đáng lo ngại nhất của các bậc cha mẹ là họ không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh con cái của mình để quan tâm, chăm lo cho chúng 24/24 vì họ còn cần phải làm việc để tạo nguồn tài chính cho gia đình. Ngoài việc đƣa con cái đến trƣờng học tập các bậc phụ huynh cũng đỡ đƣợc một phần nào lo lắng, yên tâm khi con em mình đƣợc sự giáo dục, quản lí của nhà trƣờng. Nhƣng nhƣ vậy không có nghĩa là họ hoàn toàn yên tâm về con cái mình, vì thời gian học tập trên trƣờng chỉ từ 4-6 giờ/ một ngày. Hơn nữa lứa tuổi học trò là lứa tuổi hiếu động theo đúng nghĩa “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” những trò chơi của các em đôi khi là rất nguy hiểm mà bản thân các em không ý thức đƣợc. Cùng với chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc “ trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên ra đời cùng chung vai với các gia đình cũng nhƣ nhà trƣờng và toàn xã hội chăm lo tới sự phát triển an toàn, toàn diện cho những mầm xanh- chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc. Giống nhƣ các sản phẩm bảo hiểm nói chung, bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên là một hoạt động dịch vụ. Sản phẩm của nó là lời hứa của công ty về việc khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại cho ngƣời đƣợc bảo hiêm cũng nhƣ chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho gia đình các em học sinh không may gặp rủi ro. Hoàng Thị Nhung 1 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Xuất phát từ những lí do trên kết hợp với việc nghiên cứu tình hình thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên tại văn phòng khu vực I của công ty bảo hiểm PJICO, em đã lựa chọn đề tài: “Bàn về nghiệp vụ bào hiểm toàn diện học sinh- sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của đề tài này là làm rõ một số vấn đề lí luận về bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên nói chung, bàn về công tác khai thác và mạnh dạn đƣa ra một số kiến nghị có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên tại PJICO. Bài viết này của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chƣơng: Chƣơng I: Một số vấn đề lí luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh- sinh viên. Chƣơng II: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinhsinh viên tại công ty PJICO. Chƣơng III: Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh- sinh viên tại PJICO. Để làm rõ vấn đề, sau đây em xin đi vào từng chƣơng cụ thể. Hoàng Thị Nhung 2 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I: Một số vấn đề lí luận về nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên. I. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên. 1. Sự cần thiết của bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên. Việt Nam đƣợc coi là một trong những nƣớc có dân số trẻ do đó tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi đi học là khá cao. Với chủ trƣơng “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, thế hệ trẻ học sinh, sinh viên chính là những chủ nhân tƣơng lainhân tố quyết định đến vận mệnh, sự phát triển của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Vì vậy việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và giáo dục nhân cách, trí tuệ cho thế hệ trẻ không chỉ là mối quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc mà còn là của mỗi gia đình cũng nhƣ của toàn xã hội. Do Việt Nam là một trong những nƣớc đang phát triển nên việc quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho thế hệ trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đất nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành tích đáng kể sau hơn 20 năm đổi mới nhƣng vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế, nhiều điều bất cập mà không phải một sớm một chiều có thể thay đổi ngay đƣợc. Chính những hạn chế này đã ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng chăm sóc trẻ em. Thí dụ nhƣ sự phát triển không đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi dẫn đến một thực trạng là trong khi trẻ em thành thị, đồng bằng đƣợc hƣởng nhiều chất lƣợng dịch vụ tốt nhƣ các nguồn vui chơi giải trí, các dịch vụ chăm sóc y tế… thì trẻ em ở nông thôn, miền núi do thu nhập của gia đình thấp nên việc cho các em đi học đã là một cố gắng lớn chứ chƣa nghĩ đến việc đƣợc hƣởng các chất lƣợng dịch vụ tốt. Ngoài ra ở lứa tuổi này tâm lí và thể chất các em còn chƣa hoàn thiện nên xác suất gặp rủi ro là khá cao: các em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo do quá bé, thể chất yếu dễ mắc bệnh; Hoàng Thị Nhung 3 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các em ở độ tuổi tiểu học, trung học là lứa tuổi rất hiếu động chƣa đủ nhận thức để có thể tự bảo vệ mình. Còn đối với lứa tuổi sinh viên mặc dù đã có đủ nhận thức nhƣng lại vừa mới bắt đầu cuộc sống tự lập, xa sự quản lí của cha mẹ nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo sa vào những tệ nạn xã hội. Do vậy để bảo vệ thế hệ trẻ- chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc cũng nhƣ chia sẻ một phần nào những tổn thất về thể xác cũng nhƣ tinh thần của các em và nỗi đau của gia đình các em khi có tổn thất xảy ra, bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên đã ra đời. Bảo hiểm học sinh, sinh viên ra đời là một tất yếu khách quan góp phần ổn định về mặt tài chính và tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh rằng con em mình luôn đƣợc bảo vệ. 2. Tác dụng của bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên. 2.1. Đối với bản thân học sinh, sinh viên và gia đình các em: Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên có vai trò tác dụng hết sức to lớn không chỉ đối với bản thân học sinh, sinh viên mà nó còn có ý nghĩa rất thiết thực đối với gia đình các em. Cụ thể: Đối với các em học sinh, sinh viên nhƣ đã nói ở trên do đây là lứa tuổi có xác suất rủi ro là khá cao nên nếu đƣợc bảo hiểm thì đó chính là sự đảm bảo quyền lợi cho các em. Trong cuộc sống không ai lƣờng trƣớc đƣợc những rủi ro để có thể tránh đƣợc, không may rủi ro tai nạn xảy ra thì chính các em sẽ là ngƣời trực tiếp gánh chịu mọi tổn thất và thể chất và tinh thần, làm gián đoạn quá trình học tập. Không những vậy nó còn làm ảnh hƣởng đến tình hình tài chính của các gia đình các em, cha mẹ các em ngoài sự lo lắng đến tình trạng sức khoẻ của con mình còn phải nghỉ làm để chăm sóc cho con. Đặc biệt sẽ còn khó khăn hơn đối với các học sinh, sinh viên ở nông thôn, miền núi, việc đƣợc đến trƣờng đã là khó không nói đến chuyện có đủ điều kiện để chi trả viện phí, chăm sóc các em khi gặp tai nạn. Việc tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh giúp các em và gia đình có thể ổn định Hoàng Thị Nhung 4 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tài chính, có đủ điều kiện chăm sóc phục hồi sức khoẻ cho các em sau tai nạn, rủi ro. Chỉ với một khoản tiền nhỏ đóng phí bảo hiểm nhƣng bù lại khi gặp rủi ro thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả gấp nhiều lần để chi phí về y tế tạo điều kiện cho các em đƣợc chăm sóc tốt. Hơn thế nữa việc tham gia bảo hiểm còn giúp các em nâng cao đƣợc ý thức cộng đồng, giáo dục cho các em tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, lá lành đùm lá rách. 2.2. Đối với nhà trường: Nhà trƣờng là cái nôi thứ hai nuôi dƣỡng những mầm xanh tƣơng lai của đất nƣớc, là nơi giáo dục đào tạo những nhân tài, những chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc. Do đó, thể lực và trí lực của các em luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà trƣờng. Nhà trƣờng cũng là ngƣời đại diện tham gia kí kết hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên với các công ty bảo hiểm. Việc tham gia bảo hiểm cho các em không chỉ có tác dụng to lớn cho bản thân các em mà đối với nhà trƣờng cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó giúp cho nhà trƣờng và gia đình các em thêm gắn kết, các bậc phụ huynh tin tƣởng cho con em mình đến trƣờng. Từ đó đảm bảo quá trình học tập đƣợc diễn ra liên tục, công tác giảng dạy của nhà trƣờng có thể đảm bảo đƣợc chất lƣợng, thực hiện tốt đƣợc sự nghiệp trồng ngƣời mà Đảng và Nhà nƣớc giao cho. 2.3. Đối với công ty bảo hiểm: Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên cũng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với các công ty bảo hiểm. Nó giúp các công ty bảo hiểm đạt đƣợc mục tiêu tăng doanh thu của mình. Do nghiệp vụ bảo hiểm này liên quan đến các định hƣớng chiến lƣợc của Nhà nƣớc nên đòi hỏi các công ty bảo hiểm không chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh mà còn phải chú ý đến hiệu quả xã hội của nghiệp vụ bảo hiểm này. Hoàng Thị Nhung 5 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. Đối với xã hội: Bảo hiểm học sinh ngoài việc có tác dụng vô cùng to lớn đối với thân học sinh, sinh viên, gia đình các em, nhà trƣờng và công ty bảo hiểm thì nó còn mang tính xã hội khá sâu sắc. Nó đóng góp vào sự nghiệp “ trồng ngƣời “ của Đảng và Nhà nƣớc, trang bị cho thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc một nền tảng vững vàng cả về thể chất và tri thức.Vì vậy thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện HSSV chính là một biện pháp hữu hiệu, thiết thực trong chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nƣớc ta. Một khía cạnh tích cực khác cần phải kể đến đó là bảo hiểm HSSV giúp các bậc phụ huynh bớt một phần nào đó lo lắng cho con cái mình vì đã có bảo hiểm cùng chia sẻ nỗi lo lắng và quan tâm. Từ đó họ có thể an tâm hơn để công tác tốt đóng góp cho sự phát triển của đất nƣớc. 3. Sự ra đời và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên. Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – sinh viên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) triển khai với hình thức bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh. Đƣợc sự đồng ý của Bộ Tài Chính ngày 26/9/1985 Bảo Việt ra quyết định số 887/HD-85 về việc triển khai thí điểm bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh vào năm học 1985-1986 ở 5 tỉnh thành phố trong cả nƣớc. Sau một thời gian triển khai, bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh đã phát huy đƣợc nhiều tác dụng, hỗ trợ những gia đình có con em gặp tai nạn nhanh chóng khắc phục đƣợc hậu quả. Từ những kết quả đó, ngày 17/9/1986 Bộ Trƣởng Bộ tài chính ra quyết định số 262/TC-BH cho phép Bảo Việt triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ này là quá hẹp vì chỉ bảo hiểm cho những học sinh bị tai nạn trong thời gian học tập, Hoàng Thị Nhung 6 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vui chơi ở trƣờng trong khi trung bình một ngày các em chỉ ở trƣờng có 5 giờ mà tai nạn lại thƣờng xảy ra khi các em ở ngoài sự quản lí của nhà trƣờng. Do vậy, nghiệp vụ bảo hiểm học sinh lúc này chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời tham gia. Từ năm học 1989-1990, Bảo Việt đã mở rộng phạm vi bảo hiểm cho học sinh triển khai bảo hiểm thân thể học sinh 24/24 giờ. Mặc dù đã có sự thay đổi nhƣng thực tiễn cho thấy nghiệp vụ bảo hiểm này vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời tham gia. Bởi vì, trong cuộc sống ngoài các rủi ro về tai nạn, các em còn phải chịu nhiều rủi ro khác nhƣ ốm đau, bệnh tật đòi hỏi chi phí lớn để chăm sóc sức khoẻ. Để khắc phục điều này, Bảo Việt đã ra quyết định số 1035/PHH ngày 8/7/1994 về việc ban hành điều khoản bảo hiểm toàn diện học sinh. Bảo hiểm toàn diện học sinh thực chất là sự kết hợp của bảo hiểm 24/24 giờ và bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật nằm viện. Nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh – sinh viên có những nét đặc trƣng sau: - Đây là hình thức bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ vì vậy nó cũng tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ. - Do đối tƣợng bảo hiểm chính là tính mạng, tình trạng sức khoẻ của học sinh, sinh viên nên hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt trƣớc thời hạn đối với những học sinh thôi học hoặc bị buộc thôi học. - Bảo hiểm học sinh thƣờng đƣợc các công ty bảo hiểm triển khai vào đầu năm do nó có tính chất thời vụ. - Bảo hiểm toàn diện học sinh là loại hình bảo hiểm tự nguyện, phí bảo hiểm do ngƣời tham gia đóng tạo nên quỹ tài chính tập trung. Hoàng Thị Nhung 7 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Kế hoạch và quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên. 1. Đối với các đơn vị đã triển khai nhiều năm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên. 1.1. Kế hoạch thực hiện tới các cơ quan, ban ngành có liên quan: Tháng 6: Báo cáo Sở Giáo dục đào tạo của Tỉnh, Thành phố về kết quả triển khai năm học cũ và thảo luận, kí kết văn bản hƣớng dẫn liên ngành triển khai bảo hiểm học sinh, sinh viên (HSSV) năm học mới, lên kế hoạch tổng kết với các trƣờng phổ thông trung học, các trƣờng cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp; Lập danh sách tất cả các trƣờng học các cấp trên địa bàn phụ trách và phân công nhiệm vụ tiếp cận khai thác cho từng cán bộ nghiệp vụ có liên quan. Tháng 7: Tiếp xúc với Phòng giáo dục và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện về việc triển khai tới các trƣờng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chuyển các tài liệu, công văn về bảo hiểm HSSV tới tất cả các trƣờng học. Tháng 8: Tổ chức hội nghị tổng kết năm học cũ. *Khách mời: - UBND Tỉnh, Thành phố: Phó chủ tịch văn xã, chuyên viên văn xã. - Sở giáo dục đào tạo Tỉnh, Thành phố: Giám đốc Sở, một số trƣởng phòng có liên quan nhƣ: Phòng Phổ thông, tiểu học… - UBND các quận, huyện: các ông bà chủ tịch/ phó chủ tịch văn xã có liên quan. - Phòng giáo dục đào tạo các quận: các ông / bà Trƣởng phòng - Các trƣờng học đã tham gia với công ty bảo hiểm từ khi bắt đầu triển khai bảo hiểm HSSV, một số trƣờng dự kiến khai thác trong năm học tới: Hiệu trƣởng và đại lý bảo hiểm. - Đài truyền hình: 2 phóng viên đƣa tin thời sự ( nếu thấy cần thiết ) Hoàng Thị Nhung 8 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Báo địa phƣơng: Nhà báo đƣa tin thời sự. *Hội trường: Tuỳ theo thị phần và doanh thu phí bảo hiểm có thể tổ chức tại các Sở giáo dục, Phòng giáo dục hoặc tổ chức tại một khách sạn, địa điểm lịch sự sang trọng trên địa bàn phụ trách. *Thời gian: đầu tháng 8 ( liên hệ với Sở giáo dục đào tạo thành phố để quyết định ngày chính thức ). *Tài liệu phát cho khách mời: - Báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm học sinh tại đơn vị năm học cũ, kế hoạch triển khai năm học mới . - Bảng tổng kết các trƣờng có tỷ lệ bồi thƣờng thấp và phát phần thƣởng theo Hƣớng dẫn bảo hiểm học sinh năm học cũ của Công ty. - Quà cho khách mời: Phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng địa phƣơng; trị giá phù hợp theo phân biệt của từng địa bàn nhƣ nội thành, ngoại thành cho tiết kiệm và hiệu quả. 1.2. Kế hoạch triển khai trực tiếp tới các trường: Bƣớc 1 ( Tháng 6 ): Cán bộ khai thác xuống các trƣờng tiếp tục giải quyết thực hiện bồi thƣờng tại các trƣờng vào cuối năm học để nắm bắt tình hình sơ lƣợc của các trƣờng đồng thời bồi dƣỡng kiến thức khai thác, nghiệp vụ bảo hiểm HSSV cho các cán bộ khai thác. Bƣớc 2 ( Tháng 7 ): Xuống các trƣờng để tìm hiểu, tuyên truyền và nắm bắt thông tin cần thiết cũng nhƣ xu hƣớng của các công ty bảo hiểm có triển khai bảo hiểm học sinh. Bƣớc 3 ( Tháng 8 ): Xuống trƣờng để chuyển giao tài liệu, tiếp tục nắm bắt thông tin và mời tham dự hội nghị. Bƣớc 4 ( Tháng 9 ): Bám sát các nhà trƣờng để nắm bắt thông tin và tìm mọi cách kí kết đƣợc hợp đồng bảo hiểm theo mẫu hƣớng dẫn của công ty. Hoàng Thị Nhung 9 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bƣớc 5 ( Tháng 10 ): Thu phí bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm của những trƣờng đã ký kết đƣợc hợp đồng. 2. Đối với các đơn vị mới thành lập * Lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt tƣ tƣởng triển khai bảo hiểm HSSV nhằm: - Khẳng định thị phần và vị trí của Công ty trong nghiệp vụ bảo hiểm HSSV. - Quảng cáo thƣơng hiệu của Công ty. - Giải quyết việc làm cho các cán bộ. - Đào tạo cán bộ khai thác mới. * Các bƣớc khai thác bảo hiểm HSSV: Do là năm đầu tiên và mới tiếp cận thị trƣờng nên các đơn vị cần chọn điểm để khai thác nhằm tạo uy tín, ấn tƣợng ban đầu về chất lƣợng dịch vụ và các chính sách bảo hiểm HSSV hấp dẫn của công ty. Các cán bộ đƣợc giao nhiệm vụ khai thác bảo hiểm HSSV phải rất mẫn cán, chịu khó học hỏi kinh nghiệm khai thác bảo hiểm học sinh của các công ty khác trên cùng địa ban. - Tận dụng các mối quan hệ của cá nhân của cán bộ công ty tiếp xúc với hiệu trƣởng các trƣờng học để tìm hiểu thị trƣờng bảo hiểm học sinh đang đƣợc áp dụng tại các trƣờng đó cũng nhƣ tại địa bàn . - Tiếp xúc với Lãnh đạo phụ trách các trƣờng của phòng giáo dục, Sở giáo dục để có đƣợc văn bản cho phép của công ty giới thiệu và phục vụ thử trong năm đầu tiên hoặc tiếp tục. - Tiếp xúc với hội trƣởng hội phụ huynh để có đƣợc sự ủng hộ từ phụ huynh học sinh. - Yêu cầu các cán bộ khai thác tập trung xuống các trƣờng để gửi các tài liệu gồm: Hoàng Thị Nhung 10 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Văn bản đƣợc sự đồng ý của Sở giáo dục, Phòng giáo dục giới thiệu về bảo hiểm học sinh của công ty. + Giới thiệu về quyền lợi, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm dự kiến áp dụng phổ biến tại các địa bàn . + Việc tiếp xúc với hiệu trƣởng của các trƣờng sẽ đƣợc thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần để có đƣợc sự ủng hộ của Ban giám hiệu. IV. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên 1. Đối tƣợng và phạm vi bảo hiểm 1.1. Đối tượng bảo hiểm: * Đối tƣợng bảo hiểm: Là tất cả các học sinh từ 1 tuổi ( 12 tháng ) đến 25 tuổi đang theo học tại các trƣờng: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trƣờng đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề. * Ngƣời tham gia bảo hiểm: Những học sinh ở tuổi thành niên, bản thân các em đã là những ngƣời tham gia bảo hiểm.Còn đối với học sinh vị thành niên, ngƣời tham gia có thể là bố mẹ, anh chị hoặc ngƣời đỡ đầu. Ngƣời tham gia bảo hiểm ở đây không bị hạn chế bởi tuổi tác, mức độ thân thích hay mức độ bệnh tật. 1.2. Phạm vi bảo hiểm: * Phạm vi bảo hiểm bao gồm những rủi ro xảy ra đối với ngƣời đƣợc bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam: - Điều kiện A ( Bảo hiểm sinh mạng ): Chết do ốm đau, bệnh tật; - Điều kiện B ( Bảo hiểm tai nạn ): Chết, thƣong tật thân thể do tai nạn; - Điều kiện C ( Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật ): Nằm viện điều trị do ốm đau, bệnh tật, thƣong tật thân thể do tai nạn: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật. Hoàng Thị Nhung 11 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tai nạn đƣợc hiểu là: - Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của ngƣời đƣợc bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể ngƣời đƣợc bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho ngƣời đƣợc bảo hiểm bịi chết hoặc bị thƣơng tật thân thể. - Ngƣời đƣợc bảo hiểm có hành động cứu ngƣời, cứu tài sản của Nhà nƣớc, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.  Nằm viện: là việc ngƣời đƣợc bảo hiểm cần lƣu trú ít nhất 24 giờ ở bệnh viện để trị khỏi về lâm sang, bao gồm cả việc sinh đẻ hoặc điều trị trong thời kì có thai.  Phẩu thuật: là một phƣơng pháp khoa học để điều trị thƣơng tật hoặc bệnh tật đƣợc thực hiện bởi những phẫu thuật viên có bằng cấp thông qua những ca mổ bằng tay với các dụng cụ y tế hoặc bằng máy móc y tế trong bệnh viện. * Không thuộc phạm vi bảo hiểm ( Rủi ro loại trừ ): Những rủi ro xảy ra đối với ngƣời đƣợc bảo hiểm do những nguyên nhân sau không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: - Hành động cố ý của ngƣời đƣợc bảo hiểm hoặc ngƣời thừa kế hợp pháp. - Ngƣời đƣợc bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luât, nội quy, quy định của chính quyền địa phƣơng hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông. - Ngƣời đƣợc bảo hiểm bị ảnh hƣởng của rƣợu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tƣơng tự khác. - Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh bẩm sinh, những thƣơng tật và chỉ định trƣớc ngày bắt đầu bảo hiểm. Hoàng Thị Nhung 12 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của ngƣời đƣợc bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thƣờng do ngành y tế quy định. - Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm chân tay giả, mắt giả, răng giả. - Kế hoạch hoá sinh đẻ. - Ngƣời đƣợc bảo hiểm mắc các bệnh: Tâm thần, phong, giang mai, lậu, siđa, sốt rét, lao và các bệnh nghề nghiệp. Hoặc các bệnh trên là nguyên nhân gây ra các tai nạn, bệnh tật khác. - Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ. - Chiến tranh, nội chiến, đình công. 2. Hợp đồng bảo hiểm 2.1. Phân loại hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm ( HĐBH ) là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho ngƣời thụ hƣởng hoặc bồi thƣờng cho ngƣời đƣợc bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. HĐBH đƣợc phân thành nhiều loại khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu với nhiều tiêu thức khác nhau, nhƣng chủ yếu là tiêu thức đối tƣợng bảo hiểm. Căn cứ vào tiêu thức này ngƣời ta chia HĐBH thành 3 loại: Hợp đồng BHCN, hợp đồng BHTS, HĐBH trách nhiệm. * Hợp đồng bảo hiểm con người ( Hợp đồng BHCN ): đối tƣợng bảo hiểm bao gồm: tính mạng, tình trạng sức khoẻ và những sự kiện có liên quan đến tuổi thọ của con ngƣời. Đặc điểm của loại hợp đồng này là: - Thời hạn của hợp đồng thƣờng kéo dài, đặc biệt là những hợp đồng BHNT. Do đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng ngƣời tham gia có quyền Hoàng Thị Nhung 13 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thay đổi nội dung của hợp đồng nhƣ thay đổi loại hình bảo hiểm nhân thọ, đề nghị giảm bớt số tiền bảo hiểm… - Một số loại hợp đồng BHCN (đặc biệt là các hợp đồng BHNT ) là những hợp đồng mang tính tiết kiệm. - Hợp đồng BHCN là loại hợp đồng thanh toán có định mức vì BHCN chủ yếu áp dụng nguyên tắc khoán nên định mức tối đa mà DNBH thanh toán cho ngƣời thu hƣởng chính là số tiền bảo hiểm. - Đối với các hợp đồng BHCN, DNBH không đƣợc yêu cầu ngƣời thứ ba bồi hoàn. Nếu ngƣời thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết, thƣơng tật cho ngƣời đƣợc bảo hiểm thì DNBH vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo đúng thoả thuận đã ghi trong hợp đồng. Và bên thứ ba vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng cho ngƣời đƣợc bảo hiểm theo quy định của pháp luật. - Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên mua bảo hiểm không đóng phí hoặc đóng phí không đủ thì DNBH không đƣợc khởi kiện truy đòi bên mua đóng phí bảo hiểm. * Hợp đồng bảo hiểm tài sản ( BHTS ): đối tƣợng bảo hiểm bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá đƣợc bằng tiền và các quyền tài sản. Đặc điểm cuả hợp đồng BHTS: - Thời hạn hợp đồng thƣờng ngắn khoảng từ một năm trở xuống. - Trong thời hạn thực hiện hợp đồng, hai bên phối hợp thực hiện các quy định về an toàn cho tài sản đƣợc bảo hiểm nhƣ: Phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động và những quy định khác của pháp luật. - Hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bồi thƣờng và mức giới hạn trách nhiệm bồi thƣờng cao nhất là STBH. Nếu tài sản đƣợc bảo hiểm bị rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm thực tế tổn thất bao nhiêu sẽ đƣợc bồi thƣờng bấy nhiêu. Hoàng Thị Nhung 14 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu ngƣời thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho tài sản đƣợc bảo hiểm thì DNBH vẫn bồi thƣờng cho bên tham gia bảo hiểm nhƣng bên tham gia phải chuyển quyền yêu cầu ngƣời thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận cho DNBH. * Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: đối tƣợng của hợp đồng này là trách nhiệm dân sự của ngƣời đƣợc bảo hiểm đối với ngƣời thứ ba theo quy định của pháp luật. Đặc điểm của loại hợp đồng này là: - Thời hạn của hợp đồng thƣờng ngắn, từ 1 năm trở xuống. - Trong thời hạn hợp đồng, DNBH chỉ chịu trách nhiệm bồi thƣờng khi ngƣời thứ ba ( ngƣời bị thiệt hại ) yêu cầu ngƣời tham gia bảo hiểm bồi thƣờng. - Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm không có và cũng không thể quy định về số tiền bảo hiểm, mà chỉ quy định về hạn mức trách nhiệm bồi thƣờng tối đa của DNBH. - Hợp đồng BHTNDS chỉ giới hạn trong phạm vi trách nhiệm bồi thƣờng về mặt kinh tế mà không chịu trách nhiệm khác của ngƣời tham gia bảo hiểm trƣớc pháp luật nhƣ: Trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính. Hợp đồng bảo hiểm toàn diện HSSV là hợp đồng bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ, thƣờng đƣợc chia thành hai loại: * Hợp đồng bảo hiểm cá nhân : là loại hợp đồng mà trên hợp đồng đối tƣợng đƣợc bảo hiểm chỉ là một cá nhân. Tuy nhiên, đối với bảo hiểm HSSV thì loại hợp đồng bảo hiểm này ít đƣợc sử dụng vì học sinh, sinh viên theo học ở các trƣờng nên chịu sự quản lí của nhà trƣờng. Nhà trƣờng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm cho các em nên nghiệp vụ bảo hiểm này thƣờng đƣợc kí kết theo hợp đồng bảo hiểm theo nhóm. Hoàng Thị Nhung 15 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Hợp đồng bảo hiểm nhóm: là loại hợp đồng mà đối tƣợng đƣợc bảo hiểm trên hợp đồng là một nhóm ngƣời. Với loại hợp đồng này thƣờng do một ngƣời đại diện đứng ra kí kết với công ty bảo hiểm. 2.2 Nội dung của hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh-sinh viên: Cũng giống nhƣ các hợp đồng bảo hiểm khác, hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh- sinh viên cũng có nội dung đảm bảo thể hiện đƣợc mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia bằng các điều khoản của hợp đồng. Nội dung chủ yếu của một hợp đồng bảo hiểm thƣờng bao gồm: + Đối tƣợng tham gia bảo hiểm và DNBH; + Đối tƣợng bảo hiểm; + STBH hoặc giá trị bảo hiểm; + Trách nhiệm bảo hiểm ( rủi ro bảo hiểm ); + Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm ( rủi ro loại trừ ); + Phí bảo hiểm; +Thời hạn bảo hiểm; + Thời hạn, phƣơng thức trả riền bảo hiểm hoặc bồi thƣờng; + Các quy định giải quyết tranh chấp; + Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm còn có các nội dung khác do thoả thuận của các bên. 2.3. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm Theo điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã đƣợc giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trƣờng hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Hoàng Thị Nhung 16 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đối với bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên hiệu lực bảo hiểm tƣơng ứng với các rủi ro: - Đối với các trƣờng hợp chết hoặc thƣơng tật thân thể do tai nạn hiệu lực bắt đầu từ khi đóng phí bảo hiểm. - Đối với các trƣờng hợp phẫu thuật, nằm viện, chết do ốm đau, bệnh tật hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ khi đóng phí bảo hiểm ( không áp dụng đối với các trƣờng hợp đồng tập thể có từ 50 ngƣời trở lên ). - Đối với các trƣờng hợp thai sản: hiệu lực bắt đầu sau 90 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm nếu sảy thai, cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản; 270 ngày kể từ khi đóng phí bảo hiểm nếu sinh đẻ ( không áp dụng đối với những trƣờng hợp đồng tậo có từ 100 ngƣời trở lên nhƣng chỉ đƣợc hƣởng quyền lợi theo tỉ lệ ) 2.4. Thời hạn bảo hiểm Do bảo hiểm HSSV là loại hình bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ nên thời hạn bảo hiểm ngắn, thƣờng là một năm ( có thể là năm học hoặc năm dƣơng lịch ). Ngoài ra cũng có thể là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, tuỳ theo thuận của ngƣời tham gia và công ty bảo hiểm. 2.5. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm Theo điều 23 Luật kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trƣờng hợp sau: - Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể đƣợc bảo hiểm; - Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trƣờng hợp các bên có thoả thuận khác; - Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hoàng Thị Nhung 17 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trƣờng hợp một trong hai bên đề nghị huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm, bên yêu cầu huỷ bỏ phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trƣớc 30 ngày kể từ ngày định huỷ bỏ hợp đồng. Nếu hợp đồng đƣợc hai bên thoả thuận huỷ bỏ, PJICO sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện đến thời điểm đó hợp đồng bảo hiểm này chƣa có lần nào đƣợc PJICO chấp nhận trả tiền bảo hiểm. 3. Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm 3.1. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm thƣờng đƣợc ấn định thành nhiều mức khác nhau để ngƣời tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình. 3.2. Phí bảo hiểm Đối với nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện HS-SV phí bảo hiểm đƣợc tính theo công thức: Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí bảo hiểm x Số tiền bảo hiểm Đối với công ty bảo hiểm PJICO quy định số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí nhƣ sau: LOẠI HÌNH BẢO HIỂM BẢO HIỂM SINH MẠNG ( A+ B+ C ) TIỀN BẢO HIỂM TỐI 20 TRIÊỤ ĐỒNG ĐA/NGƢỜI/ VỤ TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 0,9 % 4. Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng bảo hiểm toàn diện HS-SV 4.1. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm *Về quyền của công ty bảo hiểm Hoàng Thị Nhung 18 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng. - Sau khi kí kết hợp đồng đƣợc quyền yêu cầu ngƣời tham gia phải nộp phí bảo hiểm. - Từ chối chi trả tiền bảo hiểm cho ngƣời thụ hƣởng hoặc từ chối bồi thƣờng cho ngƣời đƣợc bảo hiểm trong trƣờng hợp nằm ngoài phạm vị bảo hiểm hoặc trƣờng hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng. - Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất. * Về nghĩa vụ: - Công ty bảo hiểm phải thông tin đầy đủ và chính xác về nội dung nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh. Công ty phối hợp với nhà trƣờng hƣớng dẫn cho các em và phụ huynh hiểu rõ đƣợc nội dung nghiệp vụ, về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. - Khi có thông báo tai nạn phải nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trƣờng để xác định nguyên nhân tai nạn, mức độ thiệt hại, nhanh chóng giải quyết khắc phục hậu quả cho ngƣời đƣợc bảo hiểm. - Đồng thời phối hợp với nhà trƣờng và gia đình các em làm tốt công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 4.2. Đối bên tham gia bảo hiểm và bên được bảo hiểm * Đối bản thân học sinh, sinh viên: là đối tƣợng đƣợc bảo hiểm nên sẽ có những quyền lợi và trách nhiệm sau: Về quyền lợi của ngƣời đƣợc bảo hiểm: - Điều kiện A: Trƣờng hợp ngƣời đƣợc bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật, công ty bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A. - Điều kiện B: Hoàng Thị Nhung 19 Bảo hiểm 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Trƣờng hợp ngƣời đƣợc bảo hiểm chết do tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo điều kiện B. + Trƣờng hợp ngƣời đƣợc bảo hiểm bị thƣơng tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Trả theo chi phí quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành theo quyết định số 05/TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài Chính. - Điều kiện C: + Nằm viện điều trị nội trú tại bệnh viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản: mỗi ngày tối đa 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm. + Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Trả theo quy định bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật của Bộ Tài Chính. Số tiền bảo hiểm tối đa cho các điều kiện A, B, C là không quá 20 triệu đồng. Ngoài những quyền lợi kể trên thì bản thân ngƣời đƣợc bảo hiểm cũng phải có trách nhiệm sau: - Kê khai đầy đủ, trung thực các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm theo đúng quy định. - Khi xảy ra rủi ro đƣợc bảo hiểm, ngƣời đƣợc bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện để cứu chữa nạn nhân. - Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ chính xác về rủi ro đƣợc bảo hiểm xảy ra. * Đối với nhà trƣờng và gia đình học sinh, sinh viên: Là những ngƣời đại diện tham gia bảo hiểm cho các em. Do vậy khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì họ cũng chính là những ngƣời trực tiếp làm việc với công ty bảo hiểm nên họ cũng phải có một số quyền lợi và trách nhiệm nhất định. Về quyền lợi đó là công ty bảo hiểm có thể trích một phần gọi là thƣởng cho các trƣờng tham gia bảo hiểm tại công ty nhằm để giữ mối quan Hoàng Thị Nhung 20 Bảo hiểm 46A
- Xem thêm -