Tài liệu Bàn về một vài giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở c

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc 1- Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1 2- ChiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh 3 3- C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y 4 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 4 3.2. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn 6 4- N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 8 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn 8 4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt 9 5- T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP 10 6- Ph-¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn 14 7- Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng 15 8- §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ 15 dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng thêi gian qua 8.1. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®-îc 15 8.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 16 9. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt cña TGP 18 10. Ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña TGP trong thêi gian tíi 19 §Ò c-¬ng s¬ bé Tªn ®Ò tµi: Bµn vÒ mét vµi gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ tr-êng tiªu thô xe « t« ë c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng PhÇn më ®Çu C¬ së lý luËn PhÇn I: I- Quan niÖm, ý nghÜa vµ vai trß thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Quan niÖm vÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm 2- Ph©n lo¹i thÞ tr-êng 3- Chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp II: Néi dung vµ vai trß c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng tiªu thô 2- C¸c h×nh thøc më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm 3- Vai trß cña c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng tiªu thô 4- c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 5- C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña doanh nghiÖp III- Kinh nghiÖm vµ xu h-íng ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay 1- Kinh nghiÖm 2- Xu h-íng PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng ( ViÕt t¾t lµ TGP ) I- Giíi thiÖt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2- M« h×nh tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña TGP 3- Vµi nÐt kh¸t qu¸t vÒ s¶n phÈm kinh doanh cña TGP II- Thùc tr¹ng thÞ tr-êng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh Tyota Gi¶i phãng 1- Nguån cung øng 2- §Æc ®iÓm thÞ tr-êng tiªu thô, ®èi t-îng kh¸ch hµng cña C«ng ty 3- §èi thñ c¹nh tranh 4- KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña TGP c¸c n¨m 1998, 1999, 2000, 2001 vµ ph-¬ng h-íng kinh doanh cña C«ng ty c¸c n¨m tíi III- Ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Thùc tr¹ng më réng thÞ tr-êng ë TGP 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu C«ng ty ®· ¸p dông nh»m më réng thÞ tr-êng 3- §¸nh gi¸ c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng tiªu thô ë TGP 4- Mét sè nguyªn nh©n cña sù tån t¹i PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m më réng thÞ tr-êng tiªu thô xe « t« cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Xu h-íng, triÓn väng cña ngµnh kinh doanh xe « t« trong 10 n¨m tíi 2- C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 3- Mét sè kiÕn nghÞ phÇn kÕt luËn B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C¬ së thùc tËp : C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng §Þa chØ : 807 ®-êng Gi¶i phãng – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 84-4.6640124/25/26 Fax : 84-4.6640127 §-êng d©y nãng: 84-4.6640859 / 0903.259259 Trang web : www.toyotagiaiphong.com E-mail : tgp@fpt.vn Sau qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu ban ®Çu vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, em cã thÓ ®-a ra b¶n b¸o c¸o tæng hîp sau: Lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty TOYOTA ViÖt Nam ( D-íi ®©y ®-îc gäi t¾t lµ TMV: TOYOTA Motor Viet Nam Co., Ltd ), C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ( §-îc gäi t¾t lµ TGP ) ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh lµ ®¹i lý b¸n xe TOYOTA; DÞch vô b¶o hµnh, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a xe «t«; B¸n vµ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng chÝnh hiÖu. Ngay tö ngµy ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay ®· ph¶i ®-¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr-êng, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh, cã vÞ thÕ lín trªn thÞ tr-êng «t« ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng(TGP) lµ c«ng ty liªn doanh ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt nam, ®-îc thµnh lËp ngµy 22/01/1998 theo giÊy phÐp ®Çu t- sè 14-GP-HN cña UBND thµnh phè Hµ Néi víi t- c¸ch la Tr¹m dÞch vô uû quyÒn cña TOYOTA(D-íi ®©y gäi t¾t lµ TASS), sau ®ã trë thµnh nhµ ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña TMV tõ ngµy 01/10/1999. a. S¬ l-îc vÒ c¸c ®èi t¸c gãp vèn §èi t¸c ViÖt Nam la C«ng ty dÞch vô tæng hîp Sµi Gßn, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Sai gon general services Company( Tªn viÕt t¾t lµ SAVICO) + §Þa chØ 66B – 68 Nam kú khëi nghÜa, QuËn 1 thµnh phè Hå ChÝ Minh + LÜnh vùc kinh doanh: dÞch vô sinh ho¹t, söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c t- liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, dÞch vô du lÞch, th-¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu, vËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. + Vèn ®¨ng ký: 61.552.576.750 ®ång. SAVICO lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, lµ c«ng ty trÎ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn quèc, s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng, SAVICO b¾t ®Çu v-¬n ra kinh doanh t¹i Hµ néi vµ miÒn b¾c tõ n¨m 1990. §èi t¸c n-íc ngoµi lµ tËp ®oµn Sumitomo – NhËt B¶n + §Þa chØ: 2- 2Hototsubashi, 1 – chome, Chiyocla- JV, TOKYO, NhËt B¶n. + LÜnh vùc kinh doanh: Th-¬ng m¹i tæng hîp vµ bu«n b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸, bao gåm c¶ xe h¬i vµ phô tïng. TËp ®oµn Sumitomo lµ tËp ®oµn ®øng hµng thø 2 ë NhËt B¶n, lµ tËp ®oµn ®a quèc gia kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc réng lín tõ khai th¸c, chÕ biÕn dÇu má, ho¸ chÊt, ng©n hµng, chÕ t¹o ®iÖn tö, bÊt ®éng s¶n b¶o hiÓm ®Õn th-¬ng m¹i, dÞch vô…v.v. Doanh sè n¨m 1998 -íc ®¹t 150 tû USD b. Qui m« ®Çu tTæng sè vèn ®Çu t-: 2.000.000 tû USD Thêi gian ho¹t ®éng lµ 20 n¨m Vèn ph¸p ®Þnh lµ 1.304.627 USD, trong ®ã: SAVICO gãp 51% b»ng tiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï gi¸ lµ 665.360 USD. SUMITOMO gãp 49% b»ng tiÒn trÞ gi¸ lµ 639.267 USD. Vèn vay: 695.373 USD Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD Vèn l-u ®éng: 704.640 USD c. LÜnh vùc ho¹t ®éng C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ ®¬n vÞ kinh doanh vµ h¹ch to¸n ®éc lËp theo ph¸p lÖnh thèng kª, kÕ to¸n cña ViÖt Nam. B¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ 01/04/1999 víi t- c¸ch lµ TASS ,víi chøc n¨ng chØ thùc hiÖn dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d-ìng, söa ch÷a xe «t« vµ giíi thiÖu cho kh¸ch hµng s¶n phÈm xe «t« TOYOTA ®Ó TMV thù hiÖn b¸n hµng trùc tiÕp. Tõ th¸ng 01/10/1999, TGP trë thµnh nhµ ph©n phèi cña TMV vµ tõ ®ã ngoµi chøc n¨ng cña TASS, C«ng ty ®-îc bæ sung thªm 1 sè chøc n¨ng quan träng kh¸c, d-íi ®©y lag tãm t¾t c¸c chøc n¨ng chÝnh:  Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt trong n-íc trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam.  Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt t¹i n-íc ngoµi trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam.  Cung cÊp phô tïng chÝnh hiÖu cña c¸c lo¹i xe «t«.  XuÊt khÈu «t« s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.  §µo t¹o vµ ph¸t triÓn m¹ng l-íi dÞch vô trªn l·nh thæ ViÖt Nam. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty: lµ c¸c lo¹i xe cña h·ng TOYOTA, bao gåm: Camry, Corolla, Land cuiser, Zace, Hiace. Ngoµi ra, TGP cã dÞch vô cung cÊp c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng. 2. ChiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, ®ã lµ thùc hiÖn ®óng theo chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty TOYOTA ViÖt Nam. TMV ho³t ®éng theo ph­¬ng ch©m “ kh²ch h¯ng l¯ trªn hÕt” ( “customer first” policy). V× vËy, lu«n cè g¾ng lµm hµi lßng kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña TGP. Ngoµi ra, c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn ho¹t ®éng víi ph­¬ng ch©m “ cïng h­íng tíi t­¬ng lai” nh´m tho° m±n nhu cÇu kh²ch h¯ng vµ ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ thu vÒ lîi nhuËn. Ngoµi ra, TGP tËp trung vµo yÕu tè con ng-êi, trang bÞ cho nh©n viªn Marketing kiÕn thøc trong giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng ( v× ®Æc thï hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mang gi¸ trÞ lín ). 3. C«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng . Theo kiÓu nµy, ng-êi thñ tr-ëng ®-îc sù gióp søc cña c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia trong viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr-êng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô xe «t«, cung cÊp dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña c«ng ty. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng nµy ®-îc c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ¸p dông, thÓ hiÖn th«ng qua m« h×nh sau: ( Xem trang bªn) Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh X-ëng b¶o hµnh, b¶o d-ìng Bé phËn phô tïng Bé phËn kü thuËt Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng b¸n hµng Phßng kh¸ch hµng Bé phËn cè vÊn dÞch vô S¬ ®å1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP Theo qui ®Þnh cña hîp ®ång vµ ®iÒu lÖ liªn doanh th×:  Héi ®ång qu¶n trÞ cã 4 thµnh viªn: SAVICO cö 2 ng-êi, SUMITOMO cö 2 ng-êi víi nhiÖm kú lµ 2 n¨m, riªng nhiÖm kú ®Çu vµ cuèi lµ 3 n¨m.  Chñ tÞch vµ phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ do hai bªn lÇn l-ît thay nhau ®Ò cö cho mçi nhiÖm kú; nhiÖm kú ®Çu chñ tÞch do SUMITOMO ®Ò cö, phã chñ tÞch do SAVICO ®Ò cö.  Ban tæng gi¸m ®èc gåm 1 tæng gi¸m ®èc vµ 1 phã tæng gi¸m ®èc, do hai bªn lÇn l-ît thay nhau ®Ò cö- nhiÖm kú ®Çu do SAVICO ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc, SUMITOMO ®Ò cö Phã tæng gi¸m ®èc, mçi nhiÖm kú nÕu bªn nµy ®Ò cö chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ th× bªn kia ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc.  Tõ KÕ to¸n tr-ëng, Gi¸m ®èc b¸n hµng vµ Gi¸m ®èc dÞch vô trë xuèng do Tæng gi¸m ®èc c«ng ty tuyÓn dông theo luËt lao ®éng ViÖt Nam. 3.2. §éi ngò c¸c bé nh©n viªn Sè l-îng c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng kh«ng ngõng t¨ng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. §Çu n¨m 1999 chØ cã 20 ng-êi kÓ c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp víi 01 Th¹c sü, 04 Cö nh©n kinh tÕ, 04 Kü s- th× tíi ®Çu n¨m 2000 sè l-îng nµy ®· t¨ng lªn con sè 55 ng-êi trong ®ã cã 05 Th¹c sü, 24 Cö nh©n, 08 Kü thuËt viªn cÊp cao( KTV cao cÊp). §éi ngò c¸n bé qu¶n lý: C¸n bé trÎ, cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm, n¨ng ®éng chÞu khã, cã kü thuËt qu¶n lý vµ am hiÓu c¬ chÕ thÞ tr-êng. §éi ngò kü thuËt viªn cã b»ng cÊp kü thuËt, lµnh nghÒ ham häc hái, trung thùc. Nh©n viªn b¸n hµng trÎ, nhanh nhÑn, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ trung thµnh. Toµn bé c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®-îc ®µo t¹o theo tiªu chuÈn cña TOYOTA. C«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó gióp c¸n bé nh©n viªn tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cho c¸c nhãm nh©n viªn ra n-íc ngoµi( tËp ®oµn SUMITOMO ) häc hái chuyªn gia, n©ng cao tr×nh ®é hoÆc mêi chuyªn gia cña TOYOTA vÒ c«ng ty nh»m ®µo t¹o thªm cho c¸n bé nh©n viªn. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn: C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ®· giµnh trän 2 huy ch-¬ng vµng trong cuéc thi kü thuËt viªn giái toµn quèc vµ huy ch-¬ng ®ång trong cuéc thi kü thuËt viªn giái Ch©u ¸ n¨n 2001. V× TGP lµ c«ng ty ho¹t ®éng theo h×nh thøc liªn doanh nªn viÖc tuyÓn dông, bè trÝ sö dông nh©n viªn rÊt hîp lý, ®óng ng-êi, ®óng viÖc, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc cña mçi ng-êi, tr¸nh mäi t×nh tr¹ng l·ng phÝ trong sö dông lao ®éng. VÒ chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng: - C«ng ty sÏ cã mét bËc thang l-¬ng theo c¸c tr×nh ®é cã trong c«ng ty. Ng-êi lao ®éng sÏ ®-îc xem xÐt ®iÒu chØnh møc l-¬ng hiÖn gi÷ trong kho¶ng thêi gian tõ 01 ®Õn 03 n¨m. - C«ng ty sö dông c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian ( giê, ngµy, tuÇn, th¸ng ) theo s¶n phÈm, kho¸n, tuú theo tõng thêi kú vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - L-¬ng cña ng-êi lao ®éng sÏ ®-îc quyÕt ®sÞnh dùa trªn c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tr×nh ®é cña mçi ng-êi trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty vµ ng-êi lao ®éng - Mçi n¨m 1 lÇn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®iÒu chØnh t¨ng l-¬ng dùa trªn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ sù ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña mçi c¸ nh©n - C¸c lo¹i l-¬ng liªn quan ®Õn viÖc lµm thªm giê, ®i lµm vµo ngµy nghØ, lµm ®ªm sÏ ®-îc qui ®Þnh c¸c møc l-¬ng víi møc phÇn tr¨m t-¬ng øng dùa trªn LuËt lao ®éng cña n-ãc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + TiÒn l-¬ng cña nh©n viªn c«ng ty trung b×nh hµng th¸ng lµ 1000.000 ®Õn 2000.000 VND + Riªng bé phËn lÔ t©n, b¶o vÖ th× møc tiÒn l-¬ng: 1000.000 VND/th¸ng. - C«ng ty cã c¸c h×nh thøc th-ëng hîp lý cho nh©n viªn theo kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi ng-êi, dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc th-ëng nµy sÏ do Ban Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. BiÓu 1: TiÒm n¨ng nguån nh©n lùc cña TGP Nguån: phßng nh©n sù TGP th¸ng 6/2000 Chøc vô Sè l-în g Tr×nh ®é chuyªn m«n Th¹c sü Cö nh©n Kü s- Tuæi ®êi KTV cao cÊp Kh¸c <28 Tæng gi¸m ®èc 1 P.tæng gi¸m ®èc 1 1 1 Gi¸m ®èc dÞch vô 1 1 1 Gi¸m ®èc b¸n 1 hµng KÕ to¸n tr-ëng 1 1 1 1 1 Cè vÊn kü thuËt 1 3 1 Tæng sè 3 7 5 Nh©n viªn b¸n 16 hµng L¸i xe 2 B¶o vÖ 1 3 Nh©n viªn qu¶n 8 lý Kü thuËt viªn 16 8 3 16 2 5 55 6 2 14 2 14 2 1 1 5 5 24 8 8 10 5 43 4. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn + Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD, trong ®ã: §Çu t- cho x©y dùng phßng tr-ng bµy s¶n phÈm «t« : 200.000 USD §Çu t- cho x©y dùng nhµ x-ëng >28 : 150.000 USD 12 §Çu t- cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ x-ëng : 210.000 USD TiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï lµ : 665.360 USD Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c : 70.000 USD + Vèn l-u ®éng : 704.640 USD + Kh¶ n¨ng vay vèn : Lµ ®¬n vÞ liªn doanh gi÷a C«ng ty SAVICO- lµ c«ng ty Th-¬ng m¹i lín, cã trô së chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tËp ®oµn SUMITOMO – NhËt B¶n rÊt cã uy tÝn nªn c¸c kho¶n vay cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng chØ cÇn b¶o l·nh cña hai c«ng ty mÑ mµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. §©y lµ -u thÕ rÊt lín cña TGP, nã lµ nguån b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. HiÖn nay, TGP ®ang vay vèn vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Citi Bank Hµ Néi vµ Bank of Mitsubshi Tokyo Hµ Néi. 4.2. + C¬ së vËt chÊt kü thuËt VÞ trÝ ®Þa lý: Nhµ x-ëng vµ phßng tr-ng bµy s¶n phÈm cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA gi¶i phãng ®Æt t¹i 807 ®-êng Gi¶i phãng, QuËn Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi, lµ cöa ngâ phÝa Nam cña thñ ®« Hµ Néi. Tuy kh«ng n»m trong trung t©m cña thµnh phè song ®©y lµ mét vÞ trÝ cã tÝnh chiÕn l-îc. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng, ®Ó ®-îc lµ ®¹i lý cña TOYOTA ngoµi kh¶ n¨ng kinh doanh, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, thÞ tr-êng tiªu thô th× t×m ®-îc vÞ trÝ ®Æt ®¹i lý thÝch hîp lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¸p øng. + Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña TGP lµ 2000 m2 + N¨ng lùc cña x-ëng b¶o hµnh, söa ch÷a: X-ëng b¶o hµnh, b¶o d-ìng, söa ch÷a xe «t« cña TGP ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn kh¾t khe cña TOYOTA, ®ång thêi ®-îc ®Çu t- ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô ®ång bé, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cã thÓ b¶o hµnh, söa ch÷a cho tÊt c¶ c¸cc lo¹i xe «t«. Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a cña c«ng ty ®-îc tæ chøc bao gåm c¸c phßng sau: - Phßng dông cô : cung cÊp thiÕt bÞ dông cô ®Çy ®ñ phôc vô cho c«ng viÖc b¶o hµnh, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a xe cña h·ng TOYOTA. - Phßng söa ch÷a ®éng c¬: lµ n¬i lµm viÖc cña c¸c kü thuËt viªn, kü s- cña c«ng ty, cã chøc n¨ng söa ch÷a phôc håi c¸c lo¹i ®éng c¬ cña xe «t«. - Phßng s¬n: lµm viÖc víi chÕ ®é s¬n hÊp hiÖn ®¹i( b¸n tù ®éng), ®¹t tiªu chuÈn cña TOYOTA. - Kho ®Ó thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ: c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng TOYOTA. C¬ chÕ lµm viÖc cña Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a lµ kÕt hîp m¸y mãc chuyªn nghiÖp víi tay nghÒ cña c¸c kü thuËt viªn. Trung b×nh tr¹m söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o d-ìng kho¶ng 30 ®Çu xe/ 1 ngµy. Ngoµi ra, Tr¹m cßn cã kho r¸c, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ban ®Çu nh»m ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng. 5. T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP L-îng xe tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ kh¸ cao vµ æn ®Þng trong c¸c th¸ng cña tõng n¨m. Trung b×nh lµ 40 xe/ th¸ng, vµo nh÷ng dÞp khuyÕn m¹i nh- khuyÕn m¹i mïa hÌ, khuyÕn m¹i mïa xu©n, khuyÕn m¹i cuèi n¨m…l-îng xe tiªu thô cã thÓ lªn tíi 100 xe/ th¸ng. §èi víi dÞch vô b¶o hµnh, b¶o tr×, söa ch÷a th× trung b×nh mçi th¸ng tr¹m dÞch vô cña TGP tiÕp nhËn kho¶ng 300 xe vµo x-ëng. Khi cã dÞp khuyÕn m·i l-îng xe vµo x-ëng cã thÓ lªn tíi 700 xe / th¸ng. Cã thÓ tæng hîp t×nh h×nh tiªu thô xe cña TGP qua c¸c b¶ng d-íi ®©y: ( Xem trang sau) Thêi gian Sè l-îng thùc hiÖn xe lµm dÞch ( th¸ng ) vô ( chiÕc ) 4/1999 5/1999 6/1999 7/1999 8/1999 9/1999 10/1999 11/1999 12/1999 1/2000 2/2000 3/2000 4/2000 5/2000 6/2000 7/2000 8/2000 9/2000 10/2000 11/2000 12/2000 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 5/2001 6/2001 150 157 180 176 184 200 220 228 250 269 281 296 286 285 293 299 305 317 322 329 335 338 332 340 354 360 369 Sè l-îng xe ®· b¸n ( chiÕc ) Doanh thu dÞch vô (triÖu ®ång) 0 1 1 2 2 3 20 34 55 60 25 40 42 45 50 53 51 60 62 80 100 68 61 54 62 57 63 105 115 117 126 152 165 245 258 260 323 375 395 398 396 416 429 440 452 467 495 520 509 505 538 560 582 596 Doanh thu Lîi nhuËn b¸n xe tr-íc thuÕ (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) 0 355 345 720 714 1.150 7.150 11.730 19.580 21.840 9.375 14.160 15.204 16.245 18.450 19.540 18.900 22.050 22.950 29.830 37.500 24.245 22.545 19.940 23.320 20.400 23.700 -192,76 -181,81 -178,63 -159,09 -145,63 -107,835 95,75 155,25 292,140 345,250 135,240 215,255 232,750 265,300 281,705 302,120 320,05 340,450 342,560 400,940 450,244 354,600 380,700 389,000 401,509 400,360 415,985 BiÓu 2: Doanh thu vµ lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña TGP tõ 4/1999 – 6/2000. Nguån: phßng Marketing vµ phßng kÕ to¸n TGP th¸ng 6/2000 Trong biÓu trªn chØ râ sau 6 th¸ng ®Çu kinh doanh lç ( tõ th¸ng 4/1999 ®Õn th¸ng 9/1999 ) th× tõ th¸ng 10/1999 ®Õn nay, TGP ®· thu ®-îc l·i kh¸ æn ®Þnh, theo h-íng t¨ng tr-ëng tèt qua tõng th¸ng kinh doanh. BiÓu 3: Qui m« s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty liªn doanh l¾p r¸p « t« t¹i ViÖt Nam Nguån: phßng Marketing cña TMV th¸ng 06/1998 TT Tªn c«ng ty Nh·n hiÖu Thêi gian C«ng suÊt Lo¹i xe du Lo¹i xe th-¬ng ho¹t ®éng lÞch m¹i C«ng ty Mekong 1991 Hµ Néi : Fiat tempza Iveco Daly 1 SsangYoung -Iveco - Fiat 2 C«ng ty liªn - Kia doanh «t« Hoµ - Mazda B×nh - BMW ( VMC ) - Subaru 1992 20.000 ( Dõng ) TP. HCM 15.000 20.000 3 C«ng ty «t« ViÖt Deawoo Nam Deawoo 1993 10.000 4 VINASTAR Mitsubishi Proton C«ng tyViÖt Nam Daihatsu Indonesia Daihatsu (VINDACO ) Viet Nam Suzuki Ford ( VISUCO ) 1994 5000 1996 5000 1996 2400 7 Ford ViÖt Nam Ford 1997 17.000 8 Isuzu ViÖt Nam Isuzu 1997 22.000 9 Hino ViÖt Nam Hino 1997 400 - 1000 Ch-a 1000 1995 20.000 5 6 10 Nissan TCM ViÖt Nissan Iveco (buýt) Iveco P/U (21) Musso BMW Subaru Legacy Famillia Mazda Deluxe Kiaprice Deawoo Cielo, espero Nubiza Matiz Super Salloon Leganza Proton Wiza XLiDX/LX MBE230M/ T MBE230 AT MB C200 Mazda F2000 Mazda B2200 (1 tÊn ) Kia Cerea ( 1 tÊn ) Kia Ceres (1 tÊn, 2 cÇu ) BS105 (45 chç) BS09D (33 chç) Camry GL/XL Conolla GL/XL Hiace Com, Iliace van Hiace Super Wagon Zace & Land Cruiser Misubishi 1300 Misubishi pajero MB140(16 Chç) MB Avantganrd MB700 (3-5 tÊn MNO 800- buýt Suzuki BlindVan Suzuki Window Van Suzuki Camry Truck Ford Trasit- Bus Can Ford Transit Classic & Cab Ford Trader( 3-5t) Isuzu (3-5 tÊn) Isuzu NKR 55E ( 2 cÇu ) Isuzu Trooper Hino FF ( trªn 6 tÊn ) Hino FC (3-5 tÊn) Nam 11 C«ng ty TOYOTA Nam «t« TOYOTA ViÖt BiÓu 4: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p «t« t¹i ViÖt Nam 1992 – 1998 Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 3 n¨m 1999 Tªn c«ng ty VMC 1992 1993 355 531 ( 100%) ( 55% ) 1994 1002 ( 63% ) 1995 1996 2214 2266 ( 63 % ) ( 39% ) 437 ( 45% ) 583 ( 37% ) 834 952 326 ( 27 % ) (16.4%) ( 5% ) 587 (9.2%) 257 381 ( 4.5% ) ( 6% ) 315 (4.9%) 1085 793 (18.8%) (12%) 404 (6.3%) Mekong ViÖt Nam Vina Star Vidamco 467 ( 10% ) Isuzu ViÖt Nam 1997 1998 1358 1752 (21% ) (27.4%) 241 233 (3.6%) (3.5%) Vindaco 100 453 382 ( 1.7% ) (6.9%) (5.9%) Toyota ViÖt Nam 896 2500 (15.3%) (38%) Mercedes – Benz 250 182 287 ( 4.3% ) (2.8%) (4.4%) 2050 (32%) Ford ViÖt Nam 274 365 (4.2%) (5.8%) Hino ViÖt Nam 27 (0.5%) 38 (0.6%) 6535 6404 Tæng céng 355 968 1585 3524 5806 Ghi chó: - Sè l-îng xe tÝnh b»ng ®¬n chiÕc. - Sè trong ngoÆc ®¬n lµ thÞ phÇn mµ tõng c«ng ty chiÕm ®-îc trong thÞ tr-êng xe l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam Nh- vËy, tõ nh÷ng b¶ng biÓu tæng kÕt trªn cã thÓ nãi cÇu thÞ tr-êng « t« ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: tõ viÖc ®Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña Nhµ n-íc, tõ chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc trong viÖc ph¸t triÓn c¸cc lo¹i h×nh giao th«ng, tõ nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch trong n-íc vµ n-íc ngoµi ngµy mét t¨ng, tõ nhu cÇu mua s¾m « t« cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c hé gia ®×nh kh¸ gi¶ nh- ®· ph©n tÝch ë trªn. Qua ph©n tÝch cònh nh- dù b¸o nhu cÇu sö dông « t« hiÖn t¹i vµ trong t-¬ng lai, TMV ®· ®-a ra con sè dù b¸o tõ nay ®Õn n¨m 2005 vÒ nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam qua 2 b¶ng d-íi ®©y: BiÓu 5 : Dù b¸o nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam ( 2000 – 2005 ) Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 6/1998 N¨m Sè xe «t« sö dông ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch Tæng 2000 115.000 270.000 425.000 2005 270.000 390.000 660.000 N¨m 2000 2005 6. ¤t« th-¬ng m¹i Nhu cÇu xe «t« ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch ¤t« th-¬ng m¹i 10.000 – 15.000 20.000 – 25.000 30.000 – 45.000 40.000 – 55.000 Tæng 40.000 – 60.000 60.000 – 80.000 Ph-¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn - Do c¸c bªn liªn doanh cã c¸c møc ®Çu t-, ®ãng gop kh¸c nhau nªn c¸c bªn tù chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n theo møc ®ãng gãp trong tr-êng hîp ruØ ro. - Lîi nhuËn,thu håi vèn, t¸i ®Çu t-, ®Çu t- míi ®Òu ph©n chia theo møc ®ãng gãp vèn cña tõng bªn. 7. Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng TGP tæ chøc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, trªn c¸c b¸o lín nh- b¸o Th-¬ng m¹i, b¸o C«ng nghiÖp…Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã trang web riªng trªn m¹ng Internet víi ®Þa chØ: www.toyotagiaiphong.com víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt rÊt cã lîi cho kh¸ch hµng vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, hËu m·i, th«ng tin vÒ c«ng ty… C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn cã c¸ch riªng ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, cô thÓ nh-: - Trùc Showroom: nÕu kh¸ch hµng ®Õn th× ®Çu tiªn sÏ ®-oc ng-êi trùc Showroom giíi thiÖu chi tiÕt vÒ c¸c lo¹i xe vµ lo¹i xe mµ kh¸ch hµng cÇn t×m hiÓu ®Ó mua - T×m hiÓu nhu cÇu vÒ xe cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty kh¸c b»ng c¸ch gäi ®iÖn vµ b»ng c¸c mèi quan hÖ cña mäi ng-êi trong c«ng ty. Nõu cã th«ng tin vÒ nhu cÇu xe tõ kh¸ch hµng, c«ng ty sÏ cö ng-êi ®i c«ng t¸c, lµm nhiÖm vô. … 8. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng thêi gian qua. 8.1 Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®-îc: TËn dông ®-îc nh÷ng thuËn lîi cña m×nh kÕt hîp víi viÖc n¾m b¾t ®-îc vµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n chñ quan vµ kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh. TGP ®· x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i vµ b-íc ®Çu ph¸t huy t¸c dông ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ: 8.1.1. Tæ chøc phßng Marketing §-îc tæ chøc gåm 3 bé phËn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®ãng gãp quan träng ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ dÞch vô c¶ vÒ chÊt vµ l-îng. + vÒ chÊt l-îng: N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. + vÒ sè l-îng: Doanh sè b¸n xe vµ dÞch vô kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· cã l·i. 8.1.2.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm(dù b¸o ®Æt hµng víi TMV). §· ®-îc x©y dùng ph©n tÝch t×nh , ®Æc tÝnh mïa vô cña thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty nªn ®¶m b¶o kh«ng ®Ó hµng tån vµ tr-íc m¾t ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kh¸ch hµng. 8.1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. TGP ¸p dông chñ yÕu lµ b¸n hµng trùc tiÕp ®iÒu ®ã gióp c«ng ty n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu , mong muèn còng nh- ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nµy gióp c«ng ty cã c¬ së ®Ó hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî còng nh- n©ng cao chÊt l-îng phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng. 8.1.4. ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ: Trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ, tê r¬i ®· ®-a ®-îc nh÷ng th«ng tin toµn diÖn vµ h×nh ¶nh vÒ c«ng ty tíi kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn réng. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ®· gióp c«ng ty t¹o ®-îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ lßng tin vµ Ên t-îng tèt ®èi víi kh¸ch hµng. 8.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: Do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng trong m«i tr-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhiÒu ®èi thñ m¹nh kÕt hîp víi sù biÕn ®éng thay ®æi liªn tôc cña thÞ
- Xem thêm -