Tài liệu Bàn về một vài giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở c

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc 1- Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2- ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh 3- C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 3.2. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn 4- N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn 4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt 5- T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP 6- Ph¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn 7- Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng 8- §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng thêi gian qua 8.1. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc 8.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 9. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt cña TGP 10. Ph¬ng híng ho¹t ®éng cña TGP trong thêi gian tíi 1 3 4 4 6 8 8 9 10 14 15 15 15 16 18 19 §Ò c¬ng s¬ bé Tªn ®Ò tµi: Bµn vÒ mét vµi gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô xe « t« ë c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng PhÇn më ®Çu PhÇn I: C¬ së lý luËn I- Quan niÖm, ý nghÜa vµ vai trß thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Quan niÖm vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm 2- Ph©n lo¹i thÞ trêng 3- Chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ trêng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp II: Néi dung vµ vai trß c«ng t¸c më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c më réng thÞ trêng tiªu thô 2- C¸c h×nh thøc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm 3- Vai trß cña c«ng t¸c më réng thÞ trêng tiªu thô 4- c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 5- C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ trêng tiªu thô cña doanh nghiÖp III- Kinh nghiÖm vµ xu híng ho¹t ®éng më réng thÞ trêng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay 1- Kinh nghiÖm 2- Xu híng PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng ( ViÕt t¾t lµ TGP ) I- Giíi thiÖt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2- M« h×nh tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña TGP 3- Vµi nÐt kh¸t qu¸t vÒ s¶n phÈm kinh doanh cña TGP II- Thùc tr¹ng thÞ trêng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh Tyota Gi¶i phãng 1- Nguån cung øng 2- §Æc ®iÓm thÞ trêng tiªu thô, ®èi tîng kh¸ch hµng cña C«ng ty 3- §èi thñ c¹nh tranh 4- KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña TGP c¸c n¨m 1998, 1999, 2000, 2001 vµ ph¬ng híng kinh doanh cña C«ng ty c¸c n¨m tíi III- Ho¹t ®éng më réng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Thùc tr¹ng më réng thÞ trêng ë TGP 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu C«ng ty ®· ¸p dông nh»m më réng thÞ trêng 3- §¸nh gi¸ c«ng t¸c më réng thÞ trêng tiªu thô ë TGP 4- Mét sè nguyªn nh©n cña sù tån t¹i PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô xe « t« cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Xu híng, triÓn väng cña ngµnh kinh doanh xe « t« trong 10 n¨m tíi 2- C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 3- Mét sè kiÕn nghÞ phÇn kÕt luËn B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C¬ së thùc tËp : C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng §Þa chØ : 807 ®êng Gi¶i phãng – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 84-4.6640124/25/26 Fax : 84-4.6640127 §êng d©y nãng: 84-4.6640859 / 0903.259259 Trang web : www.toyotagiaiphong.com E-mail : tgp@fpt.vn Sau qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu ban ®Çu vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, em cã thÓ ®a ra b¶n b¸o c¸o tæng hîp sau: Lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty TOYOTA ViÖt Nam ( Díi ®©y ®îc gäi t¾t lµ TMV: TOYOTA Motor Viet Nam Co., Ltd ), C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ( §îc gäi t¾t lµ TGP ) ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh lµ ®¹i lý b¸n xe TOYOTA; DÞch vô b¶o hµnh, b¶o dìng vµ söa ch÷a xe «t«; B¸n vµ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng chÝnh hiÖu. Ngay tö ngµy ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ trêng, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh, cã vÞ thÕ lín trªn thÞ trêng «t« ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng(TGP) lµ c«ng ty liªn doanh ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam, ®îc thµnh lËp ngµy 22/01/1998 theo giÊy phÐp ®Çu t sè 14-GP-HN cña UBND thµnh phè Hµ Néi víi t c¸ch la Tr¹m dÞch vô uû quyÒn cña TOYOTA(Díi ®©y gäi t¾t lµ TASS), sau ®ã trë thµnh nhµ ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña TMV tõ ngµy 01/10/1999. a. S¬ lîc vÒ c¸c ®èi t¸c gãp vèn §èi t¸c ViÖt Nam la C«ng ty dÞch vô tæng hîp Sµi Gßn, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Sai gon general services Company( Tªn viÕt t¾t lµ SAVICO) + §Þa chØ 66B – 68 Nam kú khëi nghÜa, QuËn 1 thµnh phè Hå ChÝ Minh + LÜnh vùc kinh doanh: dÞch vô sinh ho¹t, söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c t liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, dÞch vô du lÞch, th¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu, vËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. + Vèn ®¨ng ký: 61.552.576.750 ®ång. SAVICO lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, lµ c«ng ty trÎ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn quèc, s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng, SAVICO b¾t ®Çu v¬n ra kinh doanh t¹i Hµ néi vµ miÒn b¾c tõ n¨m 1990. §èi t¸c níc ngoµi lµ tËp ®oµn Sumitomo – NhËt B¶n + §Þa chØ: 2- 2Hototsubashi, 1 – chome, Chiyocla- JV, TOKYO, NhËt B¶n. + LÜnh vùc kinh doanh: Th¬ng m¹i tæng hîp vµ bu«n b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸, bao gåm c¶ xe h¬i vµ phô tïng. TËp ®oµn Sumitomo lµ tËp ®oµn ®øng hµng thø 2 ë NhËt B¶n, lµ tËp ®oµn ®a quèc gia kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc réng lín tõ khai th¸c, chÕ biÕn dÇu má, ho¸ chÊt, ng©n hµng, chÕ t¹o ®iÖn tö, bÊt ®éng s¶n b¶o hiÓm ®Õn th¬ng m¹i, dÞch vô… v.v. Doanh sè n¨m 1998 íc ®¹t 150 tû USD b. Qui m« ®Çu t Tæng sè vèn ®Çu t: 2.000.000 tû USD Thêi gian ho¹t ®éng lµ 20 n¨m Vèn ph¸p ®Þnh lµ 1.304.627 USD, trong ®ã: SAVICO gãp 51% b»ng tiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï gi¸ lµ 665.360 USD. SUMITOMO gãp 49% b»ng tiÒn trÞ gi¸ lµ 639.267 USD. Vèn vay: 695.373 USD Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD Vèn lu ®éng: 704.640 USD c. LÜnh vùc ho¹t ®éng C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ ®¬n vÞ kinh doanh vµ h¹ch to¸n ®éc lËp theo ph¸p lÖnh thèng kª, kÕ to¸n cña ViÖt Nam. B¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ 01/04/1999 víi t c¸ch lµ TASS ,víi chøc n¨ng chØ thùc hiÖn dÞch vô b¶o hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a xe «t« vµ giíi thiÖu cho kh¸ch hµng s¶n phÈm xe «t« TOYOTA ®Ó TMV thù hiÖn b¸n hµng trùc tiÕp. Tõ th¸ng 01/10/1999, TGP trë thµnh nhµ ph©n phèi cña TMV vµ tõ ®ã ngoµi chøc n¨ng cña TASS, C«ng ty ®îc bæ sung thªm 1 sè chøc n¨ng quan träng kh¸c, díi ®©y lag tãm t¾t c¸c chøc n¨ng chÝnh:  Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt trong níc trªn thÞ trêng ViÖt Nam.  Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt t¹i níc ngoµi trªn thÞ trêng ViÖt Nam.  Cung cÊp phô tïng chÝnh hiÖu cña c¸c lo¹i xe «t«.  XuÊt khÈu «t« s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.  §µo t¹o vµ ph¸t triÓn m¹ng líi dÞch vô trªn l·nh thæ ViÖt Nam. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty: lµ c¸c lo¹i xe cña h·ng TOYOTA, bao gåm: Camry, Corolla, Land cuiser, Zace, Hiace. Ngoµi ra, TGP cã dÞch vô cung cÊp c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng. 2. ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, ®ã lµ thùc hiÖn ®óng theo chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty TOYOTA ViÖt Nam. TMV ho¹t ®éng theo ph¬ng ch©m “ kh¸ch hµng lµ trªn hÕt” ( “customer first” policy). V× vËy, lu«n cè g¾ng lµm hµi lßng kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña TGP. Ngoµi ra, c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn ho¹t ®éng víi ph¬ng ch©m “ cïng híng tíi t¬ng lai” nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ thu vÒ lîi nhuËn. Ngoµi ra, TGP tËp trung vµo yÕu tè con ngêi, trang bÞ cho nh©n viªn Marketing kiÕn thøc trong giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng ( v× ®Æc thï hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mang gi¸ trÞ lín ). 3. C«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng . Theo kiÓu nµy, ngêi thñ trëng ®îc sù gióp søc cña c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia trong viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô xe «t«, cung cÊp dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña c«ng ty. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng nµy ®îc c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ¸p dông, thÓ hiÖn th«ng qua m« h×nh sau: ( Xem trang bªn) Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh Bé phËn phô tïng Xëng b¶o hµnh, b¶o d ìng Bé phËn kü thuËt Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Bé phËn cè vÊn dÞch vô Phßng b¸n hµng Phßng kh¸ch hµng S¬ ®å1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP Theo qui ®Þnh cña hîp ®ång vµ ®iÒu lÖ liªn doanh th×:  Héi ®ång qu¶n trÞ cã 4 thµnh viªn: SAVICO cö 2 ngêi, SUMITOMO cö 2 ngêi víi nhiÖm kú lµ 2 n¨m, riªng nhiÖm kú ®Çu vµ cuèi lµ 3 n¨m.  Chñ tÞch vµ phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ do hai bªn lÇn lît thay nhau ®Ò cö cho mçi nhiÖm kú; nhiÖm kú ®Çu chñ tÞch do SUMITOMO ®Ò cö, phã chñ tÞch do SAVICO ®Ò cö.  Ban tæng gi¸m ®èc gåm 1 tæng gi¸m ®èc vµ 1 phã tæng gi¸m ®èc, do hai bªn lÇn lît thay nhau ®Ò cö- nhiÖm kú ®Çu do SAVICO ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc, SUMITOMO ®Ò cö Phã tæng gi¸m ®èc, mçi nhiÖm kú nÕu bªn nµy ®Ò cö chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ th× bªn kia ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc.  Tõ KÕ to¸n trëng, Gi¸m ®èc b¸n hµng vµ Gi¸m ®èc dÞch vô trë xuèng do Tæng gi¸m ®èc c«ng ty tuyÓn dông theo luËt lao ®éng ViÖt Nam. 3.2. §éi ngò c¸c bé nh©n viªn Sè lîng c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng kh«ng ngõng t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. §Çu n¨m 1999 chØ cã 20 ngêi kÓ c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp víi 01 Th¹c sü, 04 Cö nh©n kinh tÕ, 04 Kü s th× tíi ®Çu n¨m 2000 sè lîng nµy ®· t¨ng lªn con sè 55 ngêi trong ®ã cã 05 Th¹c sü, 24 Cö nh©n, 08 Kü thuËt viªn cÊp cao( KTV cao cÊp). §éi ngò c¸n bé qu¶n lý: C¸n bé trÎ, cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm, n¨ng ®éng chÞu khã, cã kü thuËt qu¶n lý vµ am hiÓu c¬ chÕ thÞ trêng. §éi ngò kü thuËt viªn cã b»ng cÊp kü thuËt, lµnh nghÒ ham häc hái, trung thùc. Nh©n viªn b¸n hµng trÎ, nhanh nhÑn, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ trung thµnh. Toµn bé c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®îc ®µo t¹o theo tiªu chuÈn cña TOYOTA. C«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó gióp c¸n bé nh©n viªn tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cho c¸c nhãm nh©n viªn ra níc ngoµi( tËp ®oµn SUMITOMO ) häc hái chuyªn gia, n©ng cao tr×nh ®é hoÆc mêi chuyªn gia cña TOYOTA vÒ c«ng ty nh»m ®µo t¹o thªm cho c¸n bé nh©n viªn. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn: C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ®· giµnh trän 2 huy ch¬ng vµng trong cuéc thi kü thuËt viªn giái toµn quèc vµ huy ch¬ng ®ång trong cuéc thi kü thuËt viªn giái Ch©u ¸ n¨n 2001. V× TGP lµ c«ng ty ho¹t ®éng theo h×nh thøc liªn doanh nªn viÖc tuyÓn dông, bè trÝ sö dông nh©n viªn rÊt hîp lý, ®óng ngêi, ®óng viÖc, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc cña mçi ngêi, tr¸nh mäi t×nh tr¹ng l·ng phÝ trong sö dông lao ®éng. VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng: - C«ng ty sÏ cã mét bËc thang l¬ng theo c¸c tr×nh ®é cã trong c«ng ty. Ngêi lao ®éng sÏ ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh møc l¬ng hiÖn gi÷ trong kho¶ng thêi gian tõ 01 ®Õn 03 n¨m. - C«ng ty sö dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ( giê, ngµy, tuÇn, th¸ng ) theo s¶n phÈm, kho¸n, tuú theo tõng thêi kú vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - L¬ng cña ngêi lao ®éng sÏ ®îc quyÕt ®sÞnh dùa trªn c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tr×nh ®é cña mçi ngêi trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty vµ ngêi lao ®éng - Mçi n¨m 1 lÇn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®iÒu chØnh t¨ng l¬ng dùa trªn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ sù ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña mçi c¸ nh©n - C¸c lo¹i l¬ng liªn quan ®Õn viÖc lµm thªm giê, ®i lµm vµo ngµy nghØ, lµm ®ªm sÏ ®îc qui ®Þnh c¸c møc l¬ng víi møc phÇn tr¨m t¬ng øng dùa trªn LuËt lao ®éng cña nãc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + TiÒn l¬ng cña nh©n viªn c«ng ty trung b×nh hµng th¸ng lµ 1000.000 ®Õn 2000.000 VND + Riªng bé phËn lÔ t©n, b¶o vÖ th× møc tiÒn l¬ng: 1000.000 VND/th¸ng. - C«ng ty cã c¸c h×nh thøc thëng hîp lý cho nh©n viªn theo kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi ngêi, dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc thëng nµy sÏ do Ban Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. BiÓu 1: TiÒm n¨ng nguån nh©n lùc cña TGP Nguån: phßng nh©n sù TGP th¸ng 6/2000 Chøc vô Sè l- Tr×nh ®é chuyªn m«n îng Th¹c sü Tæng gi¸m ®èc 1 Cö nh©n 1 Kü s Tuæi ®êi KTV cao cÊp Kh¸c <28 1 >28 P.tæng gi¸m ®èc 1 1 1 Gi¸m ®èc dÞch vô 1 1 1 Gi¸m hµng b¸n 1 1 1 KÕ to¸n trëng 1 1 1 Cè vÊn kü thuËt 3 ®èc Nh©n viªn qu¶n 8 lý Kü thuËt viªn 16 3 1 Tæng sè 7 5 Nh©n viªn b¸n 16 hµng L¸i xe 2 B¶o vÖ 3 8 3 16 2 5 55 6 2 14 2 14 2 1 1 5 5 24 8 8 10 5 43 12 4. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn + Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD, trong ®ã: §Çu t cho x©y dùng phßng trng bµy s¶n phÈm «t« : 200.000 USD §Çu t cho x©y dùng nhµ xëng : 150.000 USD §Çu t cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ xëng : 210.000 USD TiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï lµ : 665.360 USD Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c : 70.000 USD + Vèn lu ®éng : 704.640 USD + Kh¶ n¨ng vay vèn : Lµ ®¬n vÞ liªn doanh gi÷a C«ng ty SAVICO- lµ c«ng ty Th¬ng m¹i lín, cã trô së chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tËp ®oµn SUMITOMO – NhËt B¶n rÊt cã uy tÝn nªn c¸c kho¶n vay cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng chØ cÇn b¶o l·nh cña hai c«ng ty mÑ mµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. §©y lµ u thÕ rÊt lín cña TGP, nã lµ nguån b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. HiÖn nay, TGP ®ang vay vèn vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Citi Bank Hµ Néi vµ Bank of Mitsubshi Tokyo Hµ Néi. 4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt + VÞ trÝ ®Þa lý: Nhµ xëng vµ phßng trng bµy s¶n phÈm cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA gi¶i phãng ®Æt t¹i 807 ®êng Gi¶i phãng, QuËn Hai Bµ TrngHµ Néi, lµ cöa ngâ phÝa Nam cña thñ ®« Hµ Néi. Tuy kh«ng n»m trong trung t©m cña thµnh phè song ®©y lµ mét vÞ trÝ cã tÝnh chiÕn lîc. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng, ®Ó ®îc lµ ®¹i lý cña TOYOTA ngoµi kh¶ n¨ng kinh doanh, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, thÞ trêng tiªu thô th× t×m ®îc vÞ trÝ ®Æt ®¹i lý thÝch hîp lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¸p øng. + Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña TGP lµ 2000 m2 + N¨ng lùc cña xëng b¶o hµnh, söa ch÷a: Xëng b¶o hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a xe «t« cña TGP ®îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn kh¾t khe cña TOYOTA, ®ång thêi ®îc ®Çu t ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô ®ång bé, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cã thÓ b¶o hµnh, söa ch÷a cho tÊt c¶ c¸cc lo¹i xe «t«. Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a cña c«ng ty ®îc tæ chøc bao gåm c¸c phßng sau: - Phßng dông cô : cung cÊp thiÕt bÞ dông cô ®Çy ®ñ phôc vô cho c«ng viÖc b¶o hµnh, b¶o dìng vµ söa ch÷a xe cña h·ng TOYOTA. - Phßng söa ch÷a ®éng c¬: lµ n¬i lµm viÖc cña c¸c kü thuËt viªn, kü s cña c«ng ty, cã chøc n¨ng söa ch÷a phôc håi c¸c lo¹i ®éng c¬ cña xe «t«. - Phßng s¬n: lµm viÖc víi chÕ ®é s¬n hÊp hiÖn ®¹i( b¸n tù ®éng), ®¹t tiªu chuÈn cña TOYOTA. - Kho ®Ó thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ: c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng TOYOTA. C¬ chÕ lµm viÖc cña Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a lµ kÕt hîp m¸y mãc chuyªn nghiÖp víi tay nghÒ cña c¸c kü thuËt viªn. Trung b×nh tr¹m söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o dìng kho¶ng 30 ®Çu xe/ 1 ngµy. Ngoµi ra, Tr¹m cßn cã kho r¸c, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ban ®Çu nh»m ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i trêng. 5. T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP Lîng xe tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ kh¸ cao vµ æn ®Þng trong c¸c th¸ng cña tõng n¨m. Trung b×nh lµ 40 xe/ th¸ng, vµo nh÷ng dÞp khuyÕn m¹i nh khuyÕn m¹i mïa hÌ, khuyÕn m¹i mïa xu©n, khuyÕn m¹i cuèi n¨m… lîng xe tiªu thô cã thÓ lªn tíi 100 xe/ th¸ng. §èi víi dÞch vô b¶o hµnh, b¶o tr×, söa ch÷a th× trung b×nh mçi th¸ng tr¹m dÞch vô cña TGP tiÕp nhËn kho¶ng 300 xe vµo xëng. Khi cã dÞp khuyÕn m·i lîng xe vµo xëng cã thÓ lªn tíi 700 xe / th¸ng. Cã thÓ tæng hîp t×nh h×nh tiªu thô xe cña TGP qua c¸c b¶ng díi ®©y: ( Xem trang sau) Thêi gian Sè lîng xe Sè lîng xe thùc hiÖn lµm dÞch vô ®· b¸n ( th¸ng ) ( chiÕc ) ( chiÕc ) 4/1999 5/1999 6/1999 7/1999 8/1999 9/1999 10/1999 11/1999 12/1999 1/2000 2/2000 3/2000 4/2000 5/2000 6/2000 7/2000 8/2000 9/2000 10/2000 11/2000 12/2000 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 5/2001 6/2001 150 157 180 176 184 200 220 228 250 269 281 296 286 285 293 299 305 317 322 329 335 338 332 340 354 360 369 0 1 1 2 2 3 20 34 55 60 25 40 42 45 50 53 51 60 62 80 100 68 61 54 62 57 63 Doanh thu Doanh thu Lîi nhuËn dÞch vô b¸n xe tríc thuÕ (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) 105 115 117 126 152 165 245 258 260 323 375 395 398 396 416 429 440 452 467 495 520 509 505 538 560 582 596 0 355 345 720 714 1.150 7.150 11.730 19.580 21.840 9.375 14.160 15.204 16.245 18.450 19.540 18.900 22.050 22.950 29.830 37.500 24.245 22.545 19.940 23.320 20.400 23.700 -192,76 -181,81 -178,63 -159,09 -145,63 -107,835 95,75 155,25 292,140 345,250 135,240 215,255 232,750 265,300 281,705 302,120 320,05 340,450 342,560 400,940 450,244 354,600 380,700 389,000 401,509 400,360 415,985 BiÓu 2: Doanh thu vµ lîi nhuËn tríc thuÕ cña TGP tõ 4/1999 – 6/2000. Nguån: phßng Marketing vµ phßng kÕ to¸n TGP th¸ng 6/2000 Trong biÓu trªn chØ râ sau 6 th¸ng ®Çu kinh doanh lç ( tõ th¸ng 4/1999 ®Õn th¸ng 9/1999 ) th× tõ th¸ng 10/1999 ®Õn nay, TGP ®· thu ®îc l·i kh¸ æn ®Þnh, theo híng t¨ng trëng tèt qua tõng th¸ng kinh doanh. BiÓu 3: Qui m« s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty liªn doanh l¾p r¸p « t« t¹i ViÖt Nam Nguån: phßng Marketing cña TMV th¸ng 06/1998 TT Tªn c«ng ty Nh·n hiÖu Thêi gian C«ng suÊt Lo¹i xe du Lo¹i xe th¬ng m¹i ho¹t ®éng lÞch 1991 Hµ Néi : Fiat tempza Iveco Daly 1 C«ng ty Mekong SsangYoung -Iveco - Fiat 2 C«ng ty liªn - Kia doanh «t« Hoµ - Mazda B×nh - BMW ( VMC ) - Subaru 1992 20.000 ( Dõng ) TP. HCM 15.000 20.000 3 C«ng ty «t« ViÖt Deawoo Nam Deawoo 1993 10.000 4 VINASTAR Mitsubishi Proton C«ng tyViÖt Nam Daihatsu Indonesia Daihatsu (VINDACO ) Viet Nam Suzuki Ford ( VISUCO ) 1994 5000 1996 5000 1996 2400 7 Ford ViÖt Nam Ford 1997 17.000 8 Isuzu ViÖt Nam Isuzu 1997 22.000 9 Hino ViÖt Nam Hino 1997 400 - 1000 10 Nissan TCM ViÖt Nissan Cha 1000 11 C«ng 1995 20.000 5 6 Nam ty TOYOTA Nam «t« TOYOTA ViÖt Iveco (buýt) Iveco P/U (21) Musso BMW Subaru Legacy Famillia Mazda Deluxe Kiaprice Deawoo Cielo, espero Nubiza Matiz Super Salloon Leganza Proton Wiza XLiDX/LX MBE230M/ T MBE230 AT MB C200 Mazda F2000 Mazda B2200 (1 tÊn ) Kia Cerea ( 1 tÊn ) Kia Ceres (1 tÊn, 2 cÇu ) BS105 (45 chç) BS09D (33 chç) Camry GL/XL Conolla GL/XL Hiace Com, Iliace van Hiace Super Wagon Zace & Land Cruiser Misubishi 1300 Misubishi pajero MB140(16 Chç) MB Avantganrd MB700 (3-5 tÊn MNO 800- buýt Suzuki BlindVan Suzuki Window Van Suzuki Camry Truck Ford Trasit- Bus Can Ford Transit Classic & Cab Ford Trader( 3-5t) Isuzu (3-5 tÊn) Isuzu NKR 55E ( 2 cÇu ) Isuzu Trooper Hino FF ( trªn 6 tÊn ) Hino FC (3-5 tÊn) BiÓu 4: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p «t« t¹i ViÖt Nam 1992 – 1998 Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 3 n¨m 1999 Tªn c«ng ty VMC 1992 1993 355 531 ( 100%) ( 55% ) 1994 1002 ( 63% ) 1995 1996 2214 2266 ( 63 % ) ( 39% ) 437 ( 45% ) 583 ( 37% ) 834 952 326 ( 27 % ) (16.4%) ( 5% ) 587 (9.2%) 257 381 ( 4.5% ) ( 6% ) 315 (4.9%) 1085 793 (18.8%) (12%) 404 (6.3%) Mekong ViÖt Nam Vina Star Vidamco 467 ( 10% ) Isuzu ViÖt Nam 1997 1998 1358 1752 (21% ) (27.4%) 241 233 (3.6%) (3.5%) Vindaco 100 453 382 ( 1.7% ) (6.9%) (5.9%) Toyota ViÖt Nam 896 2500 (15.3%) (38%) Mercedes – Benz 250 182 287 ( 4.3% ) (2.8%) (4.4%) 2050 (32%) Ford ViÖt Nam 274 365 (4.2%) (5.8%) Hino ViÖt Nam 27 (0.5%) 38 (0.6%) 6535 6404 Tæng céng 355 968 1585 3524 5806 Ghi chó: - Sè lîng xe tÝnh b»ng ®¬n chiÕc. - Sè trong ngoÆc ®¬n lµ thÞ phÇn mµ tõng c«ng ty chiÕm ®îc trong thÞ trêng xe l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam Nh vËy, tõ nh÷ng b¶ng biÓu tæng kÕt trªn cã thÓ nãi cÇu thÞ trêng « t« ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: tõ viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña Nhµ níc, tõ chñ tr¬ng cña Nhµ níc trong viÖc ph¸t triÓn c¸cc lo¹i h×nh giao th«ng, tõ nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch trong níc vµ níc ngoµi ngµy mét t¨ng, tõ nhu cÇu mua s¾m « t« cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c hé gia ®×nh kh¸ gi¶ nh ®· ph©n tÝch ë trªn. Qua ph©n tÝch cònh nh dù b¸o nhu cÇu sö dông « t« hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai, TMV ®· ®a ra con sè dù b¸o tõ nay ®Õn n¨m 2005 vÒ nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam qua 2 b¶ng díi ®©y: BiÓu 5 : Dù b¸o nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam ( 2000 – 2005 ) Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 6/1998 N¨m Sè xe «t« sö dông ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch Tæng ¤t« th¬ng m¹i 2000 115.000 270.000 425.000 2005 270.000 390.000 660.000 N¨m Nhu cÇu xe «t« ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch ¤t« th¬ng m¹i 2000 10.000 – 15.000 30.000 – 45.000 2005 20.000 – 25.000 40.000 – 55.000 Tæng 40.000 60.000 60.000 80.000 – – 6. Ph¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn - Do c¸c bªn liªn doanh cã c¸c møc ®Çu t, ®ãng gop kh¸c nhau nªn c¸c bªn tù chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n theo møc ®ãng gãp trong trêng hîp ruØ ro. - Lîi nhuËn,thu håi vèn, t¸i ®Çu t, ®Çu t míi ®Òu ph©n chia theo møc ®ãng gãp vèn cña tõng bªn. 7. Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng TGP tæ chøc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, trªn c¸c b¸o lín nh b¸o Th¬ng m¹i, b¸o C«ng nghiÖp…Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã trang web riªng trªn m¹ng Internet víi ®Þa chØ: www.toyotagiaiphong.com víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt rÊt cã lîi cho kh¸ch hµng vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, hËu m·i, th«ng tin vÒ c«ng ty… C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn cã c¸ch riªng ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, cô thÓ nh: - Trùc Showroom: nÕu kh¸ch hµng ®Õn th× ®Çu tiªn sÏ ®oc ngêi trùc Showroom giíi thiÖu chi tiÕt vÒ c¸c lo¹i xe vµ lo¹i xe mµ kh¸ch hµng cÇn t×m hiÓu ®Ó mua - T×m hiÓu nhu cÇu vÒ xe cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty kh¸c b»ng c¸ch gäi ®iÖn vµ b»ng c¸c mèi quan hÖ cña mäi ngêi trong c«ng ty. Nõu cã th«ng tin vÒ nhu cÇu xe tõ kh¸ch hµng, c«ng ty sÏ cö ngêi ®i c«ng t¸c, lµm nhiÖm vô. … 8. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng thêi gian qua. 8.1 Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc: TËn dông ®îc nh÷ng thuËn lîi cña m×nh kÕt hîp víi viÖc n¾m b¾t ®îc vµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n chñ quan vµ kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh. TGP ®· x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i vµ bíc ®Çu ph¸t huy t¸c dông ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ: 8.1.1. Tæ chøc phßng Marketing §îc tæ chøc gåm 3 bé phËn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®ãng gãp quan träng ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ dÞch vô c¶ vÒ chÊt vµ lîng. + vÒ chÊt lîng: N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. + vÒ sè lîng: Doanh sè b¸n xe vµ dÞch vô kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· cã l·i. 8.1.2.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm(dù b¸o ®Æt hµng víi TMV). §· ®îc x©y dùng ph©n tÝch t×nh , ®Æc tÝnh mïa vô cña thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty nªn ®¶m b¶o kh«ng ®Ó hµng tån vµ tríc m¾t ®¸p øng ®îc nhu cÇu kh¸ch hµng. 8.1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. TGP ¸p dông chñ yÕu lµ b¸n hµng trùc tiÕp ®iÒu ®ã gióp c«ng ty n¾m b¾t ®îc nhu cÇu , mong muèn còng nh ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nµy gióp c«ng ty cã c¬ së ®Ó hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî còng nh n©ng cao chÊt lîng phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng. 8.1.4. ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ: Trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ, tê r¬i ®· ®a ®îc nh÷ng th«ng tin toµn diÖn vµ h×nh ¶nh vÒ c«ng ty tíi kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn réng. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ®· gióp c«ng ty t¹o ®îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ lßng tin vµ Ên tîng tèt ®èi víi kh¸ch hµng. 8.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: Do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng trong m«i trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhiÒu ®èi thñ m¹nh kÕt hîp víi sù biÕn ®éng thay ®æi liªn tôc cña thÞ trêng « t« nªn nh÷ng chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña TGP trong thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®¹t ®îc cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cha phï hîp cÇn c¶i tiÕn kh¾c phôc, cô thÓ: 8.2.1. ChÝnh s¸ch gi¸. Do tu©n thñ mét c¸ch cøng nh¾c chÝnh s¸ch cña TMV lµ b¸n gi¸ lÎ thèng nhÊt kh«ng cã chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hay hoa hång trong khi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c tù ý kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy, nªn TGP ®· ®Ó mÊt rÊt nhiÒu kh¸ch hµng mÆc dï vÒ phong c¸ch vµ chÊt lîng phôc vô cã thÓ thÊy lµ h¬n h¼n c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c. ®iÒu ®ã dÉn ®Õn sè lîng xe b¸n ra còng nh doanh sè dÞch vô so víi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c cßn thÊp. MÆt kh¸c do quan ®iÓm cña TMV lµ khuyÕn khÝch c¸c nhµ ph©n phèi chØ tËp trung b¸n lÎ nªn TGP ®· cha x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t ®èi víi kh¸ch hµng mua sè lîng lín vµ kh¸ch hµng mua nhiÒu lÇn. MÆc dï ®· cã quan t©m u tiªn ®èi víi kh¸ch hµng mua sè lîng lín nhng c«ng ty l¹i cha quan t©m, chó träng ®Õn viÖc khai th¸c ®èi tîng kh¸ch hµng nµy chÝnh v× vËy mµ mét sè kh¸ch hµng ®· chuyÓn sang mua xe cña mét sè h·ng xe kh¸c nh Daewoo, Kia… 8.2.2.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ViÖc ®Æt hµng (chñng lo¹i, sè lîng, mµu s¾c) víi TMV tuy còng dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ trêng nhng l¹i h¹n chÕ bëi kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ mang nÆng tÝnh chñ quan, pháng ®o¸n thiÕu c¬ së khoa häc. Cho nªn mÆc dï kh«ng ®Ó tån ®äng nhiÒu nhng nhiÒu lóc mÊt kh¸ch hµng v× kh«ng cã hµng giao hoÆc thiÕu phô tïng söa ch÷a do ®ã lîng xe b¸n ra còng nh doanh sè dÞch vô cßn thÊp. 8.2.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi Do cßn ®¸nh gi¸ thÊp tiÒm n¨ng thÞ trêng c¸c tØnh lÎ nªn c«ng ty míi chØ coi träng b¸n hµng trùc tiÕp mµ cha më réng viÖc b¸n hµng qua trung gian:nh më c¸c ®¹i lý phô, qua m«i giíi…, v× vËy c«ng ty ch a chiÕm lÜnh vµ cßn bá trèng thÞ trêng ë nhiÒu tØnh lÎ. 8.2.4.ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o: do míi ®i vµo ho¹t ®éng trong thÞ trêng « t« céng víi thiÕu sù nh¹y bÐn nªn néi dung vµ h×nh thøc qu¶ng c¸o cßn ph¶i c¶i tiÕn nhiÒu ®Ó cã thÓ theo kÞp víi tÝnh chÊt vµ quy m« cña thÞ trêng. C«ng ty cha x©y dùng ®îc trang web qu¶ng c¸o trªn internet dÉn ®Õn cha tiÕp cËn mét sè ®èi tîng kh¸ch hµng quan träng ®ã lµ: c¸c c¬ quan ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ, v¨n phßng níc ngoµi, … Ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng: do sö dông lùc lîng lao ®éng trÎ nªn ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n hµng nãi riªng còng nh nh©n viªn nãi chung cßn thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp. MÆc dï ®· n¾m b¾t ®îc nhu cÇu t©m t, nguyÖn väng cña kh¸ch hµng nhng vÉn cha ®¸p øng ®ñ, kÞp thêi vµ cha lµm kh¸ch hµng hµi lßng thËt sù. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng dÞch vô u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng cßn nghÌo nµn, s¬ sµi cßn mang tÝnh h×nh thøc cha t¹o Ên tîng tèt ®èi víi kh¸ch hµng. 8.2.5. ChÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi dÞch vô cha ®îc quan t©m ®óng møc dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng dÞch vô cßn thÊp. 9. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt cña TGP - Theo GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè 00195/QSD§ do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 16/12/1998 th× C«ng ty liªn doanh TOYOTA GI¶i phãng ®îc quyÒn sö dông 1971 m2 ®Êt trong 20 n¨m do thuª cña C«ng ty c¬ khÝ Quang Trung t¹i ®êng Gi¶i phãng, phêng Gi¸p B¸t, QuËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi, trong ®ã: + 1421m2 víi môc ®Ých lµ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vµo môc ®Ých cung cÊp dÞch vô söa ch÷a, b¶o tr× vµ phô tïng xe « t«; ®¹i lý tiªu thô c¸c lo¹i xe « t« s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam + 550m2 thuª theo hµng n¨m ®Ó më ®êng theo quy ho¹ch. - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ níc: TGP nép thuÕ TNDN theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty kinh doanh tu©n thñ theo ®óng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. - T×nh h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh, quy chÕ néi bé cuat TGP rÊt hîp lý vµ chÆt chÏ v× ®©y lµ mét c«ng ty liªn doanh cã chøc n¨ng chÝnh lµ b¸n, cung cÊp c¸c s¶n phÈm xe h·ng TOYOTA TGP cã b¶n néi quy lao ®éng chi tiÕt ®Çy ®ñ, dµy 20 trang ®îc Së lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi duyÖt ngµy 12/05/1999, cã quy chÕ b¶o vÖ c«ng ty lËp xong vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 11/05/1999. - C¸c ho¹t ®éng phóc lîi, x· héi: lµ mét c«ng ty kinh doanh nhng TGP kh«ng quªn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt phóc lîi x· héi nh huy ®éng tÊm lßng vµng trong c«ng ty, trÝch quü l¬ng cña c«ng ty gãp phÇn hç trî ®ång bµo gÆp thiªn tai, lò lôt ë MiÒn trung, trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n… - Ngoµi ra, C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ mang tÝnh chÊt v¨n ho¸ nh ®¸ bãng, cÇu l«ng, tenis cho nh©n viªn, t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i sau nh÷ng giê lµm viÖc c¨ng th¼ng, gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt trong c¸n bé, nh©n viªn nh»m cèng hiÕn hÕt m×nh n¨ng lùc cho c«ng ty. 10. Ph¬ng híng ho¹t ®éng cña TGP trong thêi gian tíi §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong thêi gian tíi TGP tiÕp tôc theo ®uæi ph¬ng ch©m “ kh¸ch hµng lµ trªn hÕt”. TGP tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty, ®i s©u n¾m b¾t nhu cÇu cña nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng. Ph©n tÝch m«i trêng c¹nh tranh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngay trong thêi gian tríc m¾t. Cè g¾ng t×m c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô, më réng thÞ trêng tiªu thô xe TOYOTA cña TGP t¹i ®Þa bµn Hµ Néi, ë MiÒn b¾c còng nh trªn ph¹m vi c¶ níc. TMV cã tÊt c¶ 12 ®¹i lý ph©n phèi, b¸n xe trong ph¹m vi toµn quèc, trong ®ã Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 7 ®¹i lý, §µ N½ng cã 1 vµ Hµ Néi cã 4 ®¹i lý, ®ã lµ: TOYOTA L¸ng H¹, TOYOTA Hoµn KiÕm, TOYOTA Kim Liªn vµ TOYOTA Gi¶i Phãng. Víi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh lµnh m¹nh nh dïng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, hËu m·i, ch¨m sãc kh¸ch hµng, thµnh lËp c©u l¹c bé kh¸ch hµng cña TGP víi nhiÒu chÓ ®é u ®·i, lËp trang web… TGP ®·, ®ang giµnh ® îc u thÕ tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ngµy mét cã vÞ thÕ lín trªn thÞ trêng. KiÕn nghÞ víi TMV vÒ chÝnh s¸ch gi¸ b¸n lÎ thèng nhÊt ®Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t h¬n, cã chiÕt khÊu gi¶m gi¸ hay hoa hång. Tõ ®ã, gióp TGP cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c. Trong thêi gian tíi, TGP tËp trung ho¹t ®éng vµo viÖc khai th¸c nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng mua víi khèi lîng lín, mua nhiÒu lÇn, kh¸ch hµng lµ c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c së, ban, nghµnh ë c¸c tØnh phÝa B¾c vµ miÒn Trung … Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty tËp trung mäi nguån lùc nh»m n©ng cao chÊt lîng tr¹m söa ch÷a, b¶o hµnh b¶o dìng xe h·ng TOYOTA b»ng c¸ch ®µo t¹o n©ng cao h¬n n÷a tay nghÒ, chuyªn m«n cña kü thuËt viªn vµ trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ t©n tiÕn phôc vô cho c«ng viÖc b¶o dìng, söa ch÷a xe cña kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n.
- Xem thêm -