Tài liệu Bàn về hạch toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· vµ ®ang ph¸t triÓn tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ®Þnh híng cña nhµ nícthùc tÕ ®ã ®· lµm n¶y sinh tÝnh c¹nh tranh ®Ó kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn , theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia níc ngoµi mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp thµnh ®¹t nhÊt cña ViÖt Nam hiªn nay lµ ngµnh b chÝnh viÔn th«ng .Ngµy nay hÖ thèng th«ng tin ®îc øng dông trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong x· héi vµ ®ang ®îc ph¸t triÓn, c¶i tiÕn hiÖn ®¹i h¬n nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña cac ngµnh b chÝnh viÔn th«ng , nhµ níc ®· ®a nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕp cËn c¸c c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµ ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®¸ng tù hµo , mét trong nh÷ng thµnh tùu to lín ®ã lµ dÞch vô th«ng tin di ®éng ®· ®îc triÓn khai vµ ®a vµo khai th¸c ë ViÖt Nam trong 10 n¨m qua . Ra ®êi vµo th¸ng 4 n¨m 1993 c«ng ty th«ng tin di ®éng ViÖt Nam ( ViÖt Nam mobile telephone service company –VMS) lµ c«ng ty ®Çu tiªn cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng vµ ®¸nh dÊu mét cét mèc cho sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc th«ng tin di ®éng nãi riªng vµ ngµnh bu chÝnh nãi chung . Tuy míi thµnh lËp ®îc 10 n¨m nhng c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tù hµo tõ nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc míi mÎ vµ ®Çy tiÒm n¨ng nµy . §Ó hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o tæng hîp nµy trong nh÷ng giai ®o¹n ®Çu ®îc thùc tËp t¹i phßng kÕ ho¹ch vµ b¸n hµng marketing t¹i trung t©m th«ng tin di ®éng khu vùc I em ®· nhËn ®îc sù t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña mäi ngêi trong phßng vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña anh Lôc Minh Hoµn – tæ trëng ph¸t triÓn thÞ trêng. Sau ®©y em xin giíi thiÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh , t×nh h×nh ho¹t ®éng marketing va mét sè vÊn ®Ò næi bËt cña trung t©m th«ng tin di ®éng KVI nh»m ph¸t triÓn thÞ phÇn vµ võa lßng kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn trung t©m phô tr¸ch ®Ó tõ ®ã lµm cho sù ph¸t triÓn cña trung t©m ngµy cµng v÷ng m¹nh . I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS 1. S¬ lîc h×nh thµnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty th«ng tin di ®éng tªn tiÕng Anh lµ ViÖt Nam mobile telecom service company, viÕt t¾t lµ VMS cã trô së chÝnh t¹i 811A Gi¶i Phãng QuËn Hai Bµ Trng,Hµ Néi. c«ngty ®îc thµnh lËp vµo ngµy 16/4 /1993 theo nghÞ quyÕt 321 /Q§- TCCBL§ cña Tæng côc trëng côc Bu §iÖn quyÕt ®Þnh nµy nªu râ VMS lµ doanh nghiÖp nhµ níc h¹nh to¸n ®éc lËp , trùc thuéc Tæng c«ng ty BCVTVN . Ban ®Çu c«ng ty chØ lµ nhãm 7 nhµ nghiªn cøu chuyÓn sang trùc thuéc trtùc tiÕp cña c«ng ty B§HN. §Õn ngµy 25/10/1994 ®îc sù ®ång ý cña THñ tíng chÝnh phñ , Tæng c«ng côc B§ ®· ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty th«ng tin di ®éng , lµ mét doang nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng côc Bu ®iÖn theo nghÞ ®Þnh 388CP. Bíc ngoÆt lín nhÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ngty th«ng tin di ®éng VMS ®îc ®¸nh dÊu b»ng hîp ®ång , hîp t¸c kinh doanh (BBC) víi tËp ®oµn Cämvik/kenvikcña Thuþ §iÓn ngµy 19/5/1995. Trong ®ã : - Thêi h¹n hîp ®ång lµ 10 n¨m . - Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn hîp ®ång lµ : *Bªn ViÖt Nam . Cung cÊp vµ chÞu phÝ thuª ®Þa ®iÓm , nhµ xëng ®Ó thiÕt bÞ , l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ khai th¸c m¹ng th«ng tin di ®éng . - TuyÓn dông vµ tr¶ l¬ng cho c¸c nh©n viªn ngêi ViÖt Nam . - Cung cÊp vµ chÞu chi phÝ vÒ ®iÖn níc cho viÖc khai th¸c m¹ng th«ng tin di ®éng . §¶m b¶o viÖc ®Çu nèi m¹ng víi m¹ng chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i c«ng céng , trung kÕ néi h¹t , trung kÕ ®i tæng ®µi quèc tÕ còng nh viÖc truyÒn dÉn kh¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc ViÖt Nam vÌ viÖc khai th¸c m¹ng líi ®iÖn tho¹i di ®éng . - Bªn níc ngoµi . Gãp 12000000 $ b»ng thiÕt bÞ m¸y mãc vµ tiÒn níc ngoµi . Cung cÊp c¸c phô kiÖn cho hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc vµ chÞu cíc phÝ b¶o dìng thiÕt bÞ , Cung cÊp thiÕt bÞ v¨n phßng cho ho¹t ®éng cña hîp ®ång vµ hÖ thèng m¸y tÝnh phôc vô viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c môc tiªu kh¸c . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hç trî bªn ViÖt Nam thu xÕp c¸c nguån tµi chÝnh ®Ó trang bÞ hÖ thèng kiÓm tra thuª bao th«ng tin di ®éng . §¶m b¶o kü thuËt khai th¸c , qu¶n lý tæ chøc vµ ®µo t¹o nh©n viªn ngêi ViÖt Nam vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó bªn ViÖt Nam qu¶n lý tèt m¹ng líi . Cung cÊp c¸c chuyªn gia níc ngoµi vµ chÞu chi phÝ cÇn thiÕt cho c¸c chuyªn gia níc ngoµi . Sau 4 n¨m ph¸t triÓn ngµy 27/7/1997 C«ng ty cã sù ®iÒu chØnh trong giÊy phÐp kinh doanh .C«ng ty cã nhiÖm vô sau : VËn hµnh khai th¸c m¹ng líi di ®éng bao gåm c¶ m¸y nh¾n tin . L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ th«ng tin di ®éng ViÔn th«ng- §iÖn tö , tin häc vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c liªn quan kh¸c nh t vÊn kü s thiÕt kÕ , x©y l¾p chuyªn ngµnh th«ngtin di ®éng , kinh doanh vËt t thiÕt bÞ ViÔn th«ng ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh .Tæng sè vèn ®Çu t t¨ng lªn 55.953 triÖu ®ång. Trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 14.693 triÖu. *Víi hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh BCC vµ lµ DNNN h¹ch to¸n ®éc lËp ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho VMS më réng vïng phñ sãng vµ khai th¸c dÞch vô di ®éng. Ngµy 25/10/1994 ®îc sù ®ång ý cñaTTCP , TCB§ ®· ký quyÕt ®Þnh sè 1110 / Q§ - TCCBL§ thµnh lËp C«ng ty th«ng tin di ®éng thuéc TCB§ trªn c¬ së tæ chøc l¹i vµ n©ng cÊp C«ng ty th«ng tin di ®«ng thuéc Tæng c«ng ty BCVT ..NGµy 1/8 /1994 theo nghÞ ®Þnh 51/CP ,c«ng ty th«ngtin di ®éng trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ngty BCVT. Së dÜ cã sù chuyÓn ®æi nµy lµ do chñ tr¬ng cña chÝnh phñ t¸ch biÖt quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn kinh doanh . Sau 5 n¨m ph¸t triÓn c«ng ty VMS ®· t¹o lËp ®îc mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng th«ng tin di ®«ng hiÖn nay . KÕt qu¶ ®ã xuÊt ph¸t tõ sù thèng nhÊt ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn , tuy gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n , nhng trong qu¸ tr×nh võa ph¸t triÓn võa häc hái ,c«ng ty ®· nç lùc n©ng lªn ph¸t triÓn víi møc t¨ng trëng víi møc nhanh chãng. Ngµy 28/9/1996 Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· cã quyÕt ®Þnh sè 253Q§ - TCCB –H§QT phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th«ng tin di ®éng lµ : Tæ chøc x©y dùng qu¶n lý , vËn hµnh khai th¸c m¹ng líi dÞch vô th«ngtin di ®éng 9 bao gåm c¶ nh¾n tin ) cung cÊp dÞch vô th«ngtin di ®éng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ,kinh doanh vµ phôc vô theo quy ho¹ch vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn do c«ng ty giao . - L¾p ®Æt ,vµ khai th¸c vµ kinh doanh hÖ thèng th«ng tin di ®éng. -L¾p ®Æt khai th¸cvµ kinh doanh hÖ thèng nh¾n tin. -L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ th«ngtin di ®éng vµ nh¾n tin. -B¶o tr× söa ch÷a m¹ng líi th«ng tin di ®éng vµ nh¾n tin. -XuÊt nhËp khÈu ,kinh doanh vË t thiÕt bÞ chuyªn dïng th«ng tin di ®éng . C«ng ty cã 3 miÒn kh¸c nhau trªn toµn quèc . Vµ c«ngty cã 9 phßng chøc n¨ng trùc thuéc vµ 3 trung t©m th«ng tin di ®éng , c¸c trung t©m th«ng tin di ®éng khu vùc lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh tõ kh©u t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Õn b¸n m¸y cung cÊp dÞch vô thu cíc , söa ch÷a vµ b¶o hµnh m¸y cho kh¸ch vµ ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn râ trong quy ®Þnh thµnh lËp cña trung t©m. _ Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI cã tªn giao dich quèc tÕ ViÖt Nam MOBILE TELECOM SERVICS CENTREI:trô së ®Æt t¹i 811A Gi¶i Phãng Hµ Néi chÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c kinh doanh m¹ng líi th«ng tin di ®éng t¹i khu vùc phÝa B¾c. _ Trung t©m th«ng tin di ®éng KVII cã tªn giao dÞch quèc tÕ VIÖT NAM MOBILE TELECOM SERVICS CENTRE II cã trô së t¹i 10.B1 Lª Th¸nh T«ng –QuËn 1-Thµnh phè Hå ChÝ Minh. _Trung t©m th«ng tin di ®éng KVIII Cã tªn giao dich quèc tÕ VIETNAM MOBILE TELECOM SERVICS CENTRE III cã trô së t¹i 32 TrÇn phó –Tp §µ N½ng VËy cã thÓ nãi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ khai th¸c dich vô th«ng tin di ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i (b¸n m¸y di ®éng cÇm tay , linh kiÖn th«ng tin ) C«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng vµo th¸ng 6/1993 ,®îc sù ®ång cña C«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng VN ,bé kÕ ho¹ch ®Çu t .Ngµy 19/5/1995 C«ng ty ®îc chÝnh thøc cÊp giÊy phÐp hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi c«ng ty Comvik cña Thuþ ®iÓn vµ ®©y lµ c¬ héi thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®Çu t më réng vïng phñ sãng t¹o mét ®µ m¹nh mÏ cho c«ng ty thùc hiÖn chiÕn lîc më réng vïng phñ sãng vµ trùc tiÕp khai th¸c dÞch vô th«ng tin di ®éng vµ cho ®Õn ngµy 1/7/1996 C«ngty chÝnh thøc ®Çu t hîp t¸c ¨n chia víi c«ng ty Comvik cña Thuþ §iÓn .TÝnh ®Õn 31/1/1996 C«ng ty th«ng tin di ®éng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cïng víi C«ng ty Comvik tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ 1.009.296.085.697 ®ång trong ®ã : +Vèn cè ®Þnh lµ 514.186.758.336 ®ång. +Vèn lu ®éng lµ 495.109.327.361®ång. Bao gåm tæng ®µi MSC ®Æt t¹i Hµ Néi ,TP Hå ChÝ Minh vµ §µ n½ng,98 tr¹m thu ph¸t BTS dÆt kh¾p trªn c¶ níc víi dung lîng tæng ®µi lµ 73.000 sè ,trong dã : - MiÒn B¾c : 12.882 thuª bao. - MiÒn Nam : 36.479 thuª bao. - MiÒn Trung : 1572 thuª bao. Víi sè ®îc ®Çu t kÓ tõ khi ký hîp ®ång hîp t¸c BBC , tõ buæi ban ®Çu vïng phñ sãng cßn rÊt h¹n hÑp tËp trung t¹i c¸c khu vc thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi ,®Õn nay trong c¶ níc víi 4 tæng ®µi MSC vµ trªn 256 tr¹m ph¸t sãng BTS .Vµ cho ®Õn nay th¸ng 3 n¨m 2000 c«ng ty chiÕm kho¶ng 605 thÞ phÇn vÒ dÞch vô th«ng tin di ®éng trªn toµn quèc 2 . Qu¸ tr×nh hinh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trung t©m th«ng tin di ®éng khu vc 1 2.1 qu¸ tr×nh hinh thµnh vµ ph¸t triÓnn cña trung t©m th«ng tin di ®éng khu vc 1. Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI lµ mét ®¬n vÞ thanh viªn trc thuéc c«ng ty Th«ng tin di ®éng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 154/QDTC ngµy 22/06/1994 Trung t©m th«ng tin di ®éng ZKVI thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc ,ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña Gi¸m ®èc c«ng ty,cã con dÊu riªng cña Doanh nghiÖp nhµ níc ,®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t déng cña Trung t©m trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty ban hµnh. Trung t©m th«ng tin di ®éng KVIZ lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã Gi¸m ®èc phô tr¸ch ,cã Phã gi¸m ®èc gióp viÖc qu¶n lý ,®iÒu hµnh vµ kÕ to¸n trëng .Trung t©m I cã quyÒn chñ ®éng tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng ,sö dông hiÖu qu¶ vèn ,tµi s¶n c¸c nguån lùc ph©n cÊp cña C«ng ty . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trung t©m th«ng tin di ®éng khu vc I lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty th«ng tin di ®éng ®îc phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh zsè 235/QD-TCCB?HDQT ngµy 28/09/1996 cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty BC-VT ViÖt Nam ,®îc gi¸m ®èc c«ng ty giao nhiÖm vô tæ chøc ,qu¶n lý ,vËn hµnh khai th¸c va kinh doanh hÖ thèng th«ng tin di ®éng, ®¶m b¶o th«ng tin th«ng suèt vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m¹ng líi ,®¸p øng yªu cÇu th«ngtin di ®éng cña §¶ng vµ Nhµ níc ,c¸c tæ chøc kinh tÕ , x· héi vµ nh©n d©n trong khu vùc. Trung t©m th«ng tin di ®éng khu vùc I : _Cã t c¸ch ph¸p nh©n , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p lu¹t trong pahm vi quyÒn vµ h¹n vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña Cong ty . Trung t©m th«ngtin di ®éng khu vùc I cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ViÑt Nam MOBILE SERVICE CENTRER,cã trô së chÝnh t¹i 811A _§êng Gi¶i PHãng _Hµ Néi .Ph¹m vi ho¹t ®éng cña trung t©m lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµo tíi Qu¶ngB×nh .Trung t©m lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp khai th¸c m¹ng di ®éng cña C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS. 2.2 Chøc n¨ng , nhiÖm vô ,quyÒn h¹n ,cña trung t©m th«ngtin di ®éng KVI 2.2.1 Chøc n¨ng. Qu¶n lý toµn bé lao ®éng ,tµi s¶n vËt t trang thiÕt bÞ thuéc ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch Tæ chøc qu¶n lý ,vËn hµnh khai th¸c m¹ng líi th«ng tin di ®éng theo quy ho¹ch kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty , - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ th«ng tin di ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan kh¸c . B¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ m¹ng líi th«ng tin di ®éng ,viÔn th«ng , ®iÖn tö tin häc vµ c¸c trang thiÕt bÞ liªn quan kh¸c. cho phÐp. Kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ kh¸c trong pham vi ®îc C«ng ty 2.2.2NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trung t©m th«ng tin di ®éng khu vùc I *C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt m¹ng líi : Trung t©m cã nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý , ®iÒu hµnh khai th¸c vµ b¶o dìng toµn bé m¹ng th«ng tin di ®éng vµ hÖ thèng hç trî kinh doanh . ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt nghiÖp vô theo quy ®Þnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc ®o thö , kiÓm tra , ph©n bè lùc lîng , ®¶mb¶o chÊt lîng th«ng tin vµ an toµn m¹ng líi . Nghiªn cøu ®Ò xuÊt øng dông tiÕn bé kü thuËt , tõng bíc c¶i tiÕn hoµn chØnh vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh m¹ng líi th«ng tin di ®éng *C«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh : - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh , ph¸t triÓn m¹ng lãi , tµi chÝnh dµi h¹n , ng¾n h¹n vµ ®ét xuÊt vµ b¶o vÖ tríc c«ng ty .Tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch khi ®îc C«ng ty phª duyÖt. - Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c dÞch vô th«ng tin di ®éng , ký kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô th«ng tin di ®éng víi kh¸ch hµng vµ víi c¸c hîp dång kinh tÕ kh¸c trong ph¹m vi ®îc giao , -Tæ chøc qu¶n lý , sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n , vËt t , lao ®éng ®îc c«ng ty giao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng,gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khiÕu n¹i th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vÒ dÞch vô th«ng tin di ®éng . Chñ ®éng lùa chän vÞ trÝ vµ ký kÕt më c¸c cöa hµng dÞch vô th«ng tin di ®éng ( riªng vÒ gi¸ c¶ , kinh phÝ c¶i t¹o söa ch÷a ph¶i tr×nh duyÖt ). *C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi ng¾n h¹n , dµi h¹n ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng trong khu vùc m×nh qu¶n lý. Tæ chøc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng , söa ch÷a lín t×a s¶n cè ®Þnh theo uû quyÒn cña gi¸m ®èc C«ng ty . - * C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ theo ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty , ®óng ph¸p luËt cña nhµ níc vµ quy chÕ tµi chÝnh cña Ngµnh vµ cña C«ng ty . LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn theo ph©n cÊp tµi chÝnh cña C«ng ty quy ®Þnh Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c«ng ty theo Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o KÕ to¸n -Thèng kª -Tµi chÝnh, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña b¸o c¸o ®ã. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KiÓm tra vµ chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña C«ng ty. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña Tæng C«ng vµ C«ng ty còng nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  C«ng t¸c tæ chøc: Qu¶n lý, bè trÝ lao ®éng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô L·nh ®¹o C«ng ty giao. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi C«ng ty viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Trung t©m khi thÊy cÇn thiÕt. §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o C«ng ty viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸n bé l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ trôc thuéc Trung t©m. §îc quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸n bé cÊp cöa hµng trëng vµ tæ trëng s¶n xuÊt. Ký quyÕt ®inh më c¸c cöa hµng giao dÞch cung cÊp dÞch vô, söa ch÷a b¶o hµnh vµ c¸c tæ trùc thuéc kh¸c. XÐt vµ ®Ò nghÞ n©ng l¬ng ,n©ng bËc cho CB-CNV hµng quý theo híng dÉn cña c«ng ty Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch x· héi ,chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ cña Ngµnh cña C«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c thanh tra b¶o vÖ ,tù vÖ ,b¶o mËt ,an ninh quèc gia ,PCCN ....theo sù chØ ®¹o híng dÉn cña C«ng ty LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o ,båi dìng bæ tóc nghiÖp vô ngo¹i ng÷ cho CB_CNV X©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh biªn ,chøc danh lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Trung t©m tr×nh C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng theo quy chÕ Gi¸m ®èc Trung t©m ®îc ký H§L§ thêi vô khi cÇn thiÕt phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chÕ ®é ph©n phèi vµ sö dông quü thu nhËp ®îc giao theo quy chÕ cña c«ng ty - Trung t©m ®îc thµnh lËp c¸c héi ®ång ,ban: - Héi ®ång KHKT vµ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt + héi ®ång thi ®ua khen thëng ,kØ luËt + Ban an toµn lao ®éng ,ban PCBL 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña trung t©m th«ng tin di ®éng KVI 2.3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña trung t©m Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI thuéc c«ng ty th«ng tin di ®éng .M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña trung t©m tõ gi¸m ®èc Trung t©m xuèng c¸c Phßng ban .HiÖn nay trung t©m ttheo h×nh thøc chØ ®¹o trùc tiÕp th«ng tin di ®éng KVI cã 10 phßng ban ®îc thµnh lËp theo tõng chøc n¨ng c«ng viÖc chÝnh cña trung t©m ,cô thÓ: 1 > Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh (PTC-HC) 2.> Phßng kÕ to¸n –Thèng kª - Tµi chÝnh(P-KT_TK_TC) 3> Phßng KÕ ho¹ch- b¸n hµng –vµ Makerting(PBH&M) 4> Phßng ch¨m sãc kh¸ch hµng (PCSKH) 5> PHßng Thanh to¸n Cíc PHÝ (PTTCP) 6> PHßng qu¶n lý _ §Çu t x©y dùng (PQL_DT) 7>PHßng kü thuËt _ khai th¸c (PKT_KT) 8>§µi GMS (§µi GMS) 9> Phßng Tin häc – TÝnh cíc (PTH-TC) 10> PHßng khai th¸c dÞch vô tËp trung (PDV-TT) S¬ ®å cÊu tæ chøc bé m¸y cña trung t©m th«ng tin di ®éng KVI Gi¸m ®èc trung t©m Phã gi¸m ®èc trung t©m Phßng TC- HC Phßng THTC C¸c tæ SX C¸c tæ KT Phßng KH&MR C¸c cöa hµng ®éi BH Phßng KTTK TC Phßng TTCP Tæ SX thu cíc Phßng QL§ TXD Phßng CSKH C¸c cöa hµng tæ 145 tç sx Phßng KT_ KT §µi GMS C¸c tæ KT 2.3.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña phßng b¸n hµng Marketing 9 Phßng DVTT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Chøc n¨ng Phßng KH –B¸n hµng & Marketing lµ mét ®¬n vÞ cña Trung t©m, gióp Gi¸m ®èc Trung t©m trùc tiÕp thùc hiÖn : + X©y dùng , theo dâi vµ kiÓm tra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Trung t©m + Tæ chøc qu¶n lý m¹ng líi b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô th«ng tin di ®éng + X©y dùng ,qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm vµ dÞch vu. Phßng b¸n hµng & Marketing trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau. + C«ng t¸c b¸n hµng , cung cÊp dÞch vô. + TriÓn khai qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm vµ dÞch vô. + Phèi hîp c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, qu¶n lý m¹ng líi, thu cíc phÝ * NhiÖm vô Trùc tiÕp Qu¶n lý lao ®éng, thiÕt bÞ, vËt t, tµi s¶n ®îc giao, sö dông ®óng môc ®Ých,nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña trung t©m,C«ng ty vµ Nhµ níc Qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c kÕ ho¹ch còng nh mäi ho¹t ®éng b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ m¶kÎting trong toµn trung t©m, bao gåm : Tæ chøc ph¸t triÓn vµ trùc tiÕp qu¶n lý m¹ng líi cöa hµng vµ ®¹i lý, híng dÉn, ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn b¸n hµng . Nghiªn cøu thÞ trêng , theo dâi thu nhËp vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®Ó thc hiÖn c¸c ch¬nng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, in c¸c Ên phÈm phôc vô c«ng t¸c b¸n hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm vµ dÞch vô. Lùa chän, x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm c¸c cöa hµng, ®¹i lý phôc vô cho yªu cÇu b¸n hµng cña Trung t©m theo kÕ ho¹ch ®îc giao . KiÓm tra c¸c cöa hµng, ®¹i lý trong c«ng viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo ®óng quy ®Þnh Lµm nhiÖm vô thu cíc, ch¨m sãc kh¸ch hµng t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng, cph©n phèi viÖc b¶o dìng c¸c tr¹m BTS theo quy ®Þnh cña trung t©m . B¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt víi Gi¸m ®èc Trung t©m vÒ mäi ho¹t ®éng vµc kÕt qu¶ thùc hiÖn thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña b¸o c¸o . QuyÒn h¹n + §îc quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong vµ ngoµi trung t©m ®Ó thùc hiÖn nhäªm vô ®îc giao . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §ùoc thõa lÖnh Gi¸m ®èc Trung t©m chØ ®¹ovµ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. KiÓm tra ®Þnh kú ®ét xuÊt víi c¸c ®¬n vÞ thuéc trung t©m I + §îc ®Ò xuÊt khen thëng, kû luËt c¸ nh©n, d¬n vÞ thuéc phßng qu¶n lý vµ Trung t©m trong c«ng viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c B¸n hµng & Marketing + §îc quyÒn ®Ò xuÊt ®×nh chØ ho¹t ®éng cña ®¹i lý trong trêng hîp vi ph¹m hîp ®ång . II. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin di ®éng khu vùc I 1. T×nh h×nh thÞ trêng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. 1.1 T×nh h×nh thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vÒ th«ng tin di ®éng cña ngêi d©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lµ tõ khi nhµ níc xo¸ bá bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× nhu cÇu vÒ th«ng tin cµng trë nªn cÊp thiÕt ®èi víi mäi tÇng líp d©n trong x· héi, th«ng tin nhÞp cÇu nèi c¸c mèi quan hÖ trong x· héi, lµ mèi giao lu t×nh c¶m cña con ngêi. §Æc biÖt dÞch vô th«ng tin di ®éng lµ dÞch vô míi ph¸t triÓn t¹i thÞ trêng ViÖt Nam v× vËy tõ khi C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS ®a dÞch vô th«ng tin di ®éng vµo thÞ trêng ViÖt Nam ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi d©n. Tr¶i qua 8 n¨m ho¹t ®éng võa qua C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng cêng më réng vïng phñ sãng , ph¸t triÓn thÞ trêng vµ cho ®Õn nay thÞ trêng cña C«ng ty ph¸t triÓn trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh(61/61 tØnh thµnh) chiÕm 61% thÞ phÇn trªn toµn quèc cñng cè vÞ trÝ ®øng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô th«ng tin di ®éng trªn toµn quèc. T¹i khu vùc phÝa B¾c(KVI tõ Mãng C¸i Qu¶ng Ninh- §ång Híi). T¹i thÞ trêng nµy cã hai C«ng ty th«ng tin di ®éng ®ã lµ VMS vµ VinaFone phôc vô nhu cÇu th«ng tin di ®éng cho kh¸ch hµng t¹i thÞ trêng nµy. Tuy c¸c dÞch vô cña C«ng ty t¬ng ®èi tèt, song vïng phñ sãng cña C«ng ty ë c¸c tØnh ngoµi khu vùc Hµ Néi cßn t¬ng ®èi h¹n hÑp so víi c«ng ty VinaFone. V× vËy khã kh¨n lín nhÊt cña trung t©m trong viÖc thuª bao cña m×nh. Kh¸ch hµng sö dông m¹ng th«ng tin di ®éng lu«n lu«n cã mong muèn ®iÖn tho¹i di ®éng cña m×nh cã thÓ sö dông ë mäi n¬i mäi lóc. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò më réng vïng phñ sãng sÏ ®em l¹i thÞ phÇn lín cho C«ng ty. Qua nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc tÕ trung t©m lu«n nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu ®Ó tõ ®ã l¾p ®Æt c¸c tr¹m ph¸t sãng vµ tiÕp sãng, trong thêi gian gÇn ®©y trung t©m ®· nghiªn cøu khai th¸c më réng vïng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phñ sãng t¹i c¸c khu vùc: L¹ng S¬n, Hoµ B×nh, Lai Ch©u. C«ng ty lu«n lu«n t×m tßi, khai th¸c c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng ®Ó më réng vïng phñ sãng, më réng thÞ trêng n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty ®ång thêi cñng cè ph¸t triÓn thuª bao t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm(Hµ Néi, H¶i Phßng, Mãng C¸i, Vinh). Trªn thùc tÕ thÞ trêng th«ng tin di ®éng ViÖt Nam ®ang rÊt s«i ®éng vµ cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ nh»m khai th¸c h¬n n÷a thÞ trêng ViÖt Nam. Mét thÞ trêng ®ang ph¸t triÓn vµ nhiÒu tiÒm n¨ng. ChÝnh v× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch xóc tiÕn, th©m nhËp, thóc ®Èy thÞ trêng víi nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. Thùc tÕ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng thµnh c«ng trong viÖc xóc tiÕn thÞ trêng mÆc dï chi phÝ cho viÖc thùc hiÖn lµ kh«ng nhá. C¸c yÕu tè cã thÓ ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña ch¬ng tr×nh. 1.2§èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS chÞu søc Ðp c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ hai ®èi thñ dã lµ hai c«ng ty th«ng tin di ®éng VinaFone víi thÞ trêng trªn toµn quèc vµ c«ng ty Callkin víi thÞ trêng t¹i TP HCM tuy nhiªn trong t×nh thÕ nh vËy c«ng ty lu«n lu«n cè g¾ng më réng thÞ trêng vµ chiÕm ®îc u thÕ vÒ dÞch vô cña m×nh. HiÖn nay ®èi thñ VinaFone ®ang sö dông chiÕn lîc “ B¾t chíc c¹nh tranh”. Tõ thiÕt kÕ mÉu m·, tung s¶n phÈm míi ra thÞ trêng , c©u ch÷ c¸ch thøc qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ thùc ®ang tá ra hiÖu qu¶ v× ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng ph¶i mÊt c¸c chi phÝ nghiªn cøu, h¬n n÷a lµm cho nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng ph©n biÖt ®îc VMS vµ VinaFone lµ ¶nh hëng ®Õn h×nh ¶nh uy tÝn cña c«ng ty. Tèc ®é ph¸t triÓn thuª bao (Vinafone/ VinaCard) trung b×nh hµng tuÇn t¹i 6 tØnh lµ nh sau: TØnh VinaFone VinaCard Hµ Néi 85 1528 H¶i Phßng 25 129 Qu¶ng Ninh 32 121 L¹ng S¬n 7 70 Thanh Ho¸ 7 72 Vinh 9 88 B¸o c¸o cña VinaFone cho ta thÊy tèc ®é ph¸t triÓn thuª bao cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ m¹nh. HiÖn nay VinaFone rÊt chó träng ph¸t triÓn hÖ thèng kªnh ph©n phèi tuy nhiªn cha cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch thèng nhÊt ph¸t triÓn ®¹i lý b¸n hµng, c¸c ®iÓm b¸n hµng vµ dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VinaFone ®îc sù hËu thuÉn nhiÒu tõ tæng c«ng ty, tèc ®é ®Çu t nhanh, vïng phñ sãng réng t¹i c¸c tØnh. 2. C¸c chiÕn lîc Marketing mµ trung t©m I hiÖn ®ang ¸p dông. C¸c chiÕn lîc nh»m më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng th«ng tin di ®éng mµ trung t©m khu vùc I ®ang ¸p dông hiÖn nay cã thÓ nãi lµ mét trong nh÷nh ®ßn bÈy h÷u hiÖu ®Ó t¨ng doanh thu b¸n hµng cho trung t©m I nãi riªng vµ c«ng ty th«ng tin di ®éng nãi chung. Sau ®©y lµ néi dung 4 chÝnh s¸ch Marketing mµ trung t©m ®ang triÓn khai. 2.1ChÝnh s¸ch s¶n phÈm XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh th«ng tin viÔn th«ng nãi chung vµ ngµnh dÞch vô §TD§ nãi riªng, cã thÓ x¸c ®Þnh s¶n phÈm mµ c¸c c«ng ty kinh doanh th«ng tin di ®éng trªn thÞ trêng chÝnh lµ: HiÖu qu¶ cã Ých trong viÖc truyÒn ®a tin tøc th«ng qua viÖc cung cÊp ®iÖn tho¹i di ®éng. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®îc s¶n phÈm, kÕt hîp v¬Ý thùc tÕ kinh doanh trªn thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng trong nh÷ng n¨m qua, c¸c c«ng ty kinh doanh lo¹i h×nh nµy ®· quan t©m thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc s¶n phÈm nh ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, t¨ng lîng kh¸ch hµng thuª bao ®iÖn tho¹i di ®éng. DÞch vô MobiFone lµ dÞch vô kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông th«ng tin di ®éng vµ tr¶ tiÒn sau. DÞch vô Mobicard lµ dÞch vô kh¸ch hµng sö dông th«ng tin di ®éng b»ng c¸ch mua c¸c thÎ cµo vµ thÎ sim mµ kh«ng cÇn ®¨ng ký qua trung t©m th«ng tinh di ®éng. §©y lµ h×nh thøc tr¶ tiÒn tríc. VÕ chÊt lîng dÞch vô. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt hµng ®Çu cÇn ®¶m b¶o cã thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy th× míi ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng vµ gi÷ ®îc kh¸ch hµng. Muèn n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ ph¶i n©ng cao chÊt lîng m¹ng líi , më réng vµ ph¸t triÓn vïng phñ sãng, ®Çu t trang thiÕt bÞ, më réng dung lîng tæng ®µi, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi, t¨ng sè tr¹m thu ph¸t v« tuyÕn, tèi ®a hãa m¹ng líi ®Ó tt¸nh t×nh tr¹ng rít m¹ch, nghÏn m¹ch lµm cho kh¸ch hµng kh«ng gäi ®îc.C«ng t¸c nµy ®ßi hái sù phèi hîp cña tÊt c¶ c¸c bé phËn, c¸c phßng ban chøc n¨ng trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ phßng kü thuËt khai th¸c ph¶i ®Çu t 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng søc nghiªn cøu chuyªn s©u ®Ó tham mu, ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n víi ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai. ChÊt lîng vµ sè lîng vïng phñ sãng: Cho tíi ngµy 25/03/2000 C«ng ty th«ng tin di ®éng ®· phñ sãng thªm 8 tØnh miÒn B¾c vµ 3 tØnh miÒn Nam ®¹t con sè 61/61 tØnh thµnh ®· phñ sãng. Nh vËy tÝnh tíi thêi ®iÓm nµy c¸c thuª bao MobiFone ®· cã thÓ liªn l¹c víi bÊt kú thuª bao nµo ë mäi miÒn tæ quèc. Phèi hîp tèt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi c«ng ty nh VNT, VTI , xxö lý kÞp thêi c¸c sù cè, nh÷ng thay ®æi tham sè trªn m¹ng thêng xuyªn ®o, kiÓm tra vµ hiÖu chØnh, tèi u chÊt lîng phñ sãng vµ c¸c dÞch vô gia t¨ng. KÕt qu¶ chÊt lîng Trung b×nh m¹ng líi trong n¨m qua lµ: Tû lÖ rít cuéc goi: 1.2% Tû lÖ thiÕtlËp cuéc gäi thµnh c«ng > 98% Lu lîng v« tuyÕn TB n¨m lµ 152000 CLS/ ngµy 2.2.ChÝnh s¸ch gi¸. §èi víi bÊt k× mét s¶n phÈm nµo còng vËy, gi¸ c¶ lµ yÕu tè c¬ b¶n lµ mét trong bèn biÕn sè c¬ b¶n cña marketing no ®ãng vai trß quyÕt ®inh trong viÖc mua vµ lùa chän s¶n phÈm nµy hay s¶n phÈm kh¸c cña ngêi tiªu dung xong vÒ ®Æc ®iÓm c¸ biÖt ë thÞ trêng níc ta ,hiÖn nay gi¸ cíc hiÖn hµnh do Tæng c«ng ty vµ chÝnh phñ qui ®Þnh,c«ng ty vµ c¸c trung t©m kh«ng ®îc quyÒn thay ®æi gi¸. 1>Gi¸ tÝnh cíc dÞch vô mobilefone. giê gäi Cíc néi vïng Cø¬c cËn vïng Cíc c¸ch vïng Cíc quèc tÕ 23h-10h 5h-7h 7h-23h 1260 2000 2870 1260+IDD 7h-23 1800 3000 4100 1800+IDD 2> Gi¸ tÝnh cíc dÞch vô mobile card. Giê gäi Cíc néi vïng Cíc cËn vïng Cíc c¸ch vïng 23h-7h chñ nhËt vµ ngµy lÔ 2450 3500 4550 7h-23h 3500 5000 6500 14 1h-5hgi¶m 50% 900 1500 2050 900+IDD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cíc quèc tÕ 3500+IDD 2450+IDD 3>Gi¸ tÝnh cíc dÞch vô mobile 4U. Cíc hoµ m¹ng :0 *Cíc liªn l¹c: + Cíc néi vïng: 2100 +Cíc cËn vïng :3500 + Cíc c¸ch vïng :4500 +Cíc quèc tÕ : 2100+IDD Ghi chó: §¬n vÞ tÝnh : ®ång / phót Gi¸ ®· gåm VAT Cíc IDD ®îc tÝnh theo b¶ng gi¸ cíc quèc tÕ hiÖn hµnh cña TCB§. (*): Gi¶m cíc ngµy lÔ vµ chñ nhËt (**): Gi¶m cíc c¸c ngµy trong tuÇn (***): Gi¶m cíc c¸c ngµy trong tuÇn 2.3 ChÝnh s¸ch ph©n phèi §©y lµ c«ng cô quan träng nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt trong ho¹t ®éng Marketing. Môc ®Ých lµ ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh cho kh¸ch hµng, kÝch thÝch møc tiªu thô cña ngêi tiªu dïng. Tïy theo t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ trêng, t×nh tr¹ng hiÖn t¹i mµ c¸c nhµ kinh doanh sö dông nh÷ng chÝnh s¸ch ph©n phèi. ChÝnh s¸ch nµy t¹o ra kh¶ n¨ng r«ng lín cho c©c nhµ kinh doanh ph¸t huy n¨ng lùc, nghÖ thuËt, sù nh¹y bÐn, s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ trêng. §Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao cho ngµnh th«ng tin th«ng qua viÖc më réng thÞ trêng, t¨ng doanh thu trªn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, Trung t©m th«ng tin di ®éng ®· cã h×nh thµnh mét m¹ng líi cöa hµng ®¹i lý réng kh¾p ®¶m b¶o s¶n phÈm tíi tay ngêi tiªu dïng c¸c nhµ khai th¸c cÇn cã quy m« lín vÒ vèn còng nh c«ng søc. 2.4 ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, xóc tiÕn yÓm trî.. Ngµy nay tríc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua hµng ngêi tiªu dïng thêng t×m c¸ch thu thËp th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm mµ hä chuÈn bÞ mau tríc khi quyÕt ®Þnh. V× vËy cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi mua khi t×m hiÓu c¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm b»ng nh÷ng h×nh thøc qu¶ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸o, v× ®ã lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®îc th«ng tin tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng víi nh÷ng ph¬ng tiÖn vµ h×nh thøc hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. Cµch thøc thÓ hiÖn kh¶ n¨ng qu¶ng c¸o lµ v« tËn, dêng nh kh«ng cã mét giíi h¹n hay chuÈn mùc nµo ngoµi nh÷ng ®iÒu mµ ph¸p luËt nghiªm cÊm hay vît qu¸ møc cña thuÇn phong mü tôc. ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi, v¨n hãa nghÖ thuËt lµ nh÷ng nh©n tè cã tÝnh chÊt ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o. Chóng ta ®· biÕt r»ng cã rÊt nhiÒu ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nh: TruyÒn h×nh, truyÒn thanh, b¸o chÝ, ph¬ng tiÑn giao th«ng... VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i chän h×nh thøc qu¶ng c¸o nµo cho phï hîp víi s¶n phÈm cña m×nh vµ ph¶i chó ý tíi mèi quan hÖ cã thÓ chÊp nhËn ®îc gi÷a chi phÝ qu¶ng c¸o vµ hiÖu qu¶ mang l¹i cña nã. Tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo chÊt lîng qu¶ng c¸o. Sau ®©y chóng ta sÏ lÇn lît xem xÐt c¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®Ó lùa chän vµ ¸p dông. a/ Qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh. Qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh lµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o rÊt th«ng dông vµ quan trängdo tÝnh chÊt ®¹i chóng vµ nh÷ng lîi thÕ vÒ h×nh ¶nh, mµu s¾c, ©m thanh. Tuy nhiªn sö dông ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nµy sÏ ®ßi hái mét møc chi phÝ tuyÖt ®èi kh¸ cao nhng do qui ®Þnh cña nhµ níc chi phÝ dµnh cho qu¶ng c¸o cña c«ng ty chØ chiÕm 6% doanh thu bëi thÕ ®©y lµ mét trë ng¹i vµ do ®ã lµm mÊt ®i phÇn nµo lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty.§TD§ cã thÞ trêng tiÒm n¨ng kh¸ lín nªn viÖc chuyÓn ®a th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng vÒ sù thay ®æi gi¸ c¶, vÒ c«ng dông cña s¶n phÈm ®iÒu chØnh ®îc nh÷ng Ên tîng sai lÇm, x©y dùng h×nh ¶nh cña c«ng ty. Cã thÓ tr×nh bµy néi dung qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm §TD§ theo kiªu ngêi ®ang sö dông vµ sÏ kÐo theo nhiÒu ngêi kh¸c cïng sö dông s¶n phÈm nµy. Ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ sö dông ®Ó qu¶ng c¸o ph©n khóc thÞ trêng lµ nh÷ng nhµ kinh doanh hoÆc cã thÓ tr×nh bµy néi dung qu¶ng c¸o s¶n phÈm thÝch hîp víi lèi sèng nµo ®ã trong x· héi, phï hîp víi nh÷ng ph©n khóc cßn l¹i lµ nh÷ng ngêi cã møc thu nhËp kh¸ cao trong thµnh phè. b/ Qu¶ng c¸o th«ng qua b¸o chÝ. Lµ lo¹i ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ do b¸o chÝ cã ®éc gi¶ ®«ng ®¶o vµ réng kh¾p. Qu¶ng c¸o th«ng qua b¸o chÝ ngoµi h×nh ¶nh ngêi qu¶ng c¸o cßn khai th¸c ®îc gi¸ trÞ cña ng«n tõ víi møc chi phÝ tuyÖt ®èi thÊp. Tuy nhiªn khi quyÕt ®Þnh còng ph¶i chän lo¹i b¸o nµo cã ®é tin cËy, uy tÝn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÊt lîng t¸c ®éng t©m lý vµo kh¸ch hµng môc tiªu ®Ó cã kh¶ n¨ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao. c/ Qu¶ng c¸o ngoai trêi Lµ lo¹i qu¶ng c¸o ®Ëp trùc tiÕp vµo m¾t vµ ghi vµo trÝ nhí cña kh¸ch hµng. Ph¬ng tiÖn th«ng tin ®îc sö dông lµ c¸c lo¹i ¸p phÝch, pano, c¸c lo¹i b¶ng qu¶ng c¸o... ®îc ®Æt ë n¬i cã nhiÒu ngêi qua l¹i, trªn c¸c trôc bé giao th«ng, c¸c cöa hµng. d/ Qu¶ng c¸o Ên phÈm Lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c nh©n viªn chµo hµng ®Ó ®em th«ng tin vÒ hµng hãa ®Õn kh¸ch hµng. Ph¬ng tiÖn th«ng tin ®îc sö dông chñ yÕu th«ng qua c¸c nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp. Tuy nhiªn ®éi ngò vÒ nh©n viªn Marketing vÉn cha ®«ng vµ cha chuyªn nghiÖp, v× thÕ cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chµo hµng v× hä lµ ngêi trùc tiÕp giao dÞch vµ phôc vô kh¸ch hµng. Hä ph¶i tr¶ lêi ®îc tÈt c¶ c¸c c©u hái kh¸ch hµng vÒ tÝnh chÊt cña hµng hãa, tÝnh n¨ng sö dông, ph¬ng thøc thanh to¸n... trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc. e/ Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet. Lµ lo¹i h×nh míi ph¸t triÓn trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y song ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng. Sè lîng ngêi truy cËp vµo m¹ng ngµy cµng cao.Trªn m¹ng Internet chóng ta cã thÓ ngåi t¹i nhµ mµ ®Æt mua bÊt cø thø g× trong siªu thÞ m¹ng. V× vËy viÖc sö dông m¹ng Internet nh mét ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tiÒm n¨ng. III.C¸c dÞch vô hç trî kh¸c mµ trung t©m TTD§ ®ang ¸p dông: HÖ thèng th«ng tin di ®éngVMS_mobilefone ®îc x©y dùng dùa trªn tiªu chuÈn tiªn tiÕn nhÊt thÕ giíi ®¶m b¶o an toµn cho cuéc gäi ,cã kh¶ n¨ng cung cÊp nhiÒu dÞch vô vµ chÊt lîng ©m thanh hoµn h¶o .Ngoµi viÖc më réng vïng phñ sãng cßn cung cÊp nhiÒu dÞch vô kh¸c lµm t¨ng tÝnh h÷u dông cña ®iÖn tho¹i sè GSM khi kh¸ch hµng sö dông dÞch vô mobilfone. C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ triÓn khai cung cÊp c¸c dÞch vô nh : 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. DÞch vô mobile card ( hay cßn gäi lµ prepaid) §Ó lÊy lßng tin cña kh¸ch hµng ®ång thêi hoµn thiÖn nh÷ng tiÖn Ých cho ngêi sö dông dÞch vô tèt nhÊt mobifone ®· cung cÊp dÞch vô mobile card ®Ó phôc vô kh¸ch hµng . Cã thÓ nãi ®©y lµ dÞch vô mang nhiÒu hiÖu qu¶ lín nhÊt tíi nay cïng víi sù ra ®êi cña nã lµ mét bíc nh¶y vät vÒ doanh thu b¸n m¸y còng nh doanh thu cíc . Khi cã nhu cÇu sö dông dÞch vô di ®éng chóng ta chØ ph¶i bá tiÒn mua 1 mobile card trÞ gi¸ 300.00 hay 500.000 VND mµ kh«ng cÇn ph¶i lµm thñ tôc hoµ m¹ng , kh«ng cÇn cíc thuª bao mµ chØ tÝnh cíc cuéc gäi . Víi dÞch vô nµy , chóng ta cã thÓ kiÓm so¸t ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nhvµ víi møc gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®îc ®èi víi nhiÒu ®èi tîng .H¬n n÷a còng chÝnh c¸c dÞch vô nµy ®· gióp cho kh¸ch hµng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam chØ cã thÓ sö dông dÞch vô nµy trong Ýt ngµy .ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· thu hót rÊt nhiÒu thuª bao Mobile card sö dông dÞch vô nµy cña c«ng ty th«ng tin di ®éng. 2. DÞch vô nh¾n tin ng¾n Hai thuª bao Mobile hoÆc Mobile card cã thÓ liªn l¹c víi nhau b»ng viÖc göi mét tin nh¾n . Nã rÊt tiÖn lîi khi thuª bao kh«ng tiÖn nãi chuyÖn hoÆc ®ang ë chç ®«ng ngêi. Khi míi ®îc ®a vµo thö nghiÖm th× dÞch vô nµy miÔn cíc cho c¸c thuª bao. HÕt thêi gian thö nghiÖm vµ tÝnh cho ®Õn nay cíc tÝnh víi mét tin nh¾n lµ 500VN§/1 tin nh¾n. DÞch vô nh¾n tin ng¾n cho phÐp hiÓn thÞ b¶n tin ng¾n len mµn h×nh cña m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng cña thuª bao. DÞch vô nµy hoµn toµn cã thÓ thay ®æi m¸y nh¾n tin . H¬n thÕ n÷a C«ng ty cã thÎ sö dông dÞch vô nµy cho c¸c kh¸ch hµng qu¸ h¹n tr¶ cíc th«ng b¸o vÒ h¹n cuèi cïng ®Ó thanh to¸n cíc. 3. DÞch vô hép tho¹i . §Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng c«ng ty th«ng tin di ®éng ®· triÓn khai ¸p dông ®· vµo khai th¸c dÞch vô hép tho¹i ( voice mail;) dÞch vô hép th tho¹i cho phÐp nh¾n tin b»ng giäng nãi vµo hép tho¹i khi m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng cña thuª bao ®ang bËn ngoµi vïng phôc vô hÕt pin hoÆc t¾t m¸y . Khi m¸y ®iÖn tho¹i cña thuª bao ho¹t ®éng trë l¹i hä sÏ nhËn ®îc tin nh¾n. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 DÞch vô internet (E _ mail ( HiÖn nay dÞch vô ®ang thö nghiÖm ) Trong thê i ®¹i bïng næ c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay , mét dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c còng rÊt scÇn ph¶i ®a vµo ho¹t ®éng ngay, ®ã lµ dÞch vô internet , email. DÞch vô nµy cho phÐp m¹ng thuª bao truy cËp m¹ng internet hoÆc göi th ®iÖn tö qua m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng víi dÞch vô nµy , kh¸i niÖm v¨n phong f di ®éng ®· ra ®êi , Kh¸ch hµng dï ë bÊt cø ®©u víi m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng vµ m¸y tÝnh x¸ch tay vÉn rthÊy nh ®ang ngåi t¹i v¨n phßng cña m×nh . Khi kh¸ch hµng bËt m¸y tÝnh x¸ch tay cña m×nh lªn sÏ nhËn ®îc mäi th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng viÖc cña m×nh , cung f víi ®iÖn tho¹i di ®éng ®Ó liªn l¹c trao ®æi th«ng tin víi c¸c b¹n hµng kh¸c nh»m tËn dông ®îc moi thêi c¬ kh«ng bá lì bÊt kú mét c¬ héi nµo trong mäi lóc mäi n¬i. 5 DÞch vô cho thuª m¸y C«ng ty ®ang tÝch cùc ®¶y m¹nh dÞch vô cho thuª m¸y ®iÖn tho¹i còng nh c¸c dÞch vô mua m¸y tr¶ chËm tr¶ gãp . thùc tÕ thÞ trêng ®· chøng minh tÝnh hiÖu qu¶ cña dÞch vô nµy . Riªng trong ®ît héi nghÞ cÊp cao c¸c níc nãi tiÕng PH¸p lÇn thø 7 (CC7) t¹i Hµ Néi c«ng ty VMS ®· cho thuª ®îc h¬n 500 m¸y . 6. DÞch vô chuyÓn vïng quèc tÕ , DÞch vô chuyÓn vïng quèc tÕ cho phÐp thuª bao th«ng tin di ®éng cña níc kh¸c khi sang ViÖt Nam vÉn cã thÓ sö dông ®îc dÞch vô vµ ngîc l¹i thuª bao t¹i ViÖt Nam còng cã thÓ sö dông dÞch vô t¹i c¸c níc kh¸c nh t¹i ViÖt Nam. HiÖn nay c«ng ty th«ng tin di ®én ®· ký chuyÓn vïng víi c¸c níc Uc, Hång K«ng, §µi Loan, Singapore, Thuþ ®iÓn, Malaysia, Hµ lan, Phlippin, PhÇn Lan, Lµo... 7. T¨ng cêng liªn kÕt víi c¸c C«ng ty kh¸c Víi c¸c c«ng ty kh¸c t¹o thªm nhiÒu thuËn lîi cho kh¸ch hµng. VÝ dô nh c«ng ty th«ng tin di ®éng ®· thµnh lËp c©u l¹c bé MobiFone víi sù tham gia cña c¸c cöa hµng quÇn ¸o vµ dông cô thÓ thao ADIDAS, cöa hµng thêi trang cao cÊp REVLON, NINA RICCI, PAYOT, LONG CHWAMPS, cöa hµng ®ång hå Swatch , cöa hµng ®iÖn tö LG, ®iÖn gia dông Philips, trung t©m gi¶i trÝ Sµi Gßn Supper Bowl... C¸c thµnh viªn c©u l¹c bé ®Òu lµ c¸c kh¸ch hµng ®Æc biÖt cña MobiFone sÏ ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ víi nhiÒu dÞch vô vµ hµng ho¸. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8. ChuyÓn vïng trong níc DÞch vô nµy gióp chóng ta nhËn vµ thùc hiÖn cuéc gäi ë mäi n¬i. 9. HiÓn thÞ sè thuª bao cuéc gäi: Cho phÐp chóng ta thÊy sè ®iÖn tho¹i cña ngêi gäi ®Õn trªn mµn h×nh cña m¸y 10. DÞch vô gi÷ cuéc gäi: Cho phÐp chóng ta ®Æt cuéc gäi ë chÕ ®é chê vµ gäi tíi sè m¸y kh¸c. 11.ChuyÓn tiÕp cuéc gäi: Cho phÐp chóng ta tr¶ lêi cuéc gäi thø hai ngay c¶ trong luc b¹n ®ang nãi chuyÖn víi ngêi thø nhÊt 12. DÞch vô chê cuéc gäi: Cho phÐp chóng ta tr¶ lêi cuéc gäi thø hai ngay c¶ trong lóc b¹n ®ang nãi chuyÖn víi ngêi thø nhÊt. 13. DÞch vô truyÒn Fax vµ Data: Cã kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu khi ®îc kÕt nèi víi m¸y tÝnh. Víi dÞch vô nµy cã thÓ nhËn/ göi d÷ liÖu ®Õn bÊt cø n¬i nµo mµ m×nh mong muèn trong vïng phñ sãng 14. DÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng: C«ng ty thiÕt lËp mét hÖ thèng cöa hµng vµ ®¹i lý réng kh¾p c¶ níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. C«ng ty tæ chøc dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, phôc vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng, trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu cã th¾c m¾c kh¸ch hµng cã thÓ gäi ®Õn sè m¸y 145(miÔn phÝ tõ ®iÖn tho¹i cè ®inh vµ di ®éng ) ®Ó nhËn híng dÉn, gi¶i ®¸p tØ mØ, chi tiÕt. Ngoµi ra cßn thµnh lËp ®éi b¸n hµng vµ thu cíc trùc tiÕp phôc vô t¹i nhµ khi kh¸ch hµng yªu cÇu. 20
- Xem thêm -