Tài liệu Bàn về các khoản chi phí dự phòng

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸c quan hÖ tÝn dông ngµy cµng ®îc më réng vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n còng gãp phÇn quan träng trong viÖc thøc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ gi¸ c¶, æn ®Þnh ®êi sèng, trËt tù x· héi t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµm t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt chiÕm lÜnh thÞ trêng. §Ó ho¹t ®éng tÝn dông lµm ®îc ®iÒu ®ã th× kh©u thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®ãng mét vai trß quan träng. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh tr¹ng nî khª ®äng, nî qu¸ h¹n...cña ng©n hµng ®· trë nªn b¸o ®éng vµ thu hót ®îc sù quan t©m cña mäi ®èi tîng nh chñ ®Çu t, c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan...C¸c vÊn ®Ò nµy ®· ®îc nªu ra rÊt nhiÒu lÇn vµ ®· cã biÕt bao nhiªu nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nhng nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i vÉn x¶y ra, vÉn tån t¹i vµ cã chiÒu híng gia t¨ng. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ®©y lµ mét bµi to¸n cùc kú nan gi¶i: ng©n hµng ph¶i lµm g×, ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng cho vay, h¹n chÕ rñi ro. ®©y lµ nh÷ng c©u hái mµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®ang tr¨n trë ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n ®ang trë thµnh mét ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña NHNTVN. ChÊt lîng cña kho¶n vay phô thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n song c«ng t¸c nµy vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã em ®· lùa chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam". Víi mong muèn cã thÓ t×m tßi, ph¸t hiÖn ®îc mét sè h¹n chÕ, ®a ra ®îc mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Ng©n hµng. Trªn c¬ së hÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n liªn quan tíi thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®Ó ®a ra gi¶i ph¸p, chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy theo 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Tæng quan vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vµ tµi liÖu h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cßn Ýt nªn nh÷ng vÊn ®Ò nªu ra kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp, söa ch÷a ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Tæng quan vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i I-/ Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ. Theo c¸ch hiÓu chung nhÊt th× ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ho¹t ®éng vµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ tÝn dông. ë ViÖt Nam, Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc coi lµ mét tæ chøc mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶, tiÕn hµnh cho vay, chiÕt khÊu vµ thanh to¸n. Nh vËy, Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng huy ®éng nh÷ng nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n chuyÓn ®Õn nh÷ng ngêi cã nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t s¶n xuÊt. Sù tån t¹i cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc ®¶m b¶o bëi sù kÕt hîp h÷u c¬ ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng sö dông vèn vµ ho¹t ®éng trung gian. Ba ho¹t ®éng nµy lµ mét thÓ thèng nhÊt cã quan hÖ mËt thiªt víi nhau, coi nhÑ ho¹t ®éng nµo th× ®Òu lµm cho ng©n hµng kh«ng ph¸t huy ®îc hÕt søc m¹nh tæng hîp. 1-/ Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Ng©n hµng th¬ng m¹i huy ®éng, tËp trung ®Ó h×nh thµnh nªn nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng cña m×nh. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng ®îc theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc mçi Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Òu ph¶i cã nguån vèn tù cã, ®¶m b¶o nguyªn t¾c vèn tù cã lín h¬n hoÆc b»ng vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®iÒu lÖ. Nguån nµy do Nhµ níc cÊp, do sù tÝch luü hoÆc do ®ãng gãp. Bªn c¹nh nguån vèn tù cã th× vèn huy ®éng trong toµn x· héi lµ nguån chñ yÕu h×nh thµnh nªn quü ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i díi h×nh thøc tiÒn göi cã kú h¹n, kh«ng kú h¹n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng. 2-/ Ho¹t ®éng cho vay, ®Çu t. Cho vay lµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i, víi môc tiªu kiÕm ®¬c lîi nhuËn trªn c¬ së ®¶m b¶o thu håi c¶ gèc lÉn l·i. ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp vay díi 3 h×nh thøc: ChiÕt khÊu, thÕ chÊp, tÝn chÊp. Ngoµi ho¹t ®éng cho vay th× c¸c Ng©n hµng cßn sö dông mét phÇn nguån vèn cña m×nh ®Çu t trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp th«ng qua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp hay ®Çu t vµo c¸c tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ. Mét h×nh thøc cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cho vay theo dù ¸n. §©y chÝnh lµ h×nh thøc cho vay trung dµi h¹n víi ®Æc ®iÓm lµ cã sè vèn cho vay lín, thêi gian cho vay dµi, chÞu nhiÒu biÕn ®éng vµ do ®ã cã ®é rñi ro cao. Tuy nhiªn, nÕu lµ mét dù ¸n tèt th× sÏ ®em l¹i cho Ng©n hµng mét kho¶n thu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËp xøng ®¸ng vµ b¶o ®¶m an toµn vèn. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n tríc khi ®i ®Õn mét quyÕt ®Þnh cho vay. 3-/ Ho¹t ®éng trung gian. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trung gian theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh chuyÓn tiÒn, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, cung cÊp dÞch vô. ..NghiÖp vô nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i thu nhËp cho Ng©n hµng mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy hç trî c¸c nghiÖp vô nãi trªn. II-/ C¸c vÊn ®Ò vÒ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. 1-/ C¸c vÊn ®Ò vÒ dù ¸n. Tríc hÕt chóng ta cã thÓ hiÓu ®Çu t lµ qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t nh»m t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ nãi chung cña ®Þa ph¬ng, cña ngµnh vµ cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nãi riªng. §Çu t cã mét sè ®Æc ®iÓm: - Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t t¬ng ®èi dµi. - Kho¶n vèn ®Çu t ph¶i bá ra rÊt lín. - Thêi gian thu håi vèn ®Çu t t¬ng ®èi dµi, tuú vµo tõng ngµnh mµ thêi gian thu håi vèn sÏ kh¸c nhau. - Thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t sÏ ph¸t huy t¸c dông trong mét thêi gian t¬ng ®èi dµi ngay t¹i n¬i mµ chóng ®îc thùc hiÖn ®Çu t. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng ®Çu t lµ viÖc bá vèn ®Çu t nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm víi hy väng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n so víi chi phÝ ph¶i bá ra. Vèn bao gåm: Vèn tù cã cña doanh nghiÖp, vèn vay, c¸c nguån vèn kh¸c nhau nh vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn gãp liªn doanh. Môc tiªu cña ®Çu t lµ hiÖu qu¶, nhng ë nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau, ngêi ta nh×n nhËn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kh¸c nhau. Doanh nghiÖp quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ tµi chÝnh, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nhµ níc l¹i chó träng xem xÐt ho¹t ®éng ®Çu t sÏ ®ãng gãp nh thÕ nµo vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Êt níc, cã m©u thuÉn g× víi lîi Ých cña nÒn kinh tÕ x· héi kh«ng. Nh vËy ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mong ®îi th× c¸c doanh nghiÖp víi c¬ng vÞ lµ chñ ®Çu t còng nh c¸c Ng©n hµng lµ ngêi cho vay vèn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh tríc khi cho vay. VËy ta cÇn hiÓu dù ¸n ®Çu t lµ g× ? XÐt vÒ néi dung c¬ b¶n th× dù ¸n ®Çu t lµ mét b¶n kÕ ho¹ch trong ®ã tËp hîp c¸c ho¹t ®éng víi nhau ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh b»ng viÖc t¹o 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh th«ng qua viÖc sö dông c¸c nguån lùc nhÊt ®Þnh. C¸c nguån lùc bao gåm: Tµi chÝnh, vËt lùc, nh©n lùc, tµi s¶n v« h×nh...c¸c nguån lùc ®îc kÕt hîp víi nhau th«ng qua ho¹t ®éng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña dù ¸n. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét dù ¸n ®Çu t tr¶i qua 3 giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn ®Çu t vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. C¸c giai ®o¹n trªn ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t. Nghiªn cøu ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi Nghiªn cøu kh¶ thi ThÈm ®Þnh dù ¸n, ra quyÕt ®Þnh ®Çu t Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång L¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc ThiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh 5 VËn hµnh ch¹y thö Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t Sö dông cha hÕt c«ng suÊt Sö dông hÕt c«ng suÊt C«ng suÊt gi¶m dÇn vµ thanh lý Trong 3 giai ®o¹n trªn ®©y, giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t t¹o tiÒn ®Ò vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i ë 2 giai ®o¹n sau, ®Æc biÖt lµ ®èi víi giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t. 2-/ C¸c vÊn ®Ò vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng. 2.1 Kh¸i niÖm vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n tµi chÝnh. * Kh¸i niÖm. ThÈm ®Þnh dù ¸n lµ viÖc tæ chøc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan, cã khoa häc vµ toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó rs quyÕt ®Þnh vÒ cho vay. ThÈm ®Þnh dù ¸n lµ mét kh©u quan träng trong giai ®o¹n chuÈn bÞ cho vay, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi c¸c giai ®o¹n sau cña chu kú dù ¸n. Nã ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh dù ¸n cã ®îc thùc hiÖn hay kh«ng vµ tÊt nhiªn, nã còng kiÓm tra l¹i toµn bé c¸c nghiªn cøu, lùa chän cña c¸c kh©u tríc ®ã. Môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ gióp cho c¸c Ng©n hµng, c¸c cÊp ra quyÕt ®Þnh ®Çu t, c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh lùa chän ®îc ph¬ng ¸n ®Çu t tèt nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng huíng, ®¹t ®îc lîi Ých kinh tÕ, x· héi mong ®îi. §èi víi Ng©n hµng th× lîi nhuËn, t¨ng trëng, an toµn lu«n lµ môc tiªu mong ®îi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. ChÝnh v× thÕ mµ thÈm ®Þnh dù ¸n lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng hµng ®Çu. Ng©n hµng thu lîi chñ yÕu nhê ho¹t ®éng cho vay. ChÝnh v× vËy mçi mét kho¶n tÝn dông ®îc cÊp ra nhÊt thiÕt ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®îc an toµn vµ hiÖu qu¶. V× vËy, ®iÒu ng©n hµng quan t©m nhÊt lµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ kho¶n vay c¶ gèc lÉn l·i ®óng thêi h¹n. Do ®ã viÖc Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh møc dù ¸n trªn mäi ph¬ng diÖn kü thuËt, thÞ trêng, tæ chøc qu¶n lý, tµi chÝnh... lµ rÊt quan träng. 2.2 Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng. Víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ an toµn, c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n cña Ng©n hµng gióp cho: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ng©n hµng cã c¬ së t¬ng ®èi v÷ng ch¾c ®Ó x¸c ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t vèn còng nh kh¶ n¨ng hoµn vèn cña dù ¸n, quan träng h¬n c¶ lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tr¶ nî cña chñ ®Çu t. - Ng©n hµng cã thÓ dù ®o¸n ®îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra, ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. Trªn c¬ së nµy, ph¸t hiÖn vµ bæ sung thªm c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hoÆc h¹n chÕ rñi ro, ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®ång thêi tham gia ý kiÕn víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ chñ ®Çu t ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n. - Ng©n hµng cã phu¬ng ¸n h¹n chÕ rñi ro tÝn dông ®Õn møc thÊp nhÊt khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ kho¶n vay thêi h¹n, l·i suÊt, møc thu nî vµ h×nh thøc thu nî hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. . Ng©n hµng t¹o ra c¸c c¨n cø ®Ó kiÓm tra viÖc sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng vµ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t dù ¸n. . Ng©n hµng rót ra kinh nghiÖm trong cho vay ®Ó thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn cã chÊt lîng h¬n. XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÇn thiÕt, tÝnh thùc tÕ, tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n b¶n th©n nã ®· vµ ®ang tiÕp tôc trë thµnh mét bé phËn quan träng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng cho vay cña mçi ng©n hµng. III-/ Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n. ThÈm ®Þnh dù ¸n bao gåm c¶ thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi hiÖu qu¶ cña dù ¸n vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp xin vay vèn vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh còng nh uy tÝn cña doanh nghiÖp. C¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng lµm l¹i toµn bé c«ng t¸c cña ngêi so¹n th¶o dù ¸n vµ chñ dù ¸n nhng cÇn ®i s©u t×m hiÓu chÝnh x¸c nh÷ng ®Æc ®iÓm, tån t¹i cña dù ¸n. C¸ch lµm cña c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ lµ ®Æt c©u hái ®èi víi nh÷ng ®iÒu cßn nghi vÊn ®Ó chñ ®Çu t gi¶i tr×nh thªm, trùc tiÕp tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vµ ®¸nh gi¸ chóng theo tiªu thøc cña Ng©n hµng. §èi víi Ng©n hµng, thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i ®îc hiÓu lµ thÈm ®Þnh hå s¬ xin vay bao gåm: hå s¬ doanh nghiÖp vµ hå s¬ dù ¸n, trªn c¬ së ®ã Ng©n hµng tiÕn hµnh ph©n tÝch mét c¸ch kh¸ch quan vµ toµn diÖn, kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tr¶ nî cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã quyÕt ®Þnh cho vay dù ¸n. 1. Ph©n tÝch Hå s¬ doanh nghiÖp. 1.1 KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ hîp ph¸p, hîp lÖ cña Hå s¬ doanh nghiÖp bao gåm: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp c«ng ty, ®iÒu lÖ cña c«ng ty. - GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp hµnh nghÒ (nÕu cã). - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng. - C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc quyÕt to¸n. 1.2 ThÈm ®Þnh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua c¸c mÆt chñ yÕu sau: - Sù b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn qua c¸c n¨m: mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× vèn sÏ ®îc gi÷ v÷ng vµ t¨ng trëng. - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh: cã æn ®Þnh kh«ng, xu híng biÕn ®éng trong t¬ng lai ra sao ? - T×nh tr¹ng kho tµng, nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ. - §¸nh gi¸ hµng tån kho vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt. - Uy tÝn cña doanh nghiÖp trong c¸c quan hÖ vay tr¶. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh, so s¸nh qua c¸c n¨m vµ so s¸nh víi møc chung cña ngµnh. + Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn hoÆc c¬ cÊu vèn Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é æn ®Þnhvµ tù chñ tµi chÝnh còng nh kh¶ n¨ng sö dông nî vay cña doanh nghiÖp. C¸c Ng©n hµng sÏ nh×n vµo ®©y ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng b¶o ®¶m an toµn cho c¸c mãn vay: Tû lÖ nî trªn tæng tµi s¶n = NÕu doanh nghiÖp ®· cã tû lÖ nµy qu¸ cao (so víi møc trung b×nh cña ngµnh) th× Ng©n hµng nªn c©n nh¾c v× nÕu tiÕp tôc cho vay, doanh nghiÖp cã thÓ sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. = NÕu hÖ sè nµy thÊp h¬n møc trung b×nh cña ngµnh th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ vay tiÕp ®îc n÷a, kh¶ n¨ng tr¶ l·i vay cña doanh nghiÖp kÐm, kh¶ n¨ng sinh lîi cña tµi s¶n thÊp, hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn kÐm. + Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. = §©y lµ thíc ®o kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, nã cho biÕt møc ®é c¸c kho¶n nî cña c¸c chñ nî ®îc trang tr¶i b»ng c¸c tµi s¶n cã thÓ chuyÓn thµnh tiÒn trong mét giai ®o¹n t¬ng ®¬ng víi thêi h¹n cña c¸c kho¶n nî ®ã. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tû lÖ nµy cho biÕt kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng phô thuéc vµo viÖc b¸n tµi s¶n dù tr÷ (tån kho) = Tû lÖ nµy cho biÕt kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng tiÒn t¹i quü, tiÒn göi Ng©n hµng... +C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng: Vßng quay hµng tån kho = Vßng quay VL§ = HiÖu suÊt sö dông TSC§ = HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n = Kú thu tiÒn b×nh qu©n = + C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i. = Doanh lîi vèn tù cã = Doanh lîi vèn = Trªn ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ph¶n ¸nh ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh ë mét møc ®é nµo ®ã. ViÖc ®¸nh gi¸ ®îc t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ lµnh m¹nh hay kh«ng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña c¸n bé thÈm ®Þnh. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ta n¾m ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan hay khã kh¨n, n¨ng lùc ®Õn ®©u, xu híng ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ nh thÕ nµo trong t¬ng lai...®Ó cã thÓ ra quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n, tin vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ vèn vay. 2-/ Ph©n tÝch hå s¬ dù ¸n. 2.1 KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ hîp ph¸p hîp lÖ cña hå s¬ dù ¸n. * Giai ®o¹n xin xÐt duyÖt vay vèn ®Çu t. - §¬n xin vay. - LuËn chøng kinh tÕ - kü thuËt. - Gi¶i tr×nh hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ¸n cña doanh nghiÖp. - V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn. - V¨n b¶n phª duyÖt thiÕt kÕ mü thuËt vµ tæng dù to¸n. - C¸c hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t vµ c¸c bªn liªn quan... * Bæ sung thªm khi ký kÕt hîp ®ång. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - V¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu x©y l¾p, mua thiÕt bÞ cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Hîp ®ång giao nhËn thÇu vÒ x©y l¾p, cung c©p thiÕt bÞ. - Hîp ®ång mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng. - LÞch tr¶ nî vµ cam kÕt uû nhiÖm trÝch tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó tr¶ nî. Sau khi ®· kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, hîp lÖ cña hå s¬ dù ¸n c¸n bé thÈm ®Þnh tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c néi dung sau (§Æc biÖt quan t©m ®Õn néi dung kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n). 2.2 ThÈm ®Þnh luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt. * ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. - ThÈm ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n. - ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn thÞ trêng cña dù ¸n. * ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt. - VÒ quy m« dù ¸n. - VÒ c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bi. - Cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. - VÒ ®Þa ®iÓm vµ gi¶i ph¸p x©y dùng dù ¸n. - VÒ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. - VÒ ph¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn vËn hµnh dù ¸n. * ThÈm ®Þnh néi dung kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n: Trong phÇn nµy c¸n bé thÈm ®Þnh tËp trung ®i s©u xem xÐt: + Nhu cÇu vèn ®Çu t cña dù ¸n. + Ph¬ng ¸n vèn cña mçi dù ¸n. + TÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. + KÕ ho¹ch tr¶ nî cña doanh nghiÖp. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho dù ¸n: Tæng vèn ®Çu t tËp lµ tËp hîp toµn bé chi phÝ gãp phÇn t¹o nªn thùc thÓ c«ng tr×nh s½n sµng ®a vµo khai th¸c sö dông. Thµnh phÇn vèn bao gåm Vèn cè ®Þnh vµ vèn l ®éng. - Vèn cè ®Þnh: Nh»m t¹o ra n¨ng lùc míi t¨ng thªm ®Ó ®¹t môc tiªu dù ¸n. + Vèn chuÈn bÞ ®Çu t: gåm c¸c chi phÝ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Vèn chuÈn bÞ x©y dùng: . Chi phÝ ban ®Çu vÒ ®Êt ®ai. . Chi phÝ kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ. . Chi phÝ ®Êu thÇu, hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Çu t. . Chi phÝ x©y dùng ®êng ®iÖn níc, thi c«ng.. + Vèn thùc hiÖn ®Çu t: . Chi phÝ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ. . Chi phÝ thiÕt bÞ: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vËn chuyÓn vÒ ch©n c«ng tr×nh, b¶o qu¶n thiÕt bÞ. . Chi phÝ qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn ®Çu t. . Chi phÝ s¶n xuÊt thö vµ nghiÖm thu bµn giao. . Chi phÝ huy ®éng vèn: c¸c kho¶n l·i vay vèn ®Çu t vµ c¸c chi phÝ ph¶i tr¶ trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t. - Vèn lu ®éng: lµ kho¶n vèn ®¸p øng nhu cÇu chi thêng xuyªn sau khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t. Gåm: + Vèn s¶n xuÊt: TiÒn nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu... + Vèn lu th«ng: S¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm tån kho. - Vèn dù phßng: §Ó x¸c ®Þnh ®uîc nhu cÇu vèn ®Çu t Ng©n hµng íc tÝnh chi phÝ tõng lo¹i dùa trªn khèi lîng c«ng viÖc, ®¬n gi¸ ®Þnh møc hay c¨n cø gi¸ c¶ thÞ trêng. ViÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t cã ý nghÜa ®èi víi Ng©n hµng ë c¶ 2 trêg hîp: nÕu x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t thÊp h¬n so víi thùc tiÔn th× khi thùc hiÖn ®Çu t sÏ ph¸t sinh thiÕu vèn, dù ¸n kh«ng ho¹t ®éng ®îc. Trêng hîp x¸c ®Þnh møc ®Çu t lín h¬n sÏ cÊp thõa cho doanh nghiÖp. g©y thõa vèn kh«ng cÇn thiÕt vµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu chi phÝ l·i suÊt cao. * Ph¬ng ¸n vèn cña doanh nghiÖp vµ tiÕn ®é bá vèn. - Doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh tµi trî dù ¸n cña m×nh tõ c¸c nguån vèn: + Vèn tù cã. + Vèn ng©n s¸ch cÊp. + Vèn vay. - TiÕn ®é bá vèn ®îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t. * TÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. - Xem xÐt c¸c biÓu tÝnh to¸n cña doanh nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + BiÓu tÝnh vèn ®Çu t theo c¸c kho¶n môc x©y l¾p (khèi lîng, ®¬n gi¸ vµ chi phÝ). + Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ (lo¹i thiÕt bÞ, sè lîng, ®¬n gi¸). + Chi phÝ kh¸c. + BiÓu tÝnh vèn lu ®éng. + Tæng chi phÝ s¶n xuÊt. + Doanh thu. + Dù trï lç l·i. + Thêi gian hoµn vèn. - C¸c kÕt luËn cÇn rót ra: + Dù ¸n ®· ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ vµo gi¸ thµnh cha ? + Sù hîp lý c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu ? + Tû lÖ trÝch khÊu hao ®· hîp lý cha ? + C¸c chi phÝ kh¸c cã ®iÓm nµo cha phï hîp ? + Tû lÖ ®¹t c«ng suÊt qua c¸c n¨m ? + Doanh thu vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ ®¹t ®îc ? Sau khi c¸c sè liÖu trªn b¶ng tÝnh to¸n ®· ®îc kiÓm ®Þnh lµ hîp lý, c¸n bé thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n gióp lîng ho¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n, gióp cho c¸c nhËn ®Þnh vÒ dù ¸n cã tÝnh chÝnh x¸c vµ khoa häc. V-/ Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt tµi chÝnh cña mét dù ¸n, vÒ lý thuyÕt còng nh trong thùc tiÔn, ngêi ta thêng sö dông 4 ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV). - Ph¬ng ph¸p tû suÊt néi hoµn (IRR). - Thêi gian hoµn vèn (PP). - ChØ sè doanh lîi (PI). 1-/ Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV). Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña mét dù ¸n lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn rßng kú väng trong t¬ng lai víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t. NPV = - C0 + = - C0 + C1, C2...Cn lµ c¸c luång tiÒn rßng dù tÝnh trong t¬ng lai. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C0lµ vèn ®Çu t ban ®Çu. r lµ tû lÖ chiÕt khÊu. n lµ sè n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n. Cã 1 dù ¸n hoÆc dù ¸n ®éc lËp nhau lùa chän khi NPV > 0 NPV < 0 : Lo¹i bá dù ¸n. NPV = 0 : Tuú tõng hoµn c¶nh mµ ra quyÕt ®Þnh cô thÓ. NÕu cã 2 hoÆc nhiÒu dù ¸n lo¹i trõ nhau th× ta chän dù ¸n cã NPV max vµ d¬ng. * ¦u ®iÓm. - TÝnh ®Õn gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn. - C¬ së ®Ó lùa chän c¸c dù ¸n lµ lîi nhuËn gióp chóng ta lùa chän ®îc c¸c dù ¸n phï hîp víi môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c nhµ ®Çu t. * Nhîc ®iÓm. - Kh«ng mang tÝnh thùc tiÔn (n»m trong gi¸ trÞ quy m« vèn kh«ng h¹n chÕ, ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn níc ta c¸c nhµ ®Çu t bÞ h¹n chÕ bëi kh¶ n¨ng vèn tù cã vµ kh¶ n¨ng vay nî) - Ph¬ng ph¸p nµy c¸c dù ¸n cã thêi gian hoµn tr¶ vµ quy m« vèn kh¸c nhau nªn lîi nhuËn kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c møc ®é tèt h¬n hay kÐm h¬n cña c¸c dù ¸n hay nãi c¸ch kh¸c lµ cha cho ta biÕt møc ®é sinh lêi cña b¶n th©n dù ¸n. - Hai dù ¸n cã møc ®é rñi ro kh¸c nhau nhng l¹i sö dông chung mét tû lÖ chiÕt khÊu lµ kh«ng phï hîp. - L·i suÊt ®o lêng chi phÝ c¬ héi cña vèn b»ng l·i suÊt thÞ trêng, cho nªn viÖc gi÷ nguyªn mét tû lÖ chiÕt khÊu cho c¶ thêi kú ho¹t ®éng cña dù ¸n lµ kh«ng hîp lý. 2-/ Ph¬ng ph¸p tû lÖ néi hoµn. (IRR) Tû lÖ néi hoµn (cßn gäi lµ tû lÖ hoµn vèn néi bé) ®o lêng tû lÖ hoµn vèn ®Çu t cña dù ¸n. VÒ kü thuËt tÝnh to¸n IRR cña mét dù ¸n lµ tû lÖ chiÕt khÊu mµ t¹i ®ã NPV = 0. 2.1 Trêng hîp dù ¸n ®Çu t cã nh÷ng luång tiÒn kú h¹n b»ng nhau. IRR ®îc tÝnh nh sau khi cho NPV = 0 C0 = Tõ ®ã ta íc tÝnh gi¸ trÞ IRR 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Trêng hîp dù ¸n cã nh÷ng luång tiÒn trong t¬ng lai kh«ng b»ng nhau: §Ó t×m IRR tr«ng trêng hîp nµy ta ¸p dông ph¬ng ph¸p néi suy tuyÕn tÝnh. Chän 2 l·i suÊt bÊt kú i1 vµ i2 : i1 < i2 T¬ng øng víi i1 t×m NPV1 T¬ng øng víi i2 t×m NPV2 IRR = i1 + + NÕu 2 dù ¸n ®éc lËp nhau th× dù ¸n cã IRR  chi phÝ c¬ héi sÏ ®îc lùa chän. + NÕu 2 dù ¸n lo¹i trõ nhau ta chän dù ¸n cã IRR max. * ¦u ®iÓm. - TÝnh ®Õn gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn. - §o b»ng tû lÖ % lµ tû lÖ quen thuéc víi c¸c nhµ ®Çu t. * Nhîc ®iÓm. - Kh«ng cho biÕt gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vÒ lîi nhuËn cña c¸c dù ¸n dÉn ®Õn nhµ ®Çu t nhiÒu khi nhµ ®Çu t sÏ bá qua dù ¸n cã lîi nhuËn lín nhng tû lÖ sinh lêi thÊp. - IRR chØ cho biÕt ®îc tû lÖ sinh lêi trung b×nh dµi h¹n mµ kh«ng cho biÕt dao ®éng cña tû lÖ sinh lêi trong thêi kú ng¾n h¹n. - Trong nhiÒu trêng hîp nã cho nhiÒu gi¸ trÞ IRR cïng tho¶ m·n lín h¬n chi phÝ c¬ héi do dßng tiÒn ®æi dÊu nhiÒu lÇn, ®iÒu ®ã sÏ khã lùa chän IRR hiÖu qu¶ nhÊt. * Lu ý: Trong trêng hîp cã sù xung ®ét gi÷a 2 ph¬ng ph¸p NPV vµ IRR th× viÖc lùa chän dù ¸n theo NPV cÇn ®îc coi träng h¬n ®Ó ®¹t môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña dù ¸n v× ph¬ng ph¸p NPV u viÖt h¬n ph¬ng ph¸p IRR. 3-/ Ph¬ng ph¸p chØ sè doanh lîi (PI) PI ®îc tÝnh dùa vµo mèi quan hÖ tû sè gi÷a thu nhËp rßng hiÖn t¹i so víi vèn ®Çu t ban ®Çu. C«ng thøc x¸c ®Þnh nh sau: PI = PV: Thu nhËp rßng hiÖn t¹i. P : Vèn ®Çu t ban ®Çu. víi PV = NPV + P 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ nguyªn t¾c, dù ¸n kh¶ thi ph¶i lµ dù ¸n cã PI > 1 tøc lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu nhËp trong thêi kú ph©n tÝch t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu vËn hµnh dù ¸n ph¶i lín h¬n sè vèn ®Çu t ban ®Çu ®· bá ra. Tuy nhiªn thùc tÕ ngêi ta chØ chÊp nhËn nh÷ng dù ¸n cã PI nµo ®ã mµ chØ sè nµy ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi chñ ®Çu t (chØ sè doanh lîi chÊp nhËn ®îc). ChØ tiªu PI ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n trªn mçi ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Çu t nhng vÉn phô thuéc vµo l·i suÊt chiÕt khÊu ¸p dông ®îc. Ph¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu u ®iÓm h¬n ph¬ng ph¸p IRR. 4-/ Ph¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn. (PP) Thêi gian hoµn vèn cña mét dù ¸n lµ ®é dµi thêi gian ®Ó thu håi ®ñ vèn ®Çu t ban ®Çu. C«ng thøc: t= + Theo ph¬ng ph¸p nµy th× thêi gian hoµn tr¶ cµng thÊp th× dù ¸n cµng hÊp dÉn h¬n. * ¦u ®iÓm: - §¬n gi¶n dÔ ¸p dông, dÔ hiÓu. - Gióp chóng ta chän ra dù ¸n Ýt rñi ro nhÊt trong c¸c dù ¸n lo¹i trõ nhau v× c¸c dßng tiÕn cµng xa thêi ®iÓm hiÖn t¹i th× cµng nhiÒu rñi ro h¬n do ®ã chän dù ¸n nµo cã thêi gian hoµn vèn nhanh nhÊt còng cã nghÜa lµ chän dù ¸n Ýt rñi do nhÊt. - TiÕt kiÖm ®îc chi phÝ do kh«ng ph¶i dù ®o¸n dßng tiÒn cña c¶ chu kú ho¹t ®éng cña dù ¸n. - Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ vèn ®Çu t th× chän dù ¸n cã thêi gian hoµn tr¶ nhanh nhÊt sÏ gãp phÇn lµm t¨ng vßng quay cña vèn vµ kh«ng bÞ bá qua c¸c c¬ héi ®Çu t kh¸c. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng dù ¸n cã thêi gian ho¹t ®éng ng¾n, quy m« vèn nhá, cã hao mßn lín. Tuy nhiªn, ph¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu nhîc ®iÓm h¬n so víi 3 ph¬ng ph¸p trªn. * Nhîc ®iÓm: - Kh«ng tÝnh ®Õn gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn. - Bá qua c¸c dßng tiÒn t¬ng lai sau thêi gian tiªu chuÈn. - Quy t¾c lùa chän dù ¸n rÊt m¬ hå, thiÕu râ rµng : kh«ng cho biÕt thêi ®iÓm b¾t ®Çu tÝnh lµ b¾t ®Çu ®Çu t hay kÕt thóc ®Çu t dÉn ®Õn sai lÖch sau khi ra quyÕt ®Þnh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - XÕp h¹ng c¸c dù ¸n kh«ng phï hîp víi môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña chñ ®Çu t. Tãm l¹i: Mçi ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Òu cã nh÷g u nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc mét kÕt qu¶ thÈm ®Þnh chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ th× cÇn kÕt hîp tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p trªn v× chóng bæ sung hç trî cho nhau gióp ngêi thÈm ®Þnh ®a ra ®îc kÕt luËn kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c nhÊt. VI-/ ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. 1-/ ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. Nh chóng ta ®· biÕt ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nhËn tiÒn göi vµ cho vay, trong ®ã cho vay lµ ho¹t ®éng t¹o nªn lîi nhuËn chñ yÕu cho ng©n hµng. V× vËy ph¬ng ch©m ho¹t ®éng an toµn hiÖu qu¶ lu«n ®îc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®Æt lªn hµng ®Çu. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi khª ®äng, nî qu¸ h¹n...®· trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc kh«ng chØ cho mçi ng©n hµng mµ cßn cho toµn x· héi. T×nh tr¹ng hµng lo¹t c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi bÞ ph¸ s¶n do tû lÖ nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi ë møc cao ®· lµ tiÕng chu«ng c¶nh tØnh cho mçi ng©n hµng ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng mµ cô thÓ ë ®©y lµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n mµ quan träng nhÊt lµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. ThÈm ®Þnh dù ¸n nh»m gióp ng©n hµng ®a ra mét quyÕt ®Þnh cho vay cã chÊt lîng cao. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ®îc coi lµ cã chÊt lîng khi nã gióp Ng©n hµng t×m ra ®îc nh÷ng dù ¸n cã hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Ó cho vay nh»m b¶o ®¶m môc tiªu lîi nhuËn vµ an toµn. Mçi Ng©n hµng ®Òu dùa trªn quy tr×nh thÈm ®Þnh chung nhÊt mµ ®a ra quy tr×nh thÈm ®Þnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh vµ ë mçi dù ¸n kh¸c nhau, trong tõng lÜnh vùc kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh kh¸c nhau nh»m ®¹t ®îc chÊt lîng thÈm ®Þnh cao nhÊt. BÊt cø mét Ng©n hµng nµo còng muèn n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n nhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh l¹i cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan. 2-/ C¸c nh©n tè ¶nh hëng. 2.1 Th«ng tin. * Nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp: BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi ®Õn vay vèn Ng©n hµng ®Òu ph¶i cã ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc so¹n th¶o kü. §Ó nhËn ®îc c¸c kho¶n vay tõ phÝa ng©n hµng, kh«ng chØ ®ßi hái dù ¸n ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ýt rñi ro tiÒm Èn mµ cßn cÇn thiÕt doanh nghiÖp ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i. Mäi yÕu tè trªn kh«ng Ýt nhiÒu ®· ¶nh hëng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Õn c¸c sè liÖu, c¸c néi dung trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, thuyÕt minh gi¶i tr×nh dù ¸n vµ nh÷ng th«ng tin kh¸c mµ b¶n th© doanh nghiÖp, dù ¸n cung cÊp lµ kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu trung thùc. * Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng. Quy tr×nh ng©n hµng thÈm ®Þnh dù ¸n bao gåm 2 giai ®o¹n: Thu thËp c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp, dù ¸n; tiÕn hµnh s¾p xÕp th«ng tin theo c¸c néi dung thÈm ®Þnh. Hai c«ng ®o¹n nµy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i vµ trªn thùc tÕ thêng xuyªn ®em l¹i kÕt qu¶, th«ng tin kh«ng c©n xøng phiÕn diÖn, kh«ng ®¶m b¶o ®é tin cËy. HiÖn nay, viÖc thu nhËp th«ng tin, thµnh lËp hå s¬ kh¸ch hµng ®Òu do c¸n bé thÈm ®Þnh ng©n hµng ®¶m nhiÖm. Mäi nguån th«ng tin ng©n hµng cã ®îc phÇn lín dùa vµo c¸c tµi liÖu mµ ngêi vay göi ®Õn. §ång thêi, ng©n hµng dùa vµo nguån th«ng tin ®¹i chóng vÒ doanh nghiÖp mµ c¸c th«ng tin nµy kh«ng mang tÝnh ph¸p lý, chØ cã ý nghÜa tham kh¶o khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸. Bªn c¹nh ®ã, viÖc sµng läc, xö lý th«ng tin cña ng©n hµng nhiÒu khi cha cÈn thËn, do vËy cha ph¸t hiÖn ra ®îc nh÷ng mÐo mã trong c¸c dù ¸n mµ doanh nghiÖp göi ®Õn. VÊn ®Ò nµy dÉn ®Õn sù tÝnh to¸n thiÕu chÝnh x¸c møc hiÖu qu¶ dù ¸n cña c¸c ng©n hµng. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Mét lÜnh vùc th«ng tin kh¸c còng hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ th«ng tin vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Nhµ níc, ngµnh, ®Þa ph¬ng, th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, m«i trêng kinh doanh cña dù ¸n, th«ng tin mang tÝnh ph¸p luËt cã liªn quan tíi qu¶n lý, ®Çu t dù ¸n nh luËt ®Çu t, th¬ng m¹i, hîp ®ång kinh tÕ, ®Êt ®ai. ..Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta cßn cha ph¸t triÓn nh hiÖn nay, m¹ng líi ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ thu thËp th«ng tin, ph×ng ngõa rñi ro ®Ó trî gióp cho c¸c ng©n hµng. Thªm vµo ®ã, sù söa ®æi, bæ sung c¸c lo¹i th«ng tin nµy hÇu nh cha ®îc cËp nhËt liªn tôc. Mäi nguyªn nh©n trªn quy tô l¹i ®Òu dÉn tíi vÊn ®Ò thiÕu hôt th«ng tin, th«ng tin kÐm trung thùc, th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ. Thùc tÕ nµy dÉn ®Õn c¸c b¸o c¸o thÈm ®Þnh dù ¸n cña ng©n hµng trªn nhiÒu ph¬ng diÖn cßn phiÕn diÖn, thiÕu chuÈn x¸c. 2.2 KiÕn thøc chuyªn m«n, n¨ng lùc thÈm ®Þnh, phÈm chÊt ®¹o ®øc cña c¸n bé thÈm ®Þnh. Ng©n hµng víi t c¸ch lµ ngêi cho vay, ®ång thêi lµ ngêi ph©n tÝch tÝn dông sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông. TÊt nhiªn kh«ng mét ng©n hµng nµo mong muèn ®¬ng ®Çu víi c¸c mãn vay qu¸ h¹n, cã vÊn ®Ò. Song thÈm ®Þnh tµi chÝnh kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng nh÷ng ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng vÒ nghiÖp vô, ph¶i am hiÓu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c lÜnh vùc cho vay, ®Çu t cña ng©n hµng mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc bæ trî kh¸c luËt, thuÕ m«i trêng...phôc vô cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. Thùc tÕ cho thÊy, cã nh÷ng c¸n bé thÈm ®Þnh ng©n hµng kh¸ bèi rèi khi ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn c¸c vÊn ®Ò kh«ng thuéc ph¹m vi, lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. §iÒu nµy khiÕn cho c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n cha ®a ra ®îc nh÷ng lêi nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¾c bÐn, cha cã quan s¸t toµn diÖn, tæng hîp vÒ mäi mÆt cña dù ¸n, cha cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n nh÷ng rñi ro tiÒm tµng. Ngoµi ra, c¸n bé thÈm ®Þnh cßn bÞ chi phèi bëi t tëng truyÒn thèng, rÊt cæ ®iÓn cña ng©n hµng, sÏ dÔ dµng h¬n, tin cËy h¬n khi ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng l©u n¨m vµ ®· tõng vay vèn cña ng©n hµng trøoc ®ã, nªn nhiÒu khi kh«ng xem xÐt mét c¸ch kü cµng tÝnh kh¶ thi cña c¸c dù ¸n vay vèn. KÕt qu¶ lµ ng©n hµng chØ dùa vµo mèi quan hÖ sù tÝn nhiÖm ®èi víi doanh nghiÖp mµ thÈm ®Þnh dù ¸n mét c¸ch qua loa, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. 2.3 Ph¬ng ph¸p vµ chØ tiªu thÈm ®Þnh. C¸c ng©n hµng thêng hay sö dông ph¬ng ph¸p so s¸nh rÊt phæ biÕn vµ ®¬n gi¶n trong khi thÈm ®Þnh. Mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu cña dù ¸n nh kh¶ n¨ng thanh to¸n, thêi gian hoµn vèn, c¬ cÊu vèn...sau khi ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n sÏ ®îc ®em so s¸nh. VÊn ®Ò cèt lâi khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy lµ ng©n hµng dùa vµo møc chuÈn nµo ®Ó ®¸nh gi¸ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n vay vèn. Trªn thùc tÕ, ®îc ®em ra lµm chuÈn ®Ó so s¸nh lµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n t¬ng tù ®· vµ ®ang ®îc thùc hiÖn. Nhng hiÖn nay ë níc ta, c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng phÇn lín cã hiÖu qña thÊp do ®ã nÕu so s¸nh nh trªn th× møc hiÖu qu¶ cña dù ¸n cha ch¾c ®· ®¹t ®îc nh mong muèn. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh khi thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lµ tû lÖ chiÕt khÊu ®îc chän ®Ó tÝnh to¸n. NÕu tû lÖ nµy qu¸ thÊp sÏ khuyÕn khÝch ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kÐm hiÖu qu¶, nÕu tû lÖ nµy qu¸ cao nhiÒu khi sÏ h¹n chÕ ®Çu t. 2.4 Tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n lµ tËp hîp rÊt nhiÒu ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh sÏ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh, sù phèi hîp nhip nhµng cña c¸c bªn. C«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc chÆt chÏ sÏ ph¸t huy ®îc søcm¹nh tæng hîp, liªn kÕt ®îc c¸c c¸ nh©n, bé phËn trong toµn ng©n hµng, sö dông hîp lý cã hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ. ViÖc s¾p xÕp, ph©n bæ chøc n¨ng, nhiÖm vô cho mçi c¸ nh©n, lo¹i bá ®îc c¸c rñi ro ®¹o ®øc vµ rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n khoa häc sÏ gãp phÇn khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc cña ng©n hµng tõ ®ã n©ng cao rÊt nhiÒu chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. 2.5 Nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng. §©y lµ yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng. NhËn ®Þnh cña Ng©n hµng cã thÓ bÞ sai lÖch do yÕu tè m«i trêng. ë ®©y tiÒm Èn nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra cho viÖc thùc hiÖn ®Çu t cña doanh nghiÖp mµ nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p chèng ®ì, Ng©n hµng cã thÓ mÊt vèn vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®îc coi lµ kÐm hiÖu qu¶. Song nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng rÊt phøc t¹p vµ kh«ng lêng tríc ®îc nh÷ng chÝnh s¸ch g× cña Nhµ níc sÏ thay ®æi (chÝnh s¸ch ®Çu t, chÝnh s¸ch thuÕ...) sÏ lµ nh÷ng rñi ro rÊt lín, vît ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng. Thªm vµo ®ã lµ c¸c rñi ro thiªn tai ng©n hµng kh«ng thÓ dù ®o¸n tríc ®îc mµ vÉn quyÕt ®Þnh cho vay, rñi ro nµy cã thÓ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn dù ¸n vµ lµ nguyªn nh©n cña nh÷ng kho¶n vay qu¸ h¹n, khã ®ßi thËm chÝ kh«ng thu håi ®îc. Nãi tãm l¹i, ®Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t ®îc môc tiªu nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè t¸c ®éng. §ã cã thÓ lµ nh÷ng yªu tè thuéc vÒ b¶n th©n Ng©n hµng hay cßn phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè kh¸c thuéc vÒ phÝa doanh nghiÖp, phÝa Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan h÷u quan, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh c¸c cÊp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (NHNTVN) I-/ Giíi thiÖu vÒ NHNTVN. 1-/ S¬ lîc vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. NHNTVN lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ng ®Æc biÖt, bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ, th«ng tin ®µo t¹o, nghiªn cøu tiÕp thÞ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh, tiÒn tÖ, ng©n hµng. NHNTVN ®îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 115 - CP ngµy 30/ 12/ 1962 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 1/ 4/ / 1963 mµ tiÒn th©n lµ côc qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam. Trong thêi kú ®ã, níc ta ¸p dông hÖ thèng Ng©n hµng mét cÊp - Ng©n hµng Nhµ níc võa ®ãng vai trß qu¶n lý vÜ m« theo chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, võa ®¶m nhiÖm vai trß kinh doanh nªn côc qu¶n lý ngo¹i hèi ®îc coi nh lµ bé phËn phôc vô kinh tÕ ®èi ngo¹i duy nhÊt cña ViÖt Nam. Ngay tõ khi ®îc thµnh lËp NHNTVN ®· ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc lín cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc, giµnh ®éc lËp d©n téc. Trong suèt cuéc kh¸ng chiÕn, Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ®· lµm trßn nhiÖm vô chèng Mü, lµm tèt chøc n¨ng trung t©m thanh to¸n quèc tÕ duy nhÊt ë ViÖt Nam vµ tham gia trùc tiÕp vµo c«ng t¸c tæ chøc chi viÖn tµi chÝnh cho chiÕn trêng MiÒn Nam. Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i, trong thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, Ng©n hµng ngo¹i th¬ng kh«ng chØ thùc hiÖn chøc n¨ng lµ Ng©n hµng ®èi ngo¹i duy nhÊt cña ®Êt níc mµ cßn thùc hiÖn vai trß qu¶n lý toµn bé vèn ngo¹i tÖ cña quèc gia. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, mäi ®ång vèn ngo¹i tÖ ®· ®îc Ng©n hµng ngo¹i th¬ng thùc hiÖn vµ sö dông ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc kiÕn thiÕt vµ hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, bã buéc do hËu qu¶ cña chÝnh s¸ch cÊm vËn kinh tÕ. Sau khi hai ph¸p lÖnh ng©n hµng ra ®êi, Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ký quyÕt ®Þnh sè 286/ Q§ - NH5 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1998 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh cña Tæng c«ng ty Nhµ níc quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 90/ TTg ngµy 07/ 03/ 1996 theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ, nh»m t¨ng cêng tÝch tô, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ níc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. 20
- Xem thêm -