Tài liệu Ban than tuan 2 _lớn

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Khèi MÉu gi¸o Thêi ®iÓm Thø 2 Chñ ®Ò tuÇn 1 ( Tõ 28 ®Õn 3 th¸nh 9 /2015) Thø 3 Thø 4 Tôi là ai Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ -Trß Trao ®æi víi phô huynh vÒ së thÝch, kh¶ n¨ng cña trÎ cã thÓ lµm ®îc ; chuyÖn,thÓ cho trÎ thùc hiÖn trùc nhËt ë gãc thiªn nhiªn , Ch¬i tù do theo ý thÝch , xem tranh chuyÖn liªn quan ®Õn chñ®Ò – ThÓ dôc s¸ng dôc s¸ng Ch÷ c¸i : v¨n häc : Âm nhạc: Toán: LQCC : a,¨, © Xác định Truyện : Cậu HVD bé mũi dài H§ häc cã Đường và T¹o h×nh phía phải chñ ®Þnh phía trái bản chân Thể dục: Vẽ áo sơ mi thân NH: Năm Ném xa bằng ngón tay một tay ngoan TC: Bạn ở đâu Ho¹t ®éng gãc 1.Gãc ph©n vai : Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc phÈm. NÆn ®å dïng cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch“ BÐ tËp thÓ dôc 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4. Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ ®ang tËp thÓ dôc”, x©y nhµ cña bÐ, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ. 5. Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ mét sè ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6. Gãc khoa häc lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, ph©n nhãm gép vµ ®Õm nhã b¹n trai, b¹n g¸i, 7. thiªn nhiªn : TËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y… Ho¹t ®éng ngoµi trêi Ho¹t ®éng chiÒu - Quan s¸t Trang phục của bé - TCV§:Gieo hạt, oẳn tù tì - Ch¬i theo ý thÝch - Ch¬i theo ý thÝch QS : Cây hoa đại TCV§: tung bóng lên cao va bắt bóng,nu na nu nống - NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i - rÌn kü n¨ng D¹y trÎ gÊp röa tay b»ng xµ kh¨n giÊy” phßng; - ch¬i Ch¬i víi vë theo ý thÝch ë to¸n c¸c gãc Ch¬i ë c¸c rÌn c¸ch cëi ¸o, gãc gÊp ¸o - Ch¬i ë c¸c gãc TrßchuyÖn về trang phục của bé TC: chuyÒn bãng b»ng 2 ch©n Oẳn tù tì - ch¬i theo ý thÝch Quan s¸t Cây xoài - CV§: gieo hạt ,thả đĩa ba ba - Ch¬i theo ý thÝch «n h¸t “ C¸i mòi” ch¬i ë c¸c gãc Vui v¨n nghÖ Nªu g¬ng bÐ ngoan Quan s¸t quang cảnh sân trường- Ch¬i : trời nắng trời mưa,oẳn tù tì - Ch¬i theo ý thÝch Khèi MÉu gi¸o Chñ ®Ò tuÇn 2 (Tõ 5 ®Õn 9 th¸ng 10 /2015) Cơ thể tôi Thêi ®iÓm Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Trao ®æi víi phô huynh vÒ së thÝch, kh¶ n¨ng cña trÎ cã thÓ lµm ®îc ; §ãn trÎ – cho trÎ thùc hiÖn trùc nhËt ë gãc thiªn nhiªn , Ch¬i tù do theo ý thÝch , Trß chuyÖn,thÓ xem tranh chuyÖn liªn quan ®Õn chñ®Ò – ThÓ dôc s¸ng dôc s¸ng Ch÷ c¸i : V¨n häc : Âm nhạc: MTXQ: Toán: Trß chuyÖn LQCC :Trò Xác định Thơ: Chiếc HVD: Cái vÒ c¸c bé chơi:a,¨, © phía phải- bóng mũi phËn ,t¸c H§ häc cã NH: bàn tay chñ ®Þnh dông cña c¸c T¹o h×nh phía trái – bé phËn trªn phía trên – mẹ c¬ thÓ vµ c¸c phía dưới TC: Tai ai gi¸c quan Vẽ gấu bông bản thân tinh Ho¹t ®éng gãc 1.Gãc ph©n vai : Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc phÈm. NÆn ®å dïng cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch“ BÐ tËp thÓ dôc 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4. Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ ®ang tËp thÓ dôc”, x©y nhµ cña bÐ, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ. 5. Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ mét sè ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6. Gãc khoa häc lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, ph©n nhãm gép vµ ®Õm nhã b¹n trai, b¹n g¸i, 7. thiªn nhiªn : TËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y… - Quan s¸t Bạn trai ban gái - TCV§: Tìm ban, Kéo co Ho¹t ®éng - Ch¬i theo ý ngoµi trêi thÝch - Ch¬i theo ý thÝch Quan s¸t Và trò chuyện các bộ phận cơ thể bé - CV§: Tìm bạn ,bịt mắt bắt dê - Ch¬i theo ý thÝch - rÌn kü n¨ng rÌn c¸ch cëi D¹y trÎ gÊp «n h¸t “ C¸i röa tay b»ng xµ ¸o, gÊp ¸o kh¨n giÊy” mòi” - Ch¬i ë c¸c Ch¬i víi vë ch¬i ë c¸c Ho¹t ®éng phßng; - ch¬i theo ý thÝch ë gãc to¸n gãc chiÒu c¸c gãc Ch¬i ë c¸c gãc Khèi MÉu gi¸o lín Chñ ®Ò tuÇn 3: QS : Thời tiết TCV§: Trời nắng trời mưa,nu na nu nống - NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i QS: Cây ngâu TC: tung bóng ,Chi chi chành chành - ch¬i theo ý thÝch Quan s¸t Cây rau cải Ch¬i : trời nắng trời mưa,kéo co - Ch¬i theo ý thÝch Vui v¨n nghÖ Nªu g¬ng bÐ ngoan T«i cÇn g× ®Ó lín lªn vµ khoÎ m¹nh (Thùc hiÖn tõ 12/10 ®Õn 16 th¸ng 10 n¨m 2015) Thêi ®iÓm §ãn trÎ – Trß chuyÖn,thÓ dôc s¸ng Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Trao ®æi víi phô huynh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn søc khoÎ , vÖ sinh c¬ thÓ cña trÎ, thãi quen gi÷ vÖ sinh søc khoÎ c¸ nh©n Trß chuyÖn víi trÎ vÒ Ých lîi cña m«i trêng sèng, cña c¸c lo¹i thùc phÈm ®èi víi sù lín lªn vµ khoÎ m¹nh cña c¬ thÓ trÎ vµ t¸c h¹i cña sù « nhiÔm m«i trêng vµ thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o an toµn ®èi víi c¬ thÓ con ngêi H§ häc cã chñ ®Þnh Ho¹t ®éng gãc Ho¹t ®éng ngoµi trêi Ch÷ c¸i : Thể dục: : NÐm Ôn chũ cái xa b»ng mét o,ô,ơ,a,ă,â T¹o h×nh tay, bËt xa 50cm Trang trí chiếc khăn hình vuông To¸n : ¤n SL 5, NB ch÷ sè 5 Âm nhạc: Biểu diễn 1. Gãc ph©n vai :- Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nha khoa. Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: - C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n qu¸ tr×nh lín lªn cña bÐ ; c¸c lo¹i thùc phÈm, ®å dïng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ 3.Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t Mêi b¹n ¨n, thËt ®¸ng chª; Qu¶ , Em lµ b«ng hång nhá 4 Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ vµ b¹n ®ang tËp thÓ dôc”, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ, vên hoa. 5.Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ 4 nhãm thùc phÈm cÇn cho sù lín lªn cña bÐ, ®å dïng cÇn thiÕt trong sinh ho¹t cña bÐ vµ nh÷ng g× liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6.Gãc khoa häc: lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, So s¸nh b¹n cao, thÊp... 7.thiªn nhiªn : tËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y… Ho¹t ®éng chiÒu - RÌn kü n¨ng röa tay b»ng xµ phßng; - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc; ¤n c¸c bµi ®· häc T×m ch÷ c¸i a,¨,© trong bµi th¬ , bµi h¸t vÒ chñ ®Ò ; Ch¬i ë c¸c gãc D¹y trÎ c¸ch ®¸nh r¨ng, xem ho¹t h×nh «n h¸t “ ThËt ®¸ng chª” ch¬i ë c¸c gãc Vui v¨n nghÖ Nªu g¬ng bÐ ngoan Chñ ®Ò 2: B¶n th©n (Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 28/9 –13/10/ 2015) Chñ ®Ò TUẦN 1: t«i lµ ai? (Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 23/9 – 06/10/ 2015) I/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc xem b¨ng ®Üa 2/ ThÓ dôc s¸ng - H« hÊp: Thæi bãng - Tay: Tay ngang – ®a lªn cao - Ch©n: Tay giang ngang- ®¸ ch©n lªn cao - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt tiÕn Bµi tËp thay thÕ: TËp nhÞp ®iÖu theo nh¹c II/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Gãc ph©n - Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng vai kh¸m nhi - Siªu thÞ, cöa hµng thùc phÈm Gãc x©y L¾p ghÐp bÐ ®ang tËp thÓ dôc, x©y nhµ dùng cña bÐ, x©y c«ng viªn gi¶i trÝ C¾t d¸n ,t« mµu, xÐ. Gãc t¹o Lµm ¶nh tÆng b¹n h×nh th©n, tÆng mÑ.NÆn ®å dïng cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch H¸t, biÓu diÔn “ å Gãc ©m sao bÐ kh«ng l¾c”, nh¹c ch¬i vµ ph©n biÖt c¸c dông cô ©m nh¹c kh¸c nhau. Lµm s¸ch, tranh truyÖn vÒ 1 sè ®Æc Gãc s¸ch ®iÓm h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò Lµm biÓu ®å chiÒu Gãc khoa cao, c©n nÆng, ph©n häc, to¸n nhãm, gép vµ ®Õm nhãm b¹n trai g¸i, Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å ch¬i G§, b¸c sÜ, c¸c lo¹i mÆt hµng, rau qu¶ t¬i PP TiÕn hµnh PP quan s¸t, ®µm tho¹i, t¹o t×nh huèng TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu, c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o SP §C l¾p ghÐp, hµng rµo, c©y xanh, hoa, vá ngao, hép giÊy Tranh, ho¹ b¸o, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn Quan s¸t, ®µm tho¹i, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ Híng dÉn, quan s¸t, ®éng viªn trÎ TrÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn , thµnh th¹o,ph©n biÖt ®îc c¸c dông cô ©m nh¹c TrÎ biÕt ®ãng s¸ch, lµm tranh truyÖn, lµm abum ¶nh vÒ chñ ®Ò §å dïng ©m nh¹c, mò móa. Quan s¸t , nªu g¬ng trÎ D©y len, b×a mµu, ho¹ b¸o, giÊy tr¾ng, bót mµu, kÐo Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ TrÎ cã ®îc nh÷ng kü n¨ng ph©n t¸ch nhãm vµ ®Õm nhãm b¹n trai b¹n g¸i. §å dïng, thíc ®o, giÊy, bót Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ III/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc hoÆc ch¬i theo ý thÝch KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2015 HDC: ThÓ Dôc NÉM XA BẰNG MỘT TAY 1. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: + Dạy trẻ biết ném xa bằng một tay. + Trẻ biết dùng sức lấy đà ném đúng động tác - Kỹ năng: + Hình thành kỹ năng bật và ném khéo léo, gọn gàng, phát triển cơ chân. +Rèn luyện kỹ năng phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động của cơ thể lực của cách tay và sức bật của chân. - Thái độ: Có ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia hoạt động. 2. Chuẩn bị * Chuẩn bị của cô: Sân tập sạch sẽ, túi cát. * Chuẩn bị của trẻ: Trang phục gọn gàng. 3. Tiến hành Hoạt động của cô * Hoạt động 1: Khởi động - Cô cho trẻ xếp thành 3 hàng dọc theo tổ, quay phải, quay trái, đằng sau. - Cho trẻ làm đoàn tàu chuyển đội hình thành vòng tròn ( Đi các kiểu chân: tàu đi thường, tàu đi nhanh, tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu về ga...). Cho trẻ dãn cách đều. * Hoạt động 2: Trọng động a) Bài tập phát triển chung - ĐT tay: : Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, lên cao. ( 3 lần 8 nhịp ). - ĐT chân: Chân sang ngang, phía trước, đằng sau. Sau đổi chân. - ĐT lườn: Chân sang ngang, phía trước, đằng sau. Sau đổi chân. - ĐT bật: Trẻ bật chân trước chân sau. b) Vận động cơ bản - Cho trẻ đừng thành 2 hàng ngang đối diện quan sát cô thực hiện mẫu. Cô giới thiệu tên bài. + Lần 1: Cô thực hiện nhanh + Lần 2: Cô thực hiện và giải thích - Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân trước, chân sau trước vạch Hoạt động của trẻ Trẻ thực hiện Trẻ thực hiện Trẻ thực hiện 2x 8 nhịp Trẻ quan sát cô tập mẫu. xuất phát. Tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. - Thực hiện: Đưa tay từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao, rồi ném đi xa. Sau đó đến nhặt túi cát để vào rổ cà đi về cuối hàng. + Lần 3: Cô thực hiện lại - Cô cho 2 trẻ lên tập mẫu trước nhận xét và sửa sai cho trẻ. - Cô cho từng trẻ lên tập, động viên khuyến khích trẻ nhút nhát. - Cô cho trẻ tập lần 2 theo tổ. - Cô cho cá nhân trẻ lên tập (2- 3 trẻ ). Trẻ thực hiện - Cô động viên và khuyến khích trẻ thực hiện, cô chú ý nhắc trẻ tư thế chuẩn bị và cách thực hiện. * Hoạt động 3: TCVĐ: Tìm bạn Cô phổ biến cách chơi và luật chơi.Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét sau mỗi lần trẻ chơi. * Hoạt động 4: Hồi tĩnh Trẻ chơi Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng xung quanh sân. II/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: Trang phôc cña bÐ M§: TrÎ nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n trai ,b¹n g¸i GD trÎ vÒ ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n mÆc quÇn ¸o phï hîp víi thêi tiÕt - B¹n g× ®©y? - Ai nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n? - Theo con b¹n mÆc quÇn ¸o cã phï hîp víi thêi tiÕt cha? 2 . Hoạt động 2: TCVĐ: *Gieo hạt - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cho trẻ chơi 3-4 lần - Cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi Trò chơi dân gian: Trò chơi: oẳn tù tì - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cô cho trẻ choi theo nhóm Trong các trò chơi dân gian khi chỉ có 2 người, để biết được một trong hai người ai là người được ưu tiên thì với trò Sình Sầm dễ phân biệt trước sau. Những vật dụng được thể hiện qua bàn tay : – Cái Búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm – Cái Kéo: nắm 3 ngón tay gồm có ngón cái, ngón áp út, và ngón út lại, và xèo 2 ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa) ta có hình cái Kéo – Cái Bao: xòe cả 5 ngón tay ra . Luật chơi: Cái Búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì chùm được cái búa Khi cả hai cùng đọc: “Uýnh Sình Sầm mày ra cái gì? tao ra cái này”, trong khi bàn tay được dấu sau lưng và khi dứt câu thì đưa tay ra cùng một lúc không được trước sau với dấu hiệu tùy vào mỗi bên, như thế ta biết được bên nào thắng bên nào thua theo luật định, khi hai bên ra cùng một dấu hiệu thì được sình sầm lại. 3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích - Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ. 2/Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: trÎ ch¬i theo ý thÝch III/Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/Ph©n vai: Phßng kh¸m nhi 3/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Häc tËp, s¸ch: Lµm tranh truyÖn vÒ bÐ, kÓ truyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ -Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh -NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I/ Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: Thø 3 ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2015 -H§C: Ch÷ c¸i: LQCC a ,¨, © -H§KH: ¢m nh¹c ,To¸n, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: -TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©. Ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i b/ Kü n¨ng: -TrÎ nhËn ®óng c¸c ch÷ c¸i, ph¸t ©m ®óng mÆt ch÷ c/ Th¸i ®é: -TrÎ høng thó chó ý trong giê häc 2/ ChuÈn bÞ: -C¸c thÎ ch÷ c¸i, tranh bµn tay, ®«i m¾t, bµn ch©n - Cờ nhiêù mầu sắc chứa chữ a,ă â - Thẻ chữ cái a,ă â 3/TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh H§2: Trß chuyÖn ,giíi thiÖu bµi H§4: so s¸nh ch÷ H§5:Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ Cho trÎ h¸t “cái mũi” TrÎ h¸t Hái trÎ vÒ ND bµi h¸t, c« t¹o t×nh huèng ®a lÇn lît c¸c bøc tranh, hái tranh g× ®©y? Cho trÎ ®äc tõ trong tranh Gäi 1 trÎ ghÐp thÎ ch÷ gièng bøc tranh Cho trÎ chän 2 ch÷ c¸i gièng nhau Trong tõ C« giíi thiÖu ch÷ : a, c¸ch ph¸t ©m, cho trÎ ®äc Giíi thiÖu ch÷ a in thêng Cô cho trẻ nêu cấu tạo chữ a T¹o t×nh huèng ®a bøc tranh ®«i m¾t, bµn ch©n( TiÕn hµnh t¬ng tù) Cho trÎ so s¸nh ch÷ a vµ ¨, ¨ vµ ©, a vµ © Nêu điểm giống và khác nhau TC1: cướp cờ TC2: Tìm ban thân Chia trÎ thµnh 3 ®éi thi cướp cờ theo yêu cầu đội mình . TrÎ tr¶ lêi Tranh bµn tay II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa đại *M§: TrÎ gäi tªn ,nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y *§T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? TrÎ chän ch÷ a TrÎ ®äc ch÷ c¸i TrÎ ®äc ch÷ c¸i TrÎ so s¸nh TrÎ ch¬i TC GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ TC vËn ®éng: Tung bóng lên cao và bắt bóng Cô phổ biến luật choi và cách chơi Cầm bóng bằng 2 tay tung bóng lên cao trước mặt bóng rơi xuống đỡ bóng bằng 2 tay Cô cho trẻ chơi theo nhóm Trò chơi: Nun na nu nống * Cách chơi: Những người chơi ngồi xếp hàng bên nhau, duỗi chân ra, tay cầm tay, vừa nhịp tay vào đùi vừa đọc bài đồng dao: Nu na nu nống Cái cống nằm trong Cái ong nằm ngoài Củ khoai chấm mật Bụt ngồi bụt khóc Con cóc nhảy ra Con gà ú ụ Bà mụ thổi xôi Nhà tôi nấu chè Tè he chân rút. Mỗi từ trong bài đồng dao được đập nhẹ vào một chân theo thứ tự từ đầu đến cuối rồi lại quay ngược lại cho đến chữ “rút” hoặc “rụt”. Chân ai gặp từ “rút” hoặc “rụt” nhịp trúng thì co chân lại. Cứ thế cho đến khi các chân co lại hết thì chơi lại từ đầu. 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: Nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ kh¸m nhi 3/ Häc tËp: KÓ chuyÖn theo tranh, lµm s¸ch tranh 4/ ¢m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n vËn ®éng “§êng vµ ch©n” Tạo hình: Đề tài: Vẽ áo sơ mi I.mục đích,yêu cầu; *Kiến thức - Trẻ nắm được đặc điểm hình dáng về áo sơ mi( có cổ áo,thân áo, ống tay).Trẻ biết quy trình vẽ chiếc áo bằng nét đơn giản. *Kĩ năng: - Có kĩ năng vẽ nét thẳng,nét ngang,nét xiên và tô màu đep. - Củng cố kĩ năng vẽ - Trẻ biết trân trọng sản phẩm của mình. *Thái độ: - Trẻ biết hoàn thành sản phẩm và biết yêu quý sản phẩm của mình và của bạn tạo ra. II.Chuẩn bị: 1.Đồ dùng của trẻ: -vở tạo hình Sáp màu ,bàn ghế trẻ ngồi ddội hình chư u 2. Đồ dùng của cô: Tranh mẫu cô ,que chỉ ,sáp mầu Góc trưng bày sản phẩm III.Cách tiến hành: Hoạt động của cô 1.Bước 1: ổn định tổ chức gây hứng thú -Cô dẫn dắt cho trẻ xem buổi trình diễn thời trang của cô với chủ đề “thời trang thân thiện với môi trường” Trò chuyện trang phục bé ->Cô giới thiệu bài: Vẽ áo sơ mi .Tác phẩm bạn Phương Anh lớp A2 -Cô cho trẻ quan sát mẫu theo nhóm để cung cấp biểu tượng và khám phá đặc điểm của mẫu. Cho trẻ nhận xét về : hình dáng,màu sắc, bố cục, cách vẽ…) - Quần áo được vẽ như thế nào,than áo dạng hình gì - Áo gồm có những chi tiết gì?( có cổ áo ,thân áo,tay áo) - màu sắc của áo như thế nào? - Các con thấy áo vẽ bằng nét như thế nào? 2.Bước 2: Cô hướng dẫn mẫu: - Cô vẽ mẫu: đầu tiên cô cầm bút băng tay nào nhỉ?cầm bằng 3 ngón tay ngón cái ,ngón trỏ và ngón giữa. Cô vẽ hình chữ nhật làm thân áo,cô vẽ đên ống tay bằng nét xiên ngắn và cuối cùng cô vẽ cổ áo bằng nét cong. Cô tô màu bức tranh,than áo cô tô màu… - Cô hỏi ý tưởng của trẻ: con sẽ vẽ như thế nào? Con sẽ trang trí gì cho cái áo? - Cô giới thiệu các nguyên liệu cô chuẩn bị sẵn cho trẻ vẽ áo . - 3.Trẻ thực hiện: - Trên nền nhạc nhẹ không lời Cô bao quát trẻ,đối với những trẻ còn 13lung túng khi thực hiện, giáo viên cần lại gần,gợi mở và hướng dẫn lại cho trẻ. - Còn đối với trẻ đã biết cách thực hiện: cô gợi ý cho trẻ vẽ sang tạo. - Cô bao quát, khuyến khích trẻ. 4.Bước 4: nhận xét sản phẩm: Cô cho trẻ trưng bày theo khu vực sản phẩm - Cô khen cả lớp đã hoàn thành xong công việc của mình + Cô cho trẻ tự giới thiệu sản phẩm( tên sản phẩm ,trang trí ?) + Con thích sản phẩm của bạn nào ? vì sao? Hoạt động của trẻ -Trẻ xem biểu diễn TT- hưởng ứng theo nhạc. -Trẻ quan sát -Trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ quan sát cô làm mẫu -Trẻ quan sát cô làm mẫu Trẻ nêu ý tưởng thực hiện -Trẻ thực hiện -Trẻ trưng bày sản phẩm + Con thấy áo của bạn trang trí ra sao? + Con thấy bạn vẽ áo như thế nào? - Cô nhận xét sản phẩm đẹp - Kết thúc giờ học: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng trên nhạc nhẹ không lời - Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø 4 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2015 I/ Hoat ®éng häc cã chñ ®Þnh: I. Ho¹t ®éng chung. XÁC ĐỊNH PHÍA PHẢI, PHÍA TRÁI CỦA BẢN THÂN 1.Mục đích yêu cầu - Kiến thức: + Trẻ phân biệt được đâu là tay phải, đâu là tay trái và cách sử dụng một số đồ vật bằng tay phải hoặc tay trái. - Kỹ năng: + Rèn kỹ năng cách sử dụng các đồ vật bằng tay phải hoặc tay trái. - Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ. 2. Chuẩn bị - Các đồ chơi : Cốc, bát, thìa, búp bê.... 3. Tiến hành Hoạt động của trẻ Hoạt động của cô * Hoạt động1: Đố vui Tay nào giúp bé Cầm thìa xúc cơm Trẻ trả lời Tay nào giúp bé Ghi vở viết bài. - Chúng mình xem cô có điều gì bất ngờ dành cho chúng mình nhé? Chúng mình cùng chào bạn búp bê nào. - Các con xem bạn búp bê có gì nào?Bạn cầm quà ở tay nào?Cô đang đứng ở phía nào bạn búp bê? Bạn búp bê đang đứng ở phía nào của cô? Trẻ trả lời * Hoạt động 2: Trò chơi: Tìm bạn - Các bạn rất là giỏi. Bạn búp bê muốn rủ chúng mình cùng chơi một trò chơi rất vui . Đó là trò chơi tìm bạn, chúng mình sẽ vừa chơi và nghe 1 bài hát, khi bài hát kết thúc là lúc chúng mình phải thật nhanh chân tìm cho mình 1 người bạn thân nhất, sau đó 2 bạn đứng gần nhau, cầm tay nhau và lần lượt các bạn sẽ nói tên bạn thân của Trẻ nghe cô nói cách mình và nói bạn đứng ở phía nào của mình. Cô cho trẻ chơi chơi 2- 3 lần. * Hoạt động 3:Trò chơi: Đặt đúng vị trí - Hôm nay bạn búp bê mang cho các bạn lớp mình rất nhiều đồ chơi và cô sẽ cho mỗi bạn một món đồ chơi và Trẻ chơi cô cho trẻ đặt đồ chơi vào phía trái, phía phải của bản thân và theo yêu cầu của cô. * Hoạt động 4: Ai nhanh hơn Yêu cầu trẻ đứng nhanh về phía trái, phía phải của đồ Trẻ chơi chơi. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: Trang phôc cña bÐ M§: TrÎ nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n trai ,b¹n g¸i GD trÎ vÒ ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n mÆc quÇn ¸o phï hîp víi thêi tiÕt - B¹n g× ®©y? - Ai nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n? - Theo con b¹n mÆc quÇn ¸o cã phï hîp víi thêi tiÕt cha? 2/Trß ch¬i vËn ®éng: Tung bóng -Cô giới thiệu trò chơi. -Luật chơi: Ném bắt bóng bằng 2 tay. -Cách chơi: Chơi thành từng nhóm, mỗi nhóm 1 quả bóng, đứng ĐH vòng tròn, mỗi trẻ cầm bóng tung cho bạn, bạn bắt xong lại tung cho bạn đối diện mình. Trẻ bắt bóng không để bóng rơi. * trò choi dân gian: Trò chơi: oẳn tù tì - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cô cho trẻ choi theo nhóm Trong các trò chơi dân gian khi chỉ có 2 người, để biết được một trong hai người ai là người được ưu tiên thì với trò Sình Sầm dễ phân biệt trước sau. Những vật dụng được thể hiện qua bàn tay : – Cái Búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm – Cái Kéo: nắm 3 ngón tay gồm có ngón cái, ngón áp út, và ngón út lại, và xèo 2 ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa) ta có hình cái Kéo – Cái Bao: xòe cả 5 ngón tay ra . Luật chơi: Cái Búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì chùm được cái búa Khi cả hai cùng đọc: “Uýnh Sình Sầm mày ra cái gì? tao ra cái này”, trong khi bàn tay được dấu sau lưng và khi dứt câu thì đưa tay ra cùng một lúc không được trước sau với dấu hiệu tùy vào mỗi bên, như thế ta biết được bên nào thắng bên nào thua theo luật định, khi hai bên ra cùng một dấu hiệu thì được sình sầm lại. 3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích - Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ. III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/Ph©n vai: Phßng kh¸m nhi 3/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Häc tËp, s¸ch: Lµm tranh truyÖn vÒ bÐ, kÓ truyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ -Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh -NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TiÕt 1: V¨n häc : I: M§YC: 1*KiÕn thøc: 2* Kü n¨ng: 3*Th¸i ®é: 2:ChuÈn bÞ: 3 :TiÕn hµnh: ChuyÖn : Thø 5 ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2015 CËu bÐ mòi dµi TrÎ biÕt tªn chuyÖn , tªn nh©n vÈt trong chuyÖn TrÎ biÕt t¸c dông chÝnh cña c¸c bé phËn chÝnh trªn c¬ thÓ, TrÎ hiÓu n«i dung chuyÖn TrÎ tr¶ lêi ®ñ c©u râ dµng m¹ch l¹c Ph¸t triÓn kü n¨ng ghi nhí quan s¸t TrÎ høng thó nghe c« kÓ Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n c¬ thÓ cña m×nh Tranh chuyÖn ( 3 tranh) Trß ch¬i  M¾t , mòi ,miÖng) Bµi h¸t : C¸i mòi Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: G©y høng Vµo giê c« cïng trÎ trß ch¬i ( §o khÝ thë) thó -Mçi trÎ cÇm 1 tê giÊy vµ c¸c b¹n ®o nhÞp thë cña b¹n -Con thÊy nhÞp thë cña b¹n nh thÕ nµo? -Con thë b»ng g×? -Mòi ngoµi thë cßn cã t¸c dông g×? -Cã 1 bµi h¸t nãi vÒ c¸i mòi +Mòi rÊt lµ quan träng thÕ mµ cã 1 cËu bÐ ®Þnh vøt c¸i mòi cña m×nh ®i ®Êy + C« kÓ lÇn 1+ cö chØ ®iÖu bé H§2: C« kÓ + C« kÓ lÇn 2: KÕt hîp xem tranh +LÇn 3, gi¶ng néi chuyÖn: §µm tho¹i -C« võa kÓ con nghe c©u chuyÖn H§3: TrÎ ®µm g×? -V× sao cËu bÐ muèn vøt c¸i mòi tho¹i cña minh ®i? -Trong chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo? -C¸c con vËt nãi vÒ bé phËn nµo trªn c¬ thÓ? Mòi gióp chóng ta lµm g×? -M¾t gióp chóng ta nh÷ng g×? -Tai gióp chóng ta nh÷ng g×? -Cuèi cïng cËu bÐ ®· lµm g×? => TÊt c¶ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ chóng ta, rÊt lµ quan träng,nªn c¸c con ph¶i gi÷ g×n cÈn thËn ®Ó c¬ thÓ kháe m¹nh =>C« gîi ý trÎ kÓ chuyÖn H§4 : TrÎ kÓ KT: TrÎ ch¬i trß ch¬i ( M¾t mòi miÖng) vµ ra ch¬i chuyÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y xoài *M§: TrÎ gäi tªn ,nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y *§T: - C©y g× ®©y? Ho¹t ®éng cña trÎ -Nhanh, chËm -Mòi Ngöi -C¶ líp cïng h¸t TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi -TrÎ tr¶ lêi -TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe -TrÎ kÓ theo sa bµn( 2,3 trÎ kÓ) - Ai cã nhËn xÐt vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ TC vËn ®éng: *Gieo hạt - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cho trẻ chơi 3-4 lần - Cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi Trò chơi dân gian:thả dỉa ba ba Cách chơi: Trẻ chơi từng nhóm hoặc cả lớp. Tất cả các thành viên tham gia trò chơi đứng thành vòng tròn giữa sân. Một em thủ lĩnh (người đề xướng ra cuộc chơi ) chọn 1 bạn làm "đỉa". Sau khi chọn xong, cả nhóm cùng đọc bài đồng dao "thả đỉa ba ba", người làm đỉa đi xung quanh vòng tròn, cứ mỗi tiếng người làm đỉa lại lấy tay chỉ vào một bạn, bắt đầu tiếng thứ nhất chỉ vào mình, tiếng thứ hai người kế tiếp, rồi lần lượt đến người thứ 2, thứ 3... nếu chữ đỉa cuối cùng rơi vào bạn nào thì bạn đó phải đứng lại "sông" làm đỉa, còn những em khác chạy nhanh lên "hai bờ sông", nếu người nào chậm chân bị "đỉa" bám ở dưới "sông" thì phải xuống "sông" làm đỉa, còn người làm "đỉa" lại được lên bờ. 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: Nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ kh¸m nhi 3/ Häc tËp: KÓ chuyÖn theo tranh, lµm s¸ch tranh 4/Tạo hình : Vẽ vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n vËn ®éng “§êng vµ ch©n” Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 6 ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2015 Ho¹t ®éng chung. HVĐ: Đường và chân Nghe h¸t : Năm ngón tay ngoan TC: b¹n ë ®©u - H§KH: MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ thuéc bµi h¸t vµ biÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu nhanh “ C¸i mòi”. Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ hëng øng theo giai ®iÖu bµi h¸t b/ Kü n¨ng: TrÎ h¸t thuéc lêi bµi h¸t, biÕt gâ ®Öm,hëng øng giai ®iÖu bµi h¸t,trÎ biÕt ch¬i trß ch¬i. c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng,biÕt v©ng lêi cha mÑ,vÖ sinh c¬ thÓ 2/ ChuÈn bÞ: §µn, s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ, mò móa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ b¶n th©n trÎ, c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ ®Ó cã c¬ thÓ kháe m¹nh.Giíi thiÖu bµi h¸t H§2: D¹y vËn ®éng - BËt nh¹c - Hái trÎ võa h¸t BH g×? T¸c gi¶? - TrÎ h¸t - Giai ®iÖu bµi h¸t ntn? - TrÎ tr¶ lêi - Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH H§3: Nghe h¸t H§4: Tæ chøc TC - C« giíi thiÖu c¸ch vç tay theo tiÕt tÊu nhanh( c« lµm mÉu 1 lÇn) - Cho trÎ h¸t vç tay cïng c« 2 lÇn - Cho tõng vßng trßn vç tay - Cho trÎ nãi vÒ ý tëng cña trÎ, cho c¶ líp thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh lÊy dông cô ©m nh¹c Gîi ý cho 2 hµng mét móa Cho nhãm móa Cho c¸ nh©n móa Cho trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c -Cô giới thiệu bài hat C« h¸t cho trÎ nghe 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i (Cho trÎ ch¬i 4 lÇn) TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ h¸t + gâ ®Öm - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc TrÎ l¾ng nghe TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quang c¶nh vên trêng *M§: trÎ biÕt nhËn xÐt c¶nh vên trêng t¹i thêi ®iÓm *§T: C¸c con nh×n xem s©n trêng ngµy h«m nay nh thÕ nµo?(gîi ý trÎ nhËn xÐt thêi tiÕt n¾ng giã, l¸ rông ) GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: oản tù tì - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cho trẻ chơi 3 * Trời nắng, trời mưa Luật chơi: Khi có hiệu lệnh “trời mưa”, mỗi bé phải trốn vào một nơi trú mưa. Ai không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi. Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng từ 30 -40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi khoảng 3-4 vòng. Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của người hướng dẫn. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì mỗi trẻ tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (chạy vòng tròn). Ai chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài 1 lần chơi. Trò chơi tiếp tục, giáo viên ra lệnh “trời nắng” để trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh “trời mưa” lại được hô lên để trẻ tìm đường trú mưa.-4 lần 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®«ng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng 3/ Gãc s¸ch: Lµm a bum vÒ bÐ 4/ Thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - «n vËn ®éng :bài hat cái mũi - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -