Tài liệu Ban quản lý dự án học viện quốc phòng

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C¬ së thùc tËp: Ban qu¶n lý dù ¸n Häc ViÖn Quèc Phßng NghÜa §« - Tõ Liªm - Hµ Néi Ban qu¶n lý dù ¸n lµ mét tæ chøc sù nghiÖp kinh tÕ cã tc¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®-îc sö dông con dÊu riªng, cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vèn qua chñ ®Çu t- ®Ó thanh to¸n cho c¸c tæ chøc t- vÊn, x©y l¾p, cung øng vËt t-, thiÕt bÞ Theo quyÕt ®Þnh sè 903/ Q§-QP cña Bé tr-ëng Bé Quèc phßng vÒ viÖc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2: ChuyÓn Ban qu¶n lý c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®· thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 761/Q§- 1 ngµy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8/12/1994 cña Bé Tæng tham m-u thµnh Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng víi tæ chøc nh- sau: - Gi¸m ®èc kiªm Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n - Phã gi¸m ®èc: - KÕ to¸n tr-ëng: - Trî lý kü thuËt : - Trî lý tµi chÝnh: - Nh©n viªn phôc vô: Nh©n sù cô thÓ c¸c trî lý kü thuËt, trî lý tµi chÝnh, nh©n viªn phôc vô do Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ò xuÊt b¸o c¸o Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ®ång chÝ Bé tr-ëng Bé Quèc phßng vÒ viÖc x©y dùng c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ban qu¶n lý dù ¸n lµ mét tæ chøc cã t- c¸ch ph¸p nh©n d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng vµ cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - NhiÖm vô cña Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong th«ng t- sè 18/BXD- VKT vµ c¸c chØ thÞ, quyÕt ®Þnh cña Bé Quèc phßng ®èi víi c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. - Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®-îc phÐp sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô. - Cho phÐp Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®-îc tæ chøc lùc l-îng cã ®ñ n¨ng lùc trong Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®Ó thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, gi¸m s¸t kü thuËt x©y dùng, nghiÖm thu khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng t¸c x©y l¾p, lËp phiÕu gi¸ c«ng tr×nh, quyÕt to¸n vèn ®Çu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t-. Kinh phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc nµy ®-îc tÝnh theo quy ®Þnh nh- ®èi víi c«ng viÖc ph¶i thuª t- vÊn t-¬ng øng. §iÒu 3 : Giao cho Côc X©y Dùng vµ qu¶n lý nhµ ®Êt chñ tr× cïng víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan theo dâi, chØ ®¹o, h-íng dÉn kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn cña chñ ®Çu t-, chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n vµ Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. II. C¸c quyÕt ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng. Do t×nh h×nh ®Çu t- vµ x©y dùng ngµy cµng thay ®æi, do chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vµ sù héi nhËp cña quèc tÕ còng diÔn biÕn ngµy cµng nhanh. V× vËy Nhµ n-íc ®· ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kh¸c nhau vÒ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng. - C¨n cø ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 177/CP ngµy 20/11/1994 cña chÝnh phñ vµ th«ng t- sè 18/BXD-VKT ngµy 10/6/1995 cña Bé X©y 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dùng h-íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t- vµ x©y dùng. - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 365/TTg ngµy 21/6/1995 cña Thñ t-íng chÝnh phñ vÒ viÖc ®Çu t- dù ¸n Häc ViÖn Quèc Phßng. - N§ sè 22/CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi nhµ n-íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng. - NghÞ quyÕt sè 09/2000/NQ-H§ ngµy 21/7/2000 cña héi ®ång nh©n d©n thµnh phè kho¸ 12 vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn thµnh phè. - N§ sè 12/CP ngµy /7/2000.Nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Çu t- vµ x©y dùng c¬ b¶n 1. S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Çu t- vµ x©y dùng. HÖ thèng qu¶n lý nhµ n-íc 5 vÒ ®Çu t- vµ x©y dùng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Bé x©y dùng Bé tµi chÝnh Ng©n hµng nhµ n-íc viÖt nam C¸c bé qu¶n lý ngµnh cã liªn quan HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng x©y dùng Qu¶n lý nhµ n-íc - côc gi¸m ®Þnh - Côc x©y dùng Qu¶n lý cña chñ ®Çu t(c¶ 3 giai ®o¹n) - ChuÈn bÞ ®Çu t- Thùc hiÖn ®Çu t- KÕt thóc ®Çu t- Qu¶n lý cña dn - Cã hÖ thèng ®¶m b¶o kt x©y dùng - Cã v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l-îng vËt cÊu kÕt 4. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - S¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc - Nã phô thuéc vµo thêi tiÕt - Lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu ng-êi, cña hÖ thèng x· héi - Lµ chÝnh phÈm - Vèn ®Çu t- x©y dùng lín, thêi gian dµi §Ó qu¶n lý ®-îc chÝnh s¶n phÈm Êy, cÇn ph¶i cã ban qu¶n lý cña dù ¸n: Qu¶n lý chÆt nguån vèn vµ chÊt l-îng s¶n phÈm Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng cho nªn qu¸ tr×nh ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm x©y dùng cã chÊt l-îng th× cÇn ph¶i thùc hiÖn theo néi dung sau: Néi dung chÝnh cña c¸c giai ®o¹n ®Çu tx©y dùng Gåm ba giai ®o¹n: 1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t- gåm c¸c b-íc * B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-: thuËn lîi vµ khã kh¨n - Quy m« ®Çu t-, lùa chän h×nh thøc ®Çu t- Chän ®Þa ®iÓm dù kiÕn diÖn tÝch - Ph©n tÝch c«ng nghÖ, vËt liÖu - Tµi chÝnh vµ x©y dùng tæng møc ®©ï t- Ph©n tÝch s¬ bé hiÖu qu¶ kinh tÕ * B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: - Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-: thuËn lîi vµ khã kh¨n - Quy m« ®Çu t-, lùa chän h×nh thøc ®Çu t- Chän ®Þa ®iÓm dù kiÕn diÖn tÝch - Ph©n tÝch c«ng nghÖ, vËt liÖu - Tµi chÝnh vµ x©y dùng tæng møc ®©ï t- Ph©n tÝch s¬ bé hiÖu qu¶ kinh tÕ * ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t* QuyÕt ®Þnh ®Çu t- vµ cÊp phÐp ®Çu t-. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Thùc hiÖn ®Çu t* Xin giao ®Êt ( mÆt b»ng x©y dùng) * Tæ chøc tuyÓn chän t- vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m ®Þnh kiÕn tróc vµ chÊt l-îng c«ng tr×nh * ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n * §Çu t- x©y l¾p, mua s¾m thiÕt bÞ * CÊp phÐp x©y dùng * Ký hîp ®ång víi nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n * Thi c«ng x©y l¾p * Theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång 3. KÕt thóc x©y dùng ®-a dù ¸n vµo sö dông * Bµn giao c«ng tr×nh- kÕt thóc x©y dùng * B¶o hµnh c«ng tr×nh - vËn hµnh dù ¸n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng 1. Yªu cÇu qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng - §¶m b¶o chÊt l-îng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t- X©y dùng theo quy ho¹ch ®-îc duyÖt. ThiÕt kÕ hîp lý, tiªn tiÕn, mü quan c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn, ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng cao, chi phÝ hîp lý 2. Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng - T¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l-îng víi gi¸ c¶ hîp lý - Qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n-íc vÒ c¬ cÊu, chÝnh s¸ch vµ c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ, kü thuËt quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn ®óng tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng - Ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc víi qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: chñ ®Çu t- - tæ chøc t- vÊn - c¸c doanh nghiÖp vµ cung øng vËt t- thiÕt bÞ 3. Tr×nh tù ®Çu t- vµ x©y dùng ChuÈn bÞ ®Çu t- Thùc hiÖn ®Çu t- KÕt thóc x©y dùng ®-a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông C¸c tæ chøc t- vÊn, chñ ®Çu t-, nhµ thÇu cã mèi quan hÖ t¸c ®éng lÉn nhau 4. Ph-¬ng thøc thùc hiÖn ®Çu t- §Êu thÇu - Chän thÇu - ChØ ®Þnh thÇu 5. C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Chñ ®Çu t- trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ( chñ ®Çu tchän vµ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c tæ chøc t- vÊn cã bé phËn theo dâi, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng) ¸p dông cho c¸c dù ¸n nhãm B, C * Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ( 4 h×nh thøc ) - Chñ ®Çu t- tuyÓn chän: chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n - ký hîp ®ång - Chñ ®Çu t- lùa chän: chñ nhiÖm ®iÒu hµnh vµ ban qu¶n lý dù ¸n cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng - Bæ nhiÖm chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n lµm chñ ®Çu t-( víi A, B ) - Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ®¶m nhiÖm nhiÒu dù ¸n * H×nh thøc ch×a kho¸ trao tay: dïng cho c«ng tr×nh nhá * H×nh thøc tù lµm: chñ ®Çu t- trùc tiÕp thùc hiÖn x©y dùng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. C¬ cÊu Ban qu¶n lý dù ¸n 1. Ban Gi¸m §èc. Gåm gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vÒ vèn vµ kÕ ho¹ch triÓn khai. Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh. Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ vÊn ®Ò hµnh chÝnh trong ban. 2. Phßng kÜ thuËt §©y lµ phßng quan träng nhÊt, gåm 7 ng-êi chñ yÕu lµ kü s-. Chøc n¨ng: - KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n - Gi¸m s¸t thi c«ng chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - LËp hå s¬ hoµn c«ng vµ c¸c thñ tôc ®Ó bµn giao ®-a vµo sö dông. 3. Bé tµi chÝnh - KÕ to¸n tr-ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn cÊp ph¸t vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vµ t- vÊn. - KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch cho hµng quý, hµng n¨m cho c«ng t¸c gi¶i ng©n. - Thñ quü: 4. Hµnh chÝnh phôc vô Gåm 4 ng-êi: v¨n th- b¶o mËt, b¶o vÖ, l¸i xe. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý dù ¸n. 1. Trªn c¬ së ph©n bæ vèn cña kÕ ho¹ch Nhµ n-íc lËp tiÕn ®é thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phï hîp víi h¹ng møc vèn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TiÕn ®é cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh - LËp tiÕn ®é cña toµn bé dù ¸n - Lªn kÕ ho¹ch gèi ®Çu cho n¨m sau, dù tÝnh vèn xin bæ sung cho n¨m sau. 2. C«ng viÖc cô thÓ ph¶i lµm. ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Lµm ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®¬n vÞ thi c«ng. Khëi c«ng x©y dùng. Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng. LËp hå s¬ thanh to¸n + V¨n b¶n nghiÖm thu + Khèi l-îng hoµn thµnh + C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kÌm theo 3. C¸c dù ¸n cã ®Òn bï ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB) lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ còng lµ kh©u khã nhÊt cña chñ dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t-. GPMB ®ång nghÜa víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a quyÒn lîi cña mét hoÆc nhiÒu hé d©n, cña mét hay nhiÒu ®¬n vÞ… bÞ thu håi ®Êt ®Ó phôc vô lîi Ých ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña thµnh phè vµ ®Êt n-íc. MÆt kh¸c, c«ng t¸c ®Òn bï GPMB liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai, hé khÈu vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c.. mµ nhiÒu n¨m qua, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, chuyÓn ®æi c¬ chÕ cßn cã n¬i cã chç qu¶n lý ch-a chÆt chÏ vµ ch-a cã ®iÒu luËt râ rµng. V× thÕ, khi lËp ph-¬ng ¸n ®Òn bï theo chÝnh s¸ch cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, v-íng m¾c. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi bÞ thu håi ®Êt, qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ qua thùc tiÔn, ngµy 24-4-1998 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 22/1998-N§-CP vµ thµnh phè Hµ Néi ®· ban hµnh Q§ sè 20/1998 ngµy 30-6-1998 trªn c¬ së ph©n cÊp cña chÝnh phñ vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i khi Nhµ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc thu håi ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng. Nh-ng GPMB vÉn cßn rÊt chËm, tõ ®ã g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c triÓn khai thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh khi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t-…lµm thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ ¶nh h-ëng ®Õn quy ho¹ch, lµm ¸ch t¾c giao th«ng, t¸c ®éng ®Õn viÖc thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, lµm chËm b-íc tiÕn cña thñ ®«. Nh»m t¹o ra søc m¹nh trong c«ng t¸c ®Òn bï GPMB, chñ dù ¸n cÇn nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc, phèi hîp chÆt chÏ víi héi ®ång GPMB cña c¸c quËn, huyÖn ®Ó cung cÊp vµ gi¶i thÝch c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n-íc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi bÞ thu håi ®Êt vµ chñ dù ¸n. - Ph¶i thµnh lËp héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Häp d©n, phæ biÕn vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¸t tê khai, diÖn tÝch vµ tµi s¶n trªn ®Êt cña tõng hé gia ®×nh - Tæ chøc c«ng t¸c xuèng kiÓm tra t¹i thùc ®Þa vÒ tµi s¶n trªn ®Êt so víi b¶n kª khai do hé d©n lµm. - X¸c ®Þnh gi¸ ®Êt(Héi ®ång ®Òn bï tr×nh héi ®ång thÈm ®Þnh, thÈm ®Þnh vµ tr×nh b¸o thµnh phè phª duyÖt) - LËp ph-¬ng ¸n ®Òn bï th«ng qua héi ®ång ®Òn bï b¸o c¸c héi ®ång thÈm ®Þnh, tr×nh thµnh phè phª duyÖt. - C«ng bè vµ khai cho c¸c hé d©n ph-¬ng ¸n ®· ®-îc phª duyÖt vµ tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho c¸c hé d©n theo ®óng quy ®Þnh - C¸c hé d©n ch-a chÊp nhËn víi ph-¬ng ¸n ®Òn bï th× ph¶i b¸o c¸o héi ®ång ®Òn bï ®Ó xem xÐt vµ xö lý. 4. KÕ ho¹ch TiÕp tôc hoµn thµnh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Òn bï cho 9 hé d©n Cæ NhuÕ - X©y dùng h¹ tÇng Cæ NhuÕ - Gi¶i phãng c«ng ty vËt tX©y l¾p , x©y dùng xong toµn bé qu¶ng tr-êng vµ h¹ tÇng Mua s¾m trang thiÕt bÞ, mua s¾m toµn bé trang thiÕt bÞ Hoµn thµnh toµn bé hå s¬ hoµn c«ng thanh quyÕt to¸n IV. KÕt qu¶ trong n¨m qua - §· hoµn thµnh ®-îc vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, ®· di chuyÓn ®-îc 13/14 hé d©n - §· lÊy ®-îc ®Êt vµ san nÒn ®-îc 5000 m2 ®Êt vµ ®Òn bï ®-îc 29 hé d©n ®Êt n«ng nghiÖp - X©y dùng ®ãng gãp cho ®Þa ph-¬ng x· Cæ NhuÕ vµ ph-êng Yªn Hoµ 4 h¹ng môc c«ng tr×nh - Thi c«ng x©y dùng: ®· hoµn thµnh5 h¹ng môc c«ng tr×nh ®-a vµo sö dông: + Tr¹m x¸ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + H¹ tÇng + §iÖn h¹ thÕ + T-êng rµo + S©n v-ên - Mua s¾m trang thiÕt bÞ: §· mua s¾m ®-îc toµn bé trang thiÕt bÞ cho huÊn luyÖn m¸y tÝnh, camera, bµn ghÕ, m¸y in … - §· hoµn thµnh h¹ng møc kÕ ho¹ch vèn n¨m 2001 lµ 15 tû ®ång. V. §æi míi trong ho¹t ®éng - MÉu biÓu ho¸ toµn bé trong qu¸ tr×nh ®Çu t- vµ ®-îc thùc thi trªn m¸y tÝnh. - Quan hÖ chÆt chÏ víi ®Þa ph-¬ng, quËn , huyÖn ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. 20
- Xem thêm -