Tài liệu Bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¬ së cho sù tån t¹i vµ pr¸t triÓn cña doanh nghiÖp I- b¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c Doanh nghiÖp 1- Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( SXKD) HiÖu qu¶ SXKD lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tr×nh ®é qu¶n lý theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ®µ t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña mét Doanh nghiÖp.. - NÕu hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ th× hiÖu qu¶ SXKD thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cu¶ c¸c Doanh nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Còng gièng nh- mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ th-íc ®o c¬ b°n cña lîi Ých l¯ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b°n trong lÜnh vùc qu°n lý l¯ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tr-íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých trung -¬ng vµ lîi Ých ®Þa ph-¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých Nhµ n-íc. - Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ SXKD cña c¸c Doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong c¸c tr-êng hîp sau: + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng nh-ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD. Tr-êng hîp nµy diÔn ra chËm h¬n vµ trong SXKD cã nh÷ng lóc chóng ta ph¶i chÊp nhËn. Thêi gian ®Çu tèc ®éc t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD, nÕu kh«ng th× Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr-êng hîp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµy diÔn ra vµo c¸c thêi ®iÓm khi chóng ta ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi mÆt hµng hoÆc lµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng míi.. §©y chÝnh lµ mét bµi to¸n c©n nh¾c gi÷a viÖc kÕt hîp lîi Ých tr-íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. Th«ng th-êng th× môc tiªu tån t¹i cña Doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp tõ tiªu thô hµng ho¸ ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng hãa Êy. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp ®ßi hái qóa tr×nh SXKD võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp. 2- B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Thùc chÊt lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ SXKD. ChÝnh viÖc kham hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh c¸c Doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng-îc l¹i ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùc chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh II- N©ng cao hiÖu qu¶ SXKD - c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ SXKD kh«ng nh÷ng lµ th-íc ®o chÊt l-îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, Doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , ®Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ míi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Ta biÕt r»ng c¸c Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ lµ ®Ó kiÕm lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng, lîi nhuËn lµ môc tiªu cña kinh doanh, lµ th-íc ®o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD, lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c Doanh nghiÖp còng nhmçi ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh SXKD. §Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao, mét Doanh nghiÖp ph¶i nh×n thÊy ®-îc nh÷ng c¬ héi mµ ng-êi kh¸c bá qua, ph¶i ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm míi, t×m ra ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi vµ tèt h¬n ®Ó cã chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc lµ ph¶i liÒu lÜnh, m¹o hiÓm møc b×nh th-êng vµ ®«i khi ph¶i biÕt chÊp nhËn rñi ro. V× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD sÏ lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn nhê ®ã mµ t¨ng tØ träng cña vèn cã lµm cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp thay ®æi theo h-íng an toµn cã lîi, t¹o kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt cho Doanh nghiÖp tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng. ViÖc SXKD cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i cho Doanh nghiÖp kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ tµi chÝnh tõ ®ã thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t- s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm míi, thu hót lao ®éng ngoµi x· héi ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn m«i tr-êng lµm viÖc còng nh- ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. Nã cßn gióp cho Doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn h¬n trong viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c kh©u xóc tiÕn tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ c¸c dÞch vô kh¸c b¸n hµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hót nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp. Nhê vËy s¶n phÈm tiªu thô ®-îc nhiÒu h¬n. H¬n n÷a nã cßn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cho Doanh nghiÖp nh- chi phÝ kho tµng, b¶o qu¶n. Tõ tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy: kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ lµ -íc väng cña mçi Doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp, mang tÇn chiÕn l-îc xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi cña Doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trong thêi gian qua. I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. 1- Hoµn c¶nh ra ®êi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. TiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp th-¬ng binh 27/7 Hµ Néi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 268/CV ngµy 22/8/1975 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ ®-îc Thµnh phè giao cho tiÕp nhËn sè anh chÞ em th-¬ng binh sau chiÕn tranh kÕt thóc. Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ n-íc (t×nh tr¹ng søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ.. ) cña 4 quËn, huyÖn n¬i ngo¹i thµnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ tù nu«i sèng b¶n th©n m×nh. §ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph-¬ng qu©n ®éi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc sau chiÕn tranh. Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u cung cÊp cho ngµnh néi th-¬ng vµ qu©n ®éi. 2-Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1987 Nhµ n-íc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Sè lao ®éng lµ th-¬ng binh chiÕm 70% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cßn Ýt ái l¹i ch-a hiÓu biÕt víi c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ bao nhiªu. Víi nh÷ng khã kh¨n trªn c©u hái ®Çu tiªn ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm g× ®©y ®Ó duy tr× cuéc sèng cho anh em, lµm mÆt hµng g× ®©y 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi søc khoÎ cña th-¬ng binh, nguån vèn lÊy ë ®©u? §µo t¹o vµ h-íng dÉn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y ph¶i mÊt 3 n¨m (1988 - 1990) th× Ban l·nh ®¹o C«ng ty míi gi¶i quyÕt ®-îc. Sau khi tiÕp cËn víi thÞ tr-êng khu vùc phÝa Nam vµ tham kh¶o tµi liÖu khoa häc kü thuËt cña mét sè n-íc. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Þnh h-íng ®-îc mÆt hµng ®Ó thay thÕ cho mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u ®ã lµ: S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× mÒm LDPE, HDPE, PP vµ bao b× hîp Carton sãng cã in nhiÒu mµu s¾c, tói xèp siªu thÞ c¸c lo¹i ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ tr-êng. Th¸ng 5/1992 C«ng ty ®-îc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 388. Do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu mÊt c©n ®èi (cung Ýt h¬n cÇu) nªn C«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t- vµo c¸c n¨m tiÕp theo víi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ C«ng nghÖ t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i. Trong 26 n¨m qua, C«ng ty ®· tr-ëng thµnh vÒ mäi mÆt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty g¾n liÒn víi sù ®æi míi kh«ng ngõng vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ... Mét niÒm vinh dù to lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tr-ëng thµnh cña C«ng ty lµ ngµy 31/10/1997 Chñ tÞch n-íc Céng hoµ x· héi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chñ nghÜa ViÖt Nam TrÇn §øc L-¬ng ®· ký quyÕt ®Þnh tÆng th-ëng danh hiÖu "§¬n vÞ anh hïng" cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. II – mét sè gi¶i ph¸p cña C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- §µo t¹o con ng-êi : Lu«n chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t- t-ëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh néi bé ®Ó cho ng-êi lao ®éng lu«n yªn t©m g¾n bã víi sù nghiÖp cña C«ng ty. Tæ chøc ®µo t¹o kiÖn toµn ®é ngò kÕ cËn m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng ®iÒu khiÓn m¸y víi thao t¸c thuÇn thôc mau lÑ cã thÓ kh¾c phôc ®-îc nh÷ng sù cè háng hãc nhÑ cña m¸y. Cö mét sè ®ång chÝ cã n¨ng lùc ®i häc vÒ qu¶n lý. Hµng n¨m th-êng xuyªn tæ chøc rÌn luyÖn thi tay nghÒ, thi thî giái ®Ó b×nh xÐt xÕp bËc thî. 2 §æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ vÊn ®Ò mÊu chèt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty lÊy ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt lµm träng t©m ®Ó x©y dùng ®iÒu tiÕt gi¸ thµnh, kÞp thêi ®¶m b¶o ®Çu vµo vµ ®Çu ra hîp lý, ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã l·i: Cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ lµ tæng hîp c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph-¬ng ph¸p ®-îc dïng ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc thµnh s¶n phÈm. §æi míi c«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh ph¸t minh, ph¸t triÓn vµ dùa vµo thÞ tr-êng ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ míi. 3 Thùc hiÖn tÝch luü vèn, n©ng cao vèn tù cã. Trªn c¬ së s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. Trªn c¬ së tÝch luü c¸c quü cña xÝ nghiÖp, ®©y lµ c¬ së ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng ®Æc biÖt lµ th-¬ng bÖnh binh. 4 Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua: Ph¸t huy phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt lµm chñ c«ng nghÖ míi, tiÕt kiÖm vËt t-, gi÷ g×n trang thiÕt bÞ. Hµng th¸ng cã b×nh xÐt khen th-ëng kÞp thêi b»ng vËt chÊt. Do ®ã ®· thóc ®Èy, khuyÕn khÝch c¸n bé, c«ng nh©n viªn tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt. 5 C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y cña C«ng ty gän nhÑ, linh ho¹t, thñ tôc hµnh chÝnh ®¬n gi¶n kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng còng nh- ng-êi lao ®éng 6 Kh«ng ngõng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng : §Ó më réng thÞ tr-êng vµ t¹o thÕ c¹nh tranh th× ph¶i më réng hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, Doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc, më thªm c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm. Ch-¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ néi I- T¨ng c-êng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lao ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp, víi viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng sÏ lµm cho Doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ SXKD ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh ®Çy gay g¾t. 1- T¨ng c-êng ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý Ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý sÏ lµm cho C«ng ty khai th¸c ®-îc triÖt ®Ó n¨ng lùc vµ søc s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng tiÕn tíi n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån lao ®éng. §èi víi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi th× thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng ban ph¶i x©y dùng l¹i quy ®Þnh ph©n giao nhiÖm vô cô thÓ, c¸c mèi quan hÖ cña tõng thµnh viªn trong nhãm, phßng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. Kiªn quyÕt dïng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, thuyªn chuyÓn, cho th«i viÖc ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ thõa trong c¸c phßng ban, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 2- Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n: Lùc l-îng c«ng nh©n cña C«ng ty vÒ tr×nh ®é ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tr×nh ®é lao ®éng phæ th«ng chiÕm tØ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÖ cao 92,8% trong tæng sè lao ®éng. Cïng víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty th-êng xuyªn ®-îc kiÓm tra vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n cña C«ng ty th-êng ®-îc tæ chøc d-íi h×nh thøc sau: §µo t¹o t¹i chç tøc lµ ®µo t¹o kü thuËt trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn, d-íi sù chØ ®¹o cña gi¸m s¸t viªn hoÆc gi¸m s¸t bé phËn. Më líp ®µo t¹o trong C«ng ty, m«n häc chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn sÏ theo quy ®Þnh vµ h-íng dÉn cña C«ng ty. §µo t¹o ngoµi C«ng ty, C«ng ty cã thÓ cö nh©n viªn dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn hoÆc lµ héi th¶o cña c¸c C«ng ty vµ cña c¸c tr-êng ®µo t¹o khi cã ®iÒu kiÖn. ViÖc cö ®i häc ph¶i ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ cã ®Þnh h-íng râ rµng, cè g¾ng kÕ thõa kinh nghiÖm, nghÒ nghiÖp cò. KhuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng sö dông thêi gian cña m×nh ®Ó tù trau dåi kiÕn thøc. C«ng ty sÏ tr¶ häc phÝ mét phÇn hay trî cÊp cho c¸c khoa häc nghiÖp vô nÕu ®-îc Ban gi¸m ®èc phª chuÈn. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h×nh thøc kh¸c nhau vµ môc tiªu ®µo t¹o cho tõng n¨m ®-îc ®Ò ra theo yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc thùc tÕ. §èi víi c¸n bé kü thuËt ®· c«ng t¸c l©u n¨m cÇn cã kÕ ho¹ch lu©n phiªn ®-a ®i ®µo t¹o l¹i vÒ khoa häc c«ng nghÖ míi, vÒ tin häc vµ ngo¹i ng÷. §èi víi c¸n bé míi ra tr-êng nªn ¸p dông h×nh thøc kÌm cÆp, båi d-ìng kinh nghiÖm t¹i chç. §èi víi c«ng nh©n ®Þnh kú hµng n¨m cã ch-¬ng tr×nh bæ tóc vÒ nghÒ nghiÖp nhÊt lµ c¸c d©y chuyÒn vÒ c«ng nghÖ míi. Ph¶i më réng chiÕn dÞch ®µo t¹o cho toµn bé lao ®éng trong C«ng ty. NghÜa lµ ng-êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nhu cÇu c«ng viÖc ë møc ®é nhÊt ®Þnh vÉn cÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n h¬n n÷a ®Ó hä cã thÓ thÝch øng víi c«ng viÖc ë møc ®é cao h¬n, tù chñ v÷ng tin trong c«ng viÖc ®-îc giao. §©y lµ biÖn ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®Ó thùc hiÖn ph-¬ng ¸n nµy hµng n¨m C«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá. Nh-ng kh«ng thÓ kh«ng cã v× nã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t-¬ng lai. II- §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ThÞ tr-êng tiªu thô lµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi C«ng ty v× tõ tr-íc tíi nay kh¸ch hµng ®Æt s¶n xuÊt chÝnh lµ ng-êi t×m kiÕm thÞ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Do vËy ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr-êng bao gåm: 1- T¨ng c-êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ x¸c ®Þnh thÞ tr-êng môc tiªu: NÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng cã c¹nh tranh nªn mét Doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¶i ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ tr-êng nh»m thu vÒ lîi nhuËn lín nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng cÇn ph¶i ®-îc th-êng xuyªn coi träng v× nã lµ kh©u cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr-êng träng ®iÓm ®Ó quyÕt ®Þnh sù t¨ng gi¶m s¶n xuÊt ë thÞ tr-êng. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng ph¶i nghiªn cøu cô thÓ ë tõng lo¹i kh¸ch hµng, tõng lo¹i hµng dùa trªn kh¶ n¨ng cã thÓ cña Doanh nghiÖp mµ cßn chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. §Ó cã ®-îc sù nghiªn cøu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, C«ng ty cÇn ®µo t¹o vµ cö nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm ®i t×m hiÓu thùc tÕ, n¾m b¾t th«ng tin, xö lý d÷ liÖu, dù b¸o chÝnh x¸c vµ nÕu cã thÓ t×m vµ b¾t mèi víi kh¸ch hµng. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng cña C«ng ty tõ n¨m 1998 vÉn lµ t×m kiÕm vµ t×m hiÓu thÞ tr-êng, n©ng cao gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng hµng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bao b×. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i n¾m ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c Doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt hµng bao b×, xu h-íng thÞ tr-êng hµng ho¸ bao b× trong n-íc vµ thÕ giíi. Kh¶ n¨ng tiªu thô cña C«ng ty. §èi víi mçi thÞ tr-êng cô thÓ C«ng ty ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn riªng ®Ó ®Ò ra hÖ thèng chØ tiªu kü thuËt phï hîp. MÆt kh¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng cÇn ®-îc kÐo dµi vµ th-êng xuyªn, liªn tôc, cÇn ph¶i quan t©m tíi nhiÒu th«ng tin kh¸c nhau, th«ng qua ®ã C«ng ty cã thÓ tr¸ch ®-îc nh÷ng tæn thÊt trong qóa tr×nh kinh doanh. H¬n n÷a cßn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh trªn c¶ 2 lÜnh vùc thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ tr-êng n-íc ngoµi g¾n liÒn víi c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ nhËp khÈu vËt t- thiÕt bÞ. Bé ph©n nghiªn cøu thÞ tr-êng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cÇn cã c¸c c¸n bé cã kh¶ n¨ng nghiÖp vô ngo¹i th-¬ng, ngo¹i ng÷ ®Ó theo dâi c¸c thÞ tr-êng n-íc ngoµi theo tõng khu vùc nh-: thÞ tr-êng §«ng Nam ¸, thÞ tr-êng T©y ¢u, §«ng ¢u vµ c¸c thÞ tr-êng míi nh- Trung ¸, B¾c Mü vµ Ch©y Mü. Khi cã ®iÒu kiÖn C«ng ty nªn t¹o c¬ héi cho c¸c c¸n bé tiÕp cËn c¸c thÞ tr-êng nãi trªn ®Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, ®¸nh gi¸ ®óng thÞ tr-êng tõ ®ã gióp C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµ më réng thÞ tr-êng ra n-íc ngoµi. Cßn ®èi víi thÞ tr-êng trong n-íc ®ang lµ tiÒm n¨ng to lín cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nãi riªng vµ cña toµn ngµnh nãi chung. V× thÕ ®ßi hái ph¶i cã c¬ chÕ kinh doanh hiÖn nay, ph¶i coi träng thÞ tr-êng trong n-íc víi h¬n 78 triÖu d©n lµ then chèt cho viÖc ®Çu t- kinh doanh s¸t víi nhu cÇu thÞ tr-êng. §Ó c«ng t¸c thu nhËp th«ng tin, ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr-êng néi ®Þa thµnh c¸c vïng hÑp (cã thÓ theo vïng ®Þa lý nh-: vïng §ång b»ng miÒn Nói, thµnh phè hay n«ng th«n). §èi víi nh÷ng vïng nhthµnh phè cã thu nhËp cao, sèng trang träng, thÝch ®i mua s¾m th× ®©y qu¶ lµ mét thÞ tr-êng lín ®èi víi C«ng ty. V× thÕ trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇu thµnh lËp phßng Marketing víi chøc n¨ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch marketing (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn), phèi hîp chÆt chÏ víi phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éng SXKD hµng bao b× cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 2- Sö dông chÝnh s¸ch khuyÕch tr-¬ng qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø h×nh thøc tr×nh bÇy ®-îc chi tr¶ nµo cña tr×nh bÇy vµ xóc tiÕn phi c¸ nh©n vÒ ý t-ëng c¸c hµng ho¸, c¸c dÞch vô cho mét ng-êi b¶o trî nhÊt ®Þnh. Qu¶ng c¸o lµ ®Ó dÔ dµng cho ng-êi tiªu dïng n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thóc ®Èy kh¸ch hµng do dù ®Õn víi m×nh nhanh h¬n, tõ ®ã C«ng ty míi cã ®-îc chiÕn l-îc ®Ó ®Èy m¹ch tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ mét trong nh÷ng vò khÝ lîi h¹i nhÊt ®Ó 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thu hót kh¸ch hµng. V× nhËn thøc râ ®iÒu nµy nªn C«ng ty kh«ng tiÕc chi nh÷ng kho¶n tiÒn khæng lå cho viÖc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n, mµ nã lµ c¶ mét nghÖ thuËt, mét kü n¨ng mang tÝnh tiÓu s¶o. Qu¶ng c¸o ph¶i lµm sao cho ng-êi tiªu dïng hiÓu ®-îc thÕ m¹ch cña C«ng ty lµ mét Doanh nghiÖp lín cã lÞch sö kinh doanh l©u dµi, cã thÞ tr-êng réng, cã ch÷ tÝn trong quan hÖ bu«n b¸n, mÆt hµng kinh doanh cã chÊt l-îng, ®¶m b¶o ®óng nh·n m¸c, xuÊt xø, s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh hîp lý, dÞch vô tr-íc vµ sau khi b¸n hµng ®¸p øng nhu cÇu tèi ®· cho kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ngay trªn bao b× s¶n phÈm, qua ti vi, ®µi, b¸o. Th-êng xuyªn qu¶ng c¸o ë c¸c mÆt b¸o cã nhiÒu ®éc gi¶ quan t©m nh- thêi b¸o kinh tÕ, ®Çu t-, Doanh nghiÖp... nh÷ng b¸o nµy lµ ph-¬ng tiÖn gi¸n tiÕp ®-a ng-êi tiªu dïng ®Õn víi C«ng ty. C«ng ty nªn duy tr× qu¶ng c¸o mét c¸ch ®Òu ®Æn. C«ng ty nªn tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn ng-êi tiªu dïng. Tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng tiªu dïng vµ kh¸ch hµng trung gian kho¶ng 3 th¸ng mét lÇn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay muèn tiªu thô ®-îc s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i biÕt chiÒu kh¸ch hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng phôc vô th«ng qua viÖc ®¸p øng ®Çy ®ñ sè l-îng, chÊt l-îng vµ mÆt hµng sao cho phï hîp víi c¸c nhu cÇu cña nhiÒu ®èi t-îng tiªu dïng kh¸c nhau, ph-¬ng thøc tiªu thô ph¶i ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô ph¶i tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i. Ngoµi ra C«ng ty còng cÇn quan t©m ®Æc biÖt ®Õn th¸i ®é b¸n hµng. Nªn nhí r»ng th©n mËt, cëi më vµ chu ®¸o trong qu¸ tr×nh phôc vô lµ thø nam ch©m thu hót kh¸ch hµng. Muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD C«ng ty cÇn qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m “kh¸ch h¯ng l¯ tÊt c°” III- §Çu t- cho c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng, C«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c m¸y mãc cò ®· qu¸ l¹c hËu. Nh-ng so víi tr×nh ®é cña c¸c n-íc ph¸t triÓn hay ngay c¶ víi nh÷ng n-íc c¹nh tranh víi n-íc ta vÒ hµng bao b× nh- §µi Loan, Singapro, NhËt b¶n... th× m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty vÉn l¹c hËu h¬n. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm trong gian ®o¹n hiÖn nay th× C«ng ty vÇn ph¶i ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i cña c¸c n-íc ph¸t triÓn. §Æc biÖt nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®èi víi s¶n phÈm bao b× cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi trung b×nh lµ 1400 tÊn/n¨m. Trong khi n¨ng lùc 21
- Xem thêm -