Tài liệu Bài tiểu luận-thiết lập nhiều server chạysong song

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song HOME FORUMS Sign in   Create Account .: CEH :. Window ns .: CEH :. SEARCH STATS PORTAL MEMBERS STAFF   Search here... Window s Server Window s Server 2003 Thiết lập nhiều server chạy song song Thiết lập nhiều server chạy song song Viewing mode Threaded Mode | Linear Mode THREAD CLOSED Bài viết: #1 posted 15­08­2010, 11:17 PM 2,390 posts BachKyLan    Cựu Admin Tham Gia: Jul 2009 Cảm ơn: 299 Được 1611 cảm ơn trong 393 bài viết [INDENT] Giới thiệu : Bài viết gồm 3 phần : 1/ Thiết lập 2 DC chạy song song 2/ Hệ thống file phân tán (Distributed file system ­ DFS) 3/ Giới thiệu về 5 chức năng Operation Master Phần I :Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song Bài viết này gồm 5 bước : ­ Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1 ­ Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1 ­ Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2 ­ Bước 4 : Dựng DNS cho Server2 ­ Bước 5 : Bật Gobal Catalog ­ Bước 6 : Tạo user logon ­ Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller. 1/ Máy Server 1 : Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau: IP: 192.168.1.1 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.1 http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 1/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Vào Start ­> Run ­> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next Domain Controller Type, chọn Domain controller for a new domain và click next http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 2/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Ở khung Ceate New Domain, chọn Domain in a new forest Khung New Domain Name, điền vào domains của bạn (ở đây là nhatnghe.com) NetBIOS Domain Name, để nguyên giá trị mặc định http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 3/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống DNS Registration Diagnostics, chọn Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferrend DNS server http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 4/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Permissions, chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems .... Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng) Màn hình tóm tắt thông số cài đặt http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 5/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Den cua so nay, cac ban doi 1 chut Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại. Sau khi reboot lại thì tạo user tên “u1” , password: 123 Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải chuột trên OU Users / New / User http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 6/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song  [/INDENT]  [INDENT]  2/ Máy Server 2 : A/ Join domain :  Đặt IP tĩnh cho server2 theo các tham số sau: IP: 192.168.1.2 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.1 Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domain http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 7/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Sau khi OK, sẽ bung lên 1 của sổ để bạn điền user để join domains, bạn điền user : administrator ( user của máy server1) OK, reboot lại máy server 2 B/ Dựng Domain Controller  Sau khi rebot lại máy Server2, v ào Start ­> Run ­> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next Dùng các thông tin sau để trả lời cho quá trình nâng cấp lên DC thứ 2 : ­ Additional Domain controller for an exiting domain http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 8/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song ­ Network Cerdentials ­ Additional Domain Controller Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 9/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng) Den cua so nay, cac ban doi 1 chut http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 10/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại. C/ Dựng DNS : Đặt lại IP cho server2 theo các tham số sau: IP: 192.168.1.2 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.2 http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 11/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Vào Control Panel ­ > Windows Components, chọn Details ở Networking Services chọn Domain Name System (DNS) và nhấn OK, nhấn tiếp Next để cài đặt. 3/ Đồng bộ 2 server và join domains cho client A/ Server1 : Start ­> Program File ­> Administrator Tool ­> Active Directory Site and Services Trong cữa sổ Active Directory Site and Services chọn Sites ­> Defaut­Fist­Site­Name ­> Servers thì sẽ thấy 2 server, vào properties từng NTDS Settings của mỗi server và check vào Gobal Catalog. http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 12/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Trỏ Alternate DNS Server về Server2 (192.168.1.2) B/ Server 2 : Trỏ Alternate DNS Server về Server1 (192.168.1.1) http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 13/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song C/ Reboot Server1 & Server2 3/ Máy Client : Đặt IP tĩnh cho máy Client theo các tham số sau: IP: 192.168.1.2 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.1 Alternate DNS Server : 192.168.1.2 Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domain http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 14/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song Điền user : u1 / password : 123 Reboot lại Client 4/ thử nghiệm : tắt đi 1 trong server mà máy client vẫn login vào được DC, tạo thêm u2,u3 ... để thử nghiệm. reflink: http://nhatnghe.com/forum/showthread.php...7n­1­Setup[/INDENT] http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 15/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song find Bài viết: #2 posted 15­08­2010, 11:17 PM 2,390 posts BachKyLan    Cựu Admin Tham Gia: Jul 2009 Cảm ơn: 299 Được 1611 cảm ơn trong 393 bài viết [INDENT] Phần 2: Distributed file system – DFS Giới thiệu: Sau khi đã thiết lập 2 DC chạy song song (phần 1), thì khi 1 trong 2 DC này chết, thì user vẫn logon vào domain bình thường. Nhưng nhu cầu sử dụng không dừng tại đây, yêu cầu mới được đặt ra: ­ Xây dựng một hệ thống thư mục sao cho việc truy xuất dữ liệu của user không bị phụ thuộc vào nơi chưa thư mục đó nhằm mục đích dễ bảo trì hệ thống ­ Các File server load balancing với nhau ­ Nếu có 1 File server chết vẫn không ảnh hưởng đến user Đó là lý do sử dụng Distributed file system (DFS) Yêu cầu: đã làm các bước ở phần 1  Thực hiện bài này gồm 5 bước: ­bước 1:trên server1, tạo thư mục(trên 1 ổ dĩa bất kỳ) chứa các thành phần cấu tạo rootdfs,và thư mục (data )chứa dữ liệu cho user dùng(share 2 thư mục này) ­bứoc 2:trên server2,tạo thư muc backup root,và thư mục backup data(trên ỗ dĩa bất kỳ) ­bước 3: sữ dụng distributed file system để cấu hình root ,và tạo link cho thư mục data. http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 16/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song ­bước 4:client Map thư mục data về xài ,test thử bàng cách tạo file ,lưu file và sửa file.và ta thấy các file đều được lưu ở 2 server ­bước 5: tắt 1 trong 2 DC mà client vẫn o biết và sữ dụng thư mục Map bình thường Thưc hiện Khi làm bài lab này mình làm trên các máy 15,13,16 của trường nên các máy có ký hiệu như sau: +DC1:máy pc 15 +DC2:máy pc 13 +client:máy pc 16 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ server1 ­Trước hết ta tạo trên ổ dĩa bất kỳ 2 thư mục .Tên các bạn đặt tùy ý,ở đây mình đặt là "root dfs" và "data"  ­Thư mục "root dfs" chứa các thành phần tạo nên root của Distributed file system.còn thư mục "data" là thư mục cho user MAP về xài.Sau đó share 2 thư mục trên (share full cho dễ làm) server 2: ­Đồng thời trên server 2 ,cũng tạo 2 thư mục dùng để backup rootdfs và data.chúng ta cũng share 2 thư mục đó (share full cho dễ làm) *Sau đó ta quay lại server 1 cấu hình cho DFS: ­Trên server 1­: Vào administrative tool ­­­­> chọn Distributed file system Trong Distributed file system chuột phải chọn new root: Trong màn hình new root winzard chọn next: chọn browse chọn server 1 sau đó nhấn ok trông ô root name đặt tên cho root ở đây mình đặt là "rootdfs"­­­­>next Trông hộp browse for forder : bạn chọn tới thư mục chứa các thành phần cấu tạo root mà bạn đã tạo và đã share ­ở đây là "root dfs" NEXT, vậy là bạn tạo được 1 rootdfs ­Tiếp theo là bạn sẽ tạo 1 root target: Tại root bạn mới tạo chuột phải chọn "new target root" MÀn hình "new root" hiện lên bạn chọn browse ­Chọn server 2 và sau đó ok Trong hộp thoại "browse for forder" bạn tìm đến thư mục mà bạn share làm backup root dfs ,ở đây mình chọn là "bkroot" vậy là bạn đã hoàn chĩnh tạo http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 17/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song root dfs cho cả 2 DC Tiếp theo bạn tạo link từ root (khi user MAP thư mục này xài bằng đường link này) Trong ô link name: bạn đặt tên cho link ­bạn nhìn xuống ô preview of UNC path to the link: đây là đường dẫn để user dùng map thư muc data về xài Bạn bấm browse sau đó chọn đường dẫn đến thư muc "data" ở "server 1 " sau đó bạn bấm OK sẽ tạo được 1 link nàm trong root dfs mà bạn tạo ­Tiếp theo ta sẽ tạo 1 "link target" bằng cách chuột phải lên "link data" ta mới tạo chọn "new target" Thưc hiện giống phần trên : trong hộp thoại chọn "browse" tìm đến thư mục chứa "bkdata" nằm trên "server 2": Sau đó bạn nhấn NEXT ­­­> OK ,nó sẽ hỏi bạn có Đồng bộ o bạn bấm OK ­­­>OK mấy cái cho xong     sau đó reset 2 máy DC lại ,coi như đã xong .việc tiếp theo là chúng ta đi kiễm tra TỪ MÁY CLIENT (CHẮC CHẮN MÁY CLIENT ĐàJOIN VÀO DOMAIN) Từ máy client ­­­­>start­­­­>run­­­­­>cmd đánh lệnh :net use z: \\nhatnghe\rootdfs\data để ta MAP thư mục data về cho user. sau đó trong ỗ dĩa đã MAP bạn tạo thử 1 file (ở đây mình tạo thử file "chao cac ban.txt"). ­Sau đó bạn wa bên "DC 1" vào thư muc "data"­­Bên "DC 2" vào thư mục "bkdata" xem coi có file bạn mới tạo chưa ,nếu có thì chúc mừng bạn ..bạn đã thành công. Chắc ăn hơn từ máy client bạn sửa file bạn đã tạo ,sau đó wa lại 2 DC mà cũng thấy file đã được sửa là OK. ­Bạn thử tắt 1 DC và vẫn đọc file tạo file đựơc   reflink: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread...%80%93­DFS [/INDENT] Bài viết: #3 posted 15­08­2010, 11:18 PM 2,390 posts BachKyLan    Cựu Admin Tham Gia: Jul 2009 Cảm ơn: 299 Được 1611 cảm ơn trong 393 bài viết [INDENT] PHẦN 3:Operation Master Mặc dù W2k/W2k3 hỗ trợ Multi Master (các DC hoạt động song song nhau, không phân biệt chính/phụ ). Tuy nhiên vẫn còn một số chức năng hoạt động ở chế độ Single Master, cụ thể là: ­ Schema Master: Quản lý schema, mỗi forest có 1 cái ­ Domain Naming: Quản lý danh sách các domain, mỗi forest có 1 cái ­ PDC: Giả lập server NT để chứng thực cho các WS đồi cũ (win9x), mỗi domain có 1 cái ­ RID: cấp số ID cho user, mỗi domain có 1 cái http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 18/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song ­ Infrastructer: Quản lý danh sách user ở domain khác tham dự vào các nhóm của domain hiện tại., , mỗi domain có 1 cái Mặc định các chức năng do DC1 nắm giữ. Khi DC1 chết thì những thao tác liên quan đến 5 chức năng này sẽ không thực hiện được. Khi DC1 "chết bất đắc kỳ tử", ta cần "cưỡng chế" DC2 giữ 5 chức năng này. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện việc "cưỡng chế" Yêu cầu : đã làm các bước ở phần I (2 DC chạy song song) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Bài viết này gồm 3 bước: 1. Giả sử master DC bị chết (DC1 bị ngủm bất đắc kỳ tử) 2. Từ Addition DC (DC2) ra CMD gõ các lệnh để cưỡng chế 5 chức năng single master của DC1 sang DC2 3. Sau khi thành công, DC2 tạo user và client join domain bằng user mới tạo thành công. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Khi mình làm bài lab này mình làm trên máy 3,4,5 của nhà trường nên có ký hiệu như sau: ­ Tên domain: dom3.com ­ DC1 (master domain) : máy pc03 ­ DC2 (Addition Domain) : máy pc04 ­ Client : máy pc05 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thực Hiện 1\Giả sử máy DC1 bị chết (shutdown máy pc03) 2\ Ta đứng từ máy DC2 (pc04) ra cmd tiến hành các bước  ­ Từ CMD đánh lệnh ­­­> ­­ntdsutil­­ http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 19/36 6/3/2015 Thiết lập nhiều server chạy song song ­tiếp theo ta đánh ­­roles­­  ta đánh lênh ­­connections­­ tiếp theo: http://ceh.vn/@4rum/thread­1385.ceh 20/36
- Xem thêm -