Tài liệu Bài tiểu luận-thiết kế (prototype) phần mềm giúp quản quản lý nhà hàng

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 234 |
  • Lượt tải: 3
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ BÁO CÁO TIỂU LUẬN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN Đề tài: Thiết kế (prototype) phần mềm giúp quản lý nhà hàng GV hướng dẫn: SV thực hiện: Trần Bá Ánh Phạm Thị Liên Lê Thị Huệ Mai Thị Huyền 09023233 09013693 09013093 NỘI DUNG Giới thiệu về phần mềm quản lý nhà hàng Một số đặc điểm và chức năng của phần mềm Thiết kế giao diện Cách thực hiện từng nhiệm vụ của người sử dụng cho từng chức năng trong các giao diện 5. Đánh giá giao diện theo các thuộc tính sử dụng được 1. 2. 3. 4. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG  Phần mềm cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các dịch vụ kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống.Quản lý một cách hiệu quả ,tiết kiệm chi phí,chính xác và hạn chế gian lận.  Phần mềm hỗ trợ bạn trong mục tiêu hướng tới hình ảnh,phong cách phục vụ văn minh,lịch sự ,hiện đại đến khách hàng ,tạo một ưu thế cạnh tranh trước đối thủ trong ngành.  Phần mềm quản lý nhà hàng giúp bạn quản lý công việc bán hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM Quản lý nhân viên Quản lý danh sách bàn Quản lý danh sách món ăn Quản lý nhập hàng Quản lý hóa đơn Thống kê doanh thu Báo cáo tồn kho Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhập hàng Thiết kế màn hình với tính đúng đắn Hóa Đơn Nhập Hàng Mã Món Ăn Ngày nhập Số lượng nhập Đơn Giá Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhập hàng Thiết kế màn hình với tính tiện dụng Hóa Đơn Nhập Hàng Mã Hóa Đơn Mã Món Ăn Tên Món Ăn Ngày nhập Số lượng nhập Đơn Giá Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhập hàng Thiết kế màn hình với tính hiệu quả Hóa Đơn Nhập Hàng Mã Hóa Đơn Mã Món Ăn Tên Món Ăn Ngày nhập Số lượng nhập Đơn Giá Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhân viên Thiết kế màn hình với tính đúng đắn Quản Lý Nhân Viên Mã nhân viên Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhân viên Thiết kế màn hình với tính tiện dụng Quản lý nhân viên Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Số điện thoại Địa chỉ Chức vụ Thiết kế giao diện  Màn hình quản lý nhân viên Thiết kế màn hình với tính hiệu quả Quản lý nhân viên Mã nhân viên Điện thoại Tên nhân viên Ngày sinh Địa chỉ Chức vụ Cách thực hiện từng nhiệm vụ của người sử dụng cho từng chức năng trong các giao diện Form chính Form chi tiết hóađơn -Chọn món ăn -Nhập số lượng vào ô nhập liệu -Chọn thao tác xử lý + Lưu:lưu chi tiết hóa đơn vào cơ sở dữ liệu +In :in chi tiết hóa đơn xuống cho bộ phận bếp +Thoát :thoát khỏi form chi tiết hóa đơn Form quản lý hóa đơn đơn trước khi sửa và sau khi sửa đều chọn ngày và chọn nhân viên để có thể đối chiếu với hóa đơn trước khi sửa ,hóa đơn sau khi sửa,xem được số lần in hóa đơn ,phát hiện sự chênh lệch giữa hóa đơn trước khi sửa và hóa đơn sau khi sửa đổi ,thuận tiện cho việc quản lý. -Chọn thao tác xử lý +Cho phép tìm kiếm hóa đơn trong hệ thống +Lưu :lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu +Thoát:thoát khỏi form quản lý hóa đơn -Hóa Form thống kê doanh thu -Chọn thời gian từ ngày ,đến ngày -Chức năng xử lý +Xem :xem thống kê doanh thu của nhà hàng,xem được tiền thu ,tiền chi và tổng tiền. +In :cho phép in bảng thống kê doanh thu +Thoát: thoát khỏi form thống kê doanh thu Form báo cáo tồn kho -Lập báo cáo Bước 1:Chọn tháng cần báo cáo Bước 2:Nhấp nút lập báo cáo (Danh sách tồn kho của tháng cần báo cáo) -In báo cáo Bước 1:Chọn tháng cần báo cáo Bước 2: Nhấn nút in báo cáo. Màn hình xem trước khi in hiện ra. Chọn nút in -Thoát:thoát khỏi form báo cáo Quản lý món ăn  Xem Bước 1: Chọn nhóm món ăn Bước 2: Chọn mã món ăn Bước 3: Click nút xem (các chi tiết còn lại sẽ hiện lên xem )  Sửa Bước 1: Click vào dòng tên món ăn ở listview hinh ảnh chi tiết món ăn bên cạnh sẽ hiện lên Bước 2: Chọn các yếu tố cần thay đổi Bước 3: Click nút Cập Nhật  Xóa Bước 1: : Click vào dòng tên món ăn ở listview hinh ảnh chi tiết món ăn bên cạnh sẽ hiện lên Bước 2: Click nút Xóa  Danh Sách Món Ăn Click vào nút Danh Sách Món Ăn để xem tất các món ăn có trong nhà hàng  Thoát Click nút Thoát khi muốn thoát khỏi quản lý món ăn Hóa đơn nhập hàng  Nhập Hàng Bước 1: Nhập tên món ăn, số lượng, đơn giá, người lập Bước 2: Click nút nhập hàng  Lưu Click nút lưu khi muốn lưu tất cả các chi tiết vừa nhập  Sửa Bước 1: chọn dong muốn thay đổi ở listview Bước 2: sửa các chi tiết muốn thay đổi ở chi tiết hóa đơn và chi tiết hóa đơn và chi tiết hàng nhập Bước 3: Click vao nút Lưu  Thoát Click nút Thoát khi muốn thoát khỏi hóa đơn nhập hàng Quản lý danh sách bàn ăn/khu vực  Xem Bước 1: Chọn khu vực Bước 2: Chọn mã bàn Bước 3: Click nút xem (các chi tiết còn lại sẽ hiện lên xem )  Sửa Bước 1: Click vào dòng ở listview Bước 2: Chọn các yếu tố cần thay đổi và sửa trên các buttons cần thay đổi Bước 3: Click nút Cập Nhật  Xóa Bước 1: : Click vào dòng muốn xóa ở listview Bước 2: Click nút Xóa Bước 3: Click nút cập nhật  Danh Sách bàn ăn Click vào nút Danh Sách bàn ăn để xem tất các bàn ăn có trong nhà hàng  Thoát Click nút Thoát khi muốn thoát khỏi quản lý danh sách bàn ăn/khu vực Quản lý nhân viên  Thêm Bước 1: Nhập họ tên, số điện thoại, ngày sinh,địa chỉ, chức vụ Bước 2: Click nút Thêm  Danh sách nhân viên Click vào nút Danh Sách nhân viên để xem tất các nhân viên có trong nhà hàng  Xóa Bước 1: chọn dòng trong listview muốn xóa Bươc 2: Click nút cập nhật  Sửa Bước 1: chọn dòng trong listview muốn sửa Bước 2: sửa các chi tiết muốn thay đổi trên các buttons Bươc 3: Click nút cập nhật  Thoát Click nút Thoát khi muốn thoát khỏi quản lý nhân viên
- Xem thêm -