Tài liệu Bài tiểu luận phát triển bền vững trong nông nghiệp và nông thôn (2)

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG D13QM02 TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN SVTH: Lê Trần Phước An Lưu Thị Mận Lương Kim Tuyến Huỳnh Thị Ngọc Yến Cao Thị Mai Phương Đỗ Thị Lan Cam Phi Phụng Nội dung Tổng quan Hiện trạng Giải pháp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP  Khái niệm  Vai trò  Đặc điểm PTBVNN  Khái niệm  Thực tiễn áp dụng ở các nước asian Khái niệm nông nghiệp: Vai trò của nông nghiệp a. Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người và và đảm bảo điều kiện cho sự phát triển ổn định KT- XH b. Cung cấp các yếu tố đầu vào cho công nghiệp và khu vực thành thị c. Nông nghiệp nông thôn là thị trường tiêu thụ lớn của công nghiệp Vai trò của nông nghiệp d. Nông nghiệp đóng góp vào xuất khẩu, thu ngoại tệ cho đất nước e. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường Đặc điểm của nông nghiệp a. Sản xuất nông nghiệp có tính vùng rõ rệt Đặc điểm của nông nghiệp b. Trong nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu không thể thay thế  Tính chất đặc biệt của tư liệu sản xuất đất đai trong nông nghiệp là ở chỗ nó bị giới hạn về mặt diện tích nhưng sức sản xuất của ruộng đất là chưa có giới hạn.  Do đó đòi hỏi việc sử dụng đất phải có hiệu quả và bảo vệ quỹ đất nông nghiệp Đặc điểm của nông nghiệp c. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống- cây trồng và vật nuôi Đặc điểm của nông nghiệp d. Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao • Tính thời vụ cao là đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp và gây ra những hậu quả ở cả trước, trong và sau quá trình sản xuất nông nghiệp. • Để hạn chế : o Trước mỗi mùa vụ, cần có kế hoạch sản xuất cụ thể cho mùa vụ o Thực hiện tốt các biện pháp hạn chế tính thời vụ như: cơ giới hóa canh tác, chuyển đổi mùa vụ, xen canh, gối vụ.. Đặc điểm của nông nghiệp e. Nông nghiệp nước ta vẫn đang ở trong tình trạng lạc hậu Đặc điểm của nông nghiệp Đồng bằng Miền núi Trung du Ven biển Nền nông nghiệp nhiệt đới Phát triển nông nghiệp bền vững Khái niệm:  Phát triển nông nghiệp bền vững là quá trình quản lý và duy trì sự thay đổi về tổ chức, kỹ thuật và thể chế cho nông nghiệp phát triển nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người về nông phẩm và dịch vụ vừa đáp ứng nhu cầu của mai sau, Theo FAO (1992).  Theo Đỗ Kim Chung và cộng sự (2009), PTNNBV là quá trình đảm bảo hài hòa ba nhóm mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, thỏa mãn nhu cầu về nông nghiệp hiện tại mà không tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của tương lai. Phát triển nông nghiệp bền vững     Nền nông nghiệp phát triển bền vững phải bảo đảm được mục đích là kiến tạo một hệ thống bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Về kinh tế, sản xuất nông nghiệp phải đạt hiệu quả cao, làm ra nhiều sản phẩm, không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thức ăn chăn nuôi, dự trữ lương thực mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Về xã hội, một nền nông nghiệp bền vững phải đảm bảo cho người nông dân có đầy đủ công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. PTNNBV về khía cạnh môi trường là không hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ nguồn ngầm trong sạch và không gây ô nhiễm môi trường. Phát triển nông nghiệp bền vững  Thực tiễn PTNNBV ở Thái Lan:  NN Thái Lan trong hàng thập kỷ qua đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.  Thái Lan đã và đang triển khai,thực hiện tốt về chiến lược quy hoạch phát Triển NN&NT đáp ứng yêu cầu PTNNBV  Thái Lan cũng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thu được kết quả khả quan như:  Năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, giải quyết được việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường hiệu quả (Viboon Thepent và Anucit Chamsing, 2009).  Tác giả Sachika Hirokawa (2010) đề cập đến sự thành công của nông nghiệp Thái Lan - đó là phát triển bền vững về khía cạnh môi trường.  Nông dân đã đề ra phương án sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Phát triển nông nghiệp bền vững Thực tiễn PTNNBV ở Indonesia  Quan tâm đến biện pháp chống suy thoái đất có hiệu quả và bền vững tài nguyên sinh vật trên cơ sở áp dụng các mô hình canh tác hợp lý trên từng loại địa hình.  Thực hiện trợ cấp chuyển giao công nghệ kỹ thuật phù hợp,  Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, tăng vốn đầu tư  Nâng cao kiến thức chuyên môn và thông tin thị trường cho người nông dân.  Phát triển nông nghiệp bền vững  Thực tiễn PTNNBV ở Campuchia  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,  Tăng cường sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực  Thực phẩm, đa dạng hóa nông nghiệp....  Thực hiện các chiến lược PTNNBV Hiện trạng Thành tựu đạt được Những vấn đề MT bức xúc trong NN&NT Mục tiêu Thành tựu đạt được Bảng. Tăng trưởng giá trị sản xuất NN 1985 – 2000 ( giá 1994) Nguồn: tổng cục thống kê 2012 Thành tựu đạt được Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới vừa qua (1986-2008) đã đạt được nhiều thành tựu phát triển khả quan  Với khoảng 70 % dân số là nông dân, Năm 1989:  Sản lượng lương thực vượt qua con số 20 triệu tấn,  Xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 310 triệu USD. Đến năm 2007:  Sản lượng lương thực đã đạt đến con số kỷ lục 39 triệu tấn  Xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD.
- Xem thêm -