Tài liệu Bài tiểu luận chiến lược marketing mix trà ô long tea+ (plus)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KINH TẾ VẬN TẢI ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện : NGUYỄN GIAO LINH                                  Lớp                       : 63 DCQT 01                                  Người hướng dẫn   : Nguyễn Việt Thắng 2 Hà Nội – 11/2015 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn                                                                                      Nguy ễn Vi ệt Th ắng 3 Phiếu giao nhiệm vụ số 24 Đề bài: Có tài liệu về 1 DN "X" đang độc quyền sản xuất sản phẩm "A"như sau: 1, Nhu cầu thị trường SP A của DN trong các tháng năm N là: ,  1,1, Hãy dự  báo nhu cầu SP của DN trong các tháng năm N+1 bằng phương pháp: San  bằng mũ có điều chỉnh xu hướng với:   = 0,2; 0, 3; 0,8;  0,9  và    = 0,3; 0,8; 0,9 1,2, Nếu nhu cầu thực của 6 tháng đầu năm N + 1 là: 5200,5000,4500,4700,5300,1900  Hãy chọn cặp  ;   (ở trên) sao cho kết quả dự báo là chính xác nhất để dùng làm cơ sở  tính toán tiếp. 2, Ở Nhà máy X hiện có sơ đồ nhà xưởng và ma trận vận chuyển của nhà máy hiện  như sau (PX Ai chế tạo chi tiết Ai ):       ĐVT: đ/mét­chi tiết Gử /nhận  PX A1 PX A2 PX A3 PX A4 lắp ráp  Kho lắp  PX A1 PX A2 PX A3 PX A4 ráp    6 8 4 4 1   5 7 7 4   7 2 4 6 9   4 8 5 7 2   4 5 2 3 5   *sơ đồ nhà xưởng : Kho 7 4 3 5 6   4 5  4 ,  Các định mức NVL để SX các chi tiết của DN như trong bảng (Kg/ 1,000 chi tiết), Chi phí tồn trữ vật liệu 1 năm là 30%  giá mua, Giá mua NVL (g: ngđ/kg) cho trong bảng, Chi phí đặt hàng là  31400 ngđ/ lần, 1. Chi tiết A11 A12 A 1 A21 3 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A1 A2 A3 A4 Đơn giá vật liệu A ( ngđ / kg) 2. Thời gian sản xuất (s) 120 0 3. Đơn giá lương ( Ng đ/ giờ) 4. Loại NVL: x1 x2 30 50 0 x3 150 x4 0 x5 300 5 100 0 0 0 3 32 5 0 0 250 0 3 0 0 0 3 0 400 0 2 5 200 0 700 500 650 400 800 900 850 800 1000 120 0 110 0 90 0 90 0 1000 40 38 34 32 36 34 32 38 35 40 36 32 30 35 0 150 100 0 0 200 150 300 0 100 300 300 0 100 200 400 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 0 300 200 0 300 0 200 150 0 0 0 0 0 0 5 250 0 0 250 200 250 0 150 200 0 0 0 0 0 35.5 200 200 500 0 400 0 300 0 150 0 0 0 0 0 14 Yêu cầu:  4,1, HĐTH theo phương pháp biến đổi tồn kho thuần túy với mức tồn kho SP cuối tháng đủ  đáp ứng 25% nhu cầu tháng sau,   chi phí tồn kho 1 SP ước tính  120 ngđ/năm 4,2, Hãy chọn mô hình đặt hàng tối ưu cho xi; 6 4,3, Tính tổng số công nhân cần cho các phân xưởng, biết số ngày nghỉ phép năm trung bình là 12 ngày/người,năm 4,4, Tính tổng quỹ lương của doanh nghiệp năm kế  hoạch, biết thêm số  công nhân phục vụ  chiếm khoảng 20% công nhân   chính với tiền lương bình quân 1 công nhân phục vụ  bằng 90% lương bình quân của công nhân trực tiếp, số  lao động gián   tiếp chiếm 10 % công nhân sản xuất với tiền lương bộ phận gián tiếp được khoán là 15% lương công nhân, Các khoản trích  theo lương theo quy định hiện hành 4,5, Lập KH chi phí sản xuất, KH giá thành SP, biết chi phí khấu hao: 4,800 Trđ/năm; Chi phí tiêu thụ 800000, Trđ/năm; Định   phí khác  500000 Trđ/năm (chưa gồm chi phí hoạch định tăng thêm) 4,6, Xác định chiến lược giá, từ đó định giá bán SP;  7 Lời nói đầu Phần 1: Dự báo nhu cầu 1,1, Một số vấn đề về dự báo nhu cầu   1,1,1, Khái niệm  1,1,2, Phân loại 1,1,3, Vai trò 1,2, Dự báo nhu cầu                                        1,3, Đánh giá dự báo Phần 2: Bố trí sản xuất  2,1, Cây cấu trúc 2,1,1, Khái niệm, ý nghĩa 2,1,2, Cây cấu trúc sản phẩm A 2,2, Xác định số chi tiết cần sản xuất Phần 3: Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp  3.1 Bố trí sản xuất  3.2, Bố trí dây chuyền sản xuất của nhà máy Phần 4: Các kế hoạch cơ bản của doanh nghiệp  4,1, Hoạch định tổng hợp 4,1,1, Khái niệm, phạm vi hoạch định tổng hợp 4,1,2, Các chiến lược đáp ứng nhu cầu thay đổi 4,1,3, Các chiến lược hoạch định tổng hợp 4,1,4, Áp dụng chiến lược biến đổi tồn kho cho doanh nghiệp  4,2, Xác định nhu cầu lao động – tiền lương 8 9 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NVL:                                            Nguyên vật liệu NLSX:                                          Năng lực sản xuất KNSX:                                          khả năng sản xuất TĐN:                                             tồn đầu năm TCN:                                             tồn cuối năm HĐTH:                                          hoạch định tổng hợp PX:                                                phân xưởng Lr:                                                  lắp ráp CV:                                                công việc NCTL:                                            nhu cầu tích lũy NCSX:                                            nhu cầu sản xuất NC:                                                 nhu cầu TK:                                                 tồn kho CP:                                                  chi phí Tbq:                                                 t ồn bình quân Tck:                                                  tồn cuối kì SP:                                                    sản phẩm Đ/mức:                                              định mức DKB:                                                 dự kiến bán                                                    CT:                                                     chi tiết SX:                                                    sản xuất MSXTL:                                            mức sản xuất tích lũy DN:                                                   doanh nghiệp CN:                                                    công nhân 10                   DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ        Bảng 1,2,1 : Dự báo với α = 0,2 Bảng 1,2,2 : Dự báo với α = 0,3 Bảng 1,2,3 : Dự báo với α = 0,8 Bảng 1,2,4: Dự báo với α = 0,9 Bảng 1,2,5  bảng tính sai số tuyệt đối với α = 0,2 Bảng 1,2,6  bảng tính sai số tuyệt đối với α = 0,3 Bảng 1,2,7  bảng tính sai số tuyệt đối  với α = 0,8 Bảng 1,2,8  bảng tính sai số tuyệt đối với α = 0,9 Bảng 1,2,9, bảng giá trị trung bình Bảng 1,2,10, kết quả dự báo Hình 2, 1,2  Cây cấu trúc sản phẩm  Bảng 2,3,1 Ma trận khoảng cách vận chuyển Bảng 2,3,2  Ma trận khối lượng vận chuyển: Bảng 2,3,3 Ma trận chi phí vận chuyển: Bảng 2,3,4 Ma tận chi phí vận chuyển 1 chiều:  Bảng 2,3,5  Ma trận chi phí vận chuyển 2 chiều:  sơ đồ 2,3,6: sơ đồ bố trí lại phân xưởng  Bảng 2,3,7  Ma trận khoảng cách vận chuyển mới Bảng 2,3,8 : Ma trận chi phí vận chuyển 1 chiều mới:  11 Bảng 2,3,9:  Ma trận chi phí vận chuyển 2 chiều mới:  Sơ đồ 2,4,1: sơ đồ bố trí dây chuyền sản xuất Bảng 2,4,2 bảng bố trí công việc Bảng 3,1,2 bảng xác định chi phí biến đổi tồn kho Bảng 3,3,1 bảng xác định nhu cầu NVL Bảng 3,4,1 Nhu cầu lao động  phân xưởng A1 Bảng 3,4,2, Nhu cầu lao động  phân xưởng A2 Bảng 3,4,3, Nhu cầu lao động Phân xưởng A3 Bảng  3,4,4, Nhu cầu lao động Phân xưởng A4 Bảng 3,5,1, Nhu cầu tiền lương phân xưởng A1 Bảng 3,5,2, Nhu cầu tiền lương phân xưởng A2 Bảng 3,5,3, Nhu cầu iền lương phân xưởng A3 Bảng 3,5,4, Nhu cầu tiền lương phân xưởng A4 Bảng  3,5,5, Nhu cầu tiền  lương phân xưởng lắp ráp  Bảng 3,6,1, chi phí NVL mua ngoài Bảng 3,6,2, kế hoạch chi phí  Bảng 3,6,3, Chi phí NVl trực tiếp phân xưởng A3 Bảng 3,6,4, Chi phí NVl trực tiếp phân xưởng A4 Bảng 3,6,5, Chi phí NVl trực tiếp phân xưởng A2 Bảng 3,6,6, Chi phí NVl trực tiếp phân xưởng A1 Bảng 3,6,7, Chi phí NVl trực tiếp phân xưởng A Bảng 3,6,8, Chi phí nhân công trực tiếp phân xưởng A3 Bảng 3,6,9, Chi phí nhân công trực tiếp phân xưởng A4 Bảng 3,6,10, Chi phí nhân công trực tiếp Phân xưởng A2 12 Bảng 3,6,11, chi phí nhân công trực tiếp phân xưởng A2 Bảng 3,6,12, chi phí nhân công trực tiếp Phân xưởng lắp Bảng 3,6,13, chi phí nhân công trực tiếp phân xưởng A Bảng 3,6,14, Dự toán chi phí sản xuất chung Bảng 3,6,15, Dự toán chi phí quản lí doanh nghiệp Bảng 3,6,16, Dự toán chi phí bán hàng Bảng 3,6,17, kế hoạch giá thành đơn vị 13 14                                                             LỜI NÓI ĐẦU           Cùng với sự phát triển nhanh chóng và sự hội nhập kinh tế, nền giáo dục nước   nhà cũng đang từng bước đổi mới, Hệ thống giáo dục ở  các trường đại học là một  điển hình cho sự đổi mới đó, Hầu hết các trường đại học đã chuyển từ hình thức thi  tốt nghiệp sang áp dụng hình thức làm khóa luận và đồ  án tốt nghiệp, Để  mọi sinh   viên có thể làm quen với đồ án, khóa luận  các trường đại học đã chủ động đưa môn  đồ án môn học vào chương trình đào tạo, Vì vậy đồ  án môn học là bước khởi đầu   giúp cho sinh viên có thêm hiểu biết về chuyên ngành và có cái nhìn tổng quát về đồ  án, Để đáp  ứng đầy đủ  nhu cầu và kiến thức  cho sinh viên, chuyên ngành quản trị  doanh nghiêp của trường đại học Công Nghệ  Giao Thông Vận Tải đã đưa môn đồ  án quản trị doanh nghiệp vào giảng dạy trong chương trình đào tạo,  Mục đích nghiên cứu:  Về  kiến thức: môn học giúp sinh viên biết  vận dụng tổng hợp kiến thức đã học  trong chương trình đào tạo để lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh cơ  bản trong doanh nghiệp, Về kỹ năng: tạo cho sinh viên khả năng lập các kế hoạch kinh doanh cơ bản trong  doanh nghiệp, Xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh cơ bản   của doanh nghiệp, Và một mục đích quan trọng nữa là đồ  án môn học hướng dẫn   sinh viên cách trình bày và bảo vệ đồ án,  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : Môn học nhằm nghiên cứu về nhu cầu sản xuất năm kế  hoạch của doanh nghiệp,   bố  trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, nhu cầu nhân công, tiền  lương và hoạch định chi phí, giá thành trong một doanh nghiệp sản xuất,  Đồ án môn học quản trị doanh nghiệp gồm 3 phần chính : ­ Phần 1: Dự báo nhu cầu      ­ Phần 2:  Bố trí sản xuất      ­ Phần 3:  Các kế hoạch cơ bản của doanh nghiệp Mỗi phần thể  hiện một nội dung khác nhau , cung cấp cho sinh viên những kiến   thức tổng hợp khác nhau về hoạt động quản trị doanh nghiệp, Thông qua đồ án môn   15 học quản trị  doanh nghiệp, sinh viên có cái nhìn tổng quát về  hoạt động sản xuất   của một doanh nghiệp từ  khâu dự  báo nhu cầu đến khâu hoạch định chi phí giá   thành, Đó là những kiến thức hữu ích cho sinh viên chuyên ngành kinh tế  sau này,  Đặc biệt, mỗi sinh viên có một cơ  sở  nền tảng  để  chuẩn bị  cho khóa luận tốt   nghiệp của mình,          Để  hoàn thành đồ  án môn học này,em xin chân thành cảm  ơn   thầy Vũ Việt  Thắng  đã hướng dẫn em trong quá trình học tập  và hoàn thành đồ án môn học này ! 16                                                                               Phần 1:  DỰ BÁO NHU CẦU 1.1   Một số vấn đề về dự báo nhu cầu 1.1.1 Khái niệm : Dự báo là khoa học nghệ thuật tiên đoán các sự kiện trong tương lai trên cơ  sở các dữ kiện đã xảy  ra và các mô hình  toán học  hoặc có thể là suy nghĩ  chủ quan, trực giác hoặc là phối hợp cả hai – tức dung các dữ liệu và  các mô  hình toán  sau đó dung kinh nghiệm  của người dự đoán để điều chỉnh lại, 1.1.2 Vai trò Dự báo có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản trị nói chung và  trong  sản xuât nói riêng, thể hiện qua: ­ Dự báo là căn cứ , cơ sở không thể thiếu khi đưa ra các quyết định quản lí,  Trong quản trị, các nhà quản trị thường xuyên đưa ra các quyết định trên  cơ sở điều kiện không chăc chắn( hoặc điều kiện rủi ro), do đó, họ phải  dựa trên cơ sở dự báo đề đưa ra các quyết định quản trị có căn cứ khoa  học và khả thi, ­ Giúp các nhà quản trị chủ động úng phó với nhiều thay đổi của môi  trường kinh doanh, nắm bắt được cơ hội kinh doanh, ­ Là cơ sở để xây dựng các kế hoạch khoa học hợp lý ­ Là căn cứ để xây dựng các quy chế, cách thức và phương thức phối hợp  giữa các bộ phận trong doanh nghiêp, 1.1.3 Phân loại 17 Dự báo được phân loại theo nhiều cách khác nhau, nhưng trong quản trị sản  xuất thường sử dụng một số cách phân loại sau: +  căn cứ phương pháp dự báo: dự báo định tính, dự báo định lượng +  căn cứ nội dung công việc dự báo: dự báo kinh tế, dự báo kỹ thuật, dự báo  cầu +  căn cứ vào thời gian thì dự báo chia thành 3 loại: dự bao ngắn hạn, dự báo  trung hạn, dự báo dài hạn, 1,1,4:  Các nhân tố ảnh hưởng tới dự báo nhu cầu :     Nhân tố khách quan :  ­ tình trạng của nền kinh tế   ­ tính chất nhu cầu của khách hàng   ­ chu kỳ sống của SP  ­ các nhân tố khác    Nhân  tố chủ quan   ­ Trình độ của người dự báo  ­  Chất lượng và sự cải tiến chất lượng SP,DV của doanh nghiệp ­   Các nố lực marketing  1,1,5  Các phương pháp dự báo:    + Các pp dự báo định tính gồm : lấy ý kiến chuyên gia,lấy ý kiến hồn hợp của lực  lượng bán hàng,pp nghiên cứu thị trường người tiêu dùng,pp Delphi 18     + PP dự báo định lượng gồm : PP bình quân di động,PP bình quân di động có  trọng số,PP san bằng mũ,PP dự báo san bằng mũ có điều chỉnh xu hướng,hoạch   định theo xu hướng , dự báo nhu cầu biến đổi theo mùa , hồi quy và tương quan , 1.2 Dự báo nhu cầu : 1.2.1 Dự báo nhu cầu SP của DN trong các tháng năm N+1 bằng phương pháp: san   bằng mũ có điều chỉnh xu hướng với:   = 0,2; 0, 3; 0,8;  0,9  và    = 0,3; 0,8;  0,9: Bảng 1,2,1,1 : Dự báo với α = 0,2 với các  β lần lượt bằng = 0,3 , 0,8 và 0,9 : Nhu  Tháng cầ u (At) 1 2 0 5000 1 5400 2 5600 3 5000 4 5200 5 4900 6 5100 7 5300 8 4700 9 5500 10 5800 11 4800 Ft α=0,2 3 4500 4600 4760 4928 4942,4 4993,9 4975,1 5000,1 5060,0 4988,0 5090,4 5232,3 β = 0,3 β= 0,8 Tt FIT Tt FIT Tt FIT 4 0 30 78 128,4 132,7 148,17 142,54 150,03 168,02 146,42 177,13 219,70 5=3+4 6 0 80 128 134,4 11,5 41,22 ­15,02 19,97 47,98 ­57,61 81,91 113,52 7=3+6 8 0 90 144 151,2 12,96 46,37 ­16,90 22,5 53,98 ­64,81 92,15 127,71 9=3+8 4630 4838 5056,4 5075,1 5142,09 5117,67 5150,14 5228,11 5134,49 5267,59 5452,07 β = 0,9 4680 4888 5062,4 4953,9 5035,13 4960,10 5020,08 5108,07 4930,45 5172,36 5345,89 4690 4904 5079,2 4955,36 5040,28 4958,23 5022,58 5114,06 4923,25 5182,60 5360,08 19 12 Cộng 5600 5145,89 193,76 5339,65 61431,3 ­69,17 5076,7 60233,1 ­77,82 5068,06 60297,7 Bảng1,2,1,2 : Dự báo với α = 0,3 với các  β lần lượt bằng = 0,3 , 0,8 và 0,9 : Tháng 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhu  β = 0,3 β= 0,8 cầ u Ft Tt FIT (At)  α=0,3 2 3 4 5=3+4 5000 4500 0   5400 4650 45 4695 5600 4875 67,5 4942,5 5000 5092,5 65,25 5157,75 5200 5064,75 ­8,33 5056,42 4900 5105,32 12,17 5117,49 5100 5043,72 ­18,48 5025,24 5300 5060,60 5,06 5065,67 4700 5132,42 21,55 5153,97 5500 5002,69 ­38,92 4963,78 5800 5151,88 44,76 5196,64 4800 5346,32 58,33 5404,65 β = 0,9 Tt FIT Tt FIT 6 7=3+6   4770 5055 5266,5 5042,55 5137,78 4994,45 5074,11 5189,88 4898,9 5271,24 5501,87 8 9=3+8 0 120 180 174 ­22,2 32,46 ­49,28 13,51 57,45 ­103,7 119,35 155,55 0 135 202,5 195,75 ­24,98 36,52 ­55,44 15,19 64,64 ­116,75 134,27 174,99   4785 5077,5 5288,25 5039,77 5141,84 4988,29 5075,80 5197,06 4885,94 5286,16 5521,31 20 12 5600 Cộng   5182,43   ­49,17 5133,26   ­131,12 60912,4   5051,31 ­147,51 5034,92 61321,8 61253,61   6 Bảng 1,2,1,3  : Dự báo với α = 0,8 với các  β lần lượt bằng = 0,3 , 0,8 và 0,9 : 0 1 2 3 4 Nhu  cầu (At)  2 5000 5400 5600 5000 5200 5 4900 5181,6 22,08 5203,68 58,88 5240,48 66,24 6 5100 4956,32 ­67,584 4888,74 ­180,22 4776,1 ­202,75 Tháng 1 Ft α=0,8 3 4500 4900 5300 5540 5108 β = 0,3 β= 0,8 Tt FIT Tt FIT Tt FIT 4 5=3+4 6 8 0 320 320 192 ­345,6 7=3+6   5220 5620 5732 4762,4 0 360 360 216 ­388,8 9=3+8   5260 5660 5756 4719,2 5247,8 4 4753,5 7 0   120 5020 120 5420 72 5612 ­129,6 4978,4 β = 0,9
- Xem thêm -