Tài liệu Bài thuyết trình Ngành ngân hàng - Cấu trúc và sự cạnh tranh

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NGÀNH NGÂN HÀNG CẤU TRÚC VÀ SỰ CẠNH TRANH Nhóm 2 – Lớp Đêm 1 – Khóa 24 NỘI DUNG 1. Lịch sử phát triển hệ thống ngân hàng 2. Sáng kiến tài chính và sự phát triển hệ thống ngân hàng ngầm 3. Hệ thống ngân hàng thương mại ở Mỹ 4. Sự hợp nhất ngân hàng 5. Sự chia tách ngân hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác 6. Ngân hàng quốc tế 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ngân hàng Bắc Mỹ được thành lập Ngân hàng của Mỹ ra đời Ngân hàng của Mỹ chấm dứt hoạt động Ngân hàng thứ 2 của Mỹ ra đời Điều lệ của Ngân hàng thứ 2 bị phủ quyết và mất hiệu lực năm 1936 1782 1791 1811 1816 1832 1913 1863 1933 Hệ thống ngân hàng quốc gia và văn phòng kiểm soát tiền tệ được thành lập FED được thành lập FDIC được thành lập 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Trách nhiệm cơ bản của cơ quan điều hành ngân hàng:  FED và chính quyền ngân hàng bang chịu trách nhiệm kết nối các ngân hàng ở các bang là thành viên của FED.  FED cũng chịu trách nhiệm điều hành những công ty sở hữu nhiều hơn 1 ngân hàng và ngân hàng quốc gia.  FDIC và chính quyền ngân hàng bang: giám sát ngân hàng ở các bang không phải là thành viên của FED.  Chính quyền ngân hàng bang: kiểm soát những ngân hàng không có FDIC bảo hiểm. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Hệ thống Ngân hàng Ngầm (SBS) Cho vay qua thị trường chứng khoán 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Một sự thay đổi trên thị trường tài chính sẽ kích thích nghiên cứu đổi mới nhằm đem lại lợi nhuận  Phản ứng do những thay đổi của cầu  Phản ứng do những thay đổi của cung  Lách những quy đinh hiện hành 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất Lãi suất Lãi suất tín phiếu kho bạc 3 tháng, 1934 - 2014 Công cụ tài chính phái sinh Vay với lãi suất điều chỉnh 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất 1975 Lợi nhuận vẫn cao dù lãi suất có tăng Lãi suất ban đầu thấp nên hấp dẫn 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất 1975 Hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi mặt hàng có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa, giá thỏa thuận, giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai Tự bảo hiểm rủi ro lãi suất Lợi nhuận có từ các chứng khoán đã phát hành trước 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Giảm chi phí giao dịch Dễ dàng tiếp cận thông tin 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin World War II Chi phí cao, phát hành chọn lọc, giới hạn 1950 Mở rộng thị trường Bài toán chi phí giao dich 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Cuối 1960s 200 triêu thẻ Giảm chi phí giao dịch 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 1995 1996 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 200 tỷ Junk Bond 1977 1980 Michael Milken 1989 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 2010 – 1000 tỷ Thương phiếu là nợ ngắn hạn được đảm bảo do ngân hàng và doanh nghiệp phát hành. 1970 – 33 tỷ Dễ phát hành   Sự phát triển Nhu cầu 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Sáng kiến tài chính quan trọng nhất trong hai thập kỷ  thị trường Tín dụng bất động sản dưới chuẩn /2000s Chứng khoán hóa là quá trình tập hợp và tái cấu trúc các tài sản thanh khoản kém nhưng lại có thu nhập cao trong tương lai (khoản phải thu, nợ) chuyển đổi thành chứng khoán và đưa ra giao dịch trên thị trường Dựa trên kỹ thuật chứng khoán hóa: – Chứng khoán dựa trên thế chấp bất động sản (Mortgage backed securities) – Chứng khoán tài sản tài chính (Asset backed securities- ABS) 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Chứng khoán dựa trên thế chấp bất động sản: - Hình thành từ việc chuyển đổi các khoản vay có tài sản thế chấp thành trái phiếu. - Khi đó công ty, ngân hàng phát hành (chủ nợ thứ nhất) sẽ chuyển giao toàn bộ giấy tờ thế chấp cho nhà đầu tư mua trái phiếu . - An toàn - lãi suất thấp Chứng khoán tài sản tài chính: - Hình thành từ việc chuyển đổi các khoản phải thu, khoản cho vay mua ô tô, xây nhà, tiêu dùng - Ngân hàng, tổ chức sẽ chuyển những khoản phải thu này thành trái phiếu, bán cho nhà đầu tư để thu về nhanh chóng các khoản nợ. - Nhà đầu tư sẽ trở thành chủ nợ mới và có quyền đòi cả gốc và lãi khi giấy nợ đã đến hạn. - Lãi suất cao – Rủi ro 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Lách những quy đinh hiện hành Dự trữ bắt buộc Khai thác khẽ hở của Luật Thuế đánh vào tiền gửi Thắt chặt lãi suất tiền gửi Thị trường quỹ tiền tệ tương hỗ Đặt trần lãi suất tiền gửi  xóa bỏ “các bước trung gian”: đưa ra ̣lựa chọn thay thế cho các quy định - luật phức tạp Sweep – Account Tài khoản liên kết
- Xem thêm -