Tài liệu Bài thuyết trình môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Welcome to our presentation 1 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khoa CNSH & KTMT XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ CHỐNG ỒN GVHD: Trần Đức Thảo Lớp: 03DHMT2, Thứ 2 tiết 10-12 Nhóm: 4 2 TP. HCM_THÁNG 9 NĂM 2014 ĐỀ TÀI: XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 3 PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC MSSV HỌ & TÊN CÔNG VIỆC 1 2009120152 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Buồng đốt, tổng hợp TL, làm powerpoint 2 2009120130 Ngô Thu Trang Buồng đốt, hình ảnh 3 2009120177 Lê Thị Thúy An Khái niệm, làm powerpoint Hình ảnh. 4 2009120164 Nguyễn Hoàng Khánh Trang Thiêu đốt trực tiếp 5 2009120116 Đoàn Thị Thu Hằng Thiêu đốt có xúc tác, hình ảnh 6 2009120140 Lê Thị Tuyết Linh Thiêu đốt có xúc tác, hình ảnh 4 I. Các khái niệm II. Bản chất của quá trình III. Phân loại theo quá trình thực hiện IV. Ưu và nhược điểm 5 I.Các khái niệm XLKT bằng quá trình thiêu đốt, còn gọi là đốt cháy sau được dùng khá phổ biến trong các TH: • Dùng trong TH lưu lượng khí thải lớn mà nồng độ chất ÔN rất bé. 6 • Các chất ÔN có mùi như H2S, NH3, các hơi dung môi • Các loại sol khí hữu cơ có khói nhìn thấy được. VD: khói từ lò rang cafe, lò sản xuất thịt hun khói, lò nung men sứ,… 7 • Một số hơi, khí HC nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây hiện tượng khói quang hóa. • Khí thải từ các CN khai thác & lọc dầu 8 II.Bản chất của quá trình Độc hại Ít/ không độc 9  Ví dụ • PƯ cháy của một số chất ÔN: CO + ½ O2 → CO2 C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O 10 • CO: kết hợp với Hemoglobin → chiếm chỗ O2 trong máu. • C6H6 : tạo sương khói, có thể gây ung thư • H2S: gây mùi ở nồng độ rất thấp 0,0005ppm ~ 0,0007mg/m3 • SO2: nhận biết mùi ở 0,5 ppm 11 III.Phân loại a b c 12 Thiêu đốt bằng ngọn lửa trực tiếp • Là làm cho khí ÔN cháy trực tiếp, không cần các nhiên liệu bổ sung. • TH chung chỉ cần nhiên liệu để mồi lửa & điều chỉnh khi cần thiết. 13 • Hỗn hợp giữa chất cháy với KK ở một giới hạn nồng độ nào đó sẽ gây nổ. • Thành phần nhiên liệu giảm thấp hơn hoặc tăng cao hơn giới hạn nồng độ gây nổ thì cường độ cháy đều sẽ giảm. 14 • Nồng độ min và max mà ngọn lửa vẫn còn cháy được, gọi là giới hạn dưới (GHD) và giới hạn trên (GHT) của quá trình cháy. 15 Giới hạn cháy của một số chất khí & hơi trong hỗn hợp với kk tính theo% Thứ tự 1 2 3 4 5 6 Chất CTHH GHD GHT Amoniac Axeton Axetylen Benzen Butan Cacbon đisunfua NH3 CH3COCH3 C 2H 2 C 6H 6 C4H10 15,5 1,6 1,53 1,3 1,55 27,0 13,0 82,0 9,5 8,5 CS2 1,0 50,0 16 7 8 9 10 11 12 Cacbon oxit CO Dầu hoả Etan C 2H 6 Etylen CH2 = CH2 Gasolin Hyđro H2 Dihydro 13 H 2S sunfua Khí đốt thiên 14 nhiên 12,5 1,1 2,5 2,75 1,4 4,0 74,0 7,0 15,0 35,0 7,6 75,0 4,3 44,5 4,8 13,5 17  Căn cứ vào giới hạn cháy có thể chia khí thải chứa các chất ÔN cháy được thành 3 nhóm: 18 Khí thải chứa các chất ÔN cháy 1 TP nhiên 2 TP nhiên liệu trong khí liệu trong KT thải thấp trong phạm hơn GHD vi từ GHD của quá trình đến GHT cháy khoảng của quá trình 25%. cháy. 3 TP nhiên liệu trong KT cao hơn GHT của quá trình cháy 19 • Khí thải thuộc nhóm 1 thường được XL bằng thiêu đốt trong buồng đốt. • Khí thải thuộc nhóm 2 không an toàn (vì nằm trong giới hạn nồng độ gây nổ ) → Điều chỉnh, đưa về nhóm 1 hoặc nhóm 3. 20
- Xem thêm -