Tài liệu Bài tập về số hữu tỉ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP VỀ SỐ HỮU TỈ Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: 1 3 5 7 A=    2 4 6 12 2 3  10 25  5 B=-3-       3 5 9 3  6  12 6 18  6 2 C    :  1  35 7 14  7 5  54  1 8  1  81  193  2 3  11   7 11  1931 9  D  : : : E         :    64  9 27  3  128  17  193 386  34   1931 3862  25 2  5 65   1  3 3  53  5 7 9 11     2    230    46     3  4 27 6   25  4 7 9 11 13   4 F  G  1  1 2 2  24  10 14 6 22     :2     3  : 12  14    3  3 7 3  7  21 27 11 39   Bài 2: Tìm số hữu tỷ x biết rằng: a) 3 3  2x   2 2 4 c) x  3x 13  7 7         .x  2  5 5  5 10  3   3 10  2  -2 b)  x      5   2 3  5 3 2x  3 3 5  3x 1 d)    3 2 6 3 1 2  3 6  5     x  1 3  4 5  2  2x x 1 1 h **)   2 x 12 13 5 6 k)   x  1 2x  2 3x  3 3  3 5 3   3 5 n)      2x  2         2 11 13   4 22 26  2 3 4 7       2 3x 12 5  x  2 2 2 3 g*) 3     2x  3 5 9  6x 2 7 1 i*) x 2  x   0 6 3 1 3 3 2  m)    : x   2 2  2 5  e) f *) Bài 3: Tìm tập các giá trị của x biết: a)  x  1 x  2   0 d) 2x 3  0 3 4 b) 2x  3  0 2 17  3   3 e)   2x     0 4   5 61 51  c)  2x  4  9  3x   0  3  5 15 f)   4.   2x  3 6 Bài 4: Chứng minh rằng không có số hữu tỉ nào thoả mãn : a) x2 = 7 b) x2 – 3x = 1 c) x + Bài 5: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 với x khác 1 và -1 . x 4   2 3  2 A    :   2  3  5 10   5  2 3  4 3     1  3 2 5 2  13 17  35  7  13 17  C  3          12   :  5 7  3  6  15 21  2 3 2 3   2  2 3 4 3 4 D  2 3 2 3  2  2 3 4 3 4 B Bài 6: Thu gọn các biểu thức sau: A  x 2  2  3x 2  2  2x 2  2 B  2x  3  3x  2  4  2x vói x>5 C= 3x-6  3x  10 vói -2 - Xem thêm -